Comisia zonala a monumentelor istorice - Atributii

REGULAMENT din 28 martie 2013

de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

EMITENT:     MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare : 15 aprilie 2013

 Forma actualizata valabila la data de : 28 ianuarie 2019

Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 ianuarie 2019 pana la 29 ianuarie 2019

 Aprobat prin   2173 521411   0 36>ORDINUL nr. 2.173 din 28 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013.

    *) Notă CTCE:

    Forma consolidată a      01221401   0 33>REGULAMENTULUI din 28 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013, la data de 28 ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:   2275 501401   0 37>ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014;   4003 50LV01   0 39>ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

    Conform   4003 50LV01   0 51>art. II din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019, documentaţiile depuse spre analiză la comisiile 4, 5 şi 10, anterior datei de 10 ianuarie 2019 rămân în soluţionarea acestora.

──────────

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor istorice, precum şi a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, potrivit legii.

    (2)  Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, este, potrivit legii, organism ştiinţific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, denumit în continuare Ministerul.

 (la 10-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I  a fost modificat de   4003 50LV01   0125>Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (3)  Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite în continuare comisii zonale, funcţionează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului ca organisme ştiinţifice de specialitate din teritoriu ale Comisiei, fără personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil.

 (la 10-01-2019 Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I  a fost modificat de   4003 50LV01   0125>Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     ART. 2

    Comisia propune avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor tehnico-ştiinţifice din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi strategiile în domeniu.

    ART. 3

    Independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor Comisiei exprimate în cadrul şedinţelor acesteia este garantată, potrivit legii.

     CAP. II

    Componenţa şi organizarea Comisiei

    ART. 4

    (1) Comisia este formată din 21 de membri, personalităţi, specialişti şi experţi atestaţi din domeniul protejării monumentelor istorice, numiţi prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii, pentru un mandat de 2 ani.

    (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii la propunerea:

    a) Academiei Române - 2 membri;

    b) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - un membru;

    c) Ministerului Educaţiei Naţionale - 2 membri;

    d) organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un membru;

    e) Ministerului Culturii - 15 membri, dintre care 8 propuşi de comisiile zonale.

 

    (3) Comisia îşi poate alege ca membri de onoare specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul cercetării şi protejării monumentelor istorice; aceştia sunt propuşi de preşedinte şi sunt validaţi cu votul majorităţii simple a Comisiei.

    (4) Comisia este condusă de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi. Preşedintele Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii şi reprezintă Comisia pe plan naţional şi internaţional.

    (4^1) Componenţa Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale se publică pe paginile de internet ale Ministerului şi serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

  (la 10-01-2019 Articolul 4  din  Capitolul II  a fost completat de   4003 50LV01   0125>Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (5) Secretarul Comisiei este şeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. Prin ordin al ministrului culturii se va desemna şi un supleant al secretarului Comisiei, din compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, care va îndeplini atribuţiile secretarului atunci când acesta nu poate participa la lucrările Comisiei.

     ART. 5

    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea prin lucrări în plen, în cadrul Biroului Comisiei, şi pe secţiuni de specialitate.

    (2) Biroul Comisiei este constituit din preşedinte împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul Comisiei.

    ART. 6

    (1) Comisia se constituie din 4 secţiuni, pe domenii, conduse fiecare de către un preşedinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani. Preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai Comisiei.

    (2) Secţiunile de specialitate ale Comisiei sunt:

    a) Secţiunea de evidenţă;

    b) Secţiunea tehnică de arhitectură şi inginerie;

    c) Secţiunea de urbanism şi zone protejate.

    d) Secţiunea de componente artistice.

     (3) Secretarii secţiunilor de specialitate sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii dintre specialiştii compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului.

    (4) Secţiunile de specialitate ale Comisiei sunt formate din câte 9 membri, specialişti din domeniile de competenţă ale secţiunii, numiţi prin ordin al ministrului culturii.

    (4^1) Dintre membrii Comisiei, precum şi ai secţiunilor Comisiei, propuşi de către Minister, un procent de cel puţin 30% trebuie să deţină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.

  (la 10-01-2019 Articolul 6  din  Capitolul II  a fost completat de   4003 50LV01   0125>Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    Conform   4003 50LV01   0 51>art. IV din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019, prevederile cuprinse la alin. (4^1) se aplică începând cu următorul mandat al membrilor comisiei respective.

    (5) O parte dintre membrii secţiunilor de specialitate ale Comisiei sunt membri ai Comisiei, restul fiind personalităţi sau experţi/specialişti atestaţi în domeniul de competenţă a secţiunii.

     CAP. III

    Componenţa şi organizarea comisiilor zonale

    ART. 7

    (1)  Comisiile zonale sunt compuse fiecare dintr-un număr de 11 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei.

 (la 10-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul III  a fost modificat de   4003 50LV01   0125>Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    (2) Componenţa comisiilor zonale se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului.

    (3)  Din componenţa comisiilor zonale fac parte arhitecţii-şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, precum şi personalităţi sau specialişti şi experţi atestaţi în domeniu. Din componenţa comisiilor zonale vor face parte cel puţin un arhitect, un arheolog şi un inginer constructor.

 (la 10-01-2019 Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul III  a fost modificat de   4003 50LV01   0125>Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (4) Comisiile zonale şi teritoriul de competenţă al fiecărei comisii sunt următoarele:

     a) Comisia zonală 1, cu sediul la Bucureşti, cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu;

    b) Comisia zonală 2, cu sediul la Braşov, cuprinde judeţele Harghita, Braşov şi Covasna;

    c) Comisia zonală 3, cu sediul la Cluj, cuprinde judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud;

    d) Comisia zonală 4, cu sediul la Constanţa, cuprinde judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea;

 (la 10-01-2019 Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul III  a fost modificată de   4003 50LV01   0125>Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     e) Comisia zonală 5, cu sediul la laşi, cuprinde judeţele laşi, Bacău şi Vaslui;

 (la 10-01-2019 Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul III  a fost modificată de   4003 50LV01   0125>Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     f) Comisia zonală 6, cu sediul la Oradea, cuprinde judeţele Maramureş, Bihor şi Satu Mare;

    g) Comisia zonală 7, cu sediul la Suceava, cuprinde judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ;

    h) Comisia zonală 8, cu sediul la Ploieşti, cuprinde judeţele Prahova, Argeş, Teleorman şi Dâmboviţa;

    i) Comisia zonală 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde judeţele Alba, Sibiu şi Mureş;

    j) Comisia zonală 10, cu sediul la Buzău, cuprinde judeţele Buzău, Brăila, Galaţi, Vrancea;

 (la 10-01-2019 Litera j) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul III  a fost modificată de   4003 50LV01   0125>Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     k) Comisia zonală 11, cu sediul la Târgu Jiu, cuprinde judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt;

    l) Comisia zonală 12, cu sediul la Timişoara, cuprinde judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin.

 (la 28-04-2014 Alin. (4) al art. 7 din regulament a fost modificat de   2275 501401   0119>pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014.)

   (5)  Dintre membrii comisiilor zonale, un procent de cel puţin 30% trebuie să deţină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.

  (la 10-01-2019 Articolul 7  din  Capitolul III  a fost completat de   4003 50LV01   0125>Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    Conform   4003 50LV01   0 51>art. IV din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019, prevederile cuprinse la alin. (5) se aplică începând cu următorul mandat al membrilor comisiilor respective.

     ART. 8

    Fiecare comisie zonală are ca secretar, numit prin ordin al ministrului culturii, directorul executiv al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în care îşi are sediul comisia zonală.

     CAP. IV

    Mandatul membrilor

    ART. 9

    (1) Calitatea de membru al Comisiei, al secţiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale se dobândeşte în baza numirii prin ordin al ministrului culturii.

    (2) Membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale au obligaţia păstrării confidenţialităţii pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, cu privire la date şi/sau informaţii cu caracter personal ori care intră sub incidenţa protecţiei legale în temeiul      8 10 201   0 16>Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării mandatului, cu excepţia datelor şi documentelor care, potrivit legii, constituie informaţie de interes public.

    (3) Obligaţia de confidenţialitate incumbă şi secretarilor Comisiei, ai secţiunilor de specialitate şi ai comisiilor zonale.

    (4) Membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

    a) respectarea şi aplicarea corectă a legii;

    b) prioritatea interesului public;

    c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

    d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

    e) imparţialitatea şi independenţa, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea mandatului;

    f) integritatea morală.

     (5)  Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile şi la votul privind acele documentaţii supuse analizării şi avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceştia, soţii ori soţiile sau rudele de gradul I, precum şi în cazul în care ar avea relaţii cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentaţii.

 (la 10-01-2019 Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul IV  a fost modificat de   4003 50LV01   0125>Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    (6) În scopul cunoaşterii şi asumării angajamentelor prevăzute la alin. (2), (4) şi (5), membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale semnează, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la numire, dar nu mai târziu de prima şedinţă, declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1.

    (7) Nedepunerea declaraţiei prevăzute la alin. (6) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei, respectiv al secţiunii de specialitate sau al comisiei zonale.

     ART. 10

    (1) Calitatea de membru al Comisiei, al secţiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale încetează în următoarele situaţii:

    a) încheierea valabilităţii mandatului;

    b) încălcarea prevederilor legale şi a prezentului regulament;

    c) constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;

    d) absenţe la 3 şedinţe consecutive sau 4 absenţe pe an;

    e) prin renunţarea din proprie iniţiativă la mandat, comunicată în scris ministrului culturii;

    f) retragerea motivată a mandatului membrului de către instituţia care l-a desemnat;

    g) deces;

    h) la propunerea motivată a preşedintelui şi/sau a secretarului Comisiei, secţiunii de specialitate a acesteia sau comisiei zonale, după caz, comunicată în scris ministrului culturii şi instituţiei care a desemnat membrul;

    i) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (6);

    j) când în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevăzute şi sancţionate în legătură cu exercitarea profesiei;

    k) alte situaţii prevăzute de lege.

     (2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa secretarului Comisiei, secretarilor secţiunilor de specialitate ale Comisiei, respectiv a secretarilor comisiilor zonale, situaţiile astfel constatate urmând a fi aduse la cunoştinţa ministrului culturii.

    (3) Semnalarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) poate fi făcută în scris ministrului culturii de către membrii sau de către secretarii comisiilor sau ai secţiunilor de specialitate, precum şi de către orice persoană fizică şi juridică interesată.

     ART. 11

    În cazul în care unul dintre membrii Comisiei sau, după caz, ai secţiunilor de specialitate ale acesteia, precum şi ai comisiilor zonale pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii, pentru perioada rămasă din respectivul mandat, la propunerea instituţiei care a desemnat membrul al cărui mandat a încetat.

     CAP. V

    Atribuţiile Comisiei

    ART. 12

    Comisia are următoarele atribuţii:

    a) propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul Naţional al Patrimoniului;

    b) formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de finanţare;

    c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de minister sau de instituţiile specializate din subordinea acestuia;

 (la 10-01-2019 Litera c) din Articolul 12 , Capitolul V  a fost modificată de   4003 50LV01   0125>Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;

    e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice;

    f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejate";

    g) propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;

    h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului sau din planurile urbanistice generale, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A;

    i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;.

 (la 10-01-2019 Litera i) din Articolul 12 , Capitolul V  a fost modificată de   4003 50LV01   0125>Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     j) propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra monumentelor istorice sau inscripţionarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme ori instituţii ştiinţifice de specialitate;

    k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate conform    422 11 201   0 47>art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

    k^1) propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A şi B;

 (la 10-01-2019 Articolul 12  din  Capitolul V  a fost completat de   4003 50LV01   0125>Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;

    m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate;

    n) analizează documentaţiile de specialitate sau părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice;

    o) propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor istorice;

    p) formulează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea statutului de oraş istoric sau de sat istoric;

    q) în baza criteriilor şi condiţiilor prevăzute de normele metodologice specifice şi ţinând seama de referatele de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare ori de intervenţie asupra monumentelor istorice, întocmite de direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, selecţionează cererile pentru care se acordă contribuţie financiară din partea Ministerului, în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, potrivit   1430 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;

    r) formulează priorităţile lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice, fundamentează sumele necesare ce urmează să fie alocate în acest scop din bugetul Ministerului şi le propune spre aprobare, prin ordin, ministrului culturii, potrivit   1430 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.430/2003;

    s) avizează Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional al Patrimoniului;

    ş) aprobă sigla monumentelor istorice;

    t) analizează contestaţiile cu privire la clasare sau declasare, potrivit legii.

     CAP. VI

    Atribuţiile secţiunilor de specialitate ale Comisiei

    ART. 13

    Secţiunile de specialitate îndeplinesc atribuţiile Comisiei cu privire la analizarea documentaţiilor de specialitate, în limita domeniului de competenţă a fiecărei secţiuni de specialitate, după cum urmează:

    a) analizează şi propun avize pentru documentaţiile înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor, în limita competenţelor de specialitate ale fiecărei secţiuni de specialitate;

    b) propun analizarea în plenul Comisiei a documentaţiilor cu grad mare de complexitate/dificultate, a celor care necesită analiză în cadrul mai multor secţiuni de specialitate sau în situaţia în care nu s-a putut formula o propunere de aviz a secţiunii de specialitate;

    c) formulează propunerile de clasare, declasare, neclasare sau nedeclasare şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, care sunt confirmate în plenul Comisiei;

    d) analizează şi fac propuneri privind soluţionarea altor probleme ce le-au fost transmise sau le-au fost prezentate spre analiză de către compartimentul de specialitate din Minister.

    CAP. VII

    Atribuţiile Biroului Comisiei

    ART. 14

    Biroul Comisiei analizează contestaţiile cu privire la avize sau alte categorii de documente, cu excepţia contestaţiilor care privesc clasarea/declasarea, care, potrivit legii şi prezentului regulament, sunt de competenţa plenului Comisiei.

 

    CAP. VIII

    Atribuţiile comisiilor zonale

    ART. 15

    (1) Comisiile zonale au următoarele atribuţii:

    a) fundamentează şi propun elementele specifice strategiei zonale sau pentru zona lor de competenţă privind protejarea monumentelor istorice;

    b) formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan zonal, în vederea evaluării şi asigurării fondurilor necesare;

    c) analizează şi propun Comisiei clasarea sau declasarea monumentelor istorice din zona lor de competenţă în grupa A sau B, după caz;

    d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii în zonele de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;

    e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale şi de detaliu referitoare la monumente istorice, zonele de protecţie ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

 (la 10-01-2019 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în vigoare avizate conform    422 13 2:3     60>art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 (la 10-01-2019 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     g) propun avizul pentru inscripţionarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate, pentru monumentele istorice aflate în raza teritorială de competenţă;

    h) propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenţia pe componentele artistice, precum şi pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a monumentelor istorice şi zonele construite protejate;

 (la 10-01-2019 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     i) propun avizul pentru documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură, în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric şi care nu presupun intervenţia pe componentele artistice;

 (la 10-01-2019 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     j) comunică autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor deconcentrate ale Ministerului, priorităţile de finanţare şi/sau de cofinanţare, după caz, a lucrărilor de protejare a monumentelor istorice clasate, indiferent de grupa de clasare;

    k) acordă gratuit consultanţă de specialitate serviciilor deconcentrate ale Ministerului, la solicitarea acestora;

    l) propun, conform    422 13 2:3     53>art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul pentru documentaţiile privind intervenţii asupra monumentelor istorice clasate în grupa A din categoriile ansamblurilor şi siturilor, cu excepţia acelor documentaţii care se referă la imobile care beneficiază simultan şi de regimul de protecţie al monumentelor istorice clasate în grupa A din categoria monument;

 (la 10-01-2019 Alineatul (1)  din  Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    m) propun, conform    422 13 2:3     53>art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există documentaţii de urbanism avizate de Minister sau de serviciile publice deconcentrate, cu excepţia celor clasate în grupa A;

 (la 10-01-2019 Alineatul (1)  din  Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    n) îndeplinesc alte atribuţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 (la 10-01-2019 Alineatul (1)  din  Articolul 15 , Capitolul VIII  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (2) Nu fac obiectul analizării în şedinţele comisiilor zonale documentaţiile sau părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice, indiferent de grupa de clasare, acestea fiind înaintate de serviciile publice deconcentrate spre analiză şi avizare la Minister pentru a fi examinate de Comisie.

     CAP. IX

    Funcţionarea Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale

    ART. 16

    (1) Deciziile Comisiei, ale secţiunilor, ale Biroului Comisiei, precum şi ale comisiilor zonale se iau de regulă cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În caz de balotaj, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.

    (2) Cvorumul de şedinţă este întrunit în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate plus unu dintre membri.

     ART. 17

    (1) Comisia, Biroul Comisiei şi secţiunile de specialitate lucrează în şedinţe ordinare şi extraordinare.

    (2) Şedinţele au loc, de regulă, după cum urmează: pentru comisiile zonale, una sau două şedinţe, după caz, în prima ori a doua săptămână din lună; pentru secţiunile de specialitate, în a treia săptămână din lună; pentru Biroul şi plenul Comisiei, în ultima săptămână din lună.

    (3) Şedinţele Comisiei, ale Biroului Comisiei, secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte ori de un preşedinte de şedinţă ales dintre membrii prezenţi, situaţie care se consemnează în procesul-verbal.

    (4) Participarea la şedinţe a membrilor Comisiei este obligatorie. Absenţele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.

    (5)  În situaţii excepţionale, conducătorul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului poate convoca, în şedinţă extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secţiunile de specialitate ale Comisiei.

 (la 10-01-2019 Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

 

 

    ART. 18

    (1) Convocarea Comisiei, a Biroului Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia sau a comisiilor zonale se face de către secretarii acestora.

    (2)  Ordinea de zi, conţinând documentaţii depuse cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei, este stabilită de către secretarul Comisiei sau al secţiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, şi este făcută publică prin afişare la sediul sau pe site-ul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz.

 (la 10-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (3) Pe ordinea de zi pot fi incluse pentru a fi supuse analizei şi documentaţii, în vederea consultării prealabile.

    (4) Subiectele de pe ordinea de zi se analizează de către membrii Comisiei, ai Biroului Comisiei, ai secţiunilor de specialitate ale sale sau de către cei ai comisiilor zonale şi, după caz, pe baza prezentării punctului de vedere al specialistului din cadrul Ministerului sau al serviciilor sale deconcentrate.

    (5) Secretarii întocmesc lista de prezenţă şi procesul-verbal al şedinţei, la care anexează fişele de vot, după caz.

 (la 10-01-2019 Alineatul (5) din Articolul 18 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (6) Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fişa de vot, al cărei conţinut este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, şi se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

 (la 10-01-2019 Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (7)  Secretarul Comisiei recomandă utilizarea modelului de fişă, în funcţie de tipul documentaţiei supuse avizării.

 (la 10-01-2019 Alineatul (7) din Articolul 18 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (8) Nu pot participa la dezbaterile Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale şi la vot persoanele care au contribuit direct sau indirect ori prin soţ sau soţie ori prin rude de gradul I la pregătirea/elaborarea/verificarea documentaţiei supuse analizei, precum şi persoanele fizice sau juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentaţii. Membrii comisiilor aflaţi în situaţia descrisă la art. 9 alin. (5) părăsesc sala înaintea dezbaterii şi votului.

 (la 10-01-2019 Alineatul (8) din Articolul 18 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (9) Pot participa la şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale funcţionarii publici, angajaţii, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atribuţie/obligaţie prezentarea documentaţiei/subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi.

    (10)  Persoanele interesate pot participa, în limita locurilor disponibile, la şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale, în care se analizează, dezbat sau votează proiecte care se finanţează din fonduri publice, cu condiţia să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei respective, în care se vor preciza datele personale de identificare, depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea şedinţei. Persoanele care asistă la şedinţa respectivă nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi să înregistreze, pe orice tip de suport fizic, şedinţa.

  (la 10-01-2019 Articolul 18  din  Capitolul IX  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (11)  Se interzice participarea sau asistarea la şedinţele comisiilor a persoanelor care tulbură desfăşurarea şedinţelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de şedinţă la solicitarea preşedintelui sau a secretarului Comisiei. Secretarul Comisiei, împreună cu personalul de pază al instituţiei sau autorităţii, unde se desfăşoară şedinţa, asigură o atmosferă de lucru calmă şi echilibrată.

  (la 10-01-2019 Articolul 18  din  Capitolul IX  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     ART. 19

    (1) La şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale participă, de regulă, pentru a-şi susţine proiectele supuse analizei, proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor, cu delegarea acestora de către beneficiar.

    (1^1) La solicitarea Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale, precum şi a secretariatelor acestora, proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor participă la şedinţă, pentru a-şi susţine proiectele supuse analizei. Analiza documentaţiilor respective poate fi amânată, de către preşedinte, la propunerea oricărui membru al comisiei sau a secretarului acesteia, dacă proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor nu participă la şedinţă.

  (la 10-01-2019 Articolul 19  din  Capitolul IX  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (2) După susţinerea documentaţiilor, proiectanţii nu pot participa la deliberările din cadrul şedinţelor.

    (3) Membrii invitaţi, secretarii şi specialiştii din cadrul Ministerului sau al serviciilor deconcentrate ale Ministerului nu au drept de vot.

     ART. 20

    Dezbaterile din cadrul şedinţelor Comisiei, Biroului Comisiei, ale secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale se consemnează în documentele şedinţelor, respectiv procesul-verbal şi fişele de vot.

  (la 10-01-2019 Articolul 20 din Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     ART. 21

    (1) Secretarul alcătuieşte ordinea de zi, scrie procesul-verbal şi asigură semnarea listei de prezenţă de către toţi membrii Comisiei prezenţi la fiecare şedinţă.

    (2) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde rezumatul discuţiilor la fiecare subiect şi rezultatul votului.

    (3) Procesul-verbal se înregistrează la compartimentul de specialitate din Minister sau, după caz, din serviciul public deconcentrat.

    (4) Documentaţiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date gestionată de compartimentul de specialitate din Minister sau de cel de la serviciul public deconcentrat, după caz.

     ART. 22

    (1) Fişa de vot, întocmită conform anexei nr. 2, cuprinde propunerea de avizare formulată de membrul Comisiei, precum şi observaţiile şi/sau condiţiile propuse, certificate de semnătura sa olografă.

 (la 10-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (2) Fişa prevăzută la alin. (1), precum şi observaţiile şi/sau condiţiile propuse şi fişa de vot, întocmită conform anexei nr. 3, pentru celelalte probleme supuse analizei, pentru evidenţa şi inventarierea monumentelor istorice, se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

 (la 10-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul IX  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (3) Procesul-verbal al şedinţei poate fi consultat de membrii comisiei şi ai comisiilor zonale, de funcţionarii compartimentului de specialitate din Minister şi de cei ai serviciilor sale deconcentrate şi este pus la dispoziţie conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.

    ART. 23

    (1) Subiectele/Documentaţiile analizate în plenul Comisiei, în cadrul Biroului Comisiei, în secţiunile de specialitate ale acesteia, precum şi în cadrul comisiilor zonale sunt de natură ştiinţifică, tehnică, de specialitate, doctrinară, metodologică.

    (2) Comisia/Biroul Comisiei/Secţiunile de specialitate/ Comisiile zonale fundamentează din punct de vedere ştiinţific, tehnic şi de specialitate deciziile administrative ale Ministerului/serviciului public deconcentrat.

    (3) Propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate/comisiilor zonale, care sunt însuşite de compartimentul de specialitate al Ministerului, respectiv de serviciile deconcentrate ale Ministerului se concretizează în elaborarea avizului.

    (4)  Un rezumat al propunerilor Comisiei/Biroului Comisiei/ secţiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, se publică, prin grija secretariatelor acestora, pe pagina de internet a ministerului sau a serviciului public deconcentrat în cel mult cinci zile lucrătoare, de la data şedinţei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

  (la 10-01-2019 Articolul 23  din  Capitolul IX  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     ART. 24

    Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

    a) conduce activitatea Comisiei;

    b) conduce şedinţele ordinare şi extraordinare ale Comisiei;

    c) reprezintă Comisia în raport cu Ministerul;

    d) reprezintă Comisia pe plan naţional şi internaţional;

    e) elaborează concluziile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii.

     ART. 25

    Secretarul Comisiei este şeful structurii de specialitate din cadrul Ministerului şi are următoarele responsabilităţi:

    a) convoacă Comisia;

    b) ţine evidenţa activităţii Comisiei şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor acesteia;

    c) întocmeşte ordinea de zi şi o face publică la sediul şi/sau pe site-ul instituţiei;

    d) constată şi semnalează situaţiile de încetare a mandatului membrilor, precum şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 18 alin. (8);

    e) gestionează documentele şi corespondenţa adresate Comisiei;

    f) gestionează şi ţine evidenţa declaraţiilor de imparţialitate;

    g) aprobă graficul şedinţelor ordinare ale Comisiei şi convoacă proiectanţii pentru a susţine documentaţiile depuse în vederea avizării;

    h) întocmeşte şi înaintează conducerii Ministerului propunerile de avize/proiecte de acte administrative;

    i) semnează avizele sau, după caz, corespondenţa aferentă;

    j) asigură transmiterea contestaţiilor către Comisie;

    k) propune Comisiei documentaţiile complete spre analiză;

    l) înregistrează avizele în registrul special de evidenţă a avizelor Comisiei;

    m) supune avizării documentaţiile refăcute potrivit recomandărilor Comisiei;

    n) examinează documentaţiile depuse şi, în cazul în care acestea nu sunt complete, solicită beneficiarului completarea acestora. De asemenea, prezintă documentaţiile în cadrul şedinţelor Comisiei, dacă este cazul.

     ART. 26

    Vicepreşedinţii Comisiei au următoarele atribuţii principale:

    a) exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei în lipsa acestuia;

    b) conduc lucrările secţiunilor de specialitate.

     ART. 27

    Membrii Comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

    a) participă la şedinţele Comisiei, având drept de vot în adoptarea propunerilor de avize/hotărârilor acesteia;

    b) completează şi depun la secretarul Comisiei declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;

    c) analizează documentaţiile, fac observaţii, propuneri şi recomandări;

    d) întocmesc şi semnează fişele de vot întocmite în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi;

 (la 10-01-2019 Litera d) din Articolul 27 , Capitolul IX  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     e) solicită consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere proprii;

    f) îl informează, în timp util, pe secretarul Comisiei despre imposibilitatea participării la şedinţă, în situaţii deosebite ce reclamă această absenţă;

    g) comunică ministrului culturii, în scris, renunţarea la mandat;

    h) primesc indemnizaţia prevăzută la art. 34.

     CAP. X

    Desfăşurarea lucrărilor Comisiei

    ART. 28

    (1) Prezentarea lucrărilor/documentaţiei se face de către proiectanţi/beneficiari sau, în anumite cazuri, de către secretariat.

    (2) După prezentare se dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, face observaţii şi recomandări sau propune amendamente.

    (3) În procesul-verbal se consemnează rezumatul discuţiilor şi concluziile la fiecare subiect.

    (4) Concluzia dezbaterii, formulată de preşedinte, aprobată prin vot de membrii Comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă, abţinerile), se menţionează în procesul-verbal de şedinţă.

    (5) În cazul în care nu se întruneşte un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentaţia se respinge argumentat.

    (6) În urma analizării concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:

    a) elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii spre aprobare;

    b) întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau favorabil cu recomandări şi/sau condiţii;

    c) întocmeşte comunicarea rezultatelor în cazul documentaţiilor analizate în cadrul consultărilor prealabile;

    d) întocmeşte comunicarea către solicitant/beneficiar cu privire la solicitările Comisiei privind completarea documentaţiei;

    e) întocmeşte punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

 

    (7) Condiţiile din avize vor fi introduse obligatoriu în fazele următoare de proiectare şi în documentaţiile de execuţie.

    (8) Recomandările din avize sunt facultative pentru beneficiar şi pentru proiectant.

     CAP. XI

    Desfăşurarea lucrărilor comisiilor zonale

    ART. 29

    (1) Şedinţele se desfăşoară, de regulă, la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului, care asigură secretariatul comisiei zonale.

    (2) Ordinea de zi este alcătuită de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicărilor/documentaţiilor transmise, cu cel puţin 48 de ore înainte de data şedinţei, de către compartimentele de specialitate ale serviciilor deconcentrate ale Ministerului arondate respectivei comisii zonale.

    (3) Ordinea de zi se face publică prin afişare la sediul şi/sau pe site-ul instituţiei.

    (4) Solicitările de avize, precum şi contestaţiile, indiferent de grupa de clasare a monumentului istoric sau de competenţa de avizare, se depun la serviciul deconcentrat al Ministerului în a cărui rază teritorială se găseşte imobilul la care acestea se referă şi sunt formulate de către proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra imobilului. Competenţa de avizare a serviciilor deconcentrate ale Ministerului se determină în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (5) Serviciul public deconcentrat verifică şi analizează conţinutul documentaţiei, solicită eventuale completări necesare în conformitate cu prevederile legale privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, elaborează un punct de vedere şi, în funcţie de competenţele stabilite prin    422 11 201   0 18>Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul regulament, introduce documentaţia în circuitul de analiză sau emite avizul, după caz.

    (6) Specialiştii din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului, responsabilii de zonă, sunt invitaţi din oficiu la şedinţele comisiilor zonale şi, alături de specialiştii serviciilor deconcentrate, participă activ la dezbateri în cadrul şedinţelor.

    (7) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor şi secretarilor, prevăzute la art. 24-27, se aplică în mod corespunzător şi la nivelul comisiilor zonale.

     CAP. XII

    Analizarea documentaţiilor, formularea propunerii de aviz

    ART. 30

    (1)  Documentaţiile primite la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, respectiv din cadrul serviciului public deconcentrat al acestuia se supun analizei Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, prin grija secretarilor, inclusiv pentru obiectivele pentru care nu există documentaţii de urbanism, respectiv documentaţii tehnice avizate de Minister/serviciul public deconcentrat la fazele anterioare.

 (la 10-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul XII  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    (1^1) În situaţiile în care propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale conţin condiţii care fac necesare modificări sau completări ale documentaţiei supuse avizării, se comunică de către Minister, prin structura sa de specialitate sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, beneficiarului documentaţiei, necesitatea completării sau modificării documentaţiei cu elementele solicitate.

  (la 10-01-2019 Articolul 30  din  Capitolul XII  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (1^2) După operarea modificărilor sau completărilor solicitate, Ministerul, respectiv serviciile publice deconcentrate emit avizul sau supun documentaţia completată unei noi analize a comisiei, în funcţie de propunerea iniţială a acesteia.

  (la 10-01-2019 Articolul 30  din  Capitolul XII  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (2)  În urma încheierii procedurii de analizare a unei documentaţii, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului sau serviciului public deconcentrat elaborează avizul/actul administrativ, pe baza propunerii de avizare formulate de Comisie, Biroul Comisiei, secţiunile de specialitate sau de comisiile zonale, pe care îl înaintează spre însuşire ministrului culturii şi identităţii naţionale/directorului executiv.

 (la 10-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 30 , Capitolul XII  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (3) Avizul/Actul administrativ poate să nu fie însuşit de către ministrul culturii sau de către directorul executiv al serviciului deconcentrat, după caz.

    (4) Ministrul culturii/Directorul executiv al serviciului deconcentrat poate dispune, prin rezoluţie scrisă, reanalizarea documentaţiei, potrivit prezentului regulament.

     ART. 31

    (1) Directorul executiv poate dispune reanalizarea unei documentaţii de către comisia zonală o singură dată.

    (2)  În urma încheierii procedurii de reanalizare a documentaţiei, compartimentul de specialitate elaborează proiectul avizului/actului administrativ corespunzător.

 (la 10-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul XII  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (3) Compartimentul de specialitate din serviciul public deconcentrat asigură comunicarea avizului/actului administrativ către solicitantul beneficiar.

     ART. 32

    (1) Ministrul culturii poate dispune reanalizarea unei documentaţii de către secţiunile de specialitate.

 (la 28-04-2014 Alin. (1) al art. 32 din regulament a fost modificat de   2275 501401   0119>pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014.)

     (2) În cazul în care secţiunea îşi menţine propunerea iniţială, ministrul poate decide reanalizarea de către secţiune sau trimiterea documentaţiei plenului Comisiei ori Biroului Comisiei, după caz.

 (la 28-04-2014 Alin. (2) al art. 32 din regulament a fost modificat de   2275 501401   0119>pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014.)

     (3)  În urma încheierii procedurii de reanalizare a unei documentaţii, compartimentul de specialitate elaborează proiectul avizului/actului administrativ corespunzător.

 (la 10-01-2019 Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul XII  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (4) Compartimentul de specialitate din Minister asigură comunicarea avizului/actului administrativ către beneficiar.

     CAP. XIII

    Procedura de contestare

    ART. 33

    (1) Beneficiarul documentaţiei poate contesta avizul emis de Minister sau de serviciul public deconcentrat ori comunicarea privind respingerea avizului, în termen de 10 zile de la comunicare, şi contestaţia se soluţionează în maximum 30 de zile de la depunere.

    (2) Contestaţiile depuse cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) sunt comunicate spre a fi analizate şi soluţionate Biroului Comisiei.

    (2^1) În urma soluţionării contestaţiei, de către Biroul Comisiei, autoritatea care a emis avizul ori comunicarea de respingere a avizului va elabora răspunsul sau va emite avizul respectiv, cu includerea propunerilor Biroului Comisiei.

  (la 10-01-2019 Articolul 33  din  Capitolul XIII  a fost completat de   4003 50LV01   0126>Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (3) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii.

    (4) Ordinul de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea ori nedeclasarea poate fi contestat de proprietarul bunului imobil în cauză la Minister în termen de 30 de zile de la data comunicării; contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

    (5) Contestaţia prevăzută la alin. (4) este transmisă Comisiei prin grija secretarului, în vederea analizării în plenul acesteia, cu respectarea termenului prevăzut mai sus.

    (6) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisia susţine hotărârea iniţială de clasare/declasare sau de neclasare/nedeclasare, ministrul culturii este îndreptăţit să respingă contestaţia.

    (7) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii.

     CAP. XIV

    Aspecte organizatorice

    ART. 34

    (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei, al secţiunilor de specialitate şi al comisiilor zonale, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie lunară, care se stabileşte prin ordin al ministrului culturii, şi la decontarea cheltuielilor de deplasare şi cazare.

    (2) Decontarea cheltuielilor şi angajamentele de confidenţialitate şi imparţialitate se cuprind în convenţia civilă încheiată cu fiecare membru, potrivit legii.

    (3) Pentru participarea la şedinţele Comisiei, Biroului Comisiei, ale secţiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale, membrii invitaţi au dreptul la decontarea, după caz, a cheltuielilor de deplasare şi cazare necesare participării la şedinţe.

    (4) Indemnizaţiile şi decontarea cheltuielilor de participare la şedinţe se plătesc de către:

    a) Minister, pentru membrii de drept sau invitaţii Comisiei şi ai secţiunilor de specialitate ale acesteia, pe baza listei de prezenţă şi a documentelor contabile justificative;

    b) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului, pentru membrii nominalizaţi ca membri ai comisiilor zonale, pe baza listei de prezenţă şi a documentelor justificative;

    c) Minister, pentru preşedinţii comisiilor zonale, membrii de drept ai Comisiei, pentru participarea acestora la şedinţele comisiilor zonale.

     ART. 35

    (1) Documentele şedinţelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:

    a) lista de prezenţă;

    b) ordinea de zi;

    c) procesul-verbal cuprinzând fişele de vot.

 (la 10-01-2019 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 35 , Capitolul XIV  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     (2) Arhivarea documentelor se face în original la Minister sau la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului, după caz.

    (3) Contestaţiile şi răspunsurile la acestea, sub semnătura ministrului culturii, sunt gestionate de compartimentul de specialitate.

     ART. 36

    (1) Avizele emise de către compartimentul de specialitate al Ministerului sau de către serviciile sale deconcentrate se tehnoredactează şi se completează conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.

    (2) Avizele emise sunt înregistrate atât în registrul de intrare-ieşire a documentelor, cât şi în baza de date a avizelor gestionate de compartimentul de specialitate al Ministerului/serviciului public deconcentrat. Compartimentul de specialitate din Minister şi cel din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului au obligaţia de a desemna o persoană responsabilă cu gestiunea registrului şi bazei de date.

     CAP. XV

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 37

    În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament, membrii Comisiei, ai secţiunilor de specialitate ale acesteia şi ai comisiilor zonale vor depune la secretarul comisiei ai cărei membri sunt o declaraţie pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1.

 

    ART. 38

    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

     ART. 39

    Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

     ART. 40

    Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     ANEXA 1

     DECLARAŢIE

    privind confidenţialitatea şi imparţialitatea

    Subsemnatul(a), ................................., membru(ă) în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice/în Secţiunea de specialitate ................./în Comisia zonală a monumentelor istorice nr. .........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de      0902 2<2 326 24>art. 326 din Codul penal, următoarele:

     a) pe durata mandatului, în calitate de membru sau invitat, nu voi asista la dezbaterile şi la votul Comisiei, referitor la documentaţii la a căror pregătire/elaborare/verificare am participat sau particip şi care sunt supuse analizării şi avizării sau la a căror pregătire/elaborare/verificare au participat/participă soţul sau soţia, rudele de gradul I, precum şi în cazul în care aş avea relaţii cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentaţii;

    b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate ............................/Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. ........ .

     Mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de      8 11 201   0 16>Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine sau le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate .........................../Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. .......... pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.

    Mă angajez, ca în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi nu voi participa la etapa dezbaterilor interne ale Comisiei, inclusiv la vot.

    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile      01221401   0 14>Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

    Semnătură,                                                                                                                                               Data

    Prenume, nume

  (la 10-01-2019 Anexa nr. 1  a fost modificată de   4003 50LV01   0126>Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

    ANEXA 2

     FIŞA DE VOT - exemplul A

 (la 10-01-2019 Titlul Anexei nr. 2  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     Anexa la procesul-verbal al şedinţei1 .........................................din data de ........................................

    Nr. înregistrare*2): ................................................

    Obiectivul*3): ........................................................

    Regim de protecţie*4): ..........................................

    Adresa: ..............................................................

    Faza*5): ................................................................

    Proiectant: ..........................................................

    Beneficiar: ..........................................................

    Se propune*6):

    ..............................................................................................................................................................

    Specialist DJC/MC*7) ...........................................................................................................

    Punct de vedere:

    ............................................................................................................................................................

    Semnătură: ...................................................

    Propunerea membrului comisiei: aviz favorabil/respingere

    ............................................................................................................................................................

    Condiţii/Recomandări, după caz

    .............................................................................................................................................................

    Membru

    ..........................................

    (numele, prenumele, semnătura)

    Secretar

    ..........................................

    (numele, prenumele, semnătura)

──────────

    *1) Se precizează categoria comisiei: plenul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, secţiune de specialitate, comisie zonală a monumentelor istorice.

    *2) Nr. de înregistrare al documentaţiei şi instituţia Ia care a fost înregistrată.

    *3) Imobilul la care se referă documentaţia.

    *4) Regimul de protecţie/Codul din Lista monumentelor istorice.

    *5) Faza de proiectare.

    *6) Descrierea lucrărilor propuse prin proiect.

    *7) Numele specialistului direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti sau al ministrului culturii care a analizat documentaţia şi a elaborat punctul de vedere.

──────────

     ANEXA 3

     FIŞA DE VOT - exemplul B

 (la 10-01-2019 Titlul Anexei nr. 3  a fost modificat de   4003 50LV01   0126>Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 4.003 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019)

     Anexa la procesul-verbal al şedinţei .........................................din data de ........................................

    Nr. înregistrare*1): ....................................................

    Subiectul supus analizei: .......................................

    Obiectivul*2) .............................................................

    Regim de protecţie*3): ..............................................

    Adresa: ..................................................................

    Proprietar/Deţinător: ..............................................

    Alte aspecte relevante: ..........................................

    Vot nominal cu privire la propunerea comisiei

 *T*

 ┌─────┬──────────────┬─────┬─────────┬─────────┐

     │Numele şi     │Vot                   

│Nr.  │prenumele          │Motivaţia│Semnătura│

                   ├──┬──┤                 

                   │Da│Nu│                 

                                        

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│0    │1             │2 │3 │4        │5       

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│1    │Preşedinte                         

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│2    │Vicepreşedinte│                     

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│3    │Membru                             

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│4    │Membru                             

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│...  │..........                         

├─────┼──────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤

│Total│                                   

└─────┴──────────────┴──┴──┴─────────┴─────────┘

*ST*

          Preşedinte de şedinţă                              Secretar

      Numele şi prenumele .................   Numele şi prenumele ................

      Semnătura ..................            Semnătura ..........................

──────────

    *1) Nr. de înregistrare al documentaţiei şi instituţia la care a fost înregistrată.

    *2) Imobilul la care se referă documentaţia.

    *3) Regimul de protecţie/Codul din Lista monumentelor istorice, după caz.

──────────

 

    ANEXA 4

 

    1) MINISTERUL CULTURII/DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A 2) ......................................

    Către

    3) ......................................

    Aprobat,

 

    -------

    4) ...........

    Spre ştiinţă

    5) ..............................................

    AVIZ

    Nr. 6) ......................... din ..............................................................

    privind 7) ........................................................................................

    Obiectivul: 8) ....................................................................................

    Adresa: 9) ........................................................................................

    Proiect: 10) ......................................................................................

    Nr. proiect: 11) ..................................................................................

    Faza: 12) .........................................................................................

    Proiectant: .......................................................................................

    Elaborator:* 13) ..................................................................................

    Beneficiar: 14) ..................................................................................

 

    -----

    * În cazul studiilor/cercetărilor.

    Documentaţia transmisă cu adresa/scrisoarea nr. 15), înregistrată la 16) ................. cu nr. 17) .........., cuprinde:

    18) ........................................................................................................

    Documentaţia propune următoarele:

    19) ........................................................................................................

    Documentaţia a fost analizată în şedinţa 20) ............... din data de 21) ................... şi în baza 22) ................ se acordă

    AVIZ FAVORABIL

    Cu următoarele 23) ...................................................................................

    Prezentul aviz 24) ...................................................................................

    Şef compartiment de specialitate, Elaborat de

     25) .......................... 26) .....................

 

    Instrucţiuni pentru completarea avizului

    1) Autoritatea emitentă, în funcţie de competenţe.

    2) Numărul de înregistrare al documentaţiei şi data eliberării documentului.

    3) Autoritatea publică beneficiară, în cazul planurilor de amenajare a teritoriului sau al planurilor urbanistice; proprietarul/deţinătorul, în cazul lucrărilor asupra imobilelor.

    4) Numele, prenumele şi calitatea în conducerea Ministerului Culturii sau de director al serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii, în funcţie de competenţa de aprobare; semnătura şi ştampila.

    5) Denumirea serviciilor interesate din Ministerul Culturii sau a serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, a autorităţilor publice centrale sau locale interesate, proiectantului/ elaboratorului, după caz.

    6) Numărul avizului/Codul avizului/data. Codurile avizelor în funcţie de conţinutul sau obiectul documentaţiei sunt:

    -  E - evidenţă monumente istorice;

      M - monumente istorice; cercetări, expertize, proiecte;

      CA - componente artistice: studii, cercetări, proiecte;

      U - documentaţii de urbanism;

      Z - intervenţii în zone de protecţie sau zone protejate.

 

    7) Descrierea sumară a obiectului avizului; maximum două rânduri.

    8) Denumirea obiectivului şi codul conform listei, în cazul monumentelor istorice, sau a imobilului, în cazul altor imobile, a localităţii sau judeţului, în cazul planurilor urbanistice sau de amenajare a teritoriului, în funcţie de situaţie.

    9) Adresa obiectivului, în cazul imobilului, localitatea, comuna, judeţul.

    10) Denumirea planului de amenajare a teritoriului, a planului urbanistic sau a proiectului de specialitate, după caz.

    11) Numărul proiectului/contractului/data.

    12) Faza de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice sau a studiilor/cercetărilor, proiectelor de lucrări asupra imobilului.

    13) Denumirea proiectantului general/proiectanţilor de specialitate, după caz; numele şefului de proiect complex sau al coordonatorului lucrării, în cazul studiilor şi cercetărilor, al expertului şi/sau al expertului tehnic, al şefului de proiect de specialitate, în funcţie de documentaţie.

    14) Proprietarul/Deţinătorul cu orice titlu al imobilului, indiferent de regimul de proprietate, sau autoritatea publică beneficiară, în cazul planurilor de amenajare a teritoriului sau al planurilor urbanistice.

    15) Numărul şi data scrisorii/adresei de înaintare a beneficiarului/deţinătorului, cu orice titlu.

    16) Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, după caz.

    17) Numărul şi data înregistrării la Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, după caz.

    18) Descrierea sumară a documentaţiei:

    a) piese scrise - enumerare;

    b) piese desenate - enumerare;

    c) alte documente: certificatul de urbanism, copii ale actelor de proprietate, acordul proprietarului în cazul concesiunilor, comodatului, închirierii sau transferului dreptului de administrare.

 

    19) Descrierea sumară a direcţiilor de dezvoltare pentru planurile de amenajare a teritoriului, descrierea sumară a reglementărilor din planurile de urbanism, descrierea conceptului unitar de intervenţie, în cazul lucrărilor asupra monumentelor istorice, după caz.

    20) Denumirea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/secţiunii de specialitate, în funcţie de competenţe.

    21) Data şedinţei.

    22) Art. ... alin. ... lit. ...) din    422 13 2:1   0 18>Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    23) Condiţii şi/sau recomandări; fără condiţii sau recomandări.

    24) "este însoţit de anexa/anexele" - numerotarea anexei/anexelor, după caz.

    25) Şeful compartimentului de specialitate, profesia, numele, semnătura, după caz.

    26) Funcţia în cadrul Ministerului Culturii sau în serviciile deconcentrate, după caz, profesia, numele, semnătura.

    NOTĂ:

    Informaţiile cuprinse în aviz vor fi structurare pe articole, alineate sau puncte. Pentru punctele sau componentele din documentaţia specifică referitoare la care nu sunt observaţii sau recomandări de formulat, în cadrul avizului se va specifica în mod expres că se vizează în forma propusă de beneficiar.

 

    -----