Patrimoniu imobil - Aviz interventie imobil aflat in zona de protectie

Documentatia de avizare va cuprinde:

 CONŢINUT CADRU al  documentaţiilor  de urbanism  şi  de  amenajare a teritoriului, conform reglementărilor Ministerului Transporturilor,  Construcţiilor şi Turismului:

 1. Ordinul nr. 562/2003 (continut cadru PUZ zona protejata.doc): Pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z - Z.P);
 2. Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.) – Indicativ  GM – 010 – 2000;
 3. Ordinul nr.37/N/08.06.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice „ Ghid privind Metodologia de elaborare şi conţinutul  - cadru al planului urbanistic de detaliu” (P.U.D.) - Indicativ GH 009 – 2000;
 4. Ordinul nr.21/N/10.04.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice  „Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” – indicativ: G.M. – 007 – 2000;
 5. Ordinul nr.13/N/10.03.1999: Pentru aprobarea reglementării tehnice „ Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic General”, (P.U.G.)indicativ GPO38/99;
 6. Ordinul nr.91/25.10.1991: Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr.50/1991cu modificările şi completările ulterioare – publicat  la „Monitorul Oficial” nr.228 din 14 noiembrie 1991;

PREVEDERI ALE LEGII 422/2001
    ART. 46
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii:

 • colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;
 • în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice;
 • prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente;
 • elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobă numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
 • elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor protejate din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
 • la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu organele de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice;
 • colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale în cazul în care monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

    (2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate, autorităţile emitente ale autorizaţiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

I. cerere aviz interventie ZONA   PROTECTIE PUZ DE ZONA PROTEJATA

DOMNULE DIRECTOR,
                       
SUBSEMNATUL/FIRMA*………………………………………………………………….............................
localitatea…………………………, str (nume vechi/nume actual)..............….............…........................................
nr.……, Bl.……, sc……, ap.………, tel/fax:……………………………………….....................................
in conformitate cu prevederile Legii 422/2001 solicit avizul c.Z.m.i.nr.5 pentru lucrarile prevazute in certificatul de urbanism nr.......................................... data.................... eliberat de catre...........................................................................................................................................
pentru imobilul de la adresa..................................................................................................... ........................................................................................................................................................
AVIZ PENTRU URMATOARELE LUCRARI (PUZ-CP)                                                                                                                                                                                                                  ________      __                                                                                                                             ________
ANEXEZ PREZENTEI URMATOARELE DOCUMENTE:

  certificat de urbanism

  acte de proprietate

 acte cadastrale (coordonate stereo `70)

  planuri de incadrare in zona scara

    1/500 si 1/2000 (exclus google maps)

□ aviz de oportunitate

□ planșe plan topografic

  PROIECT PUZ CP COMPLET

  memoriu general                                      

  studiu istoric arhitectural

□ studiu arheologic

□ regulament local de urbanism aferent PUZCP

□ propuneri de mobilare urbană a zonei studiate/reglementate (sau ilustrare urbanistică a zonei cu propuneri privind arhitectura clădirilor)

□ planse privind relatia cu monumentele din zona de protectie

  planse desfasurari stradale

  montaj fotografic

  raportul consultării populației**

 Declar pe propria mea răspundere că documentația respectă reglemetările și conținutul cadru  al ORDINULUI nr. 562 din 20 octombrie 2003 - pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)" și studiul istoric este întocmit în conformitate cu Anexa 1 - metodologie privind cadrul conținut al studiilor istorice de  fundamentare a documentațiilor de urbanism***.

 Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 va analiza doar documentațiile depuse  într-un exemplar complet  al  PUZ CP, inclusiv studiile de fundamentare, și își rezervă  dreptul de a respinge la analiză documentațiile care nu respectă reglementările și conținutul cadru  al ORDINULUI nr. 562 din 20 octombrie 2003.

* documentația depusă de delegat va fi însoțită de împuternicire din partea beneficiarului cu acordul pentru soluția tehnică prezentată în documentație;

**conform adresei 1334 din 14.02.2020 a Ministerului Culturii înregistrată la DJC Iași la nr 743 din 20.02.2020 și art. 2 din metodologia aprobată prin OMDTR nr. 2701/2010;

*** pentru conformare consultați anexa cererii pentru aviz intervenție ZONĂ  PROTECȚIE PUZ DE ZONĂ PROTEJATĂ

 DATA ______________

PROPRIETAR/DELEGAT*

_____________________

SEMNATURA

_____________________


 II. cerere aviz interventie imobil aflat in zona de protectie pentru DTAC

DOMNULE DIRECTOR,

                       

SUBSEMNATUL/FIRMA…………………………………………………………………......................

DOMICILIAT: localitatea…………………………, str (nume vechi/nume actual)..............….............….......

nr.……, Bl.……, sc……, ap.………, tel/fax:………………………………………............................

în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 solicit avizul c.r.m.i.nr.1 pentru lucrările prevăzute în certificatul de urbanism nr.......................................... data.................... eliberat de către...........................................................................................................................................

pentru imobilul de la adresa..................................................................................................... ........................................................................................................................................................

AVIZ PENTRU URMATOARELE LUCRARI                                                                                                                                                                                                                                  __                                                                                                                              _____________

ANEXEZ PREZENTEI URMATOARELE DOCUMENTE:

  certificat de urbanism
  HCL
□ regulament local de urbanism aferent PUZCP
  acte de proprietate
  planuri de incadrare in zona scara
    1/500 si 1/2000 (exclus google maps)
□ planșe plan topografic
  releveu existent
  memoriu general
□ studiu arheologic
  studiu istoric arhitectural
  proiect de arhitectură
□ planşe privind relaţia cu monumentele din zona de protecţie
  planșe PUD/PUZ vizate spre neschimbare
  memoriu tehnic
  studiu istoric
  expertiza tehnica
  planşe desfăşurări stradale
  montaj fotografic
□ propuneri de mobilare urbană a zonei studiate/reglementate (sau ilustrare urbanistică a zonei cu propuneri privind arhitectura clădirilor)
 Declar pe propria mea răspundere, sub sancţiunea Codului Penal pentru  fals în declaraţii  că suprafaţa construită desfăşurată  pentru care solicit avizul de lucru este de _____________ mp.
Conform Ordin M.C.I.N. nr. 2515/28.06.201 mă oblig să plătesc taxa de:
 3,00 RON/mp x Aria desfășurată ___________________= _______________________
Plata se face în numerar la caseria institutiei sau prin dispozitie de plata în contul Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Iasi: cont IBAN: RO67TREZ40620E365000XXXX, Trezoreria Municipiului Iasi; cod fiscal: 4541777
DATA
______________
PROPRIETAR/DELEGAT*
_____________________
SEMNATURA
_____________________