Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

In vederea analizarii documentatiilor in cadrul sedintei CZMI nr. 5 vă rugăm transmiteți documentațiile  cu respectarea  precizărilor din instrucțiune.

Nu se primesc documente transmise pentru acelasi obiectiv in mai multe email-uri.

Direcția județeană pentru Cultură Iași nu are suficient personal pentru a verifica și completa

documentațiile transmise in mai multe etape.

In acesta perioada, toată corespondența se face prin email si avem de gestionat o mare cantitate de informatii.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5

În vederea analizării și avizării documentaților în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5 care se vor desfășura online, acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunii 1/2020 publicată pe adresa web a Ministerului Culturii: http://www.cultura.ro/directia-patrimoniu),  după cum urmează:

1.     în format electronic la adresa: [email protected].

Documentațiile pot fi transmise în fișiere individuale, arhive format zip sau prin intermediul site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

2.  în format letric la adresa Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, cod postal 700075, Mun. Iași, Jud. Iași – Direcția Județeană pentru Cultură Iași

IMPORTANT!!!

·         cererile se vor completa în conformitate cu documentul  expus pe pagina de internet monumenteiasi.ro, secțiunea - Comisia Zonala a Monumentelor Istorice - Program sedinte.

·         cererile vor fi înregistrate după completare (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specificate în cerere) precum și calcularea taxei aferente.

·         pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea cât și documentația se vor transmite în același email.

·         ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 documentațiile incomplete.

 

ANUNȚ IMPORTANT

30.03.2020

 ÎN PERIOADA 7-8-9 APRILIE 2020 VA FI ORGANIZATĂ ONLINE ȘEDINȚA COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 5. PENTRU DOCUMENTAȚIILE DEPUSE ÎN FORMAT LETRIC LA SEDIUL DIRECȚIEI ȘI  TRANSMISE  ÎN FORMAT PDF,

PĂNĂ LA DATA DE 03.04. 2020, ORA12.00 

LA D.J.C. IAȘI: [email protected]

 DOCUMETATIILE SE VOR TRANSMITE PE EMAIL IN FORMAT PDF, MEMBRILOR COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE PENTRU A FI ANALIZATE CONFORM DECIZIEI INSTRUCȚIUNII NR. 1 A MINISTERULUI CULTURII PUBLICATĂ PE PAGINA WEB:

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf

 1.    DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI VA VERIFICA CORESPENDENȚA DOCUMENTAȚIEI DEPUSE ÎN FORMAT LETRIC CU DOCUMENTAȚIA TRANSMISĂ ÎN FORMAT PDF.

 2.    DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE MEMBRILOR COMISIEI VOR FI ÎNSOȚITE DE FIȘA DE VOT NOMINALĂ.

 3.    FIȘA DE VOT COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ DE MEMBRU COMISIEI VA FI SCANATĂ (SAU FOTOGRAFIATĂ) VA FI TRANSMISĂ  DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ IAȘI PRIN EMAIL.

 4.    FIȘELE ÎN FORMAT LETRIC SE VOR TRANSMITE PRIN POȘTA SAU SE VOR DEPUNE ÎN PLIC SIGILAT LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI ÎN TERMEN DE 3-5 ZILE DE LA ÎNCHEIEREA SESIUNII ONLINE A ȘEDINȚEI COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5.

 5.    LIPSA FISELOR DE VOT ÎN FORMAT LETRIC SE CONSIDERĂ ABSENȚĂ PENTRU MEMBRU COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE.

 Precizări: 

MEMBRII COMISIEI SUNT OBLIGAȚI SĂ  PASTREZE CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A CELOR CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PROTECȚIEI DATE DE LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE, CU MODIFIĂRILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE, PE CARE LE VA OBȚINE/AFLA CA EFECT AL CALITAȚII  DE MEMBRU AL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

cererea pentru obținerea avizului C.Z.M.I.

DOMNULE DIRECTOR,

                       

SUBSEMNATUL/FIRMA…………………………………………………………………...............................................

DOMICILIAT: localitatea…………………………, str (nume vechi/nume actual)..............….............…....................

nr.……, Bl.……, sc……, ap.………, tel/fax:………………………………………........................................................

în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 solicit avizul c.Z.m.i.nr.5 pentru lucrările prevăzute în certificatul de urbanism

nr.......................................... data.................... eliberat de către............................................................................................

pentru imobilul de la adresa..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

AVIZ PENTRU URMATOARELE LUCRARI                                                                                                        

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

ANEXEZ PREZENTEI URMATOARELE DOCUMENTE:□  certificat de urbanism

□  HCL

regulament local de urbanism aferent PUZCP

□  acte de proprietate

□  planuri de incadrare in zona scara

    1/500 si 1/2000 (exclus google maps)

□ planșe plan topografic

□  releveu existent

□  memoriu general

□ studiu arheologic

□  studiu istoric arhitectural

□  proiect de arhitectură

□ planşe privind relaţia cu monumentele din zona de protecţie

□  planșe PUD/PUZ vizate spre neschimbare

□  memoriu tehnic

□  studiu istoric

□  expertiza tehnica

□  planşe desfăşurări stradale

□  montaj fotografic□ propuneri de mobilare urbană a zonei studiate/reglementate

(sau ilustrare urbanistică a zonei cu propuneri privind arhitectura clădirilor)

Declar pe propria mea răspundere, sub sancţiunea Codului Penal

pentru  fals în declaraţii  că suprafaţa construită desfăşurată 

pentru care solicit avizul de lucru este de _____________ mp.

 

Conform Ordin M.C.I.N. nr. 2515/28.06.2018 mă oblig să plătesc taxa de: 3,00 RON/mp x Aria desfășurată ___________________= _______________________

 Plata se face prin dispozitie de plata în contul Directiei Județene pentru Cultura,  Iasi:

cont IBAN: RO67TREZ40620E365000XXXX, Trezoreria Municipiului Iasi; cod fiscal: 4541777TA

 

DATA

______________

PROPRIETAR/DELEGAT*

 

_____________________

SEMNATURA

 

 

_____________________

 

 

 


 

SEDINTA COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR 5

PROGRAMATA PENTRU DATA DE 17 MARTIE 2020

SE AMÂNĂ DIN LIPSĂ DE CVORUM.

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE

Programarea sedintelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 pentru luna martie 2020

marți, 10.03.2020, ora 9.00 ( documentatiile se depun pana joi, 5 martie 2020, ora 9.00)

miercuri,  11.03.2020, ora 9.00 ( daca raman documentatii neanalizate  in data de 10.03.2020)

 

Documentatiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29

(2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 3 zile lucratoare, inainte de data sedintei, serviciilor deconcentrate ( joi 9 ianuarie 2020, ora 9.00).

Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.

 secretar comisie director DJC Iasi Virgil Babii

secretar supleant consilier superior Bobi Apavaloaiei

OPISUL şedinţei lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5  sunt:

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Corneliu CIOBĂNAȘU

Membri :                       2. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

                                    3. – Arh. Cristina ANDREI

                                    4. –  Ing. Lucian SOVEJA

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

7. - Arh. Ana Maria ZUP

8. – Arh. Mihai Eugen CODREANU

 

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu ANDREI

Arh. Lucia LECA – Institutul Național al Patrimoniului

            Arh. Alexandru MUSTIAȚĂ  - Primăria Municipiului Iași

 

Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. IAȘI

Secretar supleant:         Bobi APĂVĂLOAEI – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

 

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

CONSILIER - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

director – Corina Nicoleta URSACHE

Arh. Mihaela POPINIUC

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:


udeţul iaşi

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă (Sala de sport Bagdazar) pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr 14, NC 120931-C1

PROIECT

DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ (SALA DE SPORT BAGDAZAR) PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

472/2019

FAZA  

D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Sebastian Săvescu

ELABORATOR

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04023 Casa Anastasie Başotă municipiul IAŞI Str. Sărăriei 14

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

Refacere trepte intrare biserică, două jardiniere aflate la baza acestora și soclu biserică.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.6

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

PAROHIA „CUVIOASA PARASCHEVA”

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03965 Biserica "Sf. Paraschiva de Sus” municipiul IAŞI Str. Păcurari 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial.

ADRESA

Municipiul Iași, Calea Galata

PROIECT

REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.

NR. PROIECT

181/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-03940             Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI Str. Mănăstirii 4

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

Documentație de clasare Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial.

ADRESA

Municipiul Iași, Calea Galata

PROIECT

REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.

NR. PROIECT

181/2018

FAZA  

CLASARE

PROIECTANT

Arh. Sasu Ioan

ELABORATOR

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-03940             Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul IAŞI Str. Mănăstirii 4

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Înființare sală de operații politraumă cu reamenajare și modernizare Bloc operator în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” din cazarma 756 Iași, cod lucrare 2018-C/I-756 Iași pav.A.

ADRESA

Municipiul Iași, strada General Berthelot nr.6

PROIECT

ÎNFIINȚARE SALĂ DE OPERAȚII POLITRAUMĂ CU REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE BLOC OPERATOR ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC” DIN CAZARMA 756 IAȘI – PAVILION A

NR. PROIECT

027/19

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Cristian Junea

ELABORATOR

S.C. HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02534 IAȘI REPREZENTATĂ PRIN AURELIAN CORNELIU MORARU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-03780.01 Spitalul Militar Corp Vechi municipiul IAŞI Bd. Carol I 6

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Reabilitare, modernizare, exindere și dotare Cinematograf Trianon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușnenau nr.12, NC 161805, 161805-C1

PROIECT

REABILITARE, MODERNIZARE, EXINDERE ȘI DOATARE CINEMATOGRAF TRIANON.

NR. PROIECT

30/2019

FAZA  

S.F. + D.A.L.I.

PROIECTANT

Arh. Andronachi Alexandra

ELABORATOR

S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PRIN DIRECTOR DUMITRU PETRU TOMORUG

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca  

 

DECIZIA COMISIEI

 

7.

OBIECTIVUL

Construire grup sanitar cu bazin etanș și vidanjabil din beton armat, împrejmuire și racord utilități.

ADRESA

Județ Iași, comuna Ceplenița, sat Ceplenița

PROIECT

CONSTRUIRE GRUP SANITAR CU BAZIN ETANȘ ȘI VIDANJABIL DIN BETON ARMAT, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITĂȚI.

NR. PROIECT

3/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

C.arh. Ioan Iosub

ELABORATOR

S.C. PROFLORCAD S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SF. ARHANGHELI” CEPLENIȚA PRIN PR. PAROH BAȘMUȘ IONUȚ  BOGDAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04119.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat CEPLENIŢA; comuna CEPLENIŢA

DECIZIA COMISIEI

 

8.

OBIECTIVUL

Actualizare Plan urbanistic general și Regulament local de urbanism - Comuna Dagâța, județul Iași.

ADRESA

Județul Iași, comuna Dagâța

PROIECT

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA DAGÂȚA, JUDEȚUL IAȘI.

NR. PROIECT

21/2012

FAZA  

PUG

PROIECTANT

Arh. Daniel Poiană

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAGÂȚA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04144 Conacul V. Tăutu sat DAGÂŢA; IS-II-m-B-04195 Biserica de lemn "Sf. Ioan Botezătorul” sat MĂNĂSTIREA; IS-I-s-B-03540 Situl arheologic de la Boatca, punct "Cetatea,Mare" sat BOATCA; IS-I-s-B-03575 Situl arheologic de la Dagâţa, punct "Dealul Ţintirim II" sat DAGÂŢA;IS-I-s-B-03576 Situl arheologic de la Dagâţa, punct "Saivane" sat DAGÂŢA

DECIZIA COMISIEI

 

9.

OBIECTIVUL

Organizare de șantier, studiu geotehnic, consolidare teren, supraveghere arheologică

ADRESA

Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 64-66

PROIECT

ORGANIZARE DE ȘANTIER, STUDIU GEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN, SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ

NR. PROIECT

33/2019

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR

Ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04047 Casa - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, municipiul IAŞI,

 Str. Sf. Lazăr 76

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Organizare de santier, studiugeotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu)

ADRESA

Mun. Iași, str. Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu

PROIECT

ORGANIZARE DE SANTIER, STUDIUGEOTEHNIC, CONSOLIDARE TEREN ZONA B (PERIMETRU DELIMITAT DE STR. SF. ANDREI, STR. TANASESCU, STR. BUZNEA, STR. IANCU BACALU)

NR. PROIECT

20/2019

FAZA  

DTAC

PROIECTANT

IULIUS REAL ESTATE SRL, IOV STRUCTURA SRL

ELABORATOR

Arh. Gheorghiță Cupșan, ing. Ionuț Vasilachi

BENEFICIAR

SC IULIUS REAL ESTATE SRL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Reparații capitale, amenajări interioare și extindere pe verticală locuință existentă pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Sărărie nr.110, nr. cad. 14523

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE PE VERTICALĂ LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

682/2018

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andrei Manolache

ELABORATOR

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

AGHA ROMEEN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

12.

OBIECTIVUL

obiectivul de investiție „Lucrări de intervenție în Cazarma 398 Iași”, conform certificat de urbanism nr. A880 din 22.01.2020, faza studiu de fezabilitate, prin care se propune demolare parțială împrejmuire perimetrală, realizare împrejmuire nou proiectată, consolidare și reparare împrejmuire existentă, lucrări de sistematizare adiacente împrejmuirii perimetrale

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Carol I nr.2

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

Solicitare comunicare dacă împrejmuirea aferentă obiectivului este considerată monument istoric sau se află în zona de protecție a monumentului

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

UNITATEA MILITARĂ 02248 BUCUREȘTI – CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-20187             Cazarma Copou  municipiul IAŞI Aleea Ghica Grigore 2

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

13.

Iluminat exterior la Banca Națională Română – Scursala Regională Iași

ADRESA

Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.17, NC 130154, 130154-C1, 130154-C2, 130154-C3

PROIECT

ILUMINAT EXTERIOR LA BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SCURSALA REGIONALĂ IAȘI

NR. PROIECT

SIL-443-2019

FAZA  

P.T.+D.E.

PROIECTANT

Ing. Fetescu Marioara

ELABORATOR

S.C. ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA

BENEFICIAR

BANCA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ – SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI PRIN PUIANU PETRU – DIRECTOR ZONAL ELBA – COM TIMIȘOARA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04070 Banca Naţională municipiul IAŞI Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 17

DECIZIA COMISIEI

 

14.

OBIECTIVUL

Reabilitare termică și reparații acoperișuri construcții pentru sediu A.B.A. PRUT-BÂRLAD și S.G.A. IAȘI.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Th. Văscăuțeanu nr.10, nr. cad. 143457

PROIECT

REABILITARE TERMICĂ ȘI REPARAȚII ACOPERIȘURI CONSTRUCȚII PENTRU SEDIU A.B.A. PRUT-BÂRLAD ȘI S.G.A. IAȘI.

NR. PROIECT

RPE nr. 485/2018

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Ing. Alexandra Zota

ELABORATOR

S.C. ROMPROIECT ELECTRO S.R.L.

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

15.

OBIECTIVUL

Modificare și extindere imobil existent.

ADRESA

municipiul Iași, strada Poligon nr.2A, NC 133958

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

 

PROIECTANT

 

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

MOTRUC THEODOR CONSTANTIN ȘI MOTRUC ALINA VERONICA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

16.

OBIECTIVUL

Amplasare firmă – amenajări provizorii pe durata valabilității contractului de închiriere.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Alexandru Lăpușneanu nr.34, bl. Expres, et.P, NC 120730-C1-U5

PROIECT

AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ LA SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT – AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE.

NR. PROIECT

56/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

17.

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform HCL nr.278/2018 – nr. cad. 125977, amenajare parcare – nr. cad. 155956, construire pod între nr. cad. 125977 și nr. cad. 155956, prin demolare construcții existente de pe terenul cu nr. cad. 125977.

ADRESA

Mun. Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, nr. cad. 125977, 155956

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.278/2018, AMENAJARE PARCARE,  CONSTRUIRE POD ÎNTRE N.C. 125977 ȘI N.C. 155956, PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

NR. PROIECT

730/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. PRIN GALAN BRANZANU ISABELLA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

18.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan și reglementare în vederea construirii unui ansamblu cu funcțiuni mixte.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Trei Fântâni FN, NC 161796

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE.

NR. PROIECT

784

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. ITALIMOB COSTRUZIONI IAȘI S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

19.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Vovideniei nr.4, NC 138566, 129949

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

NR. PROIECT

656/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

FILIP ALINA ELENA ȘI CORDUNEANU PETRONEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-04091 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 6

IS-II-m-B-04092 Biserica "Intrarea în Biserică”–Vovidenia municipiul IAŞI Str. Vovidenia 11

IS-II-m-B-04093 Casă municipiul IAŞI Str. Vovidenia 12

DECIZIA COMISIEI

 

20.

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală pe teren proprietate.

ADRESA

Iași, strada Bucur nr.20-22, nr. cad. 134528

PROIECT

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

716/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

KESHTA JAWDAT

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONA NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

21.

OBIECTIVUL

Transformare pod existent în spațiu de locuit.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Grigore Vieru (fostă Sulfinei) nr.8, NC 158465-C1

PROIECT

TRANSFORMARE POD EXISTENT ÎN SPAȚIU DE LOCUIT.

NR. PROIECT

95/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Vasile

ELABORATOR

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

BUCUR CĂTĂLIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

22.

OBIECTIVUL

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe (lotizare) și servicii publice și private.

ADRESA

Județul Iași, comuna Dobrovăț, sat Dobrovăț

PROIECT

PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE (LOTIZARE) ȘI SERVICII PUBLICE ȘI PRIVATE.

NR. PROIECT

11/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Poiană Daniel Lucian

ELABORATOR

S.C. ATD PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA DOBROVĂȚ PRIN MARTINUȘ CĂTĂLIN IULIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

23.

OBIECTIVUL

Demolare, împrejmuire teren, lucrări de forare, efectuarea studiilor geotehnice, amenajare construcție provizorie.

ADRESA

Mun. Iași, strada Sf. Andrei nr.8-10, NC 143248, 143248-C1, 143248-C2

PROIECT

DEMOLARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, LUCRĂRI DE FORARE, EFECTUAREA STUDIILOR GEOTEHNICE, AMENAJARE CONSTRUCȚIE PROVIZORIE.

NR. PROIECT

10/2019

FAZA  

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CORSINI RISTORANTE S.R.L. PRIN ZANCEANU ANDREI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

24.

OBIECTIVUL

Extindere parcare subterană pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Bucșinescu, Smârdan, Ghica Vodă, intersecție str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. cad. 9747/1, 130568, 158118

PROIECT

EXTINDERE PARCARE SUBTERANĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT.

NR. PROIECT

05/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Mihai Drișcu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L. PRIN TERCIU GABRIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

25.

OBIECTIVUL

PUZ CP – Construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate și teren concesionat.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Otilia Cazimir, Ghica Vodă, Otilia Cazmir intersecție cu M. Barnovschi, Smârdan, stradela Bucșinescu nr. 35, FN, 88, 86, 3

PROIECT

PUZ CP – CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE ȘI TEREN CONCESIONAT.

NR. PROIECT

02/2020

FAZA  

PUZ CP

PROIECTANT

Dr. Arh. Mihai Drișcu, Arh. Ion Daniel Vișan, Dr. Arh. Ioan Sasu

ELABORATOR

S.C. ARC EN CIEL S.R.L., ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L., S.C. PROGANEX 2005 S.R.L

BENEFICIAR

S.C. T.V.I. CONSTRUCT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

OBIECTIVUL

Reamenajare peisagistică a scuarului Independenței Iași.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Independenței

PROIECT

SCUAR INDEPENDENȚEI – PROPUNERE REAMENAJARE

NR. PROIECT

/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Luca Ana Maria

ELABORATOR

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-III-m-B-04313 Monumentul Independenţei municipiul IAŞI Piaţa Independenţei

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Extindere imobil existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Mr. Irimia Popescu nr.4A, nr. cad. 141603, 141603-C1

PROIECT

EXTINDERE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

076/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

C. arh. Georgeta Popa

ELABORATOR

S.C. AGS INTERNATIONAL CONSULT S.R.L.

BENEFICIAR

BECHIR DANIEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

OBIECTIVUL

Reabilitare drumuri comunale, sătești și poduri și podețe afectate de viituri în perioada 28-30.06.2018 (+ faza Studiu de fezabilitate).

ADRESA

Județul Iași, comuna Roșcani, sat Roșcani – intravilan, Rădeni

PROIECT

REABILITARE DRUMURI COMUNALE, SĂTEȘTI ȘI PODURI ȘI PODEȚE AFECTATE DE VIITURI ÎN PERIOADA 28-30.06.2018

NR. PROIECT

32/2019

FAZA  

D.A.L.I.+D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Lupu Bianca

ELABORATOR

S.C. GOTICA MANAGEMENT SYSTEM S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ROȘCANI PRIN PRIMAR GHEORGHIU GINOVEL

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04233             Biserica de lemn "Sf. Voievozi”  sat RĂDENI; comuna ROŞCANI

IS-II-m-B-04234             Biserica "Sf. Treime”     sat RĂDENI; comuna ROŞCANI

DECIZIA COMISIEI

 

29.

OBIECTIVUL

Amenajări interioare apartament proprietate și închidere balcoane.

ADRESA

Municipiul Iași, bulevardul Independenței nr.27, bl.C1-5, sc.C2, et.7, ap.26

PROIECT

AMENAJĂRI INTERIOARE APARTAMENT PROPRIETATE ȘI ÎNCHIDERE BALCOANE.

NR. PROIECT

201/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Gabriela Dănăiță Ionescu

ELABORATOR

S.C. ARHITECT GRUP S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

SIMERIA FLORIN ȘI SIMERIA OTILIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

30.

OBIECTIVUL

Construire locuință și desființare construcție existentă (C1) de pe teren proprietate.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr.77, nr. cad. 709/1, 709/1-C1

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ (C1) DE PE TEREN PROPRIETATE.

NR. PROIECT

02/2020

FAZA  

D.T.A.C.+D.T.O.E.+D.T.A.D.

PROIECTANT

Arh. Ana Maria Pleșco

ELABORATOR

S.C. EDEN S.R.L.

BENEFICIAR

VASILIU NICOLAE ȘI VASILIU EUGENIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04090             Abator– corp vechi municipiul IAŞI Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

31

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ în vederea trecerii terenului proprietate din extravilan în intravilan.

ADRESA

Județul Iași, comuna Rediu, extravilan Breazu

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA TRECERII TERENULUI PROPRIETATE DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN.

NR. PROIECT

686/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Chiriță Marian Jan

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

CEBAN VICTORIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

32.

Execuție RK infrastructură pasaj pietonal subteran Frumoasa.

ADRESA

Muncipiul Iași, Pasaj pietonal subteran Frumoasa – CF Iași - Vaslui

PROIECT

RK INFRASTRUCTURĂ PASAJ PIETONAL SUBTERAN FRUMOASA

NR. PROIECT

42/2020

FAZA  

D.A.L.I.

PROIECTANT

Ing. Adrian Grosu

ELABORATOR

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-A-04006.03 Ruinele palatului "Pentru Femei”

DECIZIA COMISIEI

 

33.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate – conform PUD aprobat cu HCL nr.43/31.01.2012.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Camille Flammarion nr.1, nr. cad. 18918

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE – CONFORM PUD APROBAT CU HCL NR.43/31.01.2012.

NR. PROIECT

04/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Andra-Ștefana Gonciar-Beșleagă

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Sabetay Alexandra

BENEFICIAR

DROAHNA VALERIU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

34.

OBIECTIVUL

Construire clădire FUNDAȚIA EUROED.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Arcu nr.8, nr. cad. 153273

PROIECT

CONSTRUIRE CLĂDIRE FUNDAȚIA EUROED.

NR. PROIECT

6

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Colesniuc Daniel

ELABORATOR

S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA EUROED

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

35.

OBIECTIVUL

Consultare pentru fațade imobil.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Dancu nr.2

PROIECT

 

NR. PROIECT

 

FAZA  

CONSULTARE

PROIECTANT

Arh. Gherghe Hereș

ELABORATOR

 

BENEFICIAR

 

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03855             Casă- Starea Civilă municipiul IAŞI Str. Dancu 2

DECIZIA COMISIEI

 

36.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren din extravilan în intravilan, pentru construire locuințe colective, amenajare teren, drum de acces, împrejmuire și organizare de șantier.

ADRESA

Județul Iași, comuna Rediu, sat Rediu, strada Dealul Zorilor nr.20

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE TEREN, DRUM DE ACCES, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

2/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Alexandru C. Ignățel

ELABORATOR

S.C. AX LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

HOMEUCĂ CONSTATIN DRAGOȘ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

37.

OBIECTIVUL

Consolidare, mansardare și refuncționalizare imobil existent.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Albineț nr.39, nr. cad. 163139-C1

PROIECT

CONSOLIDARE, MANSARDARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE IMOBIL EXISTENT.

NR. PROIECT

66/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Iuliana Halciug

ELABORATOR

S.C. CAD-ON S.R.L.

BENEFICIAR

CAVESCHI ȘTEFAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

38.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii a 4 locuințe individuale.

ADRESA

Județul Iași, comuna Bârnova

PROIECT

ÎNTOCMIRE PUZ ȘI RLU PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE.

NR. PROIECT

22/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Munteanu Ioan, Arh. Terentiev Victor

ELABORATOR

B.I.A. Arh. Munteanu Ioan, S.C. VECTORIAL CONCEPT EVOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. SYMMORYENT S.R.L., GHERGHELUCA IONUȚ

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

ZONĂ NECERCETATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC

DECIZIA COMISIEI

 

39.

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, zona Moara de Vânt, nr. cad. 161256

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE ȘI ÎMPREJMUIRE.

NR. PROIECT

15/2019

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

C. arh. Georgeta Popa

ELABORATOR

S.C. GELICONS S.R.L.

BENEFICIAR

TESLARU CIPRIAN ȘI TESLARU MARIANA RAMONA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

40.

Construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Hotin nr.49, nr. cad. 149572

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE ȘI ÎMPREJMUIRE.

NR. PROIECT

01/2019

FAZA  

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT

Arh. Raluca Petrilă-Fecioru

ELABORATOR

S.C. CODE711 STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MANOLACHE GABRIEL SERGIU ȘI MANOLACHE VICTORIA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație, supraetajare și extindere imobil existent cu NC 139459-C1.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Dumbrava Roșie nr.31, nr. cad. 139459-C1.

PROIECT

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT CU NC 139459-C1.

NR. PROIECT

191167/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Bogdan Mihul

ELABORATOR

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

MIHUL VALENTIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

42.

OBIECTIVUL

Relocare rețele fibră optică din traseu aerian în montaj subteran, construire canalizație subterană pentru telecomunicații, cămine de vizitare și construire racorduri laterale în municipiul Iași, str. Theodor Pallady.

ADRESA

municipiul Iași, str. Theodor Pallady

PROIECT

RELOCARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ DIN TRASEU AERIAN ÎN TRASEU SUBTERAN, MONTARE INFRASTRCTURĂ REȚEA PRINCIPALĂ ÎN CANALIZAȚIE PMI, MONTARE CĂMINE DE VIZITARE ȘI RACORDURI LATERALE PE STR. THEODOR PALLADY, ÎN MUNICIPIUL IAȘI,JUDEȚUL IAȘI

NR. PROIECT

32/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Vieru Corina

ELABORATOR

S.C. HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RCS & RDS S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

OBIECTIVUL

Relocare rețele fibră optică din traseu aerian în montaj subteran, construire canalizație subterană pentru telecomunicații, cămine de vizitare și construire racorduri laterale în municipiul Iași, str. Mihail Kogălniceanu.

ADRESA

municipiul Iași, str. Mihail Kogălniceanu

PROIECT

RELOCARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ DIN TRASEU AERIAN ÎN TRASEU SUBTERAN, MONTARE INFRASTRCTURĂ REȚEA PRINCIPALĂ ÎN CANALIZAȚIE PMI, MONTARE CĂMINE DE VIZITARE ȘI RACORDURI LATERALE PE STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL IAȘI,JUDEȚUL IAȘI

NR. PROIECT

34/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Ing. Vieru Corina

ELABORATOR

S.C. HIGH STANDARD APPLICATIONS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RCS & RDS S.A.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

44.

Împrejmuire la stradă teren proprietate și montare barieră acces auto.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Morilor nr.22, nr. cad. 148600

PROIECT

ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ TEREN PROPRIETATE ȘI MONTARE BARIERĂ ACCES AUTO.

NR. PROIECT

01/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Sergiu Ghizdovăț

ELABORATOR

S.C. ANTHEM STP S.R.L.

BENEFICIAR

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

45.

OBIECTIVUL

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Golăiești, județul Iași”.

ADRESA

Județul Iași, comuna Golăiești, Golăiești – intravilan, Grădinari, Cilibiu, Podu Jijiei, Medeleni, Cotu lui Ivan, Petrești și extravilan

PROIECT

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GOLĂIEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.

NR. PROIECT

5/2019

FAZA  

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT

Ing. Dumea Emanuel-Mihail

ELABORATOR

SST GRUP TERMO

BENEFICIAR

COMUNA GOLĂIEȘTI REPREZENTATĂ DE PRIMAR BÎZDÎGĂ MIHAI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-II-m-B-04121, Biserica "Sf. Nicolae”, sat CILIBIU; comuna GOLĂIEŞTI

DECIZIA COMISIEI

 

46.

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

Județ Iași, comuna Miroslava, sat Uricani, nr. cad. 88256

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M, IMPREJMUIRE, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITAȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

NR. PROIECT

21/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Enea Radu

ELABORATOR

S.C. DIAGONAL STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA „GLASUL VIEȚII” REPREZENTATĂ DE DĂNUȚ DAMASCHIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Terenul se află în zona sitului arheologic cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea Dealul cimitirului,  publicat în Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol.I, p.239, pct.XLVI.10.D (34), ,  autori V.Chirica și M.Tanasache, 1984

DECIZIA COMISIEI

 

47.

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar de tip backlit pe teren închiriat – amenajare cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Arcu nr.11, nr. cad. 128622

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR DE TIP LED TV PE TEREN INCHIRIAT – AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE.

NR. PROIECT

107/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KARTEZIAN S.R.L. PRIN NEAGU CĂTĂLIN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

48.

OBIECTIVUL

Reparații capitale, modernizare locuință și împrejmuire fără modificarea indicatorilor urbanistici existenți.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Morilor nr.7, nr. cad. 131026, 131026-C1

PROIECT

REPARAȚII CAPITALE, MODERNIZARE LOCUINȚA ȘI IMPREJMUIRE FARA MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI EXISTENȚI.

NR. PROIECT

41/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Halciug Iuliana

ELABORATOR

P.F.A. PRISACARU TOADER

BENEFICIAR

GHERMAN VITALIE ȘI GHERMAN RAMONA MIHAELA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

49.

OBIECTIVUL

Amenajări interioare, refuncționalizare apartament, înlocuire tâmplărie exterioară din fațadă bloc, înlocuire parapet balcon.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Păcurari nr.18, bl.3, et.2, ap.8, nr. cad. 121714-C1-U26

PROIECT

AMENAJARI INTERIOARE, REFUNCȚIONALIZARE APARTAMENT, INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA DIN FAȚADA BLOC, INLOCUIRE PARAPET BALCON.

NR. PROIECT

3/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Daniela Roșu

ELABORATOR

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

COMĂNESCU MARIA PAULA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

50,

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar luminos pe sol.

ADRESA

Municipiul Iași, șoseaua Nicolina nr.10

PROIECT

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR LUMINOS PE SOL.

NR. PROIECT

33/2020

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR

S.C. HOME CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. BUCIUM TOURS S.R.L. PRIN BOMBEA ANA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-IV-m-B-04357 Crucea lui Ferentz municipiul IAŞI Şos. Nicolina 5

DECIZIA COMISIEI

 

51.

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan și construire locuințe unifamiliale.

ADRESA

Municipiul Iași, nr. cad. 157012, 162933, 162934

PROIECT

PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE.

NR. PROIECT

07/2020

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

Arh. Ladislau Lăcătușu

ELABORATOR

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

TALMACIU MARIANA ȘI MARDARE GRAȚIELA-CRISTINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

 

DECIZIA COMISIEI

 

52.

OBIECTIVUL

actualizare PUG și RLU comuna Țuțora.

ADRESA

județul Iași,  comuna Țuțora.

PROIECT

actualizare PUG și RLU comuna Țuțora..

NR. PROIECT

13/2017

FAZA  

P.U.G.

PROIECTANT

Arh. Hen Iustin Constantin

ELABORATOR

S.C. TQM MANAGEMENT SRL S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ȚUȚORA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

53.

OBIECTIVUL

Consolidare și supraetajare construcție existentă conform PUZ aprobat prin HCL nr.397/29.11.2016.

ADRESA

Municipiul Iași, strada Râșcanu Teodor nr.2, nr. cad. 130995, 130995-C1, 130995-C2, 130995-C3

PROIECT

CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.397/29.11.2016.

NR. PROIECT

39/2019

FAZA  

D.T.A.C.

PROIECTANT

Arh. Ceka Xhaferr

ELABORATOR

S.C. IDEI XC S.R.L.

BENEFICIAR

JOUMAH BILAL ȘI COȘA CORINA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL BACĂU

1.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

comuna Letea Veche, județul Bacău

PROIECT

PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU

NR. PROIECT

17/2017

FAZA  

DOC. AVIZE

PROIECTANT

S. C. LEF PROIECT S. R. L. BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Catrinel Lefter

BENEFICIAR

COMUNA LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Pe teritoriul comunei se află un monument istoric de grupă valorică B, Conacul Lecca, 1895, cod LMI: BC-II-m-B-00886

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI PARCARE –    S + P + 2, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, municipiul Bacău

PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL. CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI PARCARE – S + P + 2

NR. PROIECT

1/2019

FAZA  

P. U. Z.

PROIECTANT

B. I. A. COLAC ALEXANDRU SORIN

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Sorin Colac

BENEFICIAR

S. C. CENTRAL DESIGN DEVELOPMENT S. R. L. BACĂU

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric Casă, fostul Muzeu de Științele naturii, 1935, cod LMI: BC-II-m-B-00787

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C2; CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

str. Oituz, nr. 37, municipiul Bacău

PROIECT

DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C2; CONSTRUIRE BLOC OITUZ, NR. 37, BACĂU

NR. PROIECT

20/2018

FAZA  

PUZ

PROIECTANT

S. V. B. ARHITECTONIC SRL BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Ștefan V. Boiciuc

BENEFICIAR

VĂLEANU NECULAI și VĂLEANU ELENA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

           În zona de protecție a monumentelor istorice , conform P. U. G. municipiul Bacău

           (aviz nr. 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET STOMATOLOGIC ȘI CREARE ACCES EXTERIOR, MUNICIPIUL BACĂU

ADRESA

str. 9 Mai, nr. 52, municipiul Bacău

PROIECT

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET STOMATOLOGIC ȘI CREARE ACCES EXTERIOR

NR. PROIECT

2/2020

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

MBUILD ENTERPRISE S. R. L. BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Ing. Matei Claudiu

BENEFICIAR

HERCIU MARIANA și HERCIU GHEORGHE

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul Curții Domnești din Bacău, secolele XV-XVI, cod LMI: BC-II-a-A-00757

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL: „LOCUINȚĂ, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, SAT FÂNTÂNELE, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU

ADRESA

str. Aleea Teilor, nr. 12, sat Fântânele, comuna Hemeiuș, județul Bacău

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Dp + P, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE

NR. PROIECT

06/2020

FAZA  

D. T. A. C.

PROIECTANT

S. C. ARHI & BUILDING PROIECT S. R. L. BACĂU

ELABORATOR

Șef proiect: Arh. Bogdan Timilie

BENEFICIAR

CATRINȚAȘU FLORIN MARIAN

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric Biserica „Sf. Voievozi” Fântânele-Hemeiuș, 1756, cod LMI: BC-II-m-A-00831

DECIZIA COMISIEI

 

JUDEȚUL VASLUI

1.

OBIECTIVUL

REPARAȚII ÎN REGIM DE URGENȚĂ LA NIVELUL ACOPERIȘULUI LA  MONUMENTUL ISTORIC MUZEUL VASILE PÂRVAN- CASA STURDZA

ADRESA

Municipiul Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr.4, județul Vaslui

PROIECT

REPARAȚII ÎN REGIM DE URGENȚĂ LA NIVELUL ACOPERIȘULUI LA  MONUMENTUL ISTORIC MUZEUL VASILE PÂRVAN- CASA STURDZA

NR. PROIECT

07/ 2016

FAZA  

DALI

PROIECTANT

S.C. NEW CREATIVE ENTERPRISES S.R.L. BUCUREȚTI

ELABORATOR

arh. Cristina- Irina Ioana Miclea

BENEFICIAR

MUZEUL VASILE PÂRVAN BÂRLAD

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Monument istoric

§  Casa Sturdza, azi Muzeul „Vasile Pârvan” - Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-A-06746, Str. Pârvan Vasile 4, municipiul Bârlad, datare: a. 1812

 

OBSERVATII D.J.C. VASLUI

Extras din documentația realizată în 2016 pentru obținerea de fonduri europene, pentru care însă nu s-a obținut finanțarea

DECIZIA COMISIEI

 

2.

OBIECTIVUL

CENTRU MEDICAL CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME P+2E

ADRESA

Mun. Bârlad, str. Stroe Belloescu, nr.3-5, jud. Vaslui

PROIECT

CENTRU MEDICAL CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME P+2E

NR. PROIECT

SMP02/2020

FAZA  

D.T.A.C/ Pth

PROIECTANT

B.I.A. ARH. MARIUS- PETRU SANDU

ELABORATOR

arh. Marius Petru Sandu

BENEFICIAR

CENTRUL MEDICAL AVICENA

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Biserica „Sf. Dumitru” - Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06761,  Str. Vasile Lupu nr.1,  Municipiul Bârlad,  1830-1833

 

DECIZIA COMISIEI

 

3.

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SELF-SERVICE CU CARACTER PROVIZORIU

ADRESA

Mun. Bârlad, Str.Vasile Pârvu, nr.43, jud. Vaslui

PROIECT

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SELF-SERVICE CU CARACTER PROVIZORIU

NR. PROIECT

221/2019

FAZA  

D.T.A.C./Pth

PROIECTANT

S.C. EDEN S.R.L.

ELABORATOR

arh. Mihai S. Frunze

BENEFICIAR

S.C. WASH EXPERT S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentului istoric:

§  Casa Mihai Marius Subțirelu- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06748,  Str. Pârvan Vasile 39,  Municipiul Bârlad,  datare: 1908

 

DECIZIA COMISIEI

 

4.

OBIECTIVUL

RESTAURARE, CONSOLIDARE SI PUNERE IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC CONACUL EMIL RACOVITA, AZI CASA MEMORIALA

ADRESA

Comuna Dănești, sat Emil Racoviță, județul Vaslui

PROIECT

RESTAURARE, CONSOLIDARE SI PUNERE IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC CONACUL EMIL RACOVITA, AZI CASA MEMORIALA

NR. PROIECT

288/ 2019

FAZA  

DALI

PROIECTANT

S.C. ARC DESIGN S.R.L., S.C. MIHUL S.R.L.

ELABORATOR

arh. Corneliu Ciobănașu

BENEFICIAR

MUZEUL JUDEȚEAN ȘTEFAN CEL MARE VASLUI

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

Ansamblu- Monument istoric

§  Conacul Emil Racoviță, azi Casă memorială - Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-a-B-06795, sat Emil Racoviță, comuna Dănești,  datare: sec. XIX - XX

·         Corp vechi - Gh. Racoviță - Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-a-B-06795.01

·         Corp nou – Emil Racoviță- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-a-B-06795.02

·         Ruine beciuri- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-a-B-06795.03

·         Parc cu arbori seculari- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-a-B-06795.04

 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

OBIECTIVUL

Construire imobil cu regim de înălțime P+2E cu spații comerciale la parter și locuințe de seviciu la etajele 1 și 2, amenajare acces pitonal și carosabil din str. Mihail Kogălniceanu și din str. I.Al. Angheluș și împrejmuire amplasament

ADRESA

str. Mihail Kogălniceanu și str. I.Al. Angheluș, municipiul Huși, județul Vaslui

PROIECT

Construire imobil cu regim de înălțime P+2E cu spații comerciale la parter și locuințe de seviciu la etajele 1 și 2, amenajare acces pitonal și carosabil din str. Mihail Kogălniceanu și din str. I.Al. Angheluș și împrejmuire amplasament

NR. PROIECT

 

FAZA  

 

PROIECTANT

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L.

ELABORATOR

arh. Alexandru Ignățel

BENEFICIAR

S.C. TOPEDLIN IMOBILIARE S.R.L.

COD LNMI

(OBIECTIV/ZONA DE PROTECŢIE)

În zona de protecție a monumentelor istorice:

§  Ansamblu de arhitectură „1 Decembrie 1918- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-a-B-06810, Str. 1 Decembrie 1-11, 2-14,  municipiul Huși,  datare: mijl. sec. XIX - prima jum. sec. XX

§  Casa Andrian și Linde, azi Cabinet av. Veselu Tudora- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06811, Str. 1 Decembrie 2- municipiul Huși, datare:1910

§  Casa Jenică Mitache, azi Grădinița nr. 4- Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06812, Str. 1 Decembrie 4- municipiul Huși, datare:1910

§  Casa Sotir Zaharia, azi casa parohială a Bisericii „Sf. Nicolae”, Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06813, Str. 1 Decembrie 6- municipiul Huși, datare: 1916

§  Casa Teodoru, azi Casa Opriș, Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06814, Str. 1 Decembrie 8- municipiul Huși, datare: 1932

§  Casa Iancu Berea, azi Muzeul eparhial al Episcopiei Hușilor,  Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06815, Str. 1 Decembrie 10-  municipiul Huși, datare: 1889

§  Camera Agricolă, azi Clubul Elevilor și Copiilor, Cod  L.M.I.  2015 - VS-II-m-B-06816, Str. 1 Decembrie 11-  municipiul Huși, datare: 1911

 

OBSERVATII D.J.C. VASLUI

Se solicita consultarea Comisiei Zonale, cu participarea proiectanților

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

SEDINTA COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

11 MARTIE 2020

 

OBIECTIVUL

Actualizare PUG Municipiul Iași și detalierea acestuia prin planuri urbanistice zonale 

ADRESA

MUNICIPIUL IAȘI

PROIECT

ACTUALIZARE PUG MUNICIPIUL IAȘI

NR. PROIECT

2017

faza  

prezentarea concluziilor analizei documentației „Actualizare PUG Municipiul Iași și detalierea acestuia prin planuri urbanistice zonale” în ședința biroului CZMI nr. 5  din data de 10 iulie 2018 și data de 17 iulie 2018

proiectant

Arh. Mihai Rădulescu

ELABORATOR

S.C. SEARCH CORPORATION  S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

cod lnmi

(obiectiv/zona de protecţie)

 NU S-A DEPUS DOCUMENTATIE