Patrimoniu imobil - Dreptul de preemtiune


 

Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

Monumentele istorice proprietate publica a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în folosinta gratuita instituţiilor de utilitate publica sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

Monumentele istorice aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta lege.

Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează sa vândă monumente istorice, transmit direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achizitionare se negociaza cu vânzătorul.

În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu isi exercita dreptul de preemţiune în termenul, acest drept se transfera autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii:

- sa notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinta monumentului istoric;

- sa înştiinţeze în scris direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi sa transmită acesteia o copie de pe acte.

Dosarul de preemtiune - continut

- cererea (formular) – formular cerere exercitare drept de preemtiune

- copie legalizată după actul de proprietate ;

- cadastrul imobiliar ;

- planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafeţelor care fac obiectul vânzării ;

- documentar fotografic interior/exterior, în cazul clădirilor.