Inapoi la legislatie

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicata*)

Publicare: 31-12-2000
Republicare: 20-11-2006

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicata*) privind protejarea monumentelor istorice*)
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 noiembrie 2006

_____________
    *) Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificata si completata prin:
    - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003;
    - Legea nr. 468/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 din 19 noiembrie 2003;
    - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.


    TITLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.
    (2) In sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei, semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala.
    (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute in prezenta lege.
    (4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate in afara granitelor, proprietati ale statului roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia se afla.
    ART. 2
    (1) Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege.
    (2) Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza in interes public. In conditiile prezentei legi interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.
    (3) In sensul prezentei legi, prin protejare se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza si intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economica si culturala in viata colectivitatilor locale.
    (4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri stimulative cu caracter economic sau de alta natura.
    (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitate publica instituite potrivit legii.
    ART. 3
    Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran si subacvatic:
    a) monument - constructie sau parte de constructie, impreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrari artistice comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
    b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii urbane sau rurale care impreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
    c) sit - teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii umane in cadru natural care sunt marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.
    ART. 4
    (1) Monumentele istorice apartin fie domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.
    (2) Monumentele istorice proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date in administrare institutiilor publice, pot fi concesionate, date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Monumentele istorice apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (4) Monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii.
    (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vanda monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor instiintarea privind intentia de vanzare, insotita de documentatia stabilita prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor transmit Ministerului Culturii si Cultelor instiintarea, documentatia si propunerea de raspuns, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora.
    (7) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 25 de zile de la data inregistrarii instiintarii, documentatiei si a propunerii de raspuns la Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor; titularii dreptului de preemtiune vor prevedea in bugetul propriu sumele necesare destinate exercitarii dreptului de preemtiune; valoarea de achizitionare se negociaza cu vanzatorul.
    (8) In cazul in care Ministerul Culturii si Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor nu isi exercita dreptul de preemtiune in termenul prevazut la alin. (7), acest drept se transfera autoritatilor publice locale, care il pot exercita in maximum 15 zile.
    (9) Comunicarile privind neexercitarea dreptului de preemtiune au termen de valabilitate pentru intregul an calendaristic in care au fost emise, inclusiv pentru situatiile in care monumentul istoric este vandut de mai multe ori.
    (10) In conditiile legii, in vederea protejarii monumentelor istorice se poate proceda, in cazuri extreme, la stramutarea acestora.
    (11) Monumentele istorice care se afla pe teritoriul Romaniei si care sunt proprietatea altor state sunt protejate in conditiile prezentei legi.
    ART. 5
    In actele de instrainare, concesionare, inchiriere, dare in administrare sau dare in folosinta gratuita a monumentelor istorice se va mentiona regimul de monument istoric al imobilelor si obligatia protejarii acestora potrivit prezentei legi.
    ART. 6
    (1) Paza, intretinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea si punerea in valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, dupa caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) In cazul in care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligatiile decurgand din prezenta lege revin autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativa pe al carei teritoriu este situat monumentul istoric sau autoritatilor administratiei publice centrale.
    ART. 7
    (1) Statul garanteaza si asigura protejarea monumentelor istorice in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmareste si asigura aplicarea lor.
    (3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspund, dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.
    (4) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si institutiile din subordinea acestora, precum si autoritatile administratiei publice locale coopereaza cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu detinatorii si administratorii acestora, precum si cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice si ii sprijina in conditiile legii.

    TITLUL II
    Protejarea monumentelor istorice

    CAP. I
    Monumentele istorice

    ART. 8
    (1) Monumentele istorice se claseaza astfel:
    a) in grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala;
    b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
    (2) Clasarea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevazute de prezenta lege.
    (3) Monumentele istorice clasate in grupele prevazute la alin. (1) si zonele de protectie a acestora, aflate in proprietate publica, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public national sau local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv prin hotarare a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    ART. 9
    (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitata pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, in functie de trama stradala, relief si caracteristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura conservarea integrata si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.
    (2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, in conditiile legii.
    (3) Autoritatile publice locale competente vor include in planurile urbanistice si in regulamentele aferente zonele de protectie delimitate conform alin. (2).
    (4) In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.
    (5) In zonele de protectie a monumentelor istorice care sunt lacasuri de cult este interzisa desfasurarea in aer liber, in perioada in care in cadrul acestora se desfasoara serviciu religios, a unor manifestari care, prin poluarea sonora sau vizuala pe care o produc, pot impieta asupra desfasurarii serviciului religios.
    (6) Prin exceptie, se pot organiza manifestari de genul celor prevazute la alin. (5), cu acordul autoritatii religioase care administreaza lacasul, in conditii care sa nu impieteze asupra desfasurarii serviciului religios.
    ART. 10
    (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.
    (2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.
    (3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.
    ART. 11
    (1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de protectie, precum si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea monumentelor istorice sunt interzise si se sanctioneaza conform legii.

    CAP. II
    Inventarierea si clasarea monumentelor istorice

    ART. 12
    (1) Inventarierea monumentelor istorice reprezinta actiunea de strangere a totalitatii informatiilor, documentelor, studiilor, cercetarilor si a documentatiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobandi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum si a celor distruse sau disparute.
    (2) Inventarul monumentelor istorice reprezinta o baza de date, actualizata permanent prin operatiunile necesare de corelare, in vederea asigurarii unei informari permanente si exacte in legatura cu situatia imobilelor monumente istorice.
    (3) Clasarea este procedura prin care se confera regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 8.
    (4) Inventarierea si clasarea se realizeaza potrivit dispozitiilor prevazute de prezenta lege si in conformitate cu normele metodologice de inventariere si clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritatile si institutiile publice competente comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situatia juridica a imobilelor.
    ART. 13
    (1) Procedura de clasare se declanseaza de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:
    1. din oficiu, in urmatoarele situatii:
    a) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
    b) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea cultelor religioase;
    c) pentru bunurile imobile descoperite intamplator sau in cadrul unor cercetari arheologice sistematice;
    2. la cererea sau, dupa caz, la propunerea:
    a) proprietarului bunului imobil;
    b) primarului localitatii, a consiliului local sau judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil in cauza;
    c) Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Nationale de Arheologie sau a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;
    d) asociatiilor si fundatiilor legal constituite, cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    e) institutiilor publice cu atributii in domeniu.
    (2) Dosarul de clasare sau de declasare este intocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, de regula, prin experti autorizati sau specialisti atestati inscrisi in registrele Ministerului Culturii si Cultelor si se inainteaza compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor, care il analizeaza si il prezinta, dupa caz, Comisiei Nationale de Arheologie si/sau Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice spre analiza si propuneri. Secretarul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii si cultelor spre aprobare.
    (3) Bunul imobil se claseaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, dupa caz, raspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se comunica proprietarului si titularilor altor drepturi reale, precum si autoritatii administratiei publice locale de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii si Cultelor sau de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa caz.
    ART. 14
    (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor au obligatia de a comunica de indata proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declansarea procedurii de clasare sau de declasare.
    (2) De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii procedurii de clasare si pana la publicarea ordinului de clasare sau pana la comunicarea neclasarii, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil in cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.
    ART. 15
    (1) Comunicarea de clasare, de declasare sau raspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil in cauza la Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data comunicarii; contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) In cazul in care prin votul a doua treimi din numarul membrilor Comisia Nationala a Monumentelor Istorice sustine hotararea initiala de clasare sau de neclasare, ministrul culturii si cultelor este indreptatit sa respinga contestatia.
    (3) In cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care ordinul de clasare a fost contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa epuizarea cailor de atac.
    (5) In cazul in care ordinul de clasare nu este contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa 30 de zile de la comunicarea lui in scris proprietarului si autoritatilor administratiei publice locale.
    (6) La data ramanerii definitive a comunicarii de declasare sau de la data comunicarii raspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului inceteaza, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni inainte de 3 ani, in absenta descoperirii unor elemente noi care sa o justifice.
    (7) In situatia introducerii unei actiuni in contencios administrativ impotriva ordinului de clasare sau a comunicarii declansarii procedurii de clasare, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, asupra bunului imobil in cauza se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.
    ART. 16
    (1) Ordinul de clasare sau de declasare se publica, prin grija Ministerului Culturii si Cultelor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva.
    (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se inscrie de catre proprietar, fara taxa, in Cartea funciara, in termen de 30 de zile de la data publicarii ordinului de clasare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 17
    (1) In termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de clasare, directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmesc si comunica proprietarului actul prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intretinere a bunului imobil in cauza, denumit Obligatia privind folosinta monumentului istoric, care insoteste actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existentei imobilului in cauza.
    (2) Metodologia de intocmire si continutul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric se aproba in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrulul culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie in Cartea funciara de catre proprietar in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.
    ART. 18
    (1) Monumentele istorice, zonele de protectie si zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidentiaza in planurile de amenajare a teritoriului si in planurile urbanistice ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) In conditiile legii si in baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, in scopul protejarii valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritatile publice locale pot institui servituti, pot interzice desfiintarea sau modificarea constructiilor.
    (3) Calitatea de monument istoric, precum si cea de zona construita protejata, de oras istoric sau de sat istoric se marcheaza printr-un insemn distinctiv amplasat de reprezentantii primariilor pe monumentul istoric, la intrarea in zona construita protejata sau in orasul istoric ori satul istoric, dupa caz, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Costul insemnelor distinctive se suporta de catre autoritatile publice locale.
    ART. 19
    (1) In sensul prezentei legi, prin declasare se intelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei parti din acesta, prin mentionarea in lista a ordinului de declasare.
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, dupa caz, in maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii.
    (3) Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea prevazuta pentru clasare. Ea este declansata din oficiu in oricare dintre situatiile urmatoare:
    a) descarcarea de sarcina arheologica, in cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;
    b) disparitia monumentului istoric;
    c) constatarea pierderii calitatii de monument istoric a imobilului.
    (4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi indreptate din oficiu sau in urma solicitarii oricarei persoane interesate.
    ART. 20
    Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevazute pentru clasare.
    ART. 21
    (1) Clasarea de urgenta este procedura exceptionala prin care un bun imobil aflat in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este clasat in grupa A sau B, dupa caz, in vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor pot declansa procedura de clasare de urgenta, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.
    (3) Declansarea procedurii de clasare de urgenta se efectueaza in maximum 3 zile de la identificarea situatiei imobilului sau inregistrarea solicitarii privind situatia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, al muzelui judetean, respectiv al muzeului municipiului Bucuresti, sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.
    (4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica imediat in scris proprietarului bunului imobil declansarea procedurii de clasare de urgenta a imobilului in Lista monumentelor istorice. De la data comunicarii declansarii procedurii de clasare de urgenta pana la finalizarea procedurii, imobilului i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.
    (5) Impotriva declansarii procedurii de clasare de urgenta sau a ordinului de clasare de urgenta, proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ.
    (6) Pana la solutionarea litigiului, bunului imobil in cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice.
    (7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenta vor transmite acestora documentele necesare completarii dosarului de clasare.
    ART. 22
    (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate in grupa A sau B si se intocmeste de Institutul National al Monumentelor Istorice.
    (2) Lista monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se actualizeaza la fiecare 5 ani.
    (3) Lista monumentelor istorice sta la baza intocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor urbanistice.

    CAP. III
    Interventii asupra monumentelor istorice

    ART. 23
    (1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In sensul prezentei legi, interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor istorice sunt:
    a) toate lucrarile de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajari peisagistice si de punere in valoare, care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice;
    b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
    c) amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri, constructii de protectie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice;
    d) schimbari ale functiunii sau destinatiei monumentelor istorice, inclusiv schimbarile temporare;
    e) stramutarea monumentelor istorice;
    f) amenajari de cai de acces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice.
    (3) Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la interventiile prevazute la alin. (2) se elibereaza numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Autorizatiile prevazute la alin. (3), emise fara avizul institutiilor abilitate prin lege si fara respectarea conditiilor acestora, sunt nule de drept.
    (5) Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din Cartea tehnica a constructiei. In situatia in care aceasta nu exista, Obligatia privind folosinta monumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii.
    ART. 24
    (1) Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a celorlalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu personal atestat, in conditiile legii.
    (3) In conditiile legii, in cazul realizarii de lucrari neautorizate, fara avize sau care incalca avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul sa intrerupa lucrarile pana la intrarea in legalitate, sa aplice sanctiuni si, dupa caz, sa dispuna revenirea la situatia initiala si sa sesizeze organele de cercetare penala.
    (4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii si Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.
    (5) Protejarea si conservarea monumentelor istorice reprezentand descoperiri arheologice ramase decopertate se fac, in conditiile legii, de catre investitori, sub coordonarea responsabilului stiintific al santierului si a institutiei organizatoare.

    TITLUL III
    Institutii si organisme de specialitate cu atributii in protejarea monumentelor istorice

    CAP. I
    Institutii

    ART. 25
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea prevederilor legale si a normelor si metodologiilor din domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor asigura indeplinirea angajamentelor statului asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia monumentelor istorice, la care Romania este parte.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul in relatia cu proprietarii de monumente istorice si cu titularii altor drepturi reale asupra acestora.
    (4) Pentru indeplinirea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor organizeaza compartimente de specialitate in aparatul propriu, precum si institutii subordonate, avand drept atributii activitatile de cercetare, inventariere, avizare, inspectie si control, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice.
    ART. 26
    (1) In vederea protejarii monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte institutii publice subordonate, urmatoarele atributii:
    1. organizeaza sistemul national de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementarilor din domeniu, de inspectie si control al monumentelor istorice;
    2. avizeaza reglementarile, normele si metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, in cazul in care acestea sunt elaborate de alte autoritati decat Ministerul Culturii si Cultelor;
    3. confera, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, regimul de monument istoric;
    4. publica Lista monumentelor istorice, intocmita de Institutul National al Monumentelor Istorice, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o actualizeaza, potrivit legii, la fiecare 5 ani;
    5. face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului de stat a sumelor necesare in vederea finantarii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;
    6. emite avizele necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire pentru lucrarile si interventiile asupra monumentelor istorice;
    7. emite avizul privind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate;
    8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurilor urbanistice, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;
    9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului national - sectiunea "Zone construite protejate", precum si pentru sectiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;
    10. emite avizele pentru sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum si din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;
    11. emite avizele pentru interventii asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate conform pct. 7;
    12. initiaza, atunci cand este necesar, sau solicita consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice, in vederea salvarii acestora de la distrugere si degradare;
    13. coordoneaza, prin diriginti de specialitate ai Oficiului National al Monumentelor Istorice, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor, lucrarile de conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice, atunci cand interventiile sunt finantate total sau partial din fondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor;
    14. asigura inspectia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al santierelor avand drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate si de grupa monumentului istoric, de natura operatiunilor si de sursa lor de finantare;
    15. constata contraventii si aplica sanctiuni prin imputernicitii sai si ia masurile corespunzatoare de sesizare a organelor de cercetare penala, in cazul infractiunilor;
    16. instituie, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici, precum si Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    17. emite atestate pentru specialistii si expertii in domeniul protejarii monumentelor istorice, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    18. reglementeaza pentru domeniul monumentelor istorice functionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari la monumente istorice, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    19. avizeaza reglementarile, normele si metodologiile elaborate de autoritatile si institutiile publice abilitate, privind:
    a) organizarea si functionarea sistemului national de educatie, formare, specializare si perfectionare a specialistilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    b) prevenirea si stingerea incendiilor la monumente istorice;
    c) masurile de protectie speciala a monumentelor istorice in caz de conflict armat, de protectie impotriva actelor de terorism sau in situatii de urgenta;
    d) stabilirea planurilor si masurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamitati sau dezastre naturale la monumente istorice;
    e) inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti la monumente istorice si in zonele de protectie a acestora;
    f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;
    20. avizeaza folosirea materialelor, tehnicilor si tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;
    21. sustine, in conditiile legii, programe si proiecte de revitalizare si punere in valoare a monumentelor istorice, hotaraste strategii si cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de monumentele istorice;
    22. instituie si controleaza amplasarea insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil, in vederea protejarii sale in timp de pace sau de conflict armat;
    23. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale, in conditiile legii, la realizarea de programe si proiecte de protejare a monumentelor istorice;
    24. asigura functionarea, logistica, secretariatul si sediul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;
    25. colaboreaza cu organismele internationale interesate si participa, in cooperare cu acestea, la finantarea programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor inscrise in Lista Patrimoniului Mondial;
    26. exercita, in numele statului, dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice clasate in grupa A;
    27. initiaza, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, proiecte de hotarare a Guvernului privind acordarea statutului de oras istoric sau sat istoric;
    28. finanteaza editarea si publicarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice.
    (2) In situatii de urgenta, stari potential generatoare de situatii de urgenta, situatii care privesc siguranta nationala sau in alte situatii exceptionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate emite avize de urgenta pentru interventii asupra monumentelor istorice, fara consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau, dupa caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, cu conditia ca interventiile sa fie reversibile.
    (3) Pentru eliberarea avizelor prevazute la alin. (1) pct. 6-10 nu se percep taxe sau tarife.
    (4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la alin. (1) pct. 11, 17 si 18 se percep taxe si tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii si Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si se gestioneaza in regim extrabugetar, in conditiile legii, exclusiv pentru actiuni, proiecte si programe in domeniul monumentelor istorice.
    (5) Nivelul taxelor si tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileste prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    ART. 27
    (1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National se reorganizeaza in Institutul National al Monumentelor Istorice ca institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    (2) Organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar curent.
    (3) Principalele atributii ale Institutului National al Monumentelor Istorice sunt:
    a) actualizarea inventarului monumentelor istorice;
    b) actualizarea periodica a Listei monumentelor istorice;
    c) elaborarea normelor si metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse in Lista Patrimoniului Mondial;
    e) gestionarea, in conditiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborarii normelor si metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, cercetarilor si studiilor specifice;
    f) administrarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice - care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice - care sunt proprietatea publica a statului roman;
    g) coordonarea activitatii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara privind realizarea inventarului si a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, care au obligatia includerii monumentelor istorice in planurile cadastrale si in hartile topografice;
    h) editarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice, precum si a altor publicatii de specialitate, pe orice tip de suport;
    i) colaborarea cu Oficiul National al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului, editarea unor publicatii de specialitate si pentru punerea in valoare a monumentelor istorice;
    j) elaborarea si actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau disparute;
    k) gestionarea Registrului specialistilor, Registrului expertilor si verificatorilor tehnici, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si inscriere in acestea in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    l) constituirea si actualizarea Registrului zonelor construite protejate.
    (4) Institutul National al Monumentelor Istorice organizeaza si realizeaza si alte activitati aducatoare de venituri, specifice atributiilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestioneaza in regim extrabugetar.
    (5) Institutul National al Monumentelor Istorice preia in administrare la data infiintarii sale intreaga documentatie a institutiilor care au functionat anterior in domeniul monumentelor istorice: Comisia Monumentelor Istorice, Directia Monumentelor Istorice, Directia Monumentelor Istorice si de Arta, Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Economica si a Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National.
    (6) Institutul National al Monumentelor Istorice dezvolta inventarul si fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv prin achizitii.
    (7) Institutiile publice cu atributii in domeniu colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu Institutul National al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice si transmit acestora, la cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetarile si publicatiile privind monumentele istorice de care dispun.
    ART. 28
    (1) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaza in Oficiul National al Monumentelor Istorice, ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, fara a afecta exercitiul financiar in curs.
    (3) Principalele atributii ale Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:
    a) gestionarea, in conditiile legii, a fondurilor destinate cercetarii, expertizarii si executarii lucrarilor de consolidare-restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si incredintate prin transfer Oficiului National al Monumentelor Istorice;
    b) fundamentarea, in conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea prioritatilor si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat in vederea obtinerii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietei, pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;
    c) gestionarea, prin acordarea de credite in conformitate cu prevederile lit. b), in regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute in conditiile legii; sumele incasate din rambursari de credite si plati din dobanzi se utilizeaza in sistem revolving, cu acelasi scop;
    d) administrarea, in numele Ministerului Culturii si Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu in proprietatea statului, altele decat cele administrate de alte institutii publice; propunerea eficientizarii acestora prin promovarea de proiecte si programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare in folosinta gratuita ori inchiriere, in conditiile legii;
    e) predarea documentatiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrari si receptii finale Institutului National al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice si arhivare;
    f) punerea la dispozitie Institutului National al Monumentelor Istorice a documentelor si informatiilor detinute, necesare actualizarii inventarului monumentelor istorice;
    g) elaborarea reglementarilor, normelor si metodologiilor specifice domeniului protejarii monumentelor istorice privind continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrarilor, organizarea achizitiilor publice, contractarea si decontarea lucrarilor;
    h) editarea pe orice tip de suport si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
    i) organizarea si realizarea altor activitati specifice atributiilor sale, aducatoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestioneaza in regim extrabugetar;
    j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si inscriere in acesta, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (4) Oficiul National al Monumentelor Istorice preia la data infiintarii sale intreaga baza materiala de executie, bunuri mobile si imobile, care au apartinut institutiilor cu activitate in domeniu - Directia Patrimoniului Cultural National, Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului.
    ART. 29
    In vederea realizarii masurilor de protejare a monumentelor istorice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se infiinteaza si se stabilesc atributiile Serviciului monumentelor istorice, incadrat cu personal specializat in domeniu.

    CAP. II
    Organisme de specialitate

    ART. 30
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se reorganizeaza Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, organism stiintific de specialitate, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul protejarii monumentelor istorice, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice propune strategiile si avizarea metodologiilor, normativelor si masurilor tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este formata din 21 de membri, personalitati, specialisti si experti atestati in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (4) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este compusa din 21 de membri, este condusa de un presedinte si 4 vicepresedinti si functioneaza in baza propriului regulament de organizare si functionare.
    (5) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt numiti de ministrul culturii si cultelor la propunerea:
    a) Academiei Romane - 2 membri;
    b) Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - un membru;
    c) Ministerului Educatiei si Cercetarii - 2 membri;
    d) organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice - un membru;
    e) Ministerului Culturii si Cultelor - 15 membri, dintre care 8 propusi de comisiile regionale ale monumentelor istorice.
    (6) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (7) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai sai specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice; acestia sunt propusi de presedinte si sunt validati cu votul majoritatii simple a comisiei.
    (8) Ministerul Culturii si Cultelor asigura mijloacele materiale si financiare necesare pentru functionarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    ART. 31
    (1) Independenta membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice in adoptarea propunerilor comisiei este garantata prin prezenta lege.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice isi desfasoara activitatea prin lucrari in plen, in cadrul Biroului comisiei si pe sectiuni de specialitate.
    (3) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice se constituie din 4 sectiuni pe domenii, conduse fiecare de un presedinte ales din randul membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani; presedintii de sectiuni devin vicepresedinti ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (4) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Presedintele impreuna cu vicepresedintii si secretarul formeaza Biroul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (6) Deciziile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ale sectiunilor si ale Biroului Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice se iau de regula cu majoritatea simpla a voturilor, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta lege.
    ART. 32
    (1) Presedintele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia si o reprezinta pe plan national si international; presedintele si vicepresedintii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Monumentelor Istorice.
    (2) Functia de secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este indeplinita de seful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Functiile de secretari ai sectiunilor de specialitate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt indeplinite de specialisti din cadrul compartimentului se specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor.
    ART. 33
    (1) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atributii:
    a) propune aprobarea strategiei nationale privind protejarea monumentelor istorice, elaborata de Institutul National al Monumentelor Istorice;
    b) formuleaza prioritatile privind lucrarile si masurile necesare pentru asigurarea protejarii monumentelor istorice, indiferent de situatia lor juridica si de sursa de finantare;
    c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor si reglementarilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de institutiile specializate din subordinea acestuia;
    d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea si schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;
    e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si criteriile de reglementare a activitatii operatorilor economici cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea "Zone construite protejate";
    g) propune avizarea pentru sectiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;
    h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate in grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate in grupa A, ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate in grupa A;
    i) propune avizul pentru studiile de fundamentare si sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonale, precum si pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate in grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate in grupa A;
    j) propune avizul pentru documentatiile privind interventiile asupra monumentelor istorice sau inscriptionarea monumentelor istorice, avand la baza texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate;
    k) propune avizul pentru interventii asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;
    l) propune monumente istorice pentru a fi incluse in Lista patrimoniului cultural si natural mondial, precum si in Lista patrimoniului mondial in pericol, elaborate de UNESCO;
    m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici si tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, in baza documentatiilor de specialitate;
    n) propune programe de pregatire a specialistilor, precum si planuri-cadru de invatamant, de formare si specializare in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Atributiile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, mentionate la alin. (1) lit. d), g), j) si k), pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istorice, in conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (3) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice primesc o indemnizatie lunara, pentru lunile in care comisiile se intrunesc, reprezentand 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile comisiilor.
    ART. 34
    (1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeaza in comisii zonale ale monumentelor istorice pe langa serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca organisme stiintifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Numarul, teritoriul de competenta, organizarea si functionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au cate 9 membri, iar presedintii acestora sunt membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    (4) Componenta comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor. In cadrul acestora vor fi inclusi arhitectii sefi ai judetelor, respectiv arhitectul sef al municipiului Bucuresti.
    (5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice;
    b) formuleaza prioritatile pentru protejarea monumentelor istorice in plan regional, in vederea evaluarii si asigurarii fondurilor necesare;
    c) analizeaza si propun Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competenta in grupa A sau B, dupa caz;
    d) propun avizul privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea si reglementarea construirii zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate in grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate in grupa B;
    e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localitatilor care cuprind monumente istorice clasate in grupa B;
    f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu si a proiectelor de executie in zonele de protectie a monumentelor istorice din grupa A si in zonele protejate cu monumente istorice clasate in grupa A, pentru care exista reglementari avizate de Ministerul Culturii si Cultelor;
    g) propun avizul privind documentatiile tehnice care cuprind lucrari de cercetare, investigatii, expertize tehnice, proiecte tehnice si detalii de executie pentru monumentele istorice clasate in grupa B;
    h) propun avizul privind documentatiile pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la monumentele istorice clasate in grupa A, care nu aduc modificari de arhitectura ori ale componentelor artistice, in conditiile in care lucrarile se executa cu materiale si tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;
    i) indeplinesc alte atributii date in competenta, potrivit dispozitiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    ART. 35
    (1) In cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.
    (2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are urmatoarele atributii:
    a) controleaza, in conditiile legii, documentele si documentatiile de orice fel privind conservarea, restaurarea si protejarea monumentelor istorice;
    b) constata incalcarea prevederilor legale in domeniul conservarii, restaurarii si protejarii monumentelor istorice si propune luarea masurilor legale ce se impun;
    c) are acces, in conditiile legii, la orice monument istoric, precum si pe santierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; in acest scop, organele abilitate ale statului au obligatia sa sprijine personalul colectivului in exercitarea atributiilor;
    d) face propuneri de sanctionare, in conditiile legii, a abaterilor constatate.
    (3) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul sa solicite si sa primeasca informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica, aceasta avand obligatia de a da curs solicitarii in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii.

    TITLUL IV
    Responsabilitatile proprietarilor de monumente istorice si ale autoritatilor administratiei publice locale

    CAP. I
    Obligatiile si drepturile proprietarilor de monumente istorice

    ART. 36
    (1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:
    a) sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, conform art. 17;
    b) sa asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere a acestora in conditiile legii;
    c) sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului ori al comunei respective despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute si aflate in teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
    d) sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului sau al comunei respective despre descoperirea intamplatoare a oricaror constructii, elemente de constructii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurand pastrarea descoperirilor in conditiile legii, pana la sosirea delegatului institutiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;
    e) sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta;
    f) in cazul in care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologica, sa finanteze sapatura, cercetarea arheologica, elaborarea documentatiei aferente, conservarea si protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuarii cercetarii arheologice;
    g) sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 23;
    h) sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoane fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate;
    i) sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta sau orice alte interventii, conform prevederilor prezentei legi;
    j) sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile prezentei legi;
    k) sa permita montarea si sa intretina insemnul distinctiv care marcheaza calitatea de monument istoric a imobilului;
    l) sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate in cazul in care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice in circuit public;
    m) sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrarile de constructie ce fac obiectul autorizarii, la monumentele istorice de categorie B, cu exceptia lucrarilor la componentele artistice, pot fi efectuate si de persoane fizice sau juridice neatestate, cu conditia respectarii avizelor de specialitate.
    (3) In cazul in care, in indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constata producerea unor pagube, acestia au dreptul la o justa despagubire, achitata in termen de 60 de zile de la constatare de catre institutiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.
    (4) Cu privire la instrainarea, inchirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au urmatoarele obligatii:
    a) sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre intentia de a instraina monumentul istoric, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei legi;
    b) sa notifice viitorului proprietar, chirias sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care il detine, precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric;
    c) sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor, potrivit legii, si sa transmita acesteia o copie de pe acte.
    ART. 37
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii si Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanta de specialitate, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin financiar, acesta consta in acoperirea partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor tehnice, precum si, dupa caz, ale lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice.
    ART. 38
    (1) Contributia financiara a statului, constand in sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu destinatia protejarii monumentelor istorice, indiferent de detinator, poate sa acopere total sau partial costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice.
    (2) Contributia financiara a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, poate sa acopere integral sau partial costul lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum si, individual sau prin cofinantare, costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.
    (3) Contributia financiara a statului si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum si in parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
    (4) Situatiile in care statul, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor mentionate la alin. (1)-(3), proportia contributiei statului, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (5) In situatiile si in conditiile prevazute la alin. (4), la data alocarii sprijinului financiar in cuantumul contributiei statului sau a autoritatilor administratiei publice locale asupra imobilului monument istoric in cauza se constituie o garantie imobiliara pentru o perioada de 10 ani in favoarea statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (6) Garantia imobiliara prevazuta la alin. (5) se recupereaza in totalitate de la beneficiarul contributiei statului sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu dobanzile aferente, in situatia in care bunul in cauza a fost instrainat de proprietar altei persoane decat statul sau autoritatea administratiei publice locale inainte de implinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garantiei imobiliare.
    (7) Constituirea garantiei imobiliare in favoarea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale este scutita de taxa de timbru.
    (8) La data implinirii termenului de 10 ani garantia imobiliara instituita asupra imobilului se stinge de drept.
    ART. 39
    (1) Costul lucrarilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa in care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri istorice, aflate in proprietate publica ori privata, incluse in programe de importanta nationala sau internationala, stabilite prin hotarare a Guvernului initiata la propunerea ministerelor implicate in realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori partial de la bugetul de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participa la realizarea programelor.
    (2) Pentru acoperirea costului lucrarilor prevazute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garantii de catre beneficiarii contributiei.
    (3) Lucrarile prevazute la alin. (1) sunt lucrari de interes public national, pentru care nu se datoreaza taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire.
    ART. 40
    Pentru stimularea protejarii monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizeaza pe cheltuiala proprie, integral sau partial, lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare, precum si programe si proiecte culturale beneficiaza, in conditiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor si a taxelor aferente acestor lucrari cuvenite bugetelor locale.
    ART. 41
    (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiti in totalitate de plata impozitului pe cladiri, cu exceptia spatiilor in care se desfasoara activitati economice sau comerciale.
    (2) Pentru suprafata ocupata la sol de imobilele prevazute la alin. (1) nu se plateste impozitul pe teren.
    (3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitie publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare.
    ART. 42
    (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobandesc prin mostenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuinta sau pentru activitati necomerciale, si care se angajeaza in scris la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in al carei teritoriu de competenta se afla bunul imobil in cauza sa execute, in termen de 12 luni, lucrarile de restaurare si consolidare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si avizata in conditiile legii.
    (2) In situatii justificate si cu avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data cu inca 12 luni.
    (3) In cazul neindeplinirii in conditiile si in termenele prevazute la alin. (1) si (2) a obligatiilor asumate de proprietar la dobandirea bunului, precum si in cazul instrainarii bunului inaintea efectuarii sau incheierii lucrarilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recupereaza prin directia generala a finantelor publice, pe baza notei de constatare a directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si celor care dobandesc prin donatie un bun imobil clasat ca monument istoric.
    (5) Instrainarea cu titlu gratuit sau oneros catre stat sau catre unitatile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutita de plata taxelor de timbru.
    ART. 43
    Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a interventiilor executate, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit.
    ART. 44
    Proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata pentru zona de protectie respectiva, sau prin avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    CAP. II
    Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

    ART. 45
    (1) In vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
    a) coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;
    b) asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului, respectiv orasului sau comunei, precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop;
    c) coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;
    d) se pot asocia intre ele, precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrari de protejare a monumentelor istorice si pot infiinta in acest scop institutii si servicii publice de interes local;
    e) participa la finantarea lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, prevazand distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administreaza;
    f) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaboreaza, actualizeaza si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care contin monumente istorice;
    g) iau masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradarii monumentelor istorice;
    h) includ in structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dupa caz, posturi ori sarcini de serviciu precise in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    i) elaboreaza planurile anuale de gestiune si protectie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale care sunt inscrise in Lista Patrimoniului Mondial si asigura monitorizarea acestora prin personalul propriu.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor de protectie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.
    ART. 46
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatile administrativ-teritoriale de competenta consiliile locale au urmatoarele atributii:
    a) colaboreaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, furnizand acesteia toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    b) in vederea intocmirii sau modificarii planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localitatilor, asigura elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice;
    c) prevad, in termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a regulamentelor aferente;
    d) elaboreaza regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice si pentru zonele construite protejate si le aproba numai pe baza si in conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;
    e) elaboreaza sau, dupa caz, aproba programe ori masuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradarii monumentelor istorice si a zonelor protejate din municipiul, orasul sau comuna respectiva, cu respectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;
    f) la solicitarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu organele de politie, interzic circulatia vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protectie a monumentelor istorice;
    g) colaboreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei publice locale in cazul in care monumentele istorice si zonele de protectie a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.
    (2) La data emiterii autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, pentru lucrari ce urmeaza a se executa la monumente istorice, in zonele de protectie a acestora sau in zonele construite protejate, autoritatile emitente ale autorizatiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    ART. 47
    Primarul are urmatoarele atributii specifice:
    a) verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizatiei cu prevederile acestora, precum si indeplinirea dispozitiilor cuprinse in Obligatia privind folosinta monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigura mentionarea in autorizatie a tuturor conditiilor continute in avize la autorizarea lucrarilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protectie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizatiei de functionare;
    b) ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentatiilor tehnice care se refera la interventii asupra monumentelor istorice;
    c) dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice, hotaraste si, dupa caz, organizeaza paza acestora si anunta in cel mai scurt timp directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) asigura prin aportul propriu de specialitate si in colaborare cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aplicarea insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controleaza intretinerea lor de catre proprietar;
    e) asigura paza si protectia monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnaland de urgenta directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice caz de nerespectare a legii;
    f) asigura efectuarea, impreuna cu serviciile publice de pompieri, de actiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.
    ART. 48
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) coopereaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, comunicand toate informatiile referitoare la monumentele istorice aflate in teritoriul lor de competenta; faciliteaza comunicarea dintre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si consiliile locale ale oraselor si comunelor din teritoriul judetului, respectiv ale sectoarelor in cazul municipiului Bucuresti;
    b) initiaza, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea protejarii monumentelor istorice, in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege;
    c) sprijina si indruma activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraselor, care nu au organizate servicii in domeniu sau posturi specializate in aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista monumentelor istorice din grupa B si aflate pe teritoriul administrativ al acestora;
    d) elibereaza autorizatii de construire sau de desfiintare pentru monumente istorice si pentru imobile aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in zonele construite protejate, numai pe baza si in conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz.

    TITLUL V
    Finantarea protejarii monumentelor istorice

    ART. 49
    (1) Protejarea monumentelor istorice se finanteaza de proprietarii sau detinatorii acestora si poate fi cofinantata din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.
    (2) Lucrarile de cercetare, de expertizare, de proiectare si de executie care se efectueaza la monumente istorice si care sunt finantate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrarilor publice, de proiectare si executie, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    ART. 50
    (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare in vederea protejarii monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Autoritatile publice centrale prevad in bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a statului, pe care le administreaza.
    (3) In bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se prevad:
    a) credite bugetare necesare pentru finantarea lucrarilor la monumentele istorice aflate in administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice;
    b) credite bugetare necesare in vederea finantarii sau confinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale;
    c) credite bugetare destinate finantarii sau cofinantarii lucrarilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
    (4) Din veniturile realizate din vanzarea de bilete si din taxe de inchiriere a terenului, ca urmare a organizarii unor manifestari de genul spectacolelor, targurilor sau parcurilor de distractii, un procent de 1% se vireaza catre proprietarul sau titularul dreptului de administrare, dupa caz, al monumentului istoric in a carui zona de protectie se organizeaza manifestarea; sumele astfel obtinute vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea lucrarilor de protejare a monumentului istoric in cauza.
    ART. 51
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, in conditiile legii, de Ministerul Culturii si Cultelor prin Oficiul National al Monumentelor Istorice.
    (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:
    a) cartile postale ilustrate, plicurile, marcile postale, hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cartile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;
    b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, in totalitate ori in parte, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;
    c) biletele de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrement, targuri si expozitii desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele construite protejate;
    d) activitatile de cazinou, jocuri de noroc si jocuri mecanice.
    (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producatori, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate in zona de protectie a monumentelor istorice in zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, dupa caz.
    (5) Se excepteaza de la plata timbrului muzeele care functioneaza in cladiri monumente istorice sau in zone de protectie ale acestora.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4), pot fi exceptati de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitatile pe care le desfasoara, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o suma cel putin egala celei pe care o datoreaza la plata taxei timbrului monumentelor istorice.
    ART. 52
    (1) Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice in mod exclusiv pentru:
    a) acordarea de credite in conditiile art. 28 alin. (3) lit. b) si c), cu prioritate pentru lucrari de interventie urgenta la monumente istorice, in functie de strategia protejarii monumentelor istorice;
    b) finantarea elaborarii de reglementari tehnico-economice, de norme si metodologii privind elaborarea de documentatii specifice, executarii de lucrari, realizarii de achizitii, contractarii si decontarii de lucrari privind monumentele istorice;
    c) finantarea unor amenajari in vederea pregatirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuita, precum si pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.
    (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileste prin hotarare a Guvernului si se actualizeaza, anual, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

    TITLUL VI
    Sanctiuni

    ART. 53
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    ART. 54
    (1) Desfiintarea neautorizata, distrugerea partiala sau totala, exproprierea fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor, degradarea, precum si profanarea monumentelor istorice constituie infractiuni si se sanctioneaza conform legii.
    (2) In toate cazurile prevazute la alin. (1) faptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat si la reconstituirea monumentului sau a partilor de monument lezat, conform avizelor prevazute de prezenta lege.
    ART. 55
    (1) Constituie contraventii la regimul de protejare a monumentelor istorice urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:
    a) executarea de lucrari asupra unui imobil dupa declansarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor;
    b) incalcarea de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligatiilor prevazute la art. 36;
    c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum si a taxelor si tarifelor prevazute de prezenta lege;
    d) organizarea manifestarilor prevazute la art. 9 alin. (5) si (6), in lipsa acordului autoritatii competente;
    e) neprecizarea in certificatul de urbanism a necesitatii obtinerii avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, dupa caz, pentru lucrarile propuse la monumente istorice in zona de protectie a acestora ori in zonele protejate;
    f) eliberarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare pentru lucrari la monumente istorice in zonele protejate, fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor ori al serviciilor deconcentrate, dupa caz.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele mentionate la alin. (1) lit. b)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.
    (3) Contraventiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor.
    ART. 56
    Nivelul amenzilor prevazute la art. 55 poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    ART. 57
    (1) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat in Constructii sau de inspectorii Ministerului Finantelor Publice, dupa caz.
    (2) Pentru contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b) constatarea si aplicarea amenzilor se pot face si de catre primar, presedintele consiliului judetean si imputernicitii acestora sau de catre organele de politie, dupa caz.
    ART. 58
    Contraventiilor prevazute la art. 55 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    TITLUL VII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 59
    Pana la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 9 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara localitatilor, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul monumentului istoric.
    ART. 60
    (1) Lista cuprinzand monumentele, ansamblurile si siturile istorice, aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice in anii 1991-1992, cu modificarile si completarile ulterioare, ramane in vigoare. In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Institutul National al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor istorice, potrivit atributiilor stabilite prin art. 27 alin. (3).
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor sunt obligate sa instiinteze, in scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor in cauza si sa le transmita obligatia privind folosinta monumentului istoric.
    ART. 61
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifica dupa cum urmeaza:
    "(2) Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari."
    ART. 62
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 24 noiembrie 2000 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 616 din 30 noiembrie 2000, precum si orice alte prevederi contrare.

    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. III si IV din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 422/2001 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2006.
    "Art. III. - In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane din Ministerul Administratiei si Internelor se organizeaza structuri specializate in prevenirea, descoperirea si urmarirea faptelor ilegale care privesc monumentele istorice, zonele de protectie ale acestora, precum si zonele construite protejate.
    Art. IV. - In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale comunica Ministerului Culturii si Cultelor monumentele istorice si zonele de protectie pe care le propun in vederea declararii de interes public national sau local, potrivit legii."

                                      -------