Patrimoniul imobil - Atributii

ATRIBUTII

Compartimentul monumente istorice si arheologie indeplineste in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) in domeniul protejarii monumentelor istorice:

1. colaboreaza si aduce la indeplinire sarcinile trasate de Directia generala Patrimoniu Cultural National in domeniul monumentelor istorice;
2. realizeaza inventarierea monumentelor istorice si comunica lunar la INMI informatiile si datele necesare realizarii si actualizarii Listei Monumentelor Istorice;
3. declanseaza, din oficiu sau la cerere, procedura de clasare sau, dupa caz, de declasare a bunurilor imobile in si, respectiv, de modificare a categoriilor si grupelor monumentelor istorice, intocmind, in acest sens, dosarele de clasare sau, dupa caz, de declasare ori de modificare a grupei sau categoriei si inaintandu-le spre analiza Directiei Generale Patrimoniu Cultural National - Directia Monumente Istorice si Arheologie din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor;
4. solicita Directiei Generale Patrimoniu Cultural National - Directia Monumente Istorice si Arheologie din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor declansarea procedurii de clasare de urgenta in cazul bunurilor imobile aflate in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica;
5. comunica neintarziat declansarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, dupa caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile in cauza ;
6. intocmeste si comunica proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, dupa caz, Obligatia privind folosinta monumentului istoric, act prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau exploatare si intretinere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
7. emite avize privind interventiile asupra monumentelor istorice potrivit competentelor stabilite prin regulamente si instructiuni emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
8. controleaza interventiile care se fac asupra monumentelor istorice in baza avizelor emise potrivit punctului 5; in cazul realizarii de lucrari neautorizate sau care incalca avizele emise, intrerupe, prin personalul de inspectie abilitat, lucrarile, pana la intrarea in legalitate, aplica sanctiuni si, dupa caz, dispune revenirea la situatia initiala sau sesizeaza organele de cercetare penala;
9. emite avize pentru efectuarea cercetarilor arheologice la monumente istorice potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si prin reglementarile privind protejarea patrimoniului arheologic si controleaza modul in care institutiile organizatoare ale cercetarilor si responsabilii stiintifici ai lucrarilor respecta standardele si procedurile in vigoare ;
10. face propuneri, analizeaza si isi insuseste sarcinile ce ii revin pe linia avizarii programului de conservare a monumentelor istorice inscrise in Lista monumentelor istorice in grupa B din judetul de competenta;
11. analizeaza, verifica si propune avizarea solicitarilor proprietarilor cu privire la introducerea monumentelor istorice in circuitul public prin respectarea de catre proprietari a conditiilor corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate;
12. inregistreaza angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobandesc prin mostenire sau donatie un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuinta sau pentru activitati necomerciale, privind intentia de a executa, in termen de 12 luni, lucrari de consolidare si restaurare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si avizata potrivit legii si avizeaza, in situatii justificate, prelungirea cu inca 12 luni a termenului asumat prin angajament;
13. avizeaza documentatii de urbanism sau documentatii tehnice pentru lucrarile finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice sau in zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru pastrarea cadrului construit sau natural,
14. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale din judetul de competenta solicitandu-le toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice precum si adoptarea masurilor de interzicere a circulatiei vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protectie a monumentelor istorice, de aplicare a insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice, de control a intretinerii acestor insemne si sigle de catre proprietar, de asigurare a pazei si protectiei monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului sau abandonate ori aflate in litigiu, precum si a masurilor de oprire a lucrarilor de construire sau desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice si de organizare a pazei acestora;
15. instiinteaza in scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din judetul de competenta despre obligatiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special ai bunurilor imobile in cauza;
16. exercita orice alte atributii stabilite conform normelor legale in vigoare privind protejarea monumentelor istorice si a patrimoniului arheologic ;
17. constata contraventii si aplica amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul protejarii monumentelor istorice in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
18. asigura consultanta de specialitate gratuita pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice (interventii de orice fel si conditii de exploatare)si posibilitati de acces la sprijin financiar (din partea autoritatilor locale, centrale sau prin diverse programe de finantare);
19. formuleaza si inainteaza periodic catre Directia Generala Patrimoniu Cultural National propuneri ce vizeaza imbunatatirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural national, in general, si a monumentelor istorice, in special.

b) in domeniul protejarii patrimoniului arheologic:

1. identifica siturile arheologice prin repere si coordonate si asigura marcarea lor pe harta;
2. urmareste respectarea autorizatiei de sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor arheologice, precum si a standardelor si procedurilor arheologice in raza teritoriala a judetului de competenta;
3. intocmesc referatele de specialitate pentru lucrarile ce urmeaza sa fie efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;
4. asigura supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare, declansand, dupa caz, procedurile de clasare prevazute de lege; anunta politia si jandarmeria cu privire la descoperirile arheologice intamplatoare, pentru asigurarea pazei si/sau supravegherii zonei respective;
5. emite Certificatul de descarcare de sarcina arheologica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si standardele si procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii si Cultelor;
6. primeste bunurile mobile rezultate in urma descoperirilor arheologice intamplatoare predate de descoperitor in termen de maximum 72 de ore si procedeaza potrivit prevederilor legale in vigoare privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
7. constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul nerespectarii reglementarilor privind protejarea patrimoniului arheologic.