Patrimoniu imobil - Aviz interventie imobil aflat in zona de protectie

Documentatia de avizare va cuprinde:

 CONÅ¢INUT CADRU al  documentaÅ£iilor  de urbanism  ÅŸi  de  amenajare a teritoriului, conform reglementărilor Ministerului Transporturilor,  ConstrucÅ£iilor ÅŸi Turismului:

 1. Ordinul nr. 562/2003 (continut cadru PUZ zona protejata.doc): Pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de elaborare ÅŸi conÅ£inutul cadru al documentaÅ£iilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z - Z.P);
 2. Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare ÅŸi conÅ£inutul – cadru al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.) – Indicativ  GM – 010 – 2000;
 3. Ordinul nr.37/N/08.06.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice „ Ghid privind Metodologia de elaborare ÅŸi conÅ£inutul  - cadru al planului urbanistic de detaliu” (P.U.D.) - Indicativ GH 009 – 2000;
 4. Ordinul nr.21/N/10.04.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice  „Ghid privind elaborarea ÅŸi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” – indicativ: G.M. – 007 – 2000;
 5. Ordinul nr.13/N/10.03.1999: Pentru aprobarea reglementării tehnice „ Ghid privind metodologia de elaborare ÅŸi conÅ£inutul – cadru al Planului Urbanistic General”, (P.U.G.)indicativ GPO38/99;
 6. Ordinul nr.91/25.10.1991: Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare ÅŸi a conÅ£inutului documentaÅ£iilor prevăzute de Legea nr.50/1991cu modificările ÅŸi completările ulterioare – publicat  la „Monitorul Oficial” nr.228 din 14 noiembrie 1991;

PREVEDERI ALE LEGII 422/2001
    ART. 46
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de competenţă consiliile locale au următoarele atribuÅ£ii:

 • colaborează cu direcÅ£ia pentru cultură, culte ÅŸi patrimoniul cultural naÅ£ional judeÅ£eană, furnizând acesteia toate informaÅ£iile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;
 • în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaÅ£iei pentru delimitarea zonelor de protecÅ£ie a monumentelor istorice;
 • prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaÅ£iilor de urbanism ÅŸi amenajare a teritoriului ÅŸi a regulamentelor aferente;
 • elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecÅ£ie a monumentelor istorice ÅŸi pentru zonele construite protejate ÅŸi le aprobă numai pe baza ÅŸi în condiÅ£iile avizului Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor, după caz;
 • elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice ÅŸi a zonelor protejate din municipiul, oraÅŸul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor, după caz;
 • la solicitarea direcÅ£iei pentru cultură, culte ÅŸi patrimoniul cultural naÅ£ional judeÅ£ene, respectiv a municipiului BucureÅŸti, împreună cu organele de poliÅ£ie, interzic circulaÅ£ia vehiculelor grele ÅŸi transportul de materiale explozive în zona de protecÅ£ie a monumentelor istorice;
 • colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraÅ£iei publice locale în cazul în care monumentele istorice ÅŸi zonele de protecÅ£ie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

    (2) La data emiterii autorizaÅ£iilor de construcÅ£ie sau de desfiinÅ£are, pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protecÅ£ie a acestora sau în zonele construite protejate, autorităţile emitente ale autorizaÅ£iilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor.

cerere aviz interventie PUZ DE ZONA PROTEJATA

cerere aviz interventie imobil  ZONA PROTECTIE