Patrimoniu imobil - Aviz interventie imobil aflat in zona de protectie

Documentatia de avizare va cuprinde:

 CONŢINUT CADRU al  documentaţiilor  de urbanism  şi  de  amenajare a teritoriului, conform reglementărilor Ministerului Transporturilor,  Construcţiilor şi Turismului:

 1. Ordinul nr. 562/2003 (continut cadru PUZ zona protejata.doc): Pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z - Z.P);
 2. Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.) – Indicativ  GM – 010 – 2000;
 3. Ordinul nr.37/N/08.06.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice „ Ghid privind Metodologia de elaborare şi conţinutul  - cadru al planului urbanistic de detaliu” (P.U.D.) - Indicativ GH 009 – 2000;
 4. Ordinul nr.21/N/10.04.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice  „Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” – indicativ: G.M. – 007 – 2000;
 5. Ordinul nr.13/N/10.03.1999: Pentru aprobarea reglementării tehnice „ Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic General”, (P.U.G.)indicativ GPO38/99;
 6. Ordinul nr.91/25.10.1991: Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr.50/1991cu modificările şi completările ulterioare – publicat  la „Monitorul Oficial” nr.228 din 14 noiembrie 1991;

PREVEDERI ALE LEGII 422/2001
    ART. 46
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii:

 • colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;
 • în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice;
 • prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente;
 • elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobă numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
 • elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor protejate din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
 • la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu organele de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice;
 • colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale în cazul în care monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

    (2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate, autorităţile emitente ale autorizaţiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

cerere aviz interventie PUZ DE ZONA PROTEJATA

cerere aviz interventie imobil  ZONA PROTECTIE