Patrimoniu Imobil - Aviz interventie la imobil monument istoric

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

Intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice;

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

c) amplasarea definitiva sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;

d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

e) strămutarea monumentelor istorice;

f) amenajări de cai de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.

Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al Direcţiei judeţe pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Autorizaţiile emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de drept.

DOSARUL DE AVIZARE VA CUPRINDE:

1.Formular pentru obtinere aviz interventie monumente (Formular pentru obtinere aviz interventie monumente.doc)

2.Documentaţiilor de restaurare/conservare a monumentului istoric

În afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, sau a altor reglementări legale în vigoare, conţinutul cadrul al documentaţiilor privind restaurarea monumentelor istorice, indiferent de grupa de clasare în Lista Monumentelor Istorice, este, după cum urmează:

Cap. I. - FAZELE DE PROIECTARE

1. Fazele de proiectare ale documentaţiilor de restaurare a monumentelor istorice, reparaţii capitale/consolidare, după caz, sunt cele prevăzute în Secţiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1013/06.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001.

Acestea sunt după cum urmează :

a) Studiul de Prefezabilitate care cuprinde şi Tema de proiectare, cu sau fără raport/expertiză tehnică preliminară;

b) Studiul de Fezabilitate care curpinde şi Tema de proiectare, cu sau fără Expertiza Tehnică;

c) Proiectul Tehnic şi Caietele de Sarcini pentru execuţia lucrărilor;

d) Detaliile de Execuţie.

Raportul/Expertiza Tehnică Preliminară, sau expertiza tehnică, pot fi părţi componente ale Studiului de Prefezabilitate sau ale Studiului de Fezabilitate, sau pot fi constituite în faze de elaborare distincte, după caz.

Cap. II CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

1. Scrisoarea/adresa de înaintare:

Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul monumentului istoric şi poate face dovada delegării.

2. - Foaia de capăt:

a) - denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi adresa;

b) - numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;

c) - denumirea proiectului;

d) - numărul proiectului/contractului/anul;

e) - faza de proiectare.

3. Colectivul de elaborare:

a) numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;

b) nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, elaboratori, consultanţi sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.

4. Documente incluse în documentaţie:

a) certificatul de urbanism;

b) copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz;

c) cadastrul, după caz;

d) copii după avize ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe;

e) alte documente necesare, după caz.

5. Conţinutul cadru pe faze de proiectare:

a) Conţinutul cadru general al documentaţiilor pe faze de proiectare este cel prevăzut în secţiunea III, din Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001.

6. Conţinutul cadru al expertizelor tehnice:

a) Conţinutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.1364/27.12.2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr.100/05.02.2002, pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/1994, privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente”;

b) Expertizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, după caz, în funcţie de complexitatea gradului de avariere, vor fi precedate de studii şi/sau cercetări de specialitate efectuate pe baza unor “documentaţii tehnice pentru lucrări de cercetare preliminară pentru elaborarea expertizelor tehnice” avizate anterior.

c) În domeniul consolidării monumentelor istorice, colectivul de elaborare al Expertizelor Tehnice, este format din:

 • expert tehnic în domeniul ingineriei, atestat de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului şi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 • expert în domeniul restaurării de arhitectură pentru monumente clasate în grupa “A” sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 • expert îndomeniul restaurării componentelor artistice, pentru monumente clasate în grupa “A” şi/sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor;

d) Concluziile Expertizelor Tehnice elaborate, vor dezvolta un concept unitar de intervenţie asupra monumentului istoric, vor cuprinde variante maximale şi minimale de intervenţie şi vor stabilii priorităţile lucrărilor.

Cap. III. – PRECIZĂRI LA CONŢINUTUL CADRU

În afara conţinutului cadru general specificat la punctele 7 şi 8 în cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice, anumite componente vor cuprinde detalieri specifice după cum urmează:

1. Piese scrise:

a) Tema de proiectare, aprobată de beneficiarul de folosinţă, care va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnică şi de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitectură, structură, componente artistice, caracteristici ale terenului precum şi propuneri privind studiile, cercetările, investigaţiile şi fazele de proiectare necesare;

b) Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice, arhitecturale, inginereşti, ştiinţifice şi tehnice ale monumentului istoric; intervenţii anterioare conform cercetărilor documentare şi de arhivă sau a cărţii monumentului istoric/cărţii construcţiei, starea de conservare actuală, conceptul unitar şi propunerile de intervenţie, în variante maximale şi minimale, precum şi stabilirea priorităţilor de execuţie, după caz, în funcţie de faza proiectului;

c) Memoriile tehnice de specialitate;

d) Având în vedere faptul că în domeniul protejării monumentelor istorice documentaţiile se elaborează de colective pluridisciplinare, proiectele/documentaţiile vor cuprinde:

 • Referatele de specialitate cu semnătura şi ştampilele experţilor/experţilor tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau de Ministerul Transporurilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectelor sau al studiilor şi cercetărilor;
 • Referatele de specialitate, semnătura şi ştampila verificatorilor/verificatorilor de proiecte, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectului şi faza de elaborare;
 • Referatele de specialitate ale unor specialişti sau experţi atestaţi de  Ministerul Culturii şi Cultelor, în domenii conexe domeniului ce face obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, după caz.
2. Piese desenate:
 • plan de încadrare în zonă la scara  1:25.000 sau  1:5000, după caz;
 • plan de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, după caz;
 • relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea
 • diferenţiată a tuturor tipurilor de degradări sau avarii, după  caz;
 • planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de  elaborare a proiectului, cu marcarea  propunerilor, de intervenţie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.  

3.Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului:

a) studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată/iconografice/arheologice, urbansim istoric şi/sau altele, după caz;

b) documentar fotografic, explicativ/comentat;

c) studii de teren:topografice, geotehnice şi/sau altele, după caz;

d) investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz.

NOTĂ :

Rămâne la aprecierea şefului de proiect şi a specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau din minister, verificator al conţinutului documentaţiei, sau al preşedintelui de şedinţă, pe proprie răspundere, după caz, ca în funcţie de amploarea intervenţiilor asupra monumentului istoric, de necesitatea intervenţiei imediate sau de urgenţă, asupra monumentului, să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor necesare prevăzute în prezentul conţinut cadru.