Patrimoniu imobil - Descarcare de sarcina arheologica

DESCARCAREA DE SARCINA ARHEOLOGICA

Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional – este reglementată de Legaea422/2001 republicată în noiembrie 2006 şi ORDONANŢA nr. 43/2000 republicată în Monitorul Oficial cu numarul 951 din data de 24 noiembrie 2006.

Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică este reglementată de Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/2007 .

Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.

Autorizarea lucrarilor de construire sau de desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza si în conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau Repertoriul arheologic Naţional, cuprinse sau nu în documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, autorităţile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu specificarea necesităţii obţinerii avizului din partea Ministerului Culturii si Cultelor, înainte de eliberarea autorizaţiei de construire.

În cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplătoare în timpul lucrărilor de construire din afara zonelor protejate de lege, primarul localităţii dispune: suspendarea autorizaţiei de construire si oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare de construcţii, anunţarea, în 72 de ore, a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor si organizarea pazei descoperirilor arheologice întâmplătoare.

Documentaţiile depuse de investitor la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea obţinerii avizului sau, după caz, a Certificatului de descărcare arheologică, cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investiţiei si delimitarea acestuia în planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70.

În vederea eliberării avizului favorabil pentru faza de execuţie sau, după caz, a Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor solicită investitorului completarea documentaţiei cu Raportul de cercetare arheologică preventivă.

Raportul de cercetare arheologică preventivă este analizat, în această fază, de către Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, după caz, de către Comisia Naţională de Arheologie, conform competenţelor prevăzute de lege.

Cercetarea arheologică preventivă se realizează de către instituţiile publice de specialitate si se efectuează numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si în conformitate cu aceasta.

Documentatia de avizare va cuprinde:

a) cerere aviz interventie imobil aflat in zona de protectie (Formular cerere pentru obtinere aviz interventie ZONA PROTECTIE.doc)

b) certificatul de urbanism

c) copie după documente care atestă dreptul de proprietate

d) documetatie cadastrala

e) planuri de încadrare în zona scara 1/500 şi 1/2000

f) planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70.

g) conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului

h) planşe desfăşurări stradale

i) planşe privind relaţia cu monumentele din zona de protecţie

j) studiu istoric (pentru faza PUZ)

k) montaj fotografic

Conform Legii 422/2001 republicata noiembrie 2006, art. 36

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi:

f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanţeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea documentaţiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării cercetării arheologice;