Patrimoniu Mobil - Expertizare si clasare

expertizare si clasare bunuri mobile

Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la cerere.

CLASARE BUNURILOR MOBILE

Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu în următoarele situatii:

a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale si administrate de institutii publice, regii autonome, companii nationale, societăti nationale ori alte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar;

b) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;

c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul vânzării publice prin licitatie sau prin intermediul unui agent autorizat;

d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;

e) pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;

f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;

g) pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;

h) pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României;

i) pentru bunurile culturale mobile aflate în custodia institutiilor publice, care urmează să fie restituite;

j) pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate;

k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansării unei cercetări penale

 

Pentru bunurile culturale mobile prevazute la literele c), g) si k), declansarea procedurii de clasare se realizează de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, care trebuie înstiintate de către persoanele fizice si juridice în măsură.

Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la litara a), declansarea procedurii de clasare se realizează de către institutiile publice care le administrează.

Pentru bunurile culturale mobile prevăzute litera b), declansarea procedurii de clasare se realizează de către cultele religioase care le detin.

Pentru bunurile culturale mobile prevăzute litera h), declansarea procedurii de clasare se realizează de către directia de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor, inclusiv în lipsa bunurilor culturale mobile respective.

Pentru bunurile culturale mobile prevăzute litera i), declansarea procedurii de clasare se realizează de către institutiile publice care le au în custodie

În vederea declansării procedurii de clasare se va depune la Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Iasi un dosar care să cuprindă următoarele documente, după caz:

a) cererea de clasare;

b) raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi, potrivit legii;

c) fisa standard a obiectului/obiectelor;

d) fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);

e) înstiinţarea privind oferta de vânzare sau de intermediere a vânzării unui bun cultural mobil susceptibil de a fi clasat, întocmită potrivit legii de către operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale

f) cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, întocmită potrivit dispoziţiilor legale, pentru bunurile pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;

g) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite întâmplător, întocmit de primarul localităţii în a cărei rază a fost făcută descoperirea, pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice

h) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice

i) copie legalizată de pe actul prin care se face dovada confiscării, pentru bunurile culturale mobile confiscate; pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal; pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansării unei cercetări penale.

În vederea declansării procedurii de clasare în privinţa bunurilor pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României, Mministerul Culturii si Cultelor, prin direcţia de specialitate, va transmite comisiei naţionale a muzeelor si colecţiilor cererea de clasare, rapoarte de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii si Cultelor, însoţite de fotografii ale bunurilor sau de alte date existente care pot fi utilizate în vederea expertizării.

Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansării unei cercetări penale, dosarul de clasare va fi întocmit de către specialisti din cadrul Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Iasi.

Cererea de clasare se întocmeste conform modelului in Formular cerere clasare sau declasare bun cultural mobil.doc

Fisa standard a obiectului/obiectelor se întocmeste conform modelului fisa standard.doc

Raportul de expertiză se întocmeste conform modelului raport expertiza.doc

Procesul verbal de predare a bunului mobil in vederea expertizarii proces verbal de predare bun mobil.doc

Înstintarea de clasare se face dupa modelul instiintare de clasare.doc