Patrimoniu imobil - Dreptul de preemtiune


 

Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

Monumentele istorice proprietate publica a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile ÅŸi insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituÅ£iilor publice, pot fi concesionate, date în folosinta gratuita instituÅ£iilor de utilitate publica sau închiriate, în condiÅ£iile legii, cu avizul Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor.

Monumentele istorice aparÅ£inând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condiÅ£iile stabilite prin prezenta lege.

Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiÅ£iile exercitării dreptului de preemÅ£iune ale statului roman, prin Ministerul Culturii ÅŸi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin direcÅ£ia judeÅ£eană pentru cultură, culte ÅŸi patrimoniul cultural naÅ£ional, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancÅ£iunea nulităţii absolute a vânzării.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenÅ£ionează sa vândă monumente istorice, transmit direcÅ£iei judeÅ£ene pentru cultură, culte ÅŸi patrimoniul cultural naÅ£ional înÅŸtiinÅ£area privind intenÅ£ia de vânzare, însoÅ£ită de documentaÅ£ia stabilită prin ordin al ministrului culturii ÅŸi cultelor.

Termenul de exercitare a dreptului de preemÅ£iune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înÅŸtiinţării, documentaÅ£iei ÅŸi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii ÅŸi Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor; titularii dreptului de preemÅ£iune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemÅ£iune; valoarea de achizitionare se negociaza cu vânzătorul.

În cazul în care Ministerul Culturii ÅŸi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ÅŸi Cultelor nu isi exercita dreptul de preemÅ£iune în termenul, acest drept se transfera autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemÅ£iune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaÅ£iile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaÅ£ii:

- sa notifice viitorului proprietar, chiriaÅŸ sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deÅ£ine, precum ÅŸi ObligaÅ£ia privind folosinta monumentului istoric;

- sa înÅŸtiinÅ£eze în scris direcÅ£ia pentru cultura, culte ÅŸi patrimoniul cultural naÅ£ional judeteana, respectiv a municipiului BucureÅŸti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, ÅŸi sa transmită acesteia o copie de pe acte.

Dosarul de preemtiune - continut

- cererea (formular) – formular cerere exercitare drept de preemtiune

- copie legalizată după actul de proprietate ;

- cadastrul imobiliar ;

- planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafeÅ£elor care fac obiectul vânzării ;

- documentar fotografic interior/exterior, în cazul clădirilor.


Dosarul de preemtiune legea 17/2014

                      cerere vanzare teren extravilan legea 17 2014

conținut dosar

      a)copie a BI/CI al/a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

      b)o copie legalizata sau certificata pentru conformitate de catre functionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare–primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

     c)extras de carte funciara insotit de extrasul de plan cadastral al suprafetei supuse vanzarii, in sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile inainte de depunerea cererii;

      d)alte documente doveditoare, dupa caz.