Patrimoniu Mobil - Comertul cu bunuri culturale mobile

Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată poate fi efectuată numai de către agenţii economici care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor în baza avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare, se efectuează în condiţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi ale prezentelor norme.

Comercializarea operelor de artă plastică şi fotografică, a operelor de artă decorativă sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale meşteşugarilor populari, precum şi a altor opere create de autori în viaţă care nu pot face obiectul clasării, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă prevederilor prezentelor norme.

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, agentul economic solicitant va depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente, după caz:

a) cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;

b) documentarul sintetic al activităţii, cu principalii indicatori înregistraţi la data înfiinţării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;

c) copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic;

d) copie de pe încheierea pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului privind înregistrarea agentului economic solicitant;

e) copie legalizată de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant;

f) copie legalizată de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;

g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate şi al asociaţilor agentului economic.

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare este condiţionată de angajarea unui consilier de specialitate şi de îndeplinirea condiţiilor necesare conservării, în condiţiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.

În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înţelege persoana cu studii superioare şi cu minimum 5 ani experienţă în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii şi Cultelor, având ca atribuţii principale evaluarea şi autentificarea obiectelor supuse comercializării.

Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate, să comunice în scris direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional în a cărei rază teritorială îşi au sediul punerea acestora în vânzare.

Bunurile culturale mobile pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune de către statul român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor.

Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional sunt obligate să transmită Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 3 zile de la primirea comunicării scrise a agentului economic autorizat, următoarele documente:

a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;

b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur;

c) documentaţia privind achiziţionarea bunului respectiv, elaborată conform dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice;

d) fotografii color ale bunului, ansamblu şi detalii;

e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului respectiv.

Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (3), iar valoarea de achiziţionare este cea negociată cu vânzătorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultată din licitaţia publică.

Ministerul Culturii şi Cultelor comunică agentului economic intenţia de a achiziţiona bunul clasat în tezaur.

Nerespectarea acestor dispoziţi atrage nulitatea absolută a vânzării.

formulare

cerere autorizatie comert bunuri culturale.doc

documentar sintetic.doc