Iasi - Activitatea DJCCPCN 2020

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

                           2022

1 .Buget de cheltuieli 2022

2. Buget de venituri si cheltuieli 2022

3. Declaratii avere si  interese Bobi Apavaloaei 2021

4. Lista Functiilor

5.Program anual achizitii  publice 2022

6.DJC Iasi Salarii 31.03.2022


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

                           2021

Lista funcÈ›iilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

 

 

 

 

30.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Funcţia de demnitate publică

Funcţia publică

Clasa

Gradul / Gradul profesional

Gradația

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Gradul / Treapta profesională

Gradația

Nivelul studiilor

Norma

Salariul de bază

Indemnizație lunară - spor doctor

Obs.

 

înalt funcÅ£ionar public

de conducere

de execuţie

de conducere

de execuţie

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1

 

 

director executiv

 

 

 

0

S

 

 

 

 

 

1

7.310

 

 

 

2

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 

3

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

4.530

950

 

 

4

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 

5

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

4.530

 

 

 

6

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

5.037

 

 

 

7

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 

8

 

 

 

inspector

 

principal

4

S

 

 

 

 

 

1

4.107

950


 

9

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

https://djc.monumenteiasi.ro/declaratii-de-avere/

1.ACTIVITATEA DIRECTIEI JUDETENE PENTRU CULTURA IASI

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI-ANUL 2020-

 a)     Priorități pentru anul 2020

DirecÈ›ia JudeÈ›eană pentru Cultură IaÈ™i  este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii. DirecÈ›ia îndeplineÈ™te, la nivelul judeÈ›ului IaÈ™i, atribuÈ›iile Ministerului Culturii în domeniul culturii È™i artei, al protejării patrimoniului cultural naÈ›ional È™i al valorificării È™i dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivității locale. Activitatea DirecÈ›iei este condusă pe plan local de către Prefectul JudeÈ›ului IaÈ™i, în conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) din Legea administraÈ›iei publice locale nr. 215/2001 È™i ale art. 24, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 340/2004 privind InstituÈ›ia Prefectului. DirecÈ›ia este organizată È™i funcÈ›ionează potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) È™i (2) È™i ale art. 16 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea È™i funcÈ›ionarea Ministerului Culturii È™i în conformitate cu legislaÈ›ia romană în vigoare. În perioada 2013-2020, principalele priorități ale activității DJC IaÈ™i au fost: aplicarea riguroasă a pachetului de acte normative care reglementează domeniile noastre de activitate: evidenÈ›a, protecÈ›ia, punerea în valoare a monumentelor istorice, a siturilor È™i ansamblurilor arheologice de importanță naÈ›ională È™i locală; civilizaÈ›ia tradiÈ›ională; cultura scrisă È™i lectura publică; informatizarea principalelor activități. Insistând pe conÈ™tientizarea faptului ca direcÈ›ia NU este operator cultural (instituÈ›ie de cultură), ci instituÈ›ie a administraÈ›iei publice pentru cultură, iar Ministerul nu a mai alocat fonduri pentru susÈ›inerea activităților din Programul de activități al DJC IaÈ™i, instituÈ›ia a avut numai un rol de reprezentare È™i de partener în cadrul activităților culturale organizate de instituÈ›iile de cultură.

Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural NaÅ£ional are la bază ideea că patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale ÅŸi naÅ£ionale, de dezvoltare durabilă, coeziune ÅŸi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât România este stat membru al Uniunii Europene.

Unul dintre obiectivele generale ale DirecÈ›iei este realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului cultural imobil, care constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveÅŸte valoarea materială directă, cât ÅŸi în raport cu posibilităţile de inserÅ£ie a unor componente extra-culturale. Trebuie menÅ£ionat că patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care desemnează ceea ce, în termeni generici, poartă numele de monumente istorice, categorie ce include nu doar monumentele, ci ÅŸi ansamblurile ÅŸi siturile istorice.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.

Trebuie menÅ£ionat că, potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, monumentele istorice sunt monumentele, ansamblurile ÅŸi siturile istorice (aÅŸa cum fiecare dintre aceste categorii este definită în lege) care sunt clasate în două grupe: grupa A (monumente istorice de valoare naÅ£ională ÅŸi universală) ÅŸi grupa B (monumente reprezentative pentru patrimoniul cultural local).

Majoritatea monumentelor cu o valoare istorică, artistică sau arhitecturală se află în proprietatea publică ÅŸi sunt administrate de diferite entităţi publice (din partea administraÅ£iei publice locale sau administraÅ£iei bisericeÅŸti)

O mare parte a monumentelor sunt, în fapt, case de locuit. ImportanÅ£a lor nu rezidă exclusiv în statutul de zonă istorică, ci ÅŸi în caracterul urban dat de structura spaÅ£iului public ÅŸi un mix funcÅ£ional motivat prin evoluÅ£ie istorică ÅŸi densitate. Reabilitarea unor asemenea zone nu poate fi exclusiv abordată din prisma reabilitării fizice a imobilelor a unor monumente sau ansambluri. Dacă programul de reabilitare nu face parte dintr-un amplu proiect de revitalizare a zonei istorice, cu componente ce Å£in de investiÅ£ii în spaÅ£iul public, de conÅŸtientizare a cetăţenilor, de consultanţă profesională directă, de efectuarea unor măsuri neinvazive de îmbunătăţire a infrastructurii, dar ÅŸi de dezvoltarea economică a zonei în cauză, el va avea o durabilitate redusă.

 Cine este responsabil pentru imobilul istoric, un monument? Un minister, comunitatea locală, proprietarul sau specialistul expert? Åži de aici întrebarea cea mai arzătoare, cine finanÅ£ează lucrările de reabilitare ale unui monument? Aparent, statul român a înÅ£eles necesitatea păstrării patrimoniului construit, existând o lege în acest sens. Este însă o lege care nu produce efectele dorite, care nu are suport în cadrul legislativ per ansamblu ÅŸi, cel mai grav, care nu vine însoÅ£ită de programe de finanÅ£are destinate nu doar imobilelor aflate în proprietatea statului (într-o formă sau alta), ci ÅŸi proprietarului ca persoană privată.

 Conform unor studii, situaÅ£ia monumentelor istorice: 30% dintre monumente sunt în pericol, iar 35% dintre monumente sunt degradate.

 b)     obiective generale si specifice

În conformitate cu Regulamentul de organizare È™i funcÈ›ionare, D.J.C. IaÈ™i urmăreÈ™te îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a)     protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui aparÈ›inînd minorităților naÈ›ionale

b)     asigurarea inventarierii È™i verificarea actualizării permanente a evidenÈ›ei patrimoniului imobil.

c)     Verificarea asigurării condiÈ›iilor prevăzute de legislaÈ›ia în vigoare privitoare la starea de conservare,  a condiÈ›iilor de securitate È™i respectarea reglementărilor privind clasarea È™i circulaÈ›ia patrimoniului cultural mobil.

d)     Revitalizarea È™i punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, imobil È™i imaterial;

e)     Informarea cetățenilor în legătură cu legislaÈ›ia aplicabilă domeniului său de competență.

Obiectul de activitate al DirecÈ›iei îl constituie protejarea È™i punerea în valoare a patrimoniului cultural naÈ›ional, verificarea respectării legislaÈ›iei specifice domeniului său de activitate în scopul realizării atribuÈ›iilor ce îi revin, precum È™i promovarea È™i dezvoltarea creaÈ›iei contemporane, potrivit legii.

Obiectivele specifice ale DJC Iași, care derivă din obiectivul general sunt următoarele:

-  creÅŸterea gradului de acces ÅŸi de participare la cultură;
-  promovarea diversităţii ÅŸi prezervarea identităţilor culturale;
-  promovarea multiculturalismului ÅŸi protejarea culturii minorităţilor; 
-  punerea în valoare a patrimoniului cultural material ÅŸi imaterial;
-   susÅ£inerea circulaÅ£iei operelor ÅŸi a creaÅ£iilor, promovarea dialogului intercultural ÅŸi a creaÅ£iei culturale în circuitul mondial de valori;
-  asigurarea inventarierii ÅŸi verificarea actualizării permanente a evidenÅ£ei
patrimoniului imobil;
-  promovarea valorilor patrimoniului cultural material (mobil ÅŸi imobil) ÅŸi imaterial;
-  verificarea asigurării condiÅ£iilor prevăzute de legislaÅ£ia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiÅ£iilor de securitate ÅŸi respectarea reglementărilor privind clasarea ÅŸi circulaÅ£ia patrimoniului mobil;
-  asigurarea informării cetăţenilor, a instituÈ›iilor È™i a ONG –urilor în legătură cu legislaÅ£ia aplicabilă domeniului său de competenţă;

- îndeplinirea atribuÅ£iilor prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naÅ£ional; verificarea respectării legislaÈ›iei specifice;

- colaborarea cu autorităţile publice ÅŸi cu instituÅ£iile specializate pentru protejarea ÅŸi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naÅ£ional ÅŸi aplicarea în acest sens a prevederilor legale în domeniu;

- participarea, la cererea autorităţilor abilitate ÅŸi împreună cu acestea, la acÅ£iuni de control al respectării legislaÅ£iei privind dreptul de autor ÅŸi drepturile conexe;

- solicitarea, în condiÅ£iile legii, în nume propriu sau în numele ÅŸi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraÅ£iei publice, de la instituÅ£ii publice ÅŸi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor ÅŸi informării publice, date ÅŸi informaÅ£ii necesare pentru exercitarea atribuÅ£iilor ce le revin.

În anul 2020 activitatea DirecÈ›iei JudeÈ›ene pentru Cultură IaÈ™i s-a desfășurat în baza reglemetărilor stabilite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea È™i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, È›inând cont de prevederile art. 1 pct. 6 È™i 7 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum È™i stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea È™i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările È™i completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea È™i funcÈ›ionarea Ministerului Culturii, cu modificările È™i completările ulterioare, È™i ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea È™i funcÈ›ionarea Ministerului Sănătății, cu modificările È™i completările ulterioare.

Măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 È™i pentru asigurarea desfășurării activităților în condiÈ›ii de siguranță sanitară  în cadrul DirecÈ›iei judeÈ›ene pentru Cultură IaÈ™i:

Măsuri care privesc angajatorii:

a)     efectuarea triajului observaÈ›ional al angajaÈ›ilor. Nu se permite prezenÈ›a la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecÈ›ie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

b)    termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajaÈ›ii cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiÈ™i acasă;

c)     angajaÈ›ilor li se vor asigura măști (medicală/nonmedicală);

d)    nu vor obliga angajaÈ›ii să se prezinte la muncă dacă aceÈ™tia prezintă simptomatologie de infecÈ›ie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

e)     se va asigura distanÈ›a fizică între angajaÈ›i de minimum 2 m;

f)     acordarea pauzelor de masă eÈ™alonat, cu respectarea distanÈ›ei sociale de minimum 1,5 m;

g)     decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieÈ™irea din incintă È™i pentru a limita numărul de angajaÈ›i prezenÈ›i în acelaÈ™i timp în incintă.

Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:

a)     asigurarea distanÈ›ei de minimum 1,5 m între angajaÈ›ii care lucrează la birouri orientate față-spate È™i spate-spate;

b)    pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluÈ›ii dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătății;

c)     dezinfecÈ›ia suprafeÈ›elor de lucru la începerea serviciului È™i apoi o dată la 4 ore;

d)    acordarea pauzelor de masă eÈ™alonat, cu respectarea distanÈ›ei fizice de minimum 1,5 m;

e)     aerisirea periodică a încăperilor;

f)     în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârÈ™itul săptămânii, È™i se va efectua dezinfecÈ›ia instalaÈ›iei de climatizare conform instrucÈ›iunilor producătorului.

 c) Activitatea desfășurate  pentru îndeplinire obiectivelor specificeonline a DirecÈ›iei JudeÈ›ene pentru Cultură IaÈ™i în anul 2020 în contextul epidemiei de COVID-19

 Contextul actual ne demonstrează din ce în ce mai mult beneficiile tehnologiei È™i ale digitalizării serviciilor publice, iar prioritățile de dezvoltare ale tuturor statelor în viitorul apropiat ar trebui să înglobeze È™i acest aspect esenÈ›ial. Pentru România, digitalizarea serviciilor publice s-a dovedit extrem de utilă în perioada stării de urgență, iar extinderea acestei practici la nivelul instituÈ›iilor a devenit deja o prioritate pe agenda de dezvoltare strategică a României

Digitalizarea presupune scăderea numărului de interacțiuni cu funcționarii din instituțiile publice și optimizarea interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții instituțiilor publice.

Digitalizarea instituÈ›iilor publice aduce cu sine un nivel sporit de eficiență È™i transparență È™i ar  trebui să fie unul dintre pilonii de dezvoltare ai oricărei comunități inteligente. Prin intermediul digitalizării, este eficientizată întreaga activitate a instituÈ›iilor publice, pe toate cele trei planuri: la nivel intern, intrainstituÈ›ional È™i la nivel extern, în relaÈ›ia cu cetățenii È™i restul instituÈ›iilor. 

Prin intermediul transparenÈ›ei pe care o implică, digitalizarea sporeÈ™te răspunderea autorităților în faÈ›a cetățenilor. TransparenÈ›a instituÈ›iilor publice È™i deschiderea acestora în relaÈ›ia cu cetățenii sunt esenÈ›iale pentru o societate funcÈ›ională.

S-a urmărit accesarea informaÈ›iilor publice în format digital, transmiterea  È™i completarea de formulare online, plata online a taxelor,  depunerea de documente sau declaraÈ›ii în format electronic.

În cursul anului 2020, obiectivele specifice ale direcÈ›iei au fost în concordanță cu Programul de Guvernare. Obiectivele propuse au fost următoarele:

Nr. crt.

Obiectiv urmărit - prevăzut în Programul de guvernare

Acțiuni necesare pentru realizarea obiectivelor propuse

Program 2019

1.              

Parteneriat public-privat în domeniul culturii.

Crearea unui parteneriat public-privat puternic, care să susÈ›ină investiÈ›iile în cultură È™i susÈ›inerea creaÈ›iei vii reprezintă o prioritate pentru Guvern.

Acordarea de asistență de specialitate persoanelor fizice sau juridice cu activitate în domeniul culturii.

2.              

Revizuirea actelor normative din domeniul culturii.

Colaborarea cu M.C. pentru implementarea proiectelor legislative cuprinse în Programul de guvernare prin formularea de observaÈ›ii È™i sugestii derivate din experienÈ›a practică a D.J.C. IaÈ™i.

Formularea către M.C. de propuneri de revizuiri ale actelor normative prin prisma experienței aplicării lor.

3.              

Revizuirea activității AdministraÈ›iei Fondului Cultural NaÈ›ional în sprijinirea creatorilor independenÈ›i È™i a ONG-urilor culturale.

Acordarea de asistență de specialitate persoanelor fizice sau juridice care doresc să aplice pentru programele A.F.C.N.

4.              

Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor naționale.

Controlul periodic al muzeelor din JudeÈ›ul IaÈ™i, în conformitate cu atribuÈ›iile legale.

5.              

Încurajarea investiÈ›iilor private în patrimoniul cultural imobil

oferirea de facilități fiscale, pe o perioadă determinată, pentru lucrările de restaurare È™i amenajare a acelor imobile ce vor fi incluse în circuitul turistic

Sprijinirea proiectelor de investiÈ›ii private în patrimoniul cultural imobil prin acordarea de asistență de specialitate în privinÈ›a intervenÈ›iilor asupra monumentelor istorice È™i în zona de protecÈ›ie a acestora. Debirocratizarea È™i fluidizarea procedurilor legate de exercitarea dreptului de preempÈ›iune.

6.              

Inventarierea ÅŸi clasarea patrimoniului naÅ£ional construit ÅŸi mobil ÅŸi întărirea dispozitivului legal ÅŸi a mijloacelor administrative de salvare, protejare ÅŸi punere în valoare a monumentelor istorice ÅŸi de arhitectură, ca ÅŸi a siturilor ÅŸi ansamblurilor urbane ÅŸi a monumentelor de for public.

Organizarea ÅŸedinÅ£elor Comisiei Zonale  a Monumentelor Istorice nr. 5 în vederea avizării lucrărilor de construcÅ£ie ÅŸi a intervenÅ£iilor la clădiri monumente istorice sau din raza de protecÅ£ie a acestora

Realizarea procedurilor legale în vederea exportului temporar sau definitiv al bunurilor culturale.

Exercitarea dreptului de preempÅ£iune al statului român la vânzarea unor locuinÅ£e aflate în clădiri din lista monumentelor istorice precum È™i în cazul terenurilor agricole.

Supravegherea cercetărilor arheologice de pe raza judeţului

Verificarea respectării legalităţii intervenţiilor de reparaţii/construcţii la clădiri monumente istorice sau din zona de protecţie a acestora

Continuarea programului de elaborare a obligaţiilor de folosinţă pentru monumentele istorice

Urmărirea procesului de amplasare a însemnelor de identificare pe clădirile monumente istorice

Propuneri de clasare și realizarea de dosare de clasare, prin actualizarea periodică a Listei Monumentelor Istorice, prin sprijinirea inițiativelor private de clasare, prin controlul legal al bunurilor culturale destinate exportului.

Realizarea unui program de inspecÈ›ii È™i controale care să reflecte o implicare sporită a instituÈ›iei în teritoriu. Aplicarea de avertismente È™i contravenÈ›ii, semnalarea infracÈ›iunilor către organele abilitate în funcÈ›ie de situaÈ›ie.

 

DirecÈ›ia judeÈ›eană pentru Cultură IaÈ™i dispune de o interfață digitală de prezentare a activității acesteia È™i de comunicare cu publicul pagina site-ul  monumenteiasi.ro È™i adresa de email [email protected].

                 Prin intermediul acestui mod de comunicare s-au analizat un număr de 2078 petiÈ›ii, repartizate după cum urmează:

 

NR.

CRT.

TIP PETIÅ¢IE

NR. PETIÅ¢II SOLUÅ¢IONATE

NR. PETIÅ¢II NESOLUÅ¢IONATE

NR. TOTAL

PETIÅ¢II

1

ÎnÅŸtiinÅ£are vânzare imobile monument istoric (drept de preemÅ£iune)

21

-

21

2

Alte petiţii, solicitări, sesizări, reclamaţii ale cetăţenilor/societăţilor/

instituţiilor

102

-

102

TOTAL

123

 RelaÅ£ii cu instituÅ£ii ÅŸi autorităţi

NR.

CRT.

INSTITUÅ¢IA

NR. PETIÅ¢II SOLUÅ¢IONATE

NR. PETIÅ¢II NESOLUÅ¢IONATE

NR. TOTAL

PETIÅ¢II

3

Ministerul Culturii

40

-

40

4

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi

9

-

9

5

Consiliul Judeţean Iaşi

5

-

5

6

Primăria Municipiului Iaşi

6

-

6

7

Inspectoratul de Poliţie

21

-

21

TOTAL

81

DocumentaÅ£ii de urbanism înregistrate ÅŸi analizate de D.J.C. în vederea eliberării avizului conform Legii nr. 422 din  2001 privind protejarea monumentelor istorice

NR.

CRT.

NR. AVIZE FAVORABILE

ELIBERATE

NR. AVIZE NEFAVORABILE

ELIBERATE

NR. TOTAL

DOCUMENTAÈšII (inclusiv documentaÈ›ii cu completări solicitate în urma analizării în cadrul C.Z.M.I.)

8

432

15

649

 DocumentaÅ£ii înregistrate ÅŸi analizate de D.J.C. în vederea eliberării avizului specific conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

NR.

CRT.

NR. AVIZE SPECIFICE FAVORABILE

ELIBERATE

NR. AVIZE SPECIFICE NEGATIVE

ELIBERATE

NR. TOTAL

PETIÅ¢II

9

1024

-

1024

 

Certificate de export pentru bunuri culturale mobile eliberate conform Legii nr. 182 din  2000 privind protejarea patrimoniului cultural naÅ£ional mobil

 

NR.

CRT.

NR.  CERTIFICATE EXPORT DEFINITIV

NR. CERTIFICATE EXPORT TEMPORAR

NR. TOTAL

CERTIFICATE EXPORT

10

198

3

201

 DocumentaÅ£ii de urbanism analizate în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5

   

NR. ÅžEDINÅ¢E

C.Z.M.I.

 

 

NR. SUBIECTE DISCUTATE

TOTAL

JUDEÈš

IAȘI

BACÄ‚U

VASLUI

11

  628 (inclusiv clasări/declasări, documentaÈ›ii cu completări solicitate în urma analizării în cadrul C.Z.M.I.)

522

(309 avize favorabile; 213 amânate/respinse)

40

66

  TOTAL AVIZE 2020 = 447, din care:

 Ø  Avize intervenÈ›ii imobile monument istoric = 26

ؠ Documentaţii de urbanism faza PUG = 4

ؠ Documentaţii de urbanism faza PUZ= 54

ؠ Documentaţii de urbanism faza DTAC = 316

ؠ Documentaţii de urbanism faza DTAD = 24

ؠ Documentaţii de urbanism faza DTOE = 27

ؠ Documentaţii de urbanism faza SF = 17

ؠ Documentaţii de urbanism faza DALI = 12

ؠ Documentaţii de urbanism faza E.T. = 2

ؠ Documentaţii de urbanism faza P.TH.+D.E.=6

ؠ Documentaţii de urbanism faza S.I. = 1

ؠ Documentaţii de urbanism faza Clasare = 3

  AVIZE  ELIBERATE DE MINISTERUL CULTURII = 7

 ÎNÅžTIINÅ¢ARE VÂNZARE MONUMENT ISTORIC: 21

a)     Imobile monument cod LMI distinct = 9 (str. Păcurari nr.95, str. Păcurari nr.45, str. Ion Luca Caragiale nr.9, str. Eternitate nr.69, Pasaj (Fundacul) Cuza Vodă nr.1, str. Arh. G. M. Cantacuzino nr.12, str. 14 Decembrie 1989 nr.1, bd. Carol I nr.23, str. Sărăriei nr.142)

b)     Imobile cu teren inclus in sit Centrul Istoric si Curtea Domnească = 12 ( str. Sf. Sava nr.2, str. Anastasie Panu nr.23, str. Sf. Teodor nr.32; str. Macazului nr.17, str. Păcurari nr.156B, str. Sf. Lazăr nr.49, str. Anastasie Panu nr.27, str. George Topârceanu nr.9, zona străzi: Sf. Andrei, Buznea, Tanasescu, Iancu Bacalu, str. Anastasie Panu nr.23, str. Sărăriei nr.140, str. Sărăriei nr.142A)

 RAPORT SINTETIC - CRITERII

 

Criteriu/Indicator

judet IAȘI

Monumente istorice în judeÈ›ul care intră în sfera dumneavoastră de activitate

1630

clasa A

124

clasa B

1506

I - arheologie

clasa A = 23 / clasa B = 805

II - arhitectură

clasa A = 101 / clasa B = 602

III - monumente for public

clasa B = 53

IV - monumente funerare/memoriale

clasa B = 46

Propuneri de clasare redactate și transmise in 2020

5

Propuneri de declasare redactate/transmise în 2020

1

Situri arheologice înregistrate ca monumente istorice  identificate prin coordonate STEREO `70/ delimitate prin PUG, PUZ 

828

Situri arheologice înregistrate in RAN in 2018-2020

număr 2018-2020 / număr total de situri înregistrate în RAN până în prezent =257

Monumente istorice pentru care au fost redactate in fiÈ™e de evidență în 2020

număr fișe in 2020 = 26 / număr total fișe existente 1051

ObligaÈ›ii de folosință a monumentului istoric, redactate È™i transmise proprietarilor / administratorilor în 2020

7 in 2020/ 553 total

Monumente istorice dispărute/distruse existente în LMI 2015

 

 

 

 

 

 

14

IS-II-m-B-04234 Biserica "Sf. Treime” sat RÄ‚DENI; comuna ROÅžCANI (inainte de 1989)

IS-II-m-B-04131 Casa Anghel sat CORNEÅžTI; comuna MIROSLAVA (intre 1989-1999)

IS-II-m-B-04230 Åžcoala veche sat PRIGORENI; comuna ION NECULCE

IS-II-a-B-04159 Ansamblul curţii boiereşti Crupenschi sat FEREDENI; comuna DELENI (inainte de 1989)

IS-II-m-B-04159.02 Ruine case sat FEREDENI; comuna DELENI (inainte de 1989)

IS-II-m-B-04224 Biserica de lemn "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” sat POIANA; comuna DELENI

 IS-II-m-B-04106 Biserica "Sf. Nicolae” sat BOHOTIN;

comuna RÄ‚DUCÄ‚NENI 1842 – 1845 (inainte de 1989)

 IS-II-m-B-04137 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”

sat COVASNA; comuna COSTULENI 1739 (inainte de 1989)

 IS-II-m-B-04127 Biserica "NaÅŸterea Sf. Ioan”

sat COGEASCA; comuna LEÅ¢CANI 1848 (inainte de 1989)

 IS-II-m-B-04128 Biserica "Sf. Spiridon” sat COGEASCA; comuna LEÅ¢CANI sec. XVIII (inainte de 1989)

 IS-II-a-B-04227 Ansamblul spitalului sat POIENI; comuna SCHITU DUCA sf. sec. XIX (dosar penal)

 IS-II-m-B-03692 Casă municipiul IAÅžI Stradela Alba 1 sf. sec. XIX (dosar penal)

1593 IS-IV-m-B-04330 Casa în care a locuit

scriitoarea Magda Isanos municipiul IAÅžI Str. CloÅŸca 19-A înc. sec. XX (dosar penal)

 IS-II-m-B-03913 Casa scriitorului Costache Negruzzi

municipiul IAÅžI Str. Horia 13 înc. sec. XIX (dosar penal)

 

Avize acordate în baza Legii 422/2001 în anul 2020 pentru intervenÈ›ii la monumente istorice/în zona de protecÈ›ie a monumentelor istorice/în zone protejate, fără consultarea CZMI (intervenÈ›ii nominalizate în ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017)


avize favorabile = 123;

 

avize nefavorabile = 0

Avize acordate în baza Legii 422/2001  în anul 2020 pentru intervenÈ›ii la monumente istorice/zona de protecÈ›ie a monumentelor istorice/zone protejate după consultarea CZMI


avize favorabile = 309 ;

 

avize nefavorabile =15

Avize acordate pentru studiile istorice pentru PUG-uri, PUZ-uri, PUD-uri, regulamente de urbanism, documentatii tehnice,  referitoare la monumente istorice/zone de protecÈ›ie/zone construite protejate pentru monumente clasa B în anul 2020

PUG = 4, PUZ = 54, PUD = 0, SF+DALI = 29, DTAD = 24, DTAC = 316, DTOE =27, e.t.=2, PTH+D.E=6, S.I.=1,

CLASARE =3

Avize acordate în baza Legii 17/2014 (Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan) în anul 2020

1024

Dosare de preemÈ›iune gestionate în baza Legii 17/2014 în anul 2020

număr monumente clasa A=0                                                           număr monumente clasa B= 24

InspecÈ›ii efectuate la monumente istorice/în zone de protecÈ›ie/în zone construite protejate pentru a verifica  starea de conservare în 2020

număr de inspecÈ›ii     21                                                                  număr monumente istorice inspectate      15                                                                          

InspecÈ›ii efectuate la monumente istorice/în zone de protecÈ›ie/în zone construite protejate pentru respectarea avizelor de intervenÈ›ie la monumente istorice/în zonele de protecÈ›ie/ în zonele construite protejate pentru verifica respectarea avizelor acordate, în 2020

număr inspecții/ număr total avize emise = 47/447

 


AutorizaÈ›ii emise în anul 2020 la nivelul judeÈ›ului dumneavoastră de către direcÈ›ia de specialitate din Ministerul Culturii (după aprobarea în Comisia NaÈ›ională de Arheologie) pentru:


a)      de cercetare arheologică sistematică

3

b)      cercetare arheologică preventivă

46

c)      supraveghere arheologică

97

d)  diagnostic arheologic

12

 e) detectie

2

Controale privind respectarea autorizatiilor de cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor arheologice din Romania si a Standardelor si procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta efectuate în 2020

47

Monotorizarea situației monumentelor de for public de pe raza județului de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

monumente de for public = 943, din care:

statui = 42;

busturi = 237;

bazoreliefuri si altoreliefuri =83

medalioane =58

monumente funerare = 273

monumente amintitoare = 20

placi comemorative = 154

monumente ale eroilor = 76

monumente de for public inscrise in Lista Monumentelor Istorice

96

a) monumente monitorizate

număr monumente monitorizate  = 37                                                                       număr monumente pentru care s-a dispus intrarea în legalitate = 0

b) dosare cu solicitare de avizare a proiectelor transmise la MC

12

Certificate de export eliberate în 2020 pentru exportul temporar /definitiv de bunuri culturale :

din care definitive = 198 temporare =3

Gestionarea evidenţei și stării de conservare bunurilor culturale mobile clasate sau suseptibile de a fi clasate

 

a) bunuri cuturale mobile clasate

număr

Muzeul National al Literaturii Romane

fond =109; tezaur = 23;

Complexul National Muzeal Moldova Iasi

1251

Regionala CFR Iasi

5

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

fond = 0; tezau =0

a) documentaÈ›ii  de clasare transmise la MC in 2020

Complexul Muzeal National Moldova Iasi = 28

FOND 15/ TEZAUR 13

c) bunuri clasate a căror stare de conservare a fost verificată în 2020

25

Verificarea respectării de către operatorii economici autorizaÅ£i să comercializeze bunuri culturale mobile a obligaÅ£iilor ce le revin în baza legii 

număr operatori autorizati = 15                                                                    

numar operatori autorizati in 2020 = 0

numar operatori verificati = 0

Venituri realizate în regim extrabugetar

 

a) realizate în 2020

330798,46

b) utilizate în 2020

238734.32

c) existente în cont la finalul anului 2020 (incluzând sumele reportate din anii precedenÈ›i)

404.401,61

din care

92.064,14 excedent 2020

si

312337,47 excedent 2019

 

 

 
 

În conformitate cu reglemetările OrdonanÈ›ei 43/2000 privind protecÈ›ia patrimoniului arheologic È™i declararea unor situri arheologice ca zone de interes naÈ›ional s-au întreprins activități de verificare a descoperirilor arheologice întâmplătoare:

·          În luna decembrie  s-a  predat de către domnul RACU Nicolae Marius, un tezaur monetar din argint (323 monede de argint din care 239  mărunte È™i 84 mari, majoritatea otomane, dar È™i austriece precum È™i un inel  È™i un obiect de metal posibil aplică), descoperit cu ajutorul detectorului de metale într-o pădure pe raza comunei Victoria. De asemenea în ziua de marÈ›i 15 decembrie 2020, o comisie formată din: director DJC IaÈ™i Virgil Băbîi, consilier Bobi Apăvăloaei, agent È™ef adjunct de poliÈ›ie Tiberiu Emilian Bulgaru, subcomisar de poliÈ›ie Chelaru Alexandru, s-a deplasat în locaÈ›ia indicată de domnul Racu Nicolae Marius, pentru a identifica cu exactitate locul descoperirii.

·          18.02.2020 – IORDAN – amnar fier Dobrovăț

·          2.03.2020 – IORDAN – pandantiv bronz – Dobrovăț

·          3.03.2020 – MONORAN – obiect bronz – GolăeÈ™ti

·          30.06.2020 – IURCIUC – 6 obiecte fier (5 gloanÈ›e flintă MINIE + 1 neidentificat) IaÈ™i/Cetățuia

·          20.07.2020 – RÄ‚U – inel bronz Miroslava

·          15.09.2020 – CARP – buterolă bronz Miroslava

 

Raport privind colectarea veniturilor pentru fondul cultural național

Urmare a adresei nr 2559/14.08.2020 prin  care ni se solicită un raport cu privire la activitatea DirecÈ›iei JudeÈ›ene pentru Cultură IaÈ™i legată de înÈ™tiinÈ›area operatorilor economici vizaÈ›i de OrdonanÈ›a nr 51 din 11 august 1998, Legea nr 245/2001, OrdonanÈ›ei nr 2066 din 8 februarie 2011 È™i Ordinului 2415 din 15 mai 2019 privitor la strângerea sumelor ce vor constitui Fondul Cultural National, vă informăm că începând din luna septembrie 2020 ne-am ocupat de această chestiune astfel - am identificat o parte dintre operatorii economici de pe raza judeÈ›ului IaÈ™i È™i am expediat adrese prin care i-am  înÈ™tiinÈ›at cu privire la obligaÈ›iile care le revin conform legii.  De asemenea, am expediat adrese către entitățile care ar putea să ne ajute în identificarea unor alÈ›i posibili operatori economici. Mai jos, redăm lista celor către care noi am trimis cele 39 de adrese, departajaÈ›i în funcÈ›ie de litera din  Ghidul privind evidenÈ›a È™i controlul contribuabililor la Fondul Cultural National, cât È™i a celor care au răspuns solicitării noastre.

Pentru Litera a) – 19 adrese

Operatorii economici care fac încasări din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiÈ›iile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică sunt obligaÈ›i (OG 51/1998, art 21, alin 1) să contribuie cu 5% din aceste încasări la colectarea sumelor care constituie Fondul cultural national.  Astfel, am trimis 18 adrese către administratorii unor clădiri monument istoric  proprietate publică sau care deÈ›in colecÈ›ii muzeale publice, pentru ca în  această calitate să ne informeze ce  operatori economici le-a solicitat dreptul de a realiza reproduceri, copii sau mulaje (după clădirea monument sau orice alt bun cultural din colecÈ›ia pe care o administraÈ›i) în scop comercial.
Pentru Litera f) – 12 adrese

3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărÈ›ilor poÅŸtale ilustrate, afiÅŸelor, posterelor ÅŸi imaginilor autocolante trebuie virate în contul Fondului Cultural NaÈ›ional. Astfel, am  expediat 12 adrese către:

Pentru Litera h) – 6 adrese

Operatorii economici care fac încasări din vânzarea produselor de artă popular sunt obligaÈ›i să contribuie cu 2% din încasările realizate la colectarea sumelor care constituie Fondul cultural national.

Pentru Litera i) – o adresă

2% din veniturile realizate de operatorii economici care îÈ™i desfășoară integral activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în spaÈ›iul de protecÈ›ie al monumentelor istorice proprietate publică trebuie virate în Fondul Cultural NaÈ›ional. În această idee, am adresat Primăriei municipiului IaÈ™i o solicitare ca să fim sprijiniÈ›i să identificăm lista cu toate clădirile deÈ›inute de Primăria IaÈ™i, care sunt monument istoric proprietate publică, dar È™i identitatea operatorilor economici care au închiriat spaÈ›ii în aceste clădiri pentru a-È™i desfășura activitatea. Nu am primit niciun răspuns.

Pentru Litera k) – o adresă

Operatorii economici care îÅŸi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic sunt obligaÈ›i să vireze în contul Fondului Cultural NaÈ›ional 1% din veniturile realizate. Pentru aceasta, am trimis o adresă către Kasta Morrely, agenÈ›ie de impresariat artistic, care ne-a răspuns că ei sunt constituiÈ›i ca ONG cu activitate bazată în totalitate pe voluntariat È™i, astfel, se consideră nevizată de legislaÈ›ia care favorizează colectarea de fonduri pentru AFCN.

 

d)     Rezultate È™i indici de performanță

·         Capacitatea organizatorică – 4,9

·         Capacitate de coordonare – 4,9

·         Capacitate de control – 4,9

·         Capacitatea de a obÈ›ine cele mai bune rezultate – 4,9

·         Îndeplinirea obiectivelor asumate – 4,83

·         Gestionarea resurselor umane – 4,8

·         Dezvoltarea abilităților personalului – 5,0

·         Capacitatea de implementare – 4,8

·         Capacitatea de a rezolva eficient probleme – 4,9

·         Creativitate È™i spirit de analiză – 4,5

·         Gestionarea resurselor alocate – 4,9


e)     cheltuieli defalcate pe obiective

sursa A

Cheltuieli personal 353810 lei

cheltuieli bunuri si servicii 67000

 

sursa E

cheltuieli personal 80 lei

bunuri servicii 238654 lei

 

f)      Informatii despre managementul resurselor umane

 

Propuneri privind organigrama direcției de cultură: compartimente și posturi

 

director executiv

 

compartiment patrimoniul cultural mobil si imaterial

2 posturi existent (1 vacant) /propunere 3

compartimentul monumente istorice si arheologie

4 posturi existent  (1 vacant)/ propunere 4

compartimentul management, resurse umane

1 post existent (1 vacant) / propunere 1

compatimentul financiar-contabil administrativ

1 post existent vacant / propunere 1

compartimentul juridic

propunere 1

 

 

g ) parteneriate cu alte instituții publice

Acţiuni monumente istorice

1.

15 ianuarie – Ziua Culturii NaÈ›ionalerealizare film cu scene mărturii închinate poetului naÈ›ional al românilor, prozatorul, dramaturgul, ziaristul È™i gânditorul, Mihai Eminescu (1850-1889), proiectat pe Palatul Culturii;

2.

23 august – 5 septembrie – Ministerul Culturii, Institutul NaÈ›ional al Patrimoniului, Primăria CepleniÈ›a în parteneriat cu DirecÅ£ia JudeÅ£eană pentru Cultură IaÈ™i  - ȘCOALA DE VARÄ‚ DE LA CONACUL CANTACUZINO-PAȘCANU. Școală de vară dedicată cercetării patrimoniului arheologic È™i reÈ™edinÈ›elor boiereÈ™ti din Moldova

3.

Biserica de lemn cu hramul « Sfântul Nicolae», situată în judeÈ›ul IaÈ™i, comuna Strunga, sat FedeleÈ™eni, datând din anul 1747, este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziÅ£ia nr.1377, cod LMI IS-II-m-B-04158. DirecÅ£ia JudeÅ£eană pentru Cultură IaÈ™i a susÈ›inut realizarea  documentaÈ›iei tehnice necesară obÈ›inerii autorizaÈ›iei de construire pentru execuÈ›ia lucrărilor de Restaurare monument istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat FedeleÈ™eni, Comuna Strunga, judeÈ›ul IaÈ™i.

Suma alocată: 15.000 lri, din veniturile proprii ale instituţiei

 

4.

Biserica « NaÈ™terea Maicii Domnului » Talpalari, situată în municipiul IaÈ™i, strada Talpalari nr.3-5, datând din sec. XIX, este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziÅ£ia nr.1279, cod LMI IS-II-m-B-04078. DirecÅ£ia JudeÅ£eană pentru Cultură IaÈ™i a susÈ›inut realizarea documentaÈ›iei tehnice – expertiza tehnică – necesară obÈ›inerii autorizaÈ›iei de construire pentru execuÈ›ia lucrărilor de Restaurare È™i consolidare monument istoric Biserica « NaÈ™terea Maicii Domnului » Talpalari.

Suma alocată: 16.422 lei, din veniturile proprii ale instituţiei

 

Acţiuni patrimoniul mobil

1.

18 – 20 septembrie 2020 – Muzeul ÅžtiinÅ£ei ÅŸi Tehnicii „Åžtefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal NaÅ£ional „Moldova” în parteneriat cu DirecÅ£ia JudeÅ£eană pentru Cultură IaÅŸi – cea de a XII-a ediÅ£ie a Festivalului InternaÅ£ional al Muzicii Mecanice. Prin intermediul manifestării a fost promovat Palatul Culturii, clădire emblematică a IaÈ™ilor, realizarea schimbului interdisciplinar de informaÈ›ii în vederea protejării valorilor de patrimoniu tehnic, valorificarea muzeală È™i revigorarea artelor străzii printr-o prezentare atractivă a colecÈ›iei de automate muzicale.

Suma alocată: 5.000 lei, din veniturile proprii ale instituţiei

Diverse

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal NaÅ£ional „Moldova” în parteneriat cu DirecÅ£ia JudeÅ£eană pentru Cultură IaÅŸi – expoziÈ›ia de artă contemporană intitulată The String, a artistului vizual Alexandru Done.

Suma alocată: 434,52 lei, din veniturile proprii ale instituţiei

 

h)    informaÈ›ii legate de procesul de achiziÈ›ii publice, achiziÈ›ii sectoriale È™i concesiune de lucrări È™i servicii

An

Cod CPV

Denumire CPV

Valoare (RON)

Valoare (EUR)

Numar de achizitii

2020

18424000-7

Manusi (Rev.2)

612,15

126,24

3

2020

18444000-3

Articole de protectie pentru cap (Rev.2)

660

136,51

1

2020

22458000-5

Imprimate la comanda (Rev.2)

6315,42

1296,32

1

2020

22462000-6

Materiale publicitare (Rev.2)

1448,45

297,59

2

2020

24322500-2

Alcool (Rev.2)

170,36

35,09

3

2020

24455000-8

Dezinfectanti (Rev.2)

252,78

52,07

3

2020

30124300-7

Tambure pentru aparate de birou (Rev.2)

6385

1311

6

2020

30125100-2

Cartuse de toner (Rev.2)

2980

612,79

9

2020

30125120-8

Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

490

100,63

3

2020

30145000-7

Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)

218

45,10

1

2020

30192700-8

Papetarie (Rev.2)

2311,28

474,25

1

2020

30197220-4

Agrafe de birou (Rev.2)

76,14

15,73

3

2020

30197643-5

Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)

642,50

132,74

1

2020

30199500-5

Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)

835,60

172,68

3

2020

30200000-1

Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)

34

6,98

1

2020

30233000-1

Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)

1400

287,67

1

2020

30233132-5

Unitati de hard disk (Rev.2)

1378

283,40

2

2020

30233132-5

Unitati de hard disk (Rev.2)

420

86,79

1

2020

30234100-9

Disc magnetic (Rev.2)

282

58,24

1

2020

30237000-9

Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)

468

96,24

2

2020

30237100-0

Piese pentru computere (Rev.2)

538

110,59

2

2020

30237280-5

Accesorii de alimentare (Rev.2)

150

31,03

1

2020

30237410-6

Mouse pentru computer (Rev.2)

165

33,86

1

2020

31400000-0

Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)

195

40,26

1

2020

31430000-9

Acumulatori electrici (Rev.2)

450

92,94

2

2020

32232000-8

Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)

1390

285,20

1

2020

32323100-4

Monitoare video color (Rev.2)

1070

219,54

1

2020

32410000-0

Retea locala (Rev.2)

1000

206,74

3

2020

32420000-3

Echipament de retea (Rev.2)

312

64,49

1

2020

32428000-9

Extensie de retea (Rev.2)

559

115,55

1

2020

32581100-0

Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)

76,50

15,81

2

2020

33140000-3

Consumabile medicale (Rev.2)

750

154,89

1

2020

33141420-0

Manusi chirurgicale (Rev.2)

272,92

56,48

1

2020

33141623-3

Truse de prim ajutor (Rev.2)

110

22,59

1

2020

33157100-6

Masti de gaze medicale (Rev.2)

777,50

159,81

2

2020

33190000-8

Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)

361,34

74,74

1

2020

33631600-8

Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)

138,60

28,63

1

2020

39514200-0

Prosoape de bucatarie (Rev.2)

133,30

27,54

1

2020

39830000-9

Produse de curatat (Rev.2)

122,40

25,29

1

2020

44425100-6

Inele elastice (Rev.2)

34,40

7,11

1

2020

45331220-4

Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)

605,10

124,97

1

2020

48000000-8

Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

4620

966,81

1

2020

48761000-0

Pachete software antivirus (Rev.2)

295

61

1

2020

48900000-7

Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

2300

471,88

1

2020

50111000-6

Servicii de gestionare, de reparare si de intretinere a parcurilor de vehicule (Rev.2)

10996,67

2257,51

2

2020

50310000-1

Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)

1720

360,07

1

2020

50320000-4

Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)

3600

753,36

1

2020

55110000-4

Servicii de cazare la hotel (Rev.2)

460,22

95,10

1

2020

66516100-1

Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)

803

164,79

1

2020

72415000-2

Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)

1560

320,08

1

2020

79211000-6

Servicii de contabilitate (Rev.2)

63000

13011,42

1

2020

79823000-9

Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

0,01

0

1

2020

79952000-2

Servicii pentru evenimente (Rev.2)

1932,78

404,39

1

2020

90919000-2

Servicii de curatare a birourilor, a scolilor si a echipamentului de birou (Rev.2)

72300

15100,70

2

2020

92140000-4

Servicii de proiectare de filme video (Rev.2)

4300

899,62

1

 

i ) Raport privind cazurile judiciare È™i extrajudiciare în care DirecÈ›ia JudeÈ›eană pentru Cultură IaÈ™i a primit asistență juridică în cursul anului 2020

 

Litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești și al parchetelor

 

1.     Tribunalul BucureÈ™ti, dosarul nr.23391/3/2019, litigiu privind funcÈ›ionarii publici (Legea nr.188/1999) – D.J.C. IaÈ™i (pârâtă) versus Sindicatul AngajaÈ›ilor din Ministerul Culturii „Culturalia” (reclamant)

2.     Tribunalul IaÈ™i, dosarul nr.5447/99/2018, contencios administrativ (anulare act administrativ) – D.J.C. IaÈ™i versus Andrian Sorin, Andrian Demetra (reclamanÈ›i)

3.     Curtea de Apel IaÈ™i, Dosarul nr.5447/99/2018/a3, contencios administrativ (suspendare act administrativ) – D.J.C. IaÈ™i (intimată) versus Andrian Sorin, Andrian Demetra (recurenÈ›i)

4.     Judecătoria IaÈ™i, Dosarul nr.26639/245/2019/a1, penal (măsuri È™i excepÈ›ii dispuse de judecătorul de cameră preliminară) – D.J.C. IaÈ™i (parte vătămată) versus Habsburg Lothringen Dominic (incuplat)

5.     Tribunalul IaÈ™i, Dosarul nr.1719/99/2020, litigiu privind funcÈ›ionarii publci (Legea nr.188/1999) – D.J.C. IaÈ™i (pârâtă) versus Sindicatul AngajaÈ›ilor din Ministerul Culturii „Culturalia” (reclamant)

6.     Tribunalul IaÈ™i, dosarul nr.5370/99/2020, contencios administrativ (obligaÈ›ie de a face) – D.J.C. IaÈ™i (pârâtă) versus S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. (reclamantă)

7.     Judecătoria IaÈ™i, dosarul nr.33525/245/2019, civil (uzucapiune) – D.J.C. IaÈ™i (intervenientă) versus Mănăstirea Dobrovăț (reclamantă)

8.     Parchetul de pe lângă Judecătoria IaÈ™i, Dosarul nr.3712/P/2017, penal (distrugere/intervenÈ›ii asupra monumentului istoric Casă din IaÈ™i, stradela Albă nr.1, judeÈ›ul IaÈ™i) – D.J.C. IaÈ™i (parte vătămată) versus Rădeanu Constantin (suspect)

9.     Parchetul de pe lângă Judecătoria IaÈ™i, Dosarul nr.5122/P/2018, penal (distrugere/intervenÈ›ii asupra monumentului istoric Casa scriitorului Costache Negruzzi din IaÈ™i, strada Horia nr.13, judeÈ›ul IaÈ™i) – D.J.C. IaÈ™i (parte vătămată) versus S.C. MOTEL BUCIUM S.R.L. (suspectă)

 Plângeri formulate la soluÈ›ii de avizare/neavizare a unor proiecte de investiÈ›ii

1.     Plângere prealabilă formulată de S.C. BSR ESTATE S.R.L. prin care se solicită revocarea avizului nr.1401/14.05.2019 emis în beneficiul FEG IaÈ™i pentru imobilul din IaÈ™i, str. Alexandru LăpuÈ™neanu nr.1 – Hotel Astoria

2.     Plângere formulată de Zaharia Diana împotriva soluÈ›iei de avizare favorabilă a intervenÈ›iei – Modernizare trotuare È™i alei pietonale – realizate în zona de protecÈ›ie a Monumentului IndependenÈ›ei din IaÈ™i

 j)      DisfuncÅ£ionalităţi majore în anul 2020:

 ·          Activitatea DirecÈ›iei se desfășoară într-un spaÈ›iu neadecvat ( 2 camere sunt ocupate cu arhiva DirecÈ›iei, iar o altă parte a arhivei este depusă într-o altă locaÈ›ie, departe de sediu;

·          Marile instituÈ›ii de cultură È™i spectacol ieÈ™ene: Filarmonica Moldova, Biblioteca JudeÈ›eană, Muzeul de ȘtiinÈ›e Naturale sunt închise temporar sau îÈ™i desfășoară activitatea în condiÈ›ii improprii deoarece sediile lor sunt momentan transformate în È™antiere.

·          Prin Legea AÈ™ezămintelor Culturale, Căminele Culturale din judeÈ› nu mai sunt subordonate DirecÈ›iei pentru Cultură, nici măcar din punct de vedere metologic ori în cazul recrutării personalului. În momentul de față prezenÈ›a acestora în cadrul comunităților rurale este insignifiantă;

·          Privatizarea unor întreprinderi de stat importante È™i pentru patrimoniul istoric È™i tehnic (Fabrica de Cărămidă Ciurea, Fabrica de Èšigarete, Uzinele Nicolina...), a condus la degradarea È™i distrugerea susÈ›inută a acestora, inclusiv prin intervenÈ›iile incoerente ale AVAS-ului;

·          Probleme sociale. O serie de clădiri de patrimoniu sunt de multă vreme ocupate abuziv de grupuri de persoane sau familii cu situaÈ›ii materiale precare, aducând edificiile, prin lipsa oricăror lucrări de întreÈ›inere, în stare de precolaps. Rezolvarea nu poate veni decât printr-o iniÈ›iativă locală, oferindu-se acestor cetățeni alte adăposturi;

·          Indisciplina în domeniul construcÅ£iilor;

·          Tergiversarea îndelungată a proceselor de retrocedare a unor monumente istorice, fapt care împiedică investiÅ£iile pentru restaurare;

·          SubfinanÅ£area unor lucrări de restaurare începute de mai multă vreme.

 k) Propuneri pentru remedierea deficienÈ›elor (acolo unde este cazul)

 Înaintăm o serie de propuneri dintre care unele au mai fost avansate È™i în cursul anului trecut, cu speranÈ›a că vor primi o rezolvare pozitivă.

Propunerile legislative, pentru a fi eficiente, implementabile și să producă efectiv efect trebuie să țină cont de realitatea existentă, de resursele financiare și umane avute la dispoziție.

În prezent direcÈ›iile pentru cultură, instituÈ›ii mici (avînd sub 10 angajaÈ›i È™i un nivel mic de salarizare) au la nivelul judeÈ›ului atribuÈ›ii privind avizarea, monitorizarea, controlul, încasarea de taxe, eliberarea de certificate, inventarierea patrimoniului, clasări È™i declasări, expertizări, consultare etc. etc. Este evident că această situaÈ›ie nu este realistă, nu este sustenabilă È™i nu se poate pune problema realizării tuturor acestora. Fie direcÈ›iile vor fi dimensionate (ca resurse financiare È™i umane) astfel încît să poată realiza toate aceste atribuÈ›ii, fie trebuie reconsiderate atribuÈ›iile încredinÈ›ate (unele dintre ele inutile, altele redundante, altele greu de implementat).

În acest context avansăm următoarele propuneri:

Observații privind funcționarea CNMI, propuneri de eficientizare pentru 2021-2022

 a)     Este absolut capitală realizarea unei metodologii de nominalizare È™i numire pentru membrii comisiilor zonale. Actuala procedură este opacă, neproductivă È™i contrară bunelor practici care ar trebui să caracterizeze un regim democrat È™i o administraÈ›ie europeană modernă.

a.     ArhitecÈ›ii È™efi nu ar trebui să fie membrii de drept ai comisiilor zonale. Aportul lor la funcÈ›ionarea comisiei este minimal, iar prezenÈ›a lor în È™edinÈ›e poate fi interpretată din multe puncte de vedere ca sursă de incompatibilități. În schimb, consiliile judeÈ›ene ar trebui să aibă dreptul la o nominalizare cu loc rezervat în cadrul comisiei.

b.     Fiecare direcÈ›ie judeÈ›eană ar trebui să aibă dreptul de a nominaliza (cu loc rezervat), cel puÈ›in un membru.

c.      O.A.R. ar trebui să aibă dreptul de a nominaliza (cu loc rezervat), cel puÈ›in un membru.

d.     Academia Română ar trebui să aibă dreptul de a nominaliza (cu loc rezervat), cel puÈ›in un membru.

b)     (Re)Definirea clară (în lege) a relaÈ›iilor dintre comisii È™i direcÈ›ii. Actuala situaÈ›ie este de o ambiguitate totală. Faptul că direcÈ›iile sunt silite să emită avize după deciziile comisiei, fără nici un mecanism efectiv de control, asumîndu-È™i toate implicaÈ›iile legale în timp ce comisia nu îÈ™i asumă nici o responsabilitate legală, dar păstrează toate atribuÈ›iile de exercitare a puterii publice este inacceptabilă È™i, pesemne, ilegală (nu corespunde cerinÈ›elor existente în ceea ce priveÈ™te elaborarea legislativă din România, dar fără un control constituÈ›ional este momentan la nivel de speculaÈ›ie).

c)     Directorii direcÈ›iilor nu trebuie să mai fie secretarii comisiilor judeÈ›ene. SituaÈ›ia naÈ™te o serie de incompatibilități È™i anomalii funcÈ›ionale. Trebuie să se revină la situaÈ›ia anterioară, cînd rolul era exercitat de către angajaÈ›i de specialitate ai direcÈ›iilor.

d)     Mecanismul contestaÈ›iilor este, în formula actuală, aberant. Dacă un aviz este contestat la nivelul comisiei zonale, el nu ar trebui discutat în biroul comisiei naÈ›ionale, ci în plen, sau într-o comisie de contestaÈ›ie care să fie prevăzută special pentru acest fapt È™i care să fie constituită dim cel puÈ›in 11 membrii. O idee ar fi să cuprindă toÈ›i preÈ™edinÈ›ii comisiilor zonale, precum È™i reprezentanÈ›i ai fiecărei secÈ›iuni ai comisiei naÈ›ionale. Avizul rezultat în urma contestaÈ›iei trebuie emis de către minister, nu de către direcÈ›ia judeÈ›eană. Actualul sistem efectiv arată că direcÈ›ia este un simplu tipăritor de hîrtie, fără atribuÈ›ii administrative. LegislaÈ›ia românească prevede că o decizie a unui organ administrativ poate fi contestată la forul superior: deci un aviz al direcÈ›iei judeÈ›ene trebuie contestat la minister. Nu un aviz al comisiei zonale contestat la comisia naÈ›ională. Ar trebui să fie evident că aceste comisii nu au personalitate juridică È™i nu emit acte administrative!!!!!!!

e)     Plata pentru membrii comisiei ar trebui să fie, fără discuÈ›ie, un capitol existent al bugetului sursă A al direcÈ›iilor (în prezent poate să fie sau poate să nu fie...).

f)      Ar trebui să existe în legislaÈ›ie o serie de clarificări legate de ce anume se avizează în comisii. Actuala lege permite practic orice. De exemple, pentru imobilele situate în zona de protecÈ›ie nu ar trebui să facă obiectul avizării lucrări precum cele care vizează modificări interioare; pentru imobilele aflate în zonă de protecÈ›ie doar arheologică nu ar trebui avizate proiectele din punct de vedere arhitectural, ci doar al impactului asupra sitului etc, etc.

g)     Forma de contract care urmează a fi semnată între direcÈ›ii È™i membrii comisiei ar trebui formulată în legislaÈ›ie ca model (obligaÈ›iile părÈ›ilor, rezultate din legislaÈ›ie, trebuie să fie clare – doar nu plătim pe cineva doar ca să facă act de prezență).

h)     Este necesar un cod de comportament pentru membrii comisiei, cod care să conÈ›ină inclusiv modalități punitive pentru o conduită neadecvată în timpul lucrărilor comisiei.

ObservaÈ›ii generale privind activitatea în domeniul patrimoniului mobil È™i imobil, propuneri de eficientizare pentru 2021-2022

• Procedurile privind avizarea, ne/exercitarea dreptului de preempÈ›iune etc. nu sunt unitare la nivel de È›ară.

• Este necesară clarificarea categoriei de ansamblu – ce este acesta (ca definiÈ›ie legală), ce poate să fie considerat ansamblu, care elemente din cadrul unui ansamblu sînt monument È™i care doar în zonă. SituaÈ›ia actuală duce la confuzii È™i relativizări inadmisibile.

• Ar fi benefică desfiinÈ›area categoriei A È™i B  pentru clasificarea monumentelor. Există doar monumente valoroase care trebuie protejate, nu unele mai protejate decît altele. Apar discuÈ›ii despre cine È™i ce avizează.

• Ar trebui să fie nevoie de specialiÈ™ti atestaÈ›i MC doar în cazul intervenÈ›iei asupra monumentelor clasate individual. Pentru intervenÈ›iile în zona de protecÈ›ie sau în ansamblu este suficient un arhitect cu drept de semnătură. Există foarte multe proiecte È™i foarte puÈ›ini arhitecÈ›i atestaÈ›i.

• Procedura de clasare ca monument istoric trebuie simplificată radical, cea actuală devenind aproape inoperantă.

• Procedura de declasare ca monument istoric trebuie simplificată radical, cea actuală devenind aproape inoperantă.

• Corecturile care pot fi operate asupra L.M.I. trebuie explicitate detaliat È™i nu trebuie birocratiaze. DirecÈ›iile trebuie implicate în acest rol, altfel situaÈ›ia numeroaselor greÈ™eli din listă se va perpetua.

• ObligaÈ›ia privind folosinÈ›a monumentului istoric trebuie regîndită radical. Trebuie să fie un act juridic care să vizeze strict, succint È™i clar obligaÈ›iile È™i drepturile legale ale proprietarului imobilului monument istoric, cu identificarea clară a imobilului, dar fără precizarea proprietarului, asemănătoare unui buletin, iar nu unui studiu de specialitate. Forma actuală, care implică detalierea actelor juridice de proprietate precum È™i o descriere tehnică detaliată È™i exhaustivă a imobilului pleacă de la premisa conform căreia direcÈ›iile au birou juridic propriu È™i birou de proiectare propriu. Formula actuală încearcă să suplinească lipsa cărÈ›ii tehnice a imobilului È™i lipsa dosarului de clasare.

• Regîndirea atribuÈ›iilor privind amenzile în ceea ce priveÈ™te direcÈ›iile. Un sistem unic È™i unitar de control în construcÈ›ii ar fi benefic din toate punctele de vedere. Peronalul direcÈ›iilor ar trebui să facă note de control înaintate apoi către autoritatea competentă È™i să o sprijine pe aceasta cu personal de specialitate.

• Ar fi necesară posibilitatea legală de emitere de către direcÈ›iile de cultură a unui certificat privind calitatea de monument istoric a unui imobil (în lipsa modificării obligaÈ›iei de folosință).

• Semnalizarea monumentelor istorice ar trebui să fie normată unitar È™i mult mai strict, astfel încît plăcuÈ›ele instalate să fie identice la nivelul țării.

• Ar fi necesară abrogarea Legii 17/2014. Legea este redundantă (protecÈ›ia pe care aparent o implică este prevăzută în ConstituÈ›ie), reia parÈ›ial prevederile actelor care legiferează arheologia fără a adăuga nimic È™i nu face altceva decît să genereze birocraÈ›ie inutilă È™i consumatoare de resurse.

• În cazul în care nu se poate interzice activitatea „detectoriÈ™tilor amatori” (au existat cîteva astfel de iniÈ›iative legislative), extrem de dăunătoare, legiferarea extrem de strictă a acestei activități.

• Recompensarea persoanelor care fac descoperiri întîmplătoare să fie obligatorie (altfel se descurajează total raportarea descoperirilor È™i se încurajează masiv piaÈ›a neagră È™i traficul). Nota Bene: descoperirile întîmplătoare sunt doar cele făcute în afara siturilor!

• Descoperirile întîmplătoare să fie notate pe bază de declaraÈ›ie pe proprie răspundere a persoanei care a făcut descoperirea, nu de către direcÈ›ie (dacă nu am fost de față putem certifica faptul că o persoană nu a săpat într-un sit?).

• Avizele Comisiei NaÈ›ionale să fie exacte atunci cînd se avizează descărcarea sau refuzul descărcării de sarcină arheologică (în ultimii ani răspunsurile sunt criptice È™i la latitudinea interpretării).

• De regîndit modul în care se clasează siturile arheologice È™i se declasează, cu o procedură clară È™i implementabilă (evident, procedura nu poate fi similară cu cea aplicabilă unei clădiri!).

• Rezolvarea problemei experÈ›ilor acreditaÈ›i (mai exact lipsa aproape totală a acestora).

• AngajaÈ›ii direcÈ›iei trebuie să se poată pronunÈ›a legal asupra susceptibilității unui bun de a fi clasat sau nu. Implicit asupra oportunității de a expertiza un bun sau nu.

• Posibilitatea de a se răspunde (în scris, pe formular tip) unei cereri de solicitare de eliberare de certificat de export că nu este cazul (bunul nu este bun cultural mobil) .

• CirculaÈ›ia bunurilor creaÈ›ie contemporană trebuie normată în raport cu realitatea. Pentru aceste bunuri să existe posibilitatea ca uniunile de creaÈ›ie din care fac parte autorii (gen U.A.P.) să poată emite documente de atestare (autorul este în viață iar bunul poate circula liber).

• Procedura privind comerÈ›ul cu bunuri culturale este extrem de stufoasă. Ca instituÈ›ie care supraveghează acest comerÈ› nu avansăm soluÈ›ii, dar subliniem că o consultare serioasă cu comercianÈ›ii autorizaÈ›i este crucială în redactarea noii legislaÈ›ii.

• DesfiinÈ›area categoriilor fond È™i tezaur. Un bun clasat e un bun clasat.

• De analizat situaÈ›iile în care nu există experÈ›i acreditaÈ›i pentru un domeniu sau ateliere acreditate – ce se întîmplă?

• De găsit È™i implementat modalități de stimulare È™i protejare a colecÈ›ionarilor. Actualul sistem, prin birocraÈ›ie È™i interdicÈ›ii, descurajează orice transparență în ceea ce priveÈ™te colecÈ›ionarii privaÈ›i care nu văd decît dezavantaje în declararea È™i clasarea pieselor pe care le deÈ›in. Practic nu există nici un control/monitorizare a pieselor aflate în proprietate privată.

• De gîndit È™i legiferat modul în care se poate face comerÈ› în cadrul tîrgurilor È™i altor evenimente similare (deÈ™i este o situaÈ›ie frecventă, nu există nici un fel de precizări în prezent).

                Domeniul  Timbrul Monumentelor Istorice: Probleme majore care au fost semnalate repetat către conducerea Ministerului Culturii. Am înaintat în multe rînduri (peste 10) memorii către conducerea M.C. cu detalierea problemelor È™i propuneri. În cazul în care consideraÈ›i oportun vă punem oricînd la dispoziÈ›ie materialul.

 m) organigrama

ORGANIGRAMÄ‚

Anul 2020

 

Director executiv

Virgil Babîi

 

 

 

Compartimentul Patrimoniul Cultural Naţional Mobil și Imaterial

(3 posturi)

 

 

Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie

 

(3 posturi)

 

 

Compartimentul management, resurse umane

 

(1 post)

 

 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ,

 

 

(1 post)

 

1.Vacant

Consilier I, superior

2. Rodica Pop

Consilier I, superior, gradatia 4

3. Vacant

Consilier I, superior

 

 

1. Dan Florin Floareș - Inspector I, principal, gradația 4

2. Maria Elisabeta Iftemie

Consilier I, superior, gradatia 4

3. Bobi Apavăloaei

Consilier I, superior, gradatia 4

 

 

1.Vacant - Consilier I, superior

 

 

1.Viorica Văideanu - Consilier I, superior, gradația 5

 

 

 

  

 

 

 

BugetBUGET DE CHELTUIELI   PENTRU ANUL 2020


SURSA A

Cod

Denumire

Buget aprobat anul 2020

 

TOTAL CHELTUIELI

420,81

1

CHELTUIELI CURENTE

420,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

353,81

10.01

Cheltuieli salariale în bani

338,95

10.01.01

Salarii de baza

320,09

10.01.17

Indemnizatii de hrana

18,86

10.02

Cheltuieli salariale in natura

7,25

10.02.06

Cheltuieli salariale in natura

7,25

10.03

Contributii

7,61

10.03.07

Contributia asiguratorie pentru munca

7,61

20

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

67

20.01

Bunuri și servicii

64

20.01.03

Incalzit, iluminat si forta motrica

7

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3

20.01.08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

7,50

20.01.09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

29,00

20.14

Protectia muncii

1,00

20.30

Alte cheltuieli

2,00

20.30.04

Chirii

2,00

 

 

 

 SURSA EMII LEI

COD

 

BUGET APROBAT 2020

20E 000

TOTAL VENITURI

330,00

20E 0000

VENITURI PROPRII

330,00

20E 001

I. VENITURI CURENTE

330,00

20E 33

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330,00

20E 36

Diverse venituri

330,00

20E 36.50

Alte venituri

330,00

20E 40

III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

20E 40.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

0,00

20E 40.15.03

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

0,00

20E 670200 00

TOTAL CHELTUIELI

330,00

20E 670200 01

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

330,00

20E 670200 10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19,00

20E 670200 10.01

Cheltuieli salariale in bani

18,00

20E 670200 10.01.12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

15,00

20E 670200 10.01.13

Indemnizatii de delegare

3,00

20E 670200 10.03.07

Contributii

1,00

20E 670200 10.03.07

Contributia asiguratorie pentru munca

1,00

23E670200 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

311,00

23E670200 20.01

Bunuri si servicii

182,00

23E670200 20.01.01

Furnituri de birou

5,00

23E670200 20.01.02

Materiale pentru curatenie

4,00

23E670200 20.01.03

Incalzit , iluminat si forta motrica

6,00

23E670200 20.01.04

Apa , canal si salubritate

6,00

23E670200 20.01.05

Carburanti si lubrifianti

10,00

23E670200 20.01.06

Piese de schimb

7,00

23E670200 20.01.07

Transport

2,00

23E670200 20.01.08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10,00

23E670200 20.01.09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

57,00

23E670200 20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

75,00

23E670200 20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

23E670200 20.05.30

Alte obiecte de inventar

20,00

23E670200 20.06

Deplasari, detasari, transferari

16,00

23E670200 20.06.01

Deplasari interne, detasari, transferari

16,00

23E670200 20.13

Pregatire profesionala

5,00

23E670200 20.14

Protectia muncii

10,00

23E670200 20.30

Alte cheltuieli

78,00

23E670200 20.30.03

Prime de asigurari non-viata

3,00

23E670200 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

75,00

 n) date contact

 

Bvd. Åžtefan cel Mare 69, 70075, IaÅŸi, România  Tel: 0232-255991 Fax: 0232-256052  email:[email protected]

 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcÈ›iilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

31.03.2021


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcÅ£ionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
7310
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 950
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
0
0
 vacant
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530

 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
5037
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 


MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcÈ›iilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2020


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcÅ£ionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
7310
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 950
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
0
0
 vacant
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530

 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
5037
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcÈ›iilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2019


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcÅ£ionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
6.625
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.816
 
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
4.241
950
 
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.589
950
 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
4.501
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.816
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
3.182
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant