Iasi - Activitatea DJCCPCN 2020

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

                           2022

1 .Buget de cheltuieli 2022

2. Buget de venituri si cheltuieli 2022

3. Declaratii avere si  interese Bobi Apavaloaei 2021

4. Lista Functiilor

5.Program anual achizitii  publice 2022

6.DJC Iasi Salarii 31.03.2022


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

                           2021

Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

 

 

 

 

30.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Funcţia de demnitate publică

Funcţia publică

Clasa

Gradul / Gradul profesional

Gradația

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Gradul / Treapta profesională

Gradația

Nivelul studiilor

Norma

Salariul de bază

Indemnizație lunară - spor doctor

Obs.

 

înalt funcţionar public

de conducere

de execuţie

de conducere

de execuţie

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1

 

 

director executiv

 

 

 

0

S

 

 

 

 

 

1

7.310

 

 

 

2

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 

3

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

4.530

950

 

 

4

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 

5

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

4.530

 

 

 

6

 

 

 

consilier

 

superior

5

S

 

 

 

 

 

1

5.037

 

 

 

7

 

 

 

consilier

 

superior

4

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 

8

 

 

 

inspector

 

principal

4

S

 

 

 

 

 

1

4.107

950


 

9

 

 

 

consilier

 

superior

0

S

 

 

 

 

 

1

0

 

vacant

 DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

https://djc.monumenteiasi.ro/declaratii-de-avere/

1.ACTIVITATEA DIRECTIEI JUDETENE PENTRU CULTURA IASI

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI-ANUL 2020-

 a)     Priorități pentru anul 2020

Direcția Județeană pentru Cultură Iași  este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii. Direcția îndeplinește, la nivelul județului Iași, atribuțiile Ministerului Culturii în domeniul culturii și artei, al protejării patrimoniului cultural național și al valorificării și dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivității locale. Activitatea Direcției este condusă pe plan local de către Prefectul Județului Iași, în conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 24, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 340/2004 privind Instituția Prefectului. Direcția este organizată și funcționează potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) și (2) și ale art. 16 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și în conformitate cu legislația romană în vigoare. În perioada 2013-2020, principalele priorități ale activității DJC Iași au fost: aplicarea riguroasă a pachetului de acte normative care reglementează domeniile noastre de activitate: evidența, protecția, punerea în valoare a monumentelor istorice, a siturilor și ansamblurilor arheologice de importanță națională și locală; civilizația tradițională; cultura scrisă și lectura publică; informatizarea principalelor activități. Insistând pe conștientizarea faptului ca direcția NU este operator cultural (instituție de cultură), ci instituție a administrației publice pentru cultură, iar Ministerul nu a mai alocat fonduri pentru susținerea activităților din Programul de activități al DJC Iași, instituția a avut numai un rol de reprezentare și de partener în cadrul activităților culturale organizate de instituțiile de cultură.

Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât România este stat membru al Uniunii Europene.

Unul dintre obiectivele generale ale Direcției este realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului cultural imobil, care constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extra-culturale. Trebuie menţionat că patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care desemnează ceea ce, în termeni generici, poartă numele de monumente istorice, categorie ce include nu doar monumentele, ci şi ansamblurile şi siturile istorice.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.

Trebuie menţionat că, potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, monumentele istorice sunt monumentele, ansamblurile şi siturile istorice (aşa cum fiecare dintre aceste categorii este definită în lege) care sunt clasate în două grupe: grupa A (monumente istorice de valoare naţională şi universală) şi grupa B (monumente reprezentative pentru patrimoniul cultural local).

Majoritatea monumentelor cu o valoare istorică, artistică sau arhitecturală se află în proprietatea publică şi sunt administrate de diferite entităţi publice (din partea administraţiei publice locale sau administraţiei bisericeşti)

O mare parte a monumentelor sunt, în fapt, case de locuit. Importanţa lor nu rezidă exclusiv în statutul de zonă istorică, ci şi în caracterul urban dat de structura spaţiului public şi un mix funcţional motivat prin evoluţie istorică şi densitate. Reabilitarea unor asemenea zone nu poate fi exclusiv abordată din prisma reabilitării fizice a imobilelor a unor monumente sau ansambluri. Dacă programul de reabilitare nu face parte dintr-un amplu proiect de revitalizare a zonei istorice, cu componente ce ţin de investiţii în spaţiul public, de conştientizare a cetăţenilor, de consultanţă profesională directă, de efectuarea unor măsuri neinvazive de îmbunătăţire a infrastructurii, dar şi de dezvoltarea economică a zonei în cauză, el va avea o durabilitate redusă.

 Cine este responsabil pentru imobilul istoric, un monument? Un minister, comunitatea locală, proprietarul sau specialistul expert? Şi de aici întrebarea cea mai arzătoare, cine finanţează lucrările de reabilitare ale unui monument? Aparent, statul român a înţeles necesitatea păstrării patrimoniului construit, existând o lege în acest sens. Este însă o lege care nu produce efectele dorite, care nu are suport în cadrul legislativ per ansamblu şi, cel mai grav, care nu vine însoţită de programe de finanţare destinate nu doar imobilelor aflate în proprietatea statului (într-o formă sau alta), ci şi proprietarului ca persoană privată.

 Conform unor studii, situaţia monumentelor istorice: 30% dintre monumente sunt în pericol, iar 35% dintre monumente sunt degradate.

 b)     obiective generale si specifice

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare, D.J.C. Iași urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a)     protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui aparținînd minorităților naționale

b)     asigurarea inventarierii și verificarea actualizării permanente a evidenței patrimoniului imobil.

c)     Verificarea asigurării condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privitoare la starea de conservare,  a condițiilor de securitate și respectarea reglementărilor privind clasarea și circulația patrimoniului cultural mobil.

d)     Revitalizarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, imobil și imaterial;

e)     Informarea cetățenilor în legătură cu legislația aplicabilă domeniului său de competență.

Obiectul de activitate al Direcției îl constituie protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, verificarea respectării legislației specifice domeniului său de activitate în scopul realizării atribuțiilor ce îi revin, precum și promovarea și dezvoltarea creației contemporane, potrivit legii.

Obiectivele specifice ale DJC Iași, care derivă din obiectivul general sunt următoarele:

-  creşterea gradului de acces şi de participare la cultură;
-  promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale;
-  promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor; 
-  punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial;
-   susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori;
-  asigurarea inventarierii şi verificarea actualizării permanente a evidenţei
patrimoniului imobil;
-  promovarea valorilor patrimoniului cultural material (mobil şi imobil) şi imaterial;
-  verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiţiilor de securitate şi respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia patrimoniului mobil;
-  asigurarea informării cetăţenilor, a instituțiilor și a ONG –urilor în legătură cu legislaţia aplicabilă domeniului său de competenţă;

- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional; verificarea respectării legislației specifice;

- colaborarea cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplicarea în acest sens a prevederilor legale în domeniu;

- participarea, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

- solicitarea, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin.

În anul 2020 activitatea Direcției Județene pentru Cultură Iași s-a desfășurat în baza reglemetărilor stabilite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 1 pct. 6 și 7 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară  în cadrul Direcției județene pentru Cultură Iași:

Măsuri care privesc angajatorii:

a)     efectuarea triajului observațional al angajaților. Nu se permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

b)    termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;

c)     angajaților li se vor asigura măști (medicală/nonmedicală);

d)    nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

e)     se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;

f)     acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m;

g)     decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.

Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:

a)     asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;

b)    pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătății;

c)     dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;

d)    acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 1,5 m;

e)     aerisirea periodică a încăperilor;

f)     în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

 c) Activitatea desfășurate  pentru îndeplinire obiectivelor specificeonline a Direcției Județene pentru Cultură Iași în anul 2020 în contextul epidemiei de COVID-19

 Contextul actual ne demonstrează din ce în ce mai mult beneficiile tehnologiei și ale digitalizării serviciilor publice, iar prioritățile de dezvoltare ale tuturor statelor în viitorul apropiat ar trebui să înglobeze și acest aspect esențial. Pentru România, digitalizarea serviciilor publice s-a dovedit extrem de utilă în perioada stării de urgență, iar extinderea acestei practici la nivelul instituțiilor a devenit deja o prioritate pe agenda de dezvoltare strategică a României

Digitalizarea presupune scăderea numărului de interacțiuni cu funcționarii din instituțiile publice și optimizarea interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții instituțiilor publice.

Digitalizarea instituțiilor publice aduce cu sine un nivel sporit de eficiență și transparență și ar  trebui să fie unul dintre pilonii de dezvoltare ai oricărei comunități inteligente. Prin intermediul digitalizării, este eficientizată întreaga activitate a instituțiilor publice, pe toate cele trei planuri: la nivel intern, intrainstituțional și la nivel extern, în relația cu cetățenii și restul instituțiilor. 

Prin intermediul transparenței pe care o implică, digitalizarea sporește răspunderea autorităților în fața cetățenilor. Transparența instituțiilor publice și deschiderea acestora în relația cu cetățenii sunt esențiale pentru o societate funcțională.

S-a urmărit accesarea informațiilor publice în format digital, transmiterea  și completarea de formulare online, plata online a taxelor,  depunerea de documente sau declarații în format electronic.

În cursul anului 2020, obiectivele specifice ale direcției au fost în concordanță cu Programul de Guvernare. Obiectivele propuse au fost următoarele:

Nr. crt.

Obiectiv urmărit - prevăzut în Programul de guvernare

Acțiuni necesare pentru realizarea obiectivelor propuse

Program 2019

1.              

Parteneriat public-privat în domeniul culturii.

Crearea unui parteneriat public-privat puternic, care să susțină investițiile în cultură și susținerea creației vii reprezintă o prioritate pentru Guvern.

Acordarea de asistență de specialitate persoanelor fizice sau juridice cu activitate în domeniul culturii.

2.              

Revizuirea actelor normative din domeniul culturii.

Colaborarea cu M.C. pentru implementarea proiectelor legislative cuprinse în Programul de guvernare prin formularea de observații și sugestii derivate din experiența practică a D.J.C. Iași.

Formularea către M.C. de propuneri de revizuiri ale actelor normative prin prisma experienței aplicării lor.

3.              

Revizuirea activității Administrației Fondului Cultural Național în sprijinirea creatorilor independenți și a ONG-urilor culturale.

Acordarea de asistență de specialitate persoanelor fizice sau juridice care doresc să aplice pentru programele A.F.C.N.

4.              

Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor naționale.

Controlul periodic al muzeelor din Județul Iași, în conformitate cu atribuțiile legale.

5.              

Încurajarea investițiilor private în patrimoniul cultural imobil

oferirea de facilități fiscale, pe o perioadă determinată, pentru lucrările de restaurare și amenajare a acelor imobile ce vor fi incluse în circuitul turistic

Sprijinirea proiectelor de investiții private în patrimoniul cultural imobil prin acordarea de asistență de specialitate în privința intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona de protecție a acestora. Debirocratizarea și fluidizarea procedurilor legate de exercitarea dreptului de preempțiune.

6.              

Inventarierea şi clasarea patrimoniului naţional construit şi mobil şi întărirea dispozitivului legal şi a mijloacelor administrative de salvare, protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, ca şi a siturilor şi ansamblurilor urbane şi a monumentelor de for public.

Organizarea şedinţelor Comisiei Zonale  a Monumentelor Istorice nr. 5 în vederea avizării lucrărilor de construcţie şi a intervenţiilor la clădiri monumente istorice sau din raza de protecţie a acestora

Realizarea procedurilor legale în vederea exportului temporar sau definitiv al bunurilor culturale.

Exercitarea dreptului de preempţiune al statului român la vânzarea unor locuinţe aflate în clădiri din lista monumentelor istorice precum și în cazul terenurilor agricole.

Supravegherea cercetărilor arheologice de pe raza judeţului

Verificarea respectării legalităţii intervenţiilor de reparaţii/construcţii la clădiri monumente istorice sau din zona de protecţie a acestora

Continuarea programului de elaborare a obligaţiilor de folosinţă pentru monumentele istorice

Urmărirea procesului de amplasare a însemnelor de identificare pe clădirile monumente istorice

Propuneri de clasare și realizarea de dosare de clasare, prin actualizarea periodică a Listei Monumentelor Istorice, prin sprijinirea inițiativelor private de clasare, prin controlul legal al bunurilor culturale destinate exportului.

Realizarea unui program de inspecții și controale care să reflecte o implicare sporită a instituției în teritoriu. Aplicarea de avertismente și contravenții, semnalarea infracțiunilor către organele abilitate în funcție de situație.

 

Direcția județeană pentru Cultură Iași dispune de o interfață digitală de prezentare a activității acesteia și de comunicare cu publicul pagina site-ul  monumenteiasi.ro și adresa de email [email protected].

                 Prin intermediul acestui mod de comunicare s-au analizat un număr de 2078 petiții, repartizate după cum urmează:

 

NR.

CRT.

TIP PETIŢIE

NR. PETIŢII SOLUŢIONATE

NR. PETIŢII NESOLUŢIONATE

NR. TOTAL

PETIŢII

1

Înştiinţare vânzare imobile monument istoric (drept de preemţiune)

21

-

21

2

Alte petiţii, solicitări, sesizări, reclamaţii ale cetăţenilor/societăţilor/

instituţiilor

102

-

102

TOTAL

123

 Relaţii cu instituţii şi autorităţi

NR.

CRT.

INSTITUŢIA

NR. PETIŢII SOLUŢIONATE

NR. PETIŢII NESOLUŢIONATE

NR. TOTAL

PETIŢII

3

Ministerul Culturii

40

-

40

4

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi

9

-

9

5

Consiliul Judeţean Iaşi

5

-

5

6

Primăria Municipiului Iaşi

6

-

6

7

Inspectoratul de Poliţie

21

-

21

TOTAL

81

Documentaţii de urbanism înregistrate şi analizate de D.J.C. în vederea eliberării avizului conform Legii nr. 422 din  2001 privind protejarea monumentelor istorice

NR.

CRT.

NR. AVIZE FAVORABILE

ELIBERATE

NR. AVIZE NEFAVORABILE

ELIBERATE

NR. TOTAL

DOCUMENTAȚII (inclusiv documentații cu completări solicitate în urma analizării în cadrul C.Z.M.I.)

8

432

15

649

 Documentaţii înregistrate şi analizate de D.J.C. în vederea eliberării avizului specific conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

NR.

CRT.

NR. AVIZE SPECIFICE FAVORABILE

ELIBERATE

NR. AVIZE SPECIFICE NEGATIVE

ELIBERATE

NR. TOTAL

PETIŢII

9

1024

-

1024

 

Certificate de export pentru bunuri culturale mobile eliberate conform Legii nr. 182 din  2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 

NR.

CRT.

NR.  CERTIFICATE EXPORT DEFINITIV

NR. CERTIFICATE EXPORT TEMPORAR

NR. TOTAL

CERTIFICATE EXPORT

10

198

3

201

 Documentaţii de urbanism analizate în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5

   

NR. ŞEDINŢE

C.Z.M.I.

 

 

NR. SUBIECTE DISCUTATE

TOTAL

JUDEȚ

IAȘI

BACĂU

VASLUI

11

  628 (inclusiv clasări/declasări, documentații cu completări solicitate în urma analizării în cadrul C.Z.M.I.)

522

(309 avize favorabile; 213 amânate/respinse)

40

66

  TOTAL AVIZE 2020 = 447, din care:

 Ø  Avize intervenții imobile monument istoric = 26

Ø  Documentaţii de urbanism faza PUG = 4

Ø  Documentaţii de urbanism faza PUZ= 54

Ø  Documentaţii de urbanism faza DTAC = 316

Ø  Documentaţii de urbanism faza DTAD = 24

Ø  Documentaţii de urbanism faza DTOE = 27

Ø  Documentaţii de urbanism faza SF = 17

Ø  Documentaţii de urbanism faza DALI = 12

Ø  Documentaţii de urbanism faza E.T. = 2

Ø  Documentaţii de urbanism faza P.TH.+D.E.=6

Ø  Documentaţii de urbanism faza S.I. = 1

Ø  Documentaţii de urbanism faza Clasare = 3

  AVIZE  ELIBERATE DE MINISTERUL CULTURII = 7

 ÎNŞTIINŢARE VÂNZARE MONUMENT ISTORIC: 21

a)     Imobile monument cod LMI distinct = 9 (str. Păcurari nr.95, str. Păcurari nr.45, str. Ion Luca Caragiale nr.9, str. Eternitate nr.69, Pasaj (Fundacul) Cuza Vodă nr.1, str. Arh. G. M. Cantacuzino nr.12, str. 14 Decembrie 1989 nr.1, bd. Carol I nr.23, str. Sărăriei nr.142)

b)     Imobile cu teren inclus in sit Centrul Istoric si Curtea Domnească = 12 ( str. Sf. Sava nr.2, str. Anastasie Panu nr.23, str. Sf. Teodor nr.32; str. Macazului nr.17, str. Păcurari nr.156B, str. Sf. Lazăr nr.49, str. Anastasie Panu nr.27, str. George Topârceanu nr.9, zona străzi: Sf. Andrei, Buznea, Tanasescu, Iancu Bacalu, str. Anastasie Panu nr.23, str. Sărăriei nr.140, str. Sărăriei nr.142A)

 RAPORT SINTETIC - CRITERII

 

Criteriu/Indicator

judet IAȘI

Monumente istorice în județul care intră în sfera dumneavoastră de activitate

1630

clasa A

124

clasa B

1506

I - arheologie

clasa A = 23 / clasa B = 805

II - arhitectură

clasa A = 101 / clasa B = 602

III - monumente for public

clasa B = 53

IV - monumente funerare/memoriale

clasa B = 46

Propuneri de clasare redactate și transmise in 2020

5

Propuneri de declasare redactate/transmise în 2020

1

Situri arheologice înregistrate ca monumente istorice  identificate prin coordonate STEREO `70/ delimitate prin PUG, PUZ 

828

Situri arheologice înregistrate in RAN in 2018-2020

număr 2018-2020 / număr total de situri înregistrate în RAN până în prezent =257

Monumente istorice pentru care au fost redactate in fișe de evidență în 2020

număr fișe in 2020 = 26 / număr total fișe existente 1051

Obligații de folosință a monumentului istoric, redactate și transmise proprietarilor / administratorilor în 2020

7 in 2020/ 553 total

Monumente istorice dispărute/distruse existente în LMI 2015

 

 

 

 

 

 

14

IS-II-m-B-04234 Biserica "Sf. Treime” sat RĂDENI; comuna ROŞCANI (inainte de 1989)

IS-II-m-B-04131 Casa Anghel sat CORNEŞTI; comuna MIROSLAVA (intre 1989-1999)

IS-II-m-B-04230 Şcoala veche sat PRIGORENI; comuna ION NECULCE

IS-II-a-B-04159 Ansamblul curţii boiereşti Crupenschi sat FEREDENI; comuna DELENI (inainte de 1989)

IS-II-m-B-04159.02 Ruine case sat FEREDENI; comuna DELENI (inainte de 1989)

IS-II-m-B-04224 Biserica de lemn "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” sat POIANA; comuna DELENI

 IS-II-m-B-04106 Biserica "Sf. Nicolae” sat BOHOTIN;

comuna RĂDUCĂNENI 1842 – 1845 (inainte de 1989)

 IS-II-m-B-04137 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”

sat COVASNA; comuna COSTULENI 1739 (inainte de 1989)

 IS-II-m-B-04127 Biserica "Naşterea Sf. Ioan”

sat COGEASCA; comuna LEŢCANI 1848 (inainte de 1989)

 IS-II-m-B-04128 Biserica "Sf. Spiridon” sat COGEASCA; comuna LEŢCANI sec. XVIII (inainte de 1989)

 IS-II-a-B-04227 Ansamblul spitalului sat POIENI; comuna SCHITU DUCA sf. sec. XIX (dosar penal)

 IS-II-m-B-03692 Casă municipiul IAŞI Stradela Alba 1 sf. sec. XIX (dosar penal)

1593 IS-IV-m-B-04330 Casa în care a locuit

scriitoarea Magda Isanos municipiul IAŞI Str. Cloşca 19-A înc. sec. XX (dosar penal)

 IS-II-m-B-03913 Casa scriitorului Costache Negruzzi

municipiul IAŞI Str. Horia 13 înc. sec. XIX (dosar penal)

 

Avize acordate în baza Legii 422/2001 în anul 2020 pentru intervenții la monumente istorice/în zona de protecție a monumentelor istorice/în zone protejate, fără consultarea CZMI (intervenții nominalizate în ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017)


avize favorabile = 123;

 

avize nefavorabile = 0

Avize acordate în baza Legii 422/2001  în anul 2020 pentru intervenții la monumente istorice/zona de protecție a monumentelor istorice/zone protejate după consultarea CZMI


avize favorabile = 309 ;

 

avize nefavorabile =15

Avize acordate pentru studiile istorice pentru PUG-uri, PUZ-uri, PUD-uri, regulamente de urbanism, documentatii tehnice,  referitoare la monumente istorice/zone de protecție/zone construite protejate pentru monumente clasa B în anul 2020

PUG = 4, PUZ = 54, PUD = 0, SF+DALI = 29, DTAD = 24, DTAC = 316, DTOE =27, e.t.=2, PTH+D.E=6, S.I.=1,

CLASARE =3

Avize acordate în baza Legii 17/2014 (Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan) în anul 2020

1024

Dosare de preemțiune gestionate în baza Legii 17/2014 în anul 2020

număr monumente clasa A=0                                                           număr monumente clasa B= 24

Inspecții efectuate la monumente istorice/în zone de protecție/în zone construite protejate pentru a verifica  starea de conservare în 2020

număr de inspecții     21                                                                  număr monumente istorice inspectate      15                                                                          

Inspecții efectuate la monumente istorice/în zone de protecție/în zone construite protejate pentru respectarea avizelor de intervenție la monumente istorice/în zonele de protecție/ în zonele construite protejate pentru verifica respectarea avizelor acordate, în 2020

număr inspecții/ număr total avize emise = 47/447

 


Autorizații emise în anul 2020 la nivelul județului dumneavoastră de către direcția de specialitate din Ministerul Culturii (după aprobarea în Comisia Națională de Arheologie) pentru:


a)      de cercetare arheologică sistematică

3

b)      cercetare arheologică preventivă

46

c)      supraveghere arheologică

97

d)  diagnostic arheologic

12

 e) detectie

2

Controale privind respectarea autorizatiilor de cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor arheologice din Romania si a Standardelor si procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta efectuate în 2020

47

Monotorizarea situației monumentelor de for public de pe raza județului de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

monumente de for public = 943, din care:

statui = 42;

busturi = 237;

bazoreliefuri si altoreliefuri =83

medalioane =58

monumente funerare = 273

monumente amintitoare = 20

placi comemorative = 154

monumente ale eroilor = 76

monumente de for public inscrise in Lista Monumentelor Istorice

96

a) monumente monitorizate

număr monumente monitorizate  = 37                                                                       număr monumente pentru care s-a dispus intrarea în legalitate = 0

b) dosare cu solicitare de avizare a proiectelor transmise la MC

12

Certificate de export eliberate în 2020 pentru exportul temporar /definitiv de bunuri culturale :

din care definitive = 198 temporare =3

Gestionarea evidenţei și stării de conservare bunurilor culturale mobile clasate sau suseptibile de a fi clasate

 

a) bunuri cuturale mobile clasate

număr

Muzeul National al Literaturii Romane

fond =109; tezaur = 23;

Complexul National Muzeal Moldova Iasi

1251

Regionala CFR Iasi

5

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

fond = 0; tezau =0

a) documentații  de clasare transmise la MC in 2020

Complexul Muzeal National Moldova Iasi = 28

FOND 15/ TEZAUR 13

c) bunuri clasate a căror stare de conservare a fost verificată în 2020

25

Verificarea respectării de către operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile a obligaţiilor ce le revin în baza legii 

număr operatori autorizati = 15                                                                    

numar operatori autorizati in 2020 = 0

numar operatori verificati = 0

Venituri realizate în regim extrabugetar

 

a) realizate în 2020

330798,46

b) utilizate în 2020

238734.32

c) existente în cont la finalul anului 2020 (incluzând sumele reportate din anii precedenți)

404.401,61

din care

92.064,14 excedent 2020

si

312337,47 excedent 2019

 

 

 
 

În conformitate cu reglemetările Ordonanței 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național s-au întreprins activități de verificare a descoperirilor arheologice întâmplătoare:

·          În luna decembrie  s-a  predat de către domnul RACU Nicolae Marius, un tezaur monetar din argint (323 monede de argint din care 239  mărunte și 84 mari, majoritatea otomane, dar și austriece precum și un inel  și un obiect de metal posibil aplică), descoperit cu ajutorul detectorului de metale într-o pădure pe raza comunei Victoria. De asemenea în ziua de marți 15 decembrie 2020, o comisie formată din: director DJC Iași Virgil Băbîi, consilier Bobi Apăvăloaei, agent șef adjunct de poliție Tiberiu Emilian Bulgaru, subcomisar de poliție Chelaru Alexandru, s-a deplasat în locația indicată de domnul Racu Nicolae Marius, pentru a identifica cu exactitate locul descoperirii.

·          18.02.2020 – IORDAN – amnar fier Dobrovăț

·          2.03.2020 – IORDAN – pandantiv bronz – Dobrovăț

·          3.03.2020 – MONORAN – obiect bronz – Golăești

·          30.06.2020 – IURCIUC – 6 obiecte fier (5 gloanțe flintă MINIE + 1 neidentificat) Iași/Cetățuia

·          20.07.2020 – RĂU – inel bronz Miroslava

·          15.09.2020 – CARP – buterolă bronz Miroslava

 

Raport privind colectarea veniturilor pentru fondul cultural național

Urmare a adresei nr 2559/14.08.2020 prin  care ni se solicită un raport cu privire la activitatea Direcției Județene pentru Cultură Iași legată de înștiințarea operatorilor economici vizați de Ordonanța nr 51 din 11 august 1998, Legea nr 245/2001, Ordonanței nr 2066 din 8 februarie 2011 și Ordinului 2415 din 15 mai 2019 privitor la strângerea sumelor ce vor constitui Fondul Cultural National, vă informăm că începând din luna septembrie 2020 ne-am ocupat de această chestiune astfel - am identificat o parte dintre operatorii economici de pe raza județului Iași și am expediat adrese prin care i-am  înștiințat cu privire la obligațiile care le revin conform legii.  De asemenea, am expediat adrese către entitățile care ar putea să ne ajute în identificarea unor alți posibili operatori economici. Mai jos, redăm lista celor către care noi am trimis cele 39 de adrese, departajați în funcție de litera din  Ghidul privind evidența și controlul contribuabililor la Fondul Cultural National, cât și a celor care au răspuns solicitării noastre.

Pentru Litera a) – 19 adrese

Operatorii economici care fac încasări din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică sunt obligați (OG 51/1998, art 21, alin 1) să contribuie cu 5% din aceste încasări la colectarea sumelor care constituie Fondul cultural national.  Astfel, am trimis 18 adrese către administratorii unor clădiri monument istoric  proprietate publică sau care dețin colecții muzeale publice, pentru ca în  această calitate să ne informeze ce  operatori economici le-a solicitat dreptul de a realiza reproduceri, copii sau mulaje (după clădirea monument sau orice alt bun cultural din colecția pe care o administrați) în scop comercial.
Pentru Litera f) – 12 adrese

3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărților poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante trebuie virate în contul Fondului Cultural Național. Astfel, am  expediat 12 adrese către:

Pentru Litera h) – 6 adrese

Operatorii economici care fac încasări din vânzarea produselor de artă popular sunt obligați să contribuie cu 2% din încasările realizate la colectarea sumelor care constituie Fondul cultural national.

Pentru Litera i) – o adresă

2% din veniturile realizate de operatorii economici care își desfășoară integral activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în spațiul de protecție al monumentelor istorice proprietate publică trebuie virate în Fondul Cultural Național. În această idee, am adresat Primăriei municipiului Iași o solicitare ca să fim sprijiniți să identificăm lista cu toate clădirile deținute de Primăria Iași, care sunt monument istoric proprietate publică, dar și identitatea operatorilor economici care au închiriat spații în aceste clădiri pentru a-și desfășura activitatea. Nu am primit niciun răspuns.

Pentru Litera k) – o adresă

Operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic sunt obligați să vireze în contul Fondului Cultural Național 1% din veniturile realizate. Pentru aceasta, am trimis o adresă către Kasta Morrely, agenție de impresariat artistic, care ne-a răspuns că ei sunt constituiți ca ONG cu activitate bazată în totalitate pe voluntariat și, astfel, se consideră nevizată de legislația care favorizează colectarea de fonduri pentru AFCN.

 

d)     Rezultate și indici de performanță

·         Capacitatea organizatorică – 4,9

·         Capacitate de coordonare – 4,9

·         Capacitate de control – 4,9

·         Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate – 4,9

·         Îndeplinirea obiectivelor asumate – 4,83

·         Gestionarea resurselor umane – 4,8

·         Dezvoltarea abilităților personalului – 5,0

·         Capacitatea de implementare – 4,8

·         Capacitatea de a rezolva eficient probleme – 4,9

·         Creativitate și spirit de analiză – 4,5

·         Gestionarea resurselor alocate – 4,9


e)     cheltuieli defalcate pe obiective

sursa A

Cheltuieli personal 353810 lei

cheltuieli bunuri si servicii 67000

 

sursa E

cheltuieli personal 80 lei

bunuri servicii 238654 lei

 

f)      Informatii despre managementul resurselor umane

 

Propuneri privind organigrama direcției de cultură: compartimente și posturi

 

director executiv

 

compartiment patrimoniul cultural mobil si imaterial

2 posturi existent (1 vacant) /propunere 3

compartimentul monumente istorice si arheologie

4 posturi existent  (1 vacant)/ propunere 4

compartimentul management, resurse umane

1 post existent (1 vacant) / propunere 1

compatimentul financiar-contabil administrativ

1 post existent vacant / propunere 1

compartimentul juridic

propunere 1

 

 

g ) parteneriate cu alte instituții publice

Acţiuni monumente istorice

1.

15 ianuarie – Ziua Culturii Naționalerealizare film cu scene mărturii închinate poetului național al românilor, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul, Mihai Eminescu (1850-1889), proiectat pe Palatul Culturii;

2.

23 august – 5 septembrie – Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, Primăria Ceplenița în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași  - ȘCOALA DE VARĂ DE LA CONACUL CANTACUZINO-PAȘCANU. Școală de vară dedicată cercetării patrimoniului arheologic și reședințelor boierești din Moldova

3.

Biserica de lemn cu hramul « Sfântul Nicolae», situată în județul Iași, comuna Strunga, sat Fedeleșeni, datând din anul 1747, este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia nr.1377, cod LMI IS-II-m-B-04158. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași a susținut realizarea  documentației tehnice necesară obținerii autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de Restaurare monument istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Fedeleșeni, Comuna Strunga, județul Iași.

Suma alocată: 15.000 lri, din veniturile proprii ale instituţiei

 

4.

Biserica « Nașterea Maicii Domnului » Talpalari, situată în municipiul Iași, strada Talpalari nr.3-5, datând din sec. XIX, este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia nr.1279, cod LMI IS-II-m-B-04078. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași a susținut realizarea documentației tehnice – expertiza tehnică – necesară obținerii autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de Restaurare și consolidare monument istoric Biserica « Nașterea Maicii Domnului » Talpalari.

Suma alocată: 16.422 lei, din veniturile proprii ale instituţiei

 

Acţiuni patrimoniul mobil

1.

18 – 20 septembrie 2020 – Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi – cea de a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice. Prin intermediul manifestării a fost promovat Palatul Culturii, clădire emblematică a Iașilor, realizarea schimbului interdisciplinar de informații în vederea protejării valorilor de patrimoniu tehnic, valorificarea muzeală și revigorarea artelor străzii printr-o prezentare atractivă a colecției de automate muzicale.

Suma alocată: 5.000 lei, din veniturile proprii ale instituţiei

Diverse

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi – expoziția de artă contemporană intitulată The String, a artistului vizual Alexandru Done.

Suma alocată: 434,52 lei, din veniturile proprii ale instituţiei

 

h)    informații legate de procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiune de lucrări și servicii

An

Cod CPV

Denumire CPV

Valoare (RON)

Valoare (EUR)

Numar de achizitii

2020

18424000-7

Manusi (Rev.2)

612,15

126,24

3

2020

18444000-3

Articole de protectie pentru cap (Rev.2)

660

136,51

1

2020

22458000-5

Imprimate la comanda (Rev.2)

6315,42

1296,32

1

2020

22462000-6

Materiale publicitare (Rev.2)

1448,45

297,59

2

2020

24322500-2

Alcool (Rev.2)

170,36

35,09

3

2020

24455000-8

Dezinfectanti (Rev.2)

252,78

52,07

3

2020

30124300-7

Tambure pentru aparate de birou (Rev.2)

6385

1311

6

2020

30125100-2

Cartuse de toner (Rev.2)

2980

612,79

9

2020

30125120-8

Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

490

100,63

3

2020

30145000-7

Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)

218

45,10

1

2020

30192700-8

Papetarie (Rev.2)

2311,28

474,25

1

2020

30197220-4

Agrafe de birou (Rev.2)

76,14

15,73

3

2020

30197643-5

Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)

642,50

132,74

1

2020

30199500-5

Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)

835,60

172,68

3

2020

30200000-1

Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)

34

6,98

1

2020

30233000-1

Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)

1400

287,67

1

2020

30233132-5

Unitati de hard disk (Rev.2)

1378

283,40

2

2020

30233132-5

Unitati de hard disk (Rev.2)

420

86,79

1

2020

30234100-9

Disc magnetic (Rev.2)

282

58,24

1

2020

30237000-9

Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)

468

96,24

2

2020

30237100-0

Piese pentru computere (Rev.2)

538

110,59

2

2020

30237280-5

Accesorii de alimentare (Rev.2)

150

31,03

1

2020

30237410-6

Mouse pentru computer (Rev.2)

165

33,86

1

2020

31400000-0

Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)

195

40,26

1

2020

31430000-9

Acumulatori electrici (Rev.2)

450

92,94

2

2020

32232000-8

Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)

1390

285,20

1

2020

32323100-4

Monitoare video color (Rev.2)

1070

219,54

1

2020

32410000-0

Retea locala (Rev.2)

1000

206,74

3

2020

32420000-3

Echipament de retea (Rev.2)

312

64,49

1

2020

32428000-9

Extensie de retea (Rev.2)

559

115,55

1

2020

32581100-0

Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)

76,50

15,81

2

2020

33140000-3

Consumabile medicale (Rev.2)

750

154,89

1

2020

33141420-0

Manusi chirurgicale (Rev.2)

272,92

56,48

1

2020

33141623-3

Truse de prim ajutor (Rev.2)

110

22,59

1

2020

33157100-6

Masti de gaze medicale (Rev.2)

777,50

159,81

2

2020

33190000-8

Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)

361,34

74,74

1

2020

33631600-8

Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)

138,60

28,63

1

2020

39514200-0

Prosoape de bucatarie (Rev.2)

133,30

27,54

1

2020

39830000-9

Produse de curatat (Rev.2)

122,40

25,29

1

2020

44425100-6

Inele elastice (Rev.2)

34,40

7,11

1

2020

45331220-4

Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)

605,10

124,97

1

2020

48000000-8

Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

4620

966,81

1

2020

48761000-0

Pachete software antivirus (Rev.2)

295

61

1

2020

48900000-7

Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

2300

471,88

1

2020

50111000-6

Servicii de gestionare, de reparare si de intretinere a parcurilor de vehicule (Rev.2)

10996,67

2257,51

2

2020

50310000-1

Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)

1720

360,07

1

2020

50320000-4

Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)

3600

753,36

1

2020

55110000-4

Servicii de cazare la hotel (Rev.2)

460,22

95,10

1

2020

66516100-1

Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)

803

164,79

1

2020

72415000-2

Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)

1560

320,08

1

2020

79211000-6

Servicii de contabilitate (Rev.2)

63000

13011,42

1

2020

79823000-9

Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

0,01

0

1

2020

79952000-2

Servicii pentru evenimente (Rev.2)

1932,78

404,39

1

2020

90919000-2

Servicii de curatare a birourilor, a scolilor si a echipamentului de birou (Rev.2)

72300

15100,70

2

2020

92140000-4

Servicii de proiectare de filme video (Rev.2)

4300

899,62

1

 

i ) Raport privind cazurile judiciare și extrajudiciare în care Direcția Județeană pentru Cultură Iași a primit asistență juridică în cursul anului 2020

 

Litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești și al parchetelor

 

1.     Tribunalul București, dosarul nr.23391/3/2019, litigiu privind funcționarii publici (Legea nr.188/1999) – D.J.C. Iași (pârâtă) versus Sindicatul Angajaților din Ministerul Culturii „Culturalia” (reclamant)

2.     Tribunalul Iași, dosarul nr.5447/99/2018, contencios administrativ (anulare act administrativ) – D.J.C. Iași versus Andrian Sorin, Andrian Demetra (reclamanți)

3.     Curtea de Apel Iași, Dosarul nr.5447/99/2018/a3, contencios administrativ (suspendare act administrativ) – D.J.C. Iași (intimată) versus Andrian Sorin, Andrian Demetra (recurenți)

4.     Judecătoria Iași, Dosarul nr.26639/245/2019/a1, penal (măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară) – D.J.C. Iași (parte vătămată) versus Habsburg Lothringen Dominic (incuplat)

5.     Tribunalul Iași, Dosarul nr.1719/99/2020, litigiu privind funcționarii publci (Legea nr.188/1999) – D.J.C. Iași (pârâtă) versus Sindicatul Angajaților din Ministerul Culturii „Culturalia” (reclamant)

6.     Tribunalul Iași, dosarul nr.5370/99/2020, contencios administrativ (obligație de a face) – D.J.C. Iași (pârâtă) versus S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L. (reclamantă)

7.     Judecătoria Iași, dosarul nr.33525/245/2019, civil (uzucapiune) – D.J.C. Iași (intervenientă) versus Mănăstirea Dobrovăț (reclamantă)

8.     Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, Dosarul nr.3712/P/2017, penal (distrugere/intervenții asupra monumentului istoric Casă din Iași, stradela Albă nr.1, județul Iași) – D.J.C. Iași (parte vătămată) versus Rădeanu Constantin (suspect)

9.     Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, Dosarul nr.5122/P/2018, penal (distrugere/intervenții asupra monumentului istoric Casa scriitorului Costache Negruzzi din Iași, strada Horia nr.13, județul Iași) – D.J.C. Iași (parte vătămată) versus S.C. MOTEL BUCIUM S.R.L. (suspectă)

 Plângeri formulate la soluții de avizare/neavizare a unor proiecte de investiții

1.     Plângere prealabilă formulată de S.C. BSR ESTATE S.R.L. prin care se solicită revocarea avizului nr.1401/14.05.2019 emis în beneficiul FEG Iași pentru imobilul din Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr.1 – Hotel Astoria

2.     Plângere formulată de Zaharia Diana împotriva soluției de avizare favorabilă a intervenției – Modernizare trotuare și alei pietonale – realizate în zona de protecție a Monumentului Independenței din Iași

 j)      Disfuncţionalităţi majore în anul 2020:

 ·          Activitatea Direcției se desfășoară într-un spațiu neadecvat ( 2 camere sunt ocupate cu arhiva Direcției, iar o altă parte a arhivei este depusă într-o altă locație, departe de sediu;

·          Marile instituții de cultură și spectacol ieșene: Filarmonica Moldova, Biblioteca Județeană, Muzeul de Științe Naturale sunt închise temporar sau își desfășoară activitatea în condiții improprii deoarece sediile lor sunt momentan transformate în șantiere.

·          Prin Legea Așezămintelor Culturale, Căminele Culturale din județ nu mai sunt subordonate Direcției pentru Cultură, nici măcar din punct de vedere metologic ori în cazul recrutării personalului. În momentul de față prezența acestora în cadrul comunităților rurale este insignifiantă;

·          Privatizarea unor întreprinderi de stat importante și pentru patrimoniul istoric și tehnic (Fabrica de Cărămidă Ciurea, Fabrica de Țigarete, Uzinele Nicolina...), a condus la degradarea și distrugerea susținută a acestora, inclusiv prin intervențiile incoerente ale AVAS-ului;

·          Probleme sociale. O serie de clădiri de patrimoniu sunt de multă vreme ocupate abuziv de grupuri de persoane sau familii cu situații materiale precare, aducând edificiile, prin lipsa oricăror lucrări de întreținere, în stare de precolaps. Rezolvarea nu poate veni decât printr-o inițiativă locală, oferindu-se acestor cetățeni alte adăposturi;

·          Indisciplina în domeniul construcţiilor;

·          Tergiversarea îndelungată a proceselor de retrocedare a unor monumente istorice, fapt care împiedică investiţiile pentru restaurare;

·          Subfinanţarea unor lucrări de restaurare începute de mai multă vreme.

 k) Propuneri pentru remedierea deficiențelor (acolo unde este cazul)

 Înaintăm o serie de propuneri dintre care unele au mai fost avansate și în cursul anului trecut, cu speranța că vor primi o rezolvare pozitivă.

Propunerile legislative, pentru a fi eficiente, implementabile și să producă efectiv efect trebuie să țină cont de realitatea existentă, de resursele financiare și umane avute la dispoziție.

În prezent direcțiile pentru cultură, instituții mici (avînd sub 10 angajați și un nivel mic de salarizare) au la nivelul județului atribuții privind avizarea, monitorizarea, controlul, încasarea de taxe, eliberarea de certificate, inventarierea patrimoniului, clasări și declasări, expertizări, consultare etc. etc. Este evident că această situație nu este realistă, nu este sustenabilă și nu se poate pune problema realizării tuturor acestora. Fie direcțiile vor fi dimensionate (ca resurse financiare și umane) astfel încît să poată realiza toate aceste atribuții, fie trebuie reconsiderate atribuțiile încredințate (unele dintre ele inutile, altele redundante, altele greu de implementat).

În acest context avansăm următoarele propuneri:

Observații privind funcționarea CNMI, propuneri de eficientizare pentru 2021-2022

 a)     Este absolut capitală realizarea unei metodologii de nominalizare și numire pentru membrii comisiilor zonale. Actuala procedură este opacă, neproductivă și contrară bunelor practici care ar trebui să caracterizeze un regim democrat și o administrație europeană modernă.

a.     Arhitecții șefi nu ar trebui să fie membrii de drept ai comisiilor zonale. Aportul lor la funcționarea comisiei este minimal, iar prezența lor în ședințe poate fi interpretată din multe puncte de vedere ca sursă de incompatibilități. În schimb, consiliile județene ar trebui să aibă dreptul la o nominalizare cu loc rezervat în cadrul comisiei.

b.     Fiecare direcție județeană ar trebui să aibă dreptul de a nominaliza (cu loc rezervat), cel puțin un membru.

c.      O.A.R. ar trebui să aibă dreptul de a nominaliza (cu loc rezervat), cel puțin un membru.

d.     Academia Română ar trebui să aibă dreptul de a nominaliza (cu loc rezervat), cel puțin un membru.

b)     (Re)Definirea clară (în lege) a relațiilor dintre comisii și direcții. Actuala situație este de o ambiguitate totală. Faptul că direcțiile sunt silite să emită avize după deciziile comisiei, fără nici un mecanism efectiv de control, asumîndu-și toate implicațiile legale în timp ce comisia nu își asumă nici o responsabilitate legală, dar păstrează toate atribuțiile de exercitare a puterii publice este inacceptabilă și, pesemne, ilegală (nu corespunde cerințelor existente în ceea ce privește elaborarea legislativă din România, dar fără un control constituțional este momentan la nivel de speculație).

c)     Directorii direcțiilor nu trebuie să mai fie secretarii comisiilor județene. Situația naște o serie de incompatibilități și anomalii funcționale. Trebuie să se revină la situația anterioară, cînd rolul era exercitat de către angajați de specialitate ai direcțiilor.

d)     Mecanismul contestațiilor este, în formula actuală, aberant. Dacă un aviz este contestat la nivelul comisiei zonale, el nu ar trebui discutat în biroul comisiei naționale, ci în plen, sau într-o comisie de contestație care să fie prevăzută special pentru acest fapt și care să fie constituită dim cel puțin 11 membrii. O idee ar fi să cuprindă toți președinții comisiilor zonale, precum și reprezentanți ai fiecărei secțiuni ai comisiei naționale. Avizul rezultat în urma contestației trebuie emis de către minister, nu de către direcția județeană. Actualul sistem efectiv arată că direcția este un simplu tipăritor de hîrtie, fără atribuții administrative. Legislația românească prevede că o decizie a unui organ administrativ poate fi contestată la forul superior: deci un aviz al direcției județene trebuie contestat la minister. Nu un aviz al comisiei zonale contestat la comisia națională. Ar trebui să fie evident că aceste comisii nu au personalitate juridică și nu emit acte administrative!!!!!!!

e)     Plata pentru membrii comisiei ar trebui să fie, fără discuție, un capitol existent al bugetului sursă A al direcțiilor (în prezent poate să fie sau poate să nu fie...).

f)      Ar trebui să existe în legislație o serie de clarificări legate de ce anume se avizează în comisii. Actuala lege permite practic orice. De exemple, pentru imobilele situate în zona de protecție nu ar trebui să facă obiectul avizării lucrări precum cele care vizează modificări interioare; pentru imobilele aflate în zonă de protecție doar arheologică nu ar trebui avizate proiectele din punct de vedere arhitectural, ci doar al impactului asupra sitului etc, etc.

g)     Forma de contract care urmează a fi semnată între direcții și membrii comisiei ar trebui formulată în legislație ca model (obligațiile părților, rezultate din legislație, trebuie să fie clare – doar nu plătim pe cineva doar ca să facă act de prezență).

h)     Este necesar un cod de comportament pentru membrii comisiei, cod care să conțină inclusiv modalități punitive pentru o conduită neadecvată în timpul lucrărilor comisiei.

Observații generale privind activitatea în domeniul patrimoniului mobil și imobil, propuneri de eficientizare pentru 2021-2022

• Procedurile privind avizarea, ne/exercitarea dreptului de preempțiune etc. nu sunt unitare la nivel de țară.

• Este necesară clarificarea categoriei de ansamblu – ce este acesta (ca definiție legală), ce poate să fie considerat ansamblu, care elemente din cadrul unui ansamblu sînt monument și care doar în zonă. Situația actuală duce la confuzii și relativizări inadmisibile.

• Ar fi benefică desființarea categoriei A și B  pentru clasificarea monumentelor. Există doar monumente valoroase care trebuie protejate, nu unele mai protejate decît altele. Apar discuții despre cine și ce avizează.

• Ar trebui să fie nevoie de specialiști atestați MC doar în cazul intervenției asupra monumentelor clasate individual. Pentru intervențiile în zona de protecție sau în ansamblu este suficient un arhitect cu drept de semnătură. Există foarte multe proiecte și foarte puțini arhitecți atestați.

• Procedura de clasare ca monument istoric trebuie simplificată radical, cea actuală devenind aproape inoperantă.

• Procedura de declasare ca monument istoric trebuie simplificată radical, cea actuală devenind aproape inoperantă.

• Corecturile care pot fi operate asupra L.M.I. trebuie explicitate detaliat și nu trebuie birocratiaze. Direcțiile trebuie implicate în acest rol, altfel situația numeroaselor greșeli din listă se va perpetua.

• Obligația privind folosința monumentului istoric trebuie regîndită radical. Trebuie să fie un act juridic care să vizeze strict, succint și clar obligațiile și drepturile legale ale proprietarului imobilului monument istoric, cu identificarea clară a imobilului, dar fără precizarea proprietarului, asemănătoare unui buletin, iar nu unui studiu de specialitate. Forma actuală, care implică detalierea actelor juridice de proprietate precum și o descriere tehnică detaliată și exhaustivă a imobilului pleacă de la premisa conform căreia direcțiile au birou juridic propriu și birou de proiectare propriu. Formula actuală încearcă să suplinească lipsa cărții tehnice a imobilului și lipsa dosarului de clasare.

• Regîndirea atribuțiilor privind amenzile în ceea ce privește direcțiile. Un sistem unic și unitar de control în construcții ar fi benefic din toate punctele de vedere. Peronalul direcțiilor ar trebui să facă note de control înaintate apoi către autoritatea competentă și să o sprijine pe aceasta cu personal de specialitate.

• Ar fi necesară posibilitatea legală de emitere de către direcțiile de cultură a unui certificat privind calitatea de monument istoric a unui imobil (în lipsa modificării obligației de folosință).

• Semnalizarea monumentelor istorice ar trebui să fie normată unitar și mult mai strict, astfel încît plăcuțele instalate să fie identice la nivelul țării.

• Ar fi necesară abrogarea Legii 17/2014. Legea este redundantă (protecția pe care aparent o implică este prevăzută în Constituție), reia parțial prevederile actelor care legiferează arheologia fără a adăuga nimic și nu face altceva decît să genereze birocrație inutilă și consumatoare de resurse.

• În cazul în care nu se poate interzice activitatea „detectoriștilor amatori” (au existat cîteva astfel de inițiative legislative), extrem de dăunătoare, legiferarea extrem de strictă a acestei activități.

• Recompensarea persoanelor care fac descoperiri întîmplătoare să fie obligatorie (altfel se descurajează total raportarea descoperirilor și se încurajează masiv piața neagră și traficul). Nota Bene: descoperirile întîmplătoare sunt doar cele făcute în afara siturilor!

• Descoperirile întîmplătoare să fie notate pe bază de declarație pe proprie răspundere a persoanei care a făcut descoperirea, nu de către direcție (dacă nu am fost de față putem certifica faptul că o persoană nu a săpat într-un sit?).

• Avizele Comisiei Naționale să fie exacte atunci cînd se avizează descărcarea sau refuzul descărcării de sarcină arheologică (în ultimii ani răspunsurile sunt criptice și la latitudinea interpretării).

• De regîndit modul în care se clasează siturile arheologice și se declasează, cu o procedură clară și implementabilă (evident, procedura nu poate fi similară cu cea aplicabilă unei clădiri!).

• Rezolvarea problemei experților acreditați (mai exact lipsa aproape totală a acestora).

• Angajații direcției trebuie să se poată pronunța legal asupra susceptibilității unui bun de a fi clasat sau nu. Implicit asupra oportunității de a expertiza un bun sau nu.

• Posibilitatea de a se răspunde (în scris, pe formular tip) unei cereri de solicitare de eliberare de certificat de export că nu este cazul (bunul nu este bun cultural mobil) .

• Circulația bunurilor creație contemporană trebuie normată în raport cu realitatea. Pentru aceste bunuri să existe posibilitatea ca uniunile de creație din care fac parte autorii (gen U.A.P.) să poată emite documente de atestare (autorul este în viață iar bunul poate circula liber).

• Procedura privind comerțul cu bunuri culturale este extrem de stufoasă. Ca instituție care supraveghează acest comerț nu avansăm soluții, dar subliniem că o consultare serioasă cu comercianții autorizați este crucială în redactarea noii legislații.

• Desființarea categoriilor fond și tezaur. Un bun clasat e un bun clasat.

• De analizat situațiile în care nu există experți acreditați pentru un domeniu sau ateliere acreditate – ce se întîmplă?

• De găsit și implementat modalități de stimulare și protejare a colecționarilor. Actualul sistem, prin birocrație și interdicții, descurajează orice transparență în ceea ce privește colecționarii privați care nu văd decît dezavantaje în declararea și clasarea pieselor pe care le dețin. Practic nu există nici un control/monitorizare a pieselor aflate în proprietate privată.

• De gîndit și legiferat modul în care se poate face comerț în cadrul tîrgurilor și altor evenimente similare (deși este o situație frecventă, nu există nici un fel de precizări în prezent).

                Domeniul  Timbrul Monumentelor Istorice: Probleme majore care au fost semnalate repetat către conducerea Ministerului Culturii. Am înaintat în multe rînduri (peste 10) memorii către conducerea M.C. cu detalierea problemelor și propuneri. În cazul în care considerați oportun vă punem oricînd la dispoziție materialul.

 m) organigrama

ORGANIGRAMĂ

Anul 2020

 

Director executiv

Virgil Babîi

 

 

 

Compartimentul Patrimoniul Cultural Naţional Mobil și Imaterial

(3 posturi)

 

 

Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie

 

(3 posturi)

 

 

Compartimentul management, resurse umane

 

(1 post)

 

 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ,

 

 

(1 post)

 

1.Vacant

Consilier I, superior

2. Rodica Pop

Consilier I, superior, gradatia 4

3. Vacant

Consilier I, superior

 

 

1. Dan Florin Floareș - Inspector I, principal, gradația 4

2. Maria Elisabeta Iftemie

Consilier I, superior, gradatia 4

3. Bobi Apavăloaei

Consilier I, superior, gradatia 4

 

 

1.Vacant - Consilier I, superior

 

 

1.Viorica Văideanu - Consilier I, superior, gradația 5

 

 

 

  

 

 

 

BugetBUGET DE CHELTUIELI   PENTRU ANUL 2020


SURSA A

Cod

Denumire

Buget aprobat anul 2020

 

TOTAL CHELTUIELI

420,81

1

CHELTUIELI CURENTE

420,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

353,81

10.01

Cheltuieli salariale în bani

338,95

10.01.01

Salarii de baza

320,09

10.01.17

Indemnizatii de hrana

18,86

10.02

Cheltuieli salariale in natura

7,25

10.02.06

Cheltuieli salariale in natura

7,25

10.03

Contributii

7,61

10.03.07

Contributia asiguratorie pentru munca

7,61

20

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

67

20.01

Bunuri și servicii

64

20.01.03

Incalzit, iluminat si forta motrica

7

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3

20.01.08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

7,50

20.01.09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

29,00

20.14

Protectia muncii

1,00

20.30

Alte cheltuieli

2,00

20.30.04

Chirii

2,00

 

 

 

 SURSA EMII LEI

COD

 

BUGET APROBAT 2020

20E 000

TOTAL VENITURI

330,00

20E 0000

VENITURI PROPRII

330,00

20E 001

I. VENITURI CURENTE

330,00

20E 33

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330,00

20E 36

Diverse venituri

330,00

20E 36.50

Alte venituri

330,00

20E 40

III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

20E 40.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

0,00

20E 40.15.03

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

0,00

20E 670200 00

TOTAL CHELTUIELI

330,00

20E 670200 01

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

330,00

20E 670200 10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19,00

20E 670200 10.01

Cheltuieli salariale in bani

18,00

20E 670200 10.01.12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

15,00

20E 670200 10.01.13

Indemnizatii de delegare

3,00

20E 670200 10.03.07

Contributii

1,00

20E 670200 10.03.07

Contributia asiguratorie pentru munca

1,00

23E670200 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

311,00

23E670200 20.01

Bunuri si servicii

182,00

23E670200 20.01.01

Furnituri de birou

5,00

23E670200 20.01.02

Materiale pentru curatenie

4,00

23E670200 20.01.03

Incalzit , iluminat si forta motrica

6,00

23E670200 20.01.04

Apa , canal si salubritate

6,00

23E670200 20.01.05

Carburanti si lubrifianti

10,00

23E670200 20.01.06

Piese de schimb

7,00

23E670200 20.01.07

Transport

2,00

23E670200 20.01.08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10,00

23E670200 20.01.09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

57,00

23E670200 20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

75,00

23E670200 20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

23E670200 20.05.30

Alte obiecte de inventar

20,00

23E670200 20.06

Deplasari, detasari, transferari

16,00

23E670200 20.06.01

Deplasari interne, detasari, transferari

16,00

23E670200 20.13

Pregatire profesionala

5,00

23E670200 20.14

Protectia muncii

10,00

23E670200 20.30

Alte cheltuieli

78,00

23E670200 20.30.03

Prime de asigurari non-viata

3,00

23E670200 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

75,00

 n) date contact

 

Bvd. Ştefan cel Mare 69, 70075, Iaşi, România  Tel: 0232-255991 Fax: 0232-256052  email:[email protected]

 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

31.03.2021


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcţionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
7310
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 950
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
0
0
 vacant
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530

 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
5037
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 


MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2020


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcţionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
7310
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 950
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
0
0
 vacant
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530

 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
5037
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
4530
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant

 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA IASI
Lista funcțiilor existente în cadrul aparatului propriu, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

30.09.2019


Nr. crt.
Funcţia de demnitate publică
Funcţia publică
Clasa
Gradul / Gradul profesional
Gradația
Nivelul studiilor
Funcţia contractuală
Gradul / Treapta profesională
Gradația
Nivelul studiilor
Norma
Salariul de bază
Indemnizație lunară - spor doctor
Obs.
înalt funcţionar public
de conducere
de execuţie
de conducere
de execuţie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
 
 
director executiv
 
 
 
0
S
 
 
 
 
 
1
6.625
 
 
2
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant
3
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.816
 
 
4
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
4.241
950
 
5
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.589
950
 
6
 
 
 
consilier
 
superior
5
S
 
 
 
 
 
1
4.501
 
 
7
 
 
 
consilier
 
superior
4
S
 
 
 
 
 
1
3.816
 
 
8
 
 
 
inspector
 
principal
4
S
 
 
 
 
 
1
3.182
950
 
9
 
 
 
consilier
 
superior
0
S
 
 
 
 
 
1
0
 
vacant