Inapoi la legislatie

D I S P O Z I T I E Nr. 4300/VN/03.11.2005

R O M A N I A

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

SECRETAR DE STAT

DIRECTIA PENTRU CULTURA, CULTESI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL

a judetului Iasi

SERVICIUL MONUMENTE ISTORICE

 D I S P O Z I T I E Nr. 4300/VN/03.11.2005

privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii

        Pentru imbunatatirea activitatii de avizare in cadrul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a sectiunilor de specialitate ale acesteia si a Comisiilor Regionale ale Monumentelor Istorice, se dispun urmatoarele masuri :

       Cap. I.   ─  PREVEDERI GENERALE

       Art. 1. ─ Sedintele de avizare se vor organiza si desfasura  conform atributiilor si competentelor Comisiilor de specialitate si ale serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, reglementate de prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si al Comisiilor Regionale ale Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor Nr. 2043/2002 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 360/2002.

     Art. 2. ─      Documentatiile care fac obiectul de avizare al Ministerului Culturii si Cultelor si al Serviciilor deconcentrate ale acestuia, prin Comisia Nationala a Monumentelor Istorice sau prin Comisiile Regionale ale Monumentelor Istorice, in functie de competente sunt:

             a)  -   Planurile de amenajare a teritoriului: sectiunile care privesc proteja-

           rea  monumentelor istorice si a peisajului cultural.

 b)  -   Planurile urbanistice prevazute de lege: sectiunile care privesc protejarea monumentelor istorice.    

            c)  -   Documentatiile care privesc interventii asupra imobilelor situate in   zona de protectie a monumentelor istorice  sau in zone construite protejate

               d) -  Documentatiile care privesc restaurarea monumentelor istorice,  definite conform legii, monumente, ansambluri sau situri, elaborate                     si/sau verificate de specialisti sau experti atestati in domeniul protejarii monumentelor istorice si inscrisi in registrele deschise la Ministerul Culturii si Cultelor.

      Art. 3. ─   Nu fac obiectul avizarii de catre Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si de catre Comisiile Regionale ale Monumentelor Istorice, acele documentatii care privesc imobile, respectiv: terenuri sau constructii, care nu sunt prevazute la art. 2 si care, dupa caz, pot face obiectul de activitate al Comisiei Nationale de Arheologie.

      Cap. II.  PREVEDERI ADMINISTRATIVE

      Art. 4. Documentatiile inregistrate se verifica de specialistii in domeniul monumentelor istorice din cadrul Serviciului Monumente Istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia; pentru documentatiile incomplete se comunica in scris solicitantului, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii, necesitatea completarii acestora, precizandu-se documentele sau piesele scrise si desenate necesare  pentru completarea documentatiei.

      Art. 5.  Continutul cadru al documentatiilor  privind restaurarea monumente-

lor istorice este cel prevazut in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta Dispozitie.

      Art. 6. ─ Continutul cadru al  documentatiilor cu caracter director, respectiv, al planurilor de amenajare a teritoriului si al documentatiilor care stabilesc reglementari in domeniul urbanismului, respectiv, al planurilor urbanistice ale localitatilor, este cel prevazut de reglementarile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, completat cu prevederile  art. 35 (1) lit. g)  din Legea  422/2001, cuprinse in  Anexa 2, care face parte integranta din prezenta Dispozitie.

      Art. 7 ─ La analizarea documentatiilor de urbanism, se va urmari in mod deosebit  existenta studiilor de fundamentare istorico-stiintifica pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit, al ariilor siturilor arheologice protejate prin lege, marcarea monumentelor istorice pe planuri si delimitarea zonelor de protectie ale acestora, pe repere urbanistice  sau topografice, daca acestea sunt  materializate pe planuri, precum si reglementarile generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale in vigoare.

     Art. 8  ─  Nu se programeaza pe ordinea de zi a sedintelor de avizare si nu pot face obiectul eliberarii unui aviz, documentatiile tehnice faza PT sau PAC, elaborate pentru modificari volumetrice si detalii de arhitectura sau pentru realizarea unor imobile noi, situate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in zone protejate construite, pentru care Ministerul Culturii si Cultelor sau serviciile deconcentrate ale acestuia nu au eliberat anterior avize la fazele  PUZ, PUZ-ZP sau cel putin la faza P.U.D. conform legii.

     Art. 9. ─  Nu se elibereaza avize la faza DE, la documentatii tehnice  pentru care la fazele anterioare PT sau PAC, nu au fost eliberate anterior, in conditiile legii, avize de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau de catre serviciile deconcentrate  ale acestuia, dupa caz.

     Art.10. ─ La verificarea si analizarea documentatiilor privind restaurarea monumentelor istorice, pentru programarea acestora la sedintele de avizare, specialistii Ministerului Culturii si Cultelor sau ai serviciilor deconcentrate ale acestuia, in functie de competente, vor urmari daca acestea cuprind referiri complete si propuneri privind componentele tehnice sau stiintifice, cum ar fi: studiul istoric si de arhitectura, istoricul comportarii in timp a monumentului istoric, structura geotehnica a terenului si studiile aferente acestuia, structura de rezistenta a monumentului, aspecte privind fizica constructiilor, a materialelor de constructie, informatii privind instalatiile tehnice sau tehnologice istorice existente, informatii privind regimul arheologic al amplasamentului, al componentelor artistice ale monumentului, starea lor de conservare si propunerile de reabilitare a acestora.

     Art. 11. ─ In egala masura, la verificarea documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice, pentru programarea acestora la sedintele de avizare,  indiferent de domeniul care face obiectul proiectului, se va urmari daca acestea cuprind referatele de specialitate cu propuneri ale unor specialisti si/sau experti atestati in domenii de restaurare conexe obiectului documentatiei prezentate, respectiv: domeniul arheologiei, al componentelor artistice, al arhitecturii sau structurii de rezistenta a monumentului  istoric.

      Art. 12. ─ .Documentatiile privind restaurarea monumentelor istorice, care nu cuprind informatiile prevazute la art. 10 si 11, nu pot fi programate in sedintele de avizare ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ale sectiunilor de specialitate ale acesteia, sau ale Comisiilor  Regionale ale Monumentelor Istorice

     Art. 13. ─. Dupa verificarea documentatilor de restaurare a monumentelor istorice de catre specialistii Ministerului Culturii si Cultelor, sau ai serviciilor deconcentrate ale acestuia, in functie de competenta, in cazul constatarii lipsei informatiilor prevazute la art. 10 si 11, in baza prevederilor art 12, acestia vor solicita, in termenul prevazut la art. 4, al prezentei Dispozitii, completarea documentatiei, in vederea asigurarii conditiilor de programare la avizare.

       Art. 14. ─ La data constatarii faptului ca, din punct de vedere al continutului cadru, documentatia este completa, aceasta va fi programata pe ordinea de zi a sedintelor de avizare.

     Art. 15. ─ In cursul procesului de avizare, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, sectiunile de specialitate ale acesteia sau Comisiile Regionale ale Monumentelor Istorice pot solicita completari suplimentare din punct de vedere metodologic/conceptual, stiintific sau tehnic, pot propune avizarea  favorabila a documentatiei, cu conditii sau recomandari sau avizarea negativa cu motivarea justificata a acesteia.

     Art. 16. ─ Conditiile sau recomandarile propuse de catre Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, sectiunile de specialitate ale acesteia sau de catre Comisiile Regionale ale Monumentelor Istorice pentru eliberarea avizelor sunt obligatorii in cazul conditiilor si  optionale in cazul recomandarilor.

     Art. 17..─ In cazul avizarii documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice, daca nu sunt prevederi incluse in proiecte, in functie de obiectul documentatiei, conditiile obligatorii care se prevad in avizele elaborate dupa caz, sunt urmatoarele:

a)     asigurarea asistentei arheologice de specialitate in timpul efectuarii    sapaturilor pentru realizarea lucrarilor de consolidare a infrastructurii;

b)     asigurarea asistentei de specialitate pentru componentele artistice in cazul executarii lucrarilor de consolidare a structurii de rezistenta a monumentelor istorice;

c)     asigurarea asistentei tehnice de specialitate pentru lucrarile de consolidare, restaurare, arhitectura sau componente artistice, dupa caz, in functie de lucrare.

          Cap. III.     PREVEDERI FINALE

       Art. 18. ─ Documentatiile se inregistreaza la secretariatul  Ministerului Culturii si Cultelor, Serviciul Monumente Istorice sau al serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, numai in cazul in care acestea sunt inaintate cu scrisoare/adresa,   semnata   de  proprietarul   sau  detinatorul,  cu  orice  titlu,  al

imobilului, sau al autoritatii publice, dupa caz.

        Art. 19.  ─  Pot fi inregistrate la secretariatul Ministerului Culturii si Cultelor, Serviciul Monumente Istorice sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia, dupa caz, si documentatii inaintate de elaboratorii acestora, in conditiile in care acestia sunt delegati de proprietarii/detinatorii imobilului monument istoric si pot face dovada delegarii.

       Art. 20. ─ Continutul cadru, modul de completare, elaborare, semnare si aprobare a avizelor elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de serviciile deconcentrate ale acestuia, dupa caz, este cel prevazut in Anexa 3, care face parte integranta din prezenta Dispozitie.

      Art. 21. ─  Directorii executivi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si seful Serviciului Monumente Istorice din Ministerul Culturii si Cultelor, vor lua masuri pentru prevederea in bugetele proprii a fondurilor necesare pentru suportarea cheltuielilor de functionare ale Comisiilor, dupa cum urmeaza:

 a)  Directiile pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti, deconteaza cheltuielile privind indemnizatia de participare la sedinta, transport si cazare, dupa caz, pentru fiecare membru din teritoriul sau de competenta, pe care-l are nominalizat in Comisia Regionala a Monumentelor Istorice.

b) Ministerul Culturii si Cultelor deconteaza cheltuielile privind indemnizatia de participare la sedinta, transport si cazare, dupa caz, Membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai sectiunilor de specialitate a acesteia si a presedintilor Comisiilor Regionale ale  Monumentelor Istorice.

      Art. 22. ─  Pentru prevenirea situatiilor privind suspiciunea de abuz in functie sau trafic de influenta prevazute de lege, secretarul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, cei ai sectiunilor de specialitate ale acesteia si ai Comisiilor Regionale ale Monumentelor Istorice, inclusiv specialistii Serviciului Monumente Istorice, si cei ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, vor urmari respectarea cu strictete in procesul de avizare a prevederilor cuprinse in cap. IV din Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2043/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si a prevederilor prezentei Dispozitii.

       Art. 23.─ Asupra aspectelor prevazute la art. 22, secretarul Comisiei Nationale  a  Monumentelor   Istorice,   secretarii  sectiunilor  de  specialitate  ale

acesteia sau ai Comisiilor Regionale ale Monumentelor Istorice, inclusiv specialistii  Serviciului  Monumente  Istorice  si cei ai serviciilor deconcentrate ale

Ministerului  Culturii  si   Cultelor,  implicati  in  procesul  de  avizare,  vor  sesiza Presedintele Comisiei/sectiunii sau ai sedintelor de avizare, vor cere consemnarea situatiei in procesul verbal si vor sesiza conducerea institutiei, in cazul in care, de solicitarea facuta, nu se va tine cont in luarea deciziei.

       Art. 24.─ Prevederile prezentei Dispozitii vor fi aduse la indeplinire de responsabilii cu atributii in domeniul protejarii monumentelor istorice din Serviciul Monumente Istorice si cei din serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor,  in  functie  de  zona  lor  de competenta, de directorii  serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, de seful Serviciului Monumente Istorice din Ministerul Culturii si Cultelor, de presedintii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai sectiunilor de specialitate ale acesteia, ai  Comisiilor Regionale ale Monumentelor Istorice sau a presedintilor de sedinta, dupa caz, care raspund solidar.                    

 

 

 

                                      Dr. Virgil Stefan NITULESCU

                                SECRETAR  DE  STAT

 ANEXA 1

   LA  DISPOZITIA  M.C.C.

                         Nr.  ……………………..

                     CONTINUT  CADRU

 

                 al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice

 In afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1013/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 340/2001 privind aprobarea structurii, continutului si  modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, sau a altor reglementari legale in vigoare, continutul cadrul al documentatiilor privind restaurarea monumentelor istorice, indiferent de grupa de clasare in Lista Monumentelor Istorice, este, dupa cum urmeaza:

 Cap. I. -  FAZELE DE PROIECTARE

        1. - Fazele de proiectare ale documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice, reparatii capitale/consolidare, dupa caz, sunt cele prevazute in

             Sectiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1013/06.06.2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 340/2001.

                 Acestea sunt dupa cum urmeaza :

a) - Studiul de Prefezabilitate care cuprinde si Tema de proiectare, cu sau

       fara raport/expertiza tehnica preliminara;

         b) - Studiul de Fezabilitate care curpinde si Tema de proiectare, cu sau fara

               Expertiza Tehnica;

         c) - Proiectul Tehnic si Caietele de Sarcini pentru executia lucrarilor;

         d) - Detaliile de Executie.

           2.- Raportul/Expertiza Tehnica Preliminara, sau expertiza tehnica, pot fi parti componente ale Studiului de Prefezabilitate sau ale Studiului de Fezabilitate, sau pot fi constituite in faze de elaborare distincte, dupa caz.

 Cap. II -  CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

         3. -  Scrisoarea/adresa de inaintare:

     Scrisoarea/adresa de inaintare a documentatiei, semnata de proprietarul/detinatorul, cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, in conditiile in care acesta este  delegat de proprietarul/detinatorul monumentului istoric si poate face dovada delegarii.

         4. -  Foaia de capat:

          a) - denumirea obiectivului si codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizata si adresa;

         b) - numele proprietarului/beneficiarului/detinatorului imobilului, cu orice  titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;

         c)  - denumirea proiectului;

         d)  - numarul proiectului/contractului/anul;

         e)  - faza de proiectare.

          5. -  Colectivul de elaborare:

         a) - numele si coordonatele, proiectantului general, al sefului de proiect complex, al proiectantilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calitatii/responsabilitatii pe care au avut-o la elaborarea documentatiei;

        b) - nominalizarea specialistilor/expertilor atestati de Ministerul Culturii si Cultelor, elaboratori, consultanti sau verificatori ai documentatiei, cu semnatura si  stampila in original.

         6. -  Documente incluse in documentatii:

          a)  - certificatul de urbanism;

         b)  - copie dupa documente care atesta dreptul de proprietate, dupa caz;

         c)  - cadastrul, dupa caz;

         d) - copii dupa avize ale Ministerului Culturii si Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelasi monument istoric, la  alte faze de proiectare, avand ca obiect acelasi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe;

         e) -  alte documente necesare, dupa caz.

         7. -  Continutul cadru pe faze de proiectare:

a)     - Continutul  cadru general al documentatiilor pe faze de proiectare este cel prevazut in sectiunea III, din Ordinul comun al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nr. 1013/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 340/2001.

       8. –  Continutul cadru al expertizelor tehnice:

a)     -  Continutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevazut in Hotararea

          Guvernului nr.1364/27.12.2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.100/05.02.2002, pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.20/1994, privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente”;

     b) -    Expertizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, dupa caz, in functie de complexitatea gradului de avariere, vor fi precedate de studii si/sau cercetari de specialitate efectuate pe baza unor “documentatii tehnice pentru lucrari de cercetare preliminara pentru elaborarea expertizelor tehnice” avizate anterior.

c) - In domeniul  consolidarii  monumentelor istorice,  colectivul  de elaborare al  Expertizelor Tehnice, este format din:

            -  expert tehnic in domeniul ingineriei, atestat de Ministerul Transporturilor

              Constructiilor si Turismului si de Ministerul Culturii si Cultelor;

            -  expert in domeniul restaurarii de arhitectura pentru monumente clasate in grupa “A” sau expert/specialist pentru monumente clasate in grupa “B”, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor;

            - expert indomeniul restaurarii componentelor artistice, pentru monumente clasate in grupa “A” si/sau expert/specialist pentru monumente clasate in grupa “B”, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor;

       d) - Concluziile Expertizelor Tehnice elaborate, vor dezvolta un concept   unitar de interventie asupra monumentului istoric, vor cuprinde variante maximale si minimale de interventie si vor stabilii prioritatile lucrarilor.

 Cap. III. – PRECIZARI LA CONTINUTUL CADRU

          In afara continutului cadru general specificat la punctele 7 si 8 in cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice, anumite componente vor  cuprinde detalieri specifice dupa cum urmeaza:

         9. -  Piese scrise:

          a) - Tema  de  proiectare, aprobata  de beneficiarul de folosinta, care  va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnica si de conservare a  acestuia, pentru componentele: arheologie,  arhitectura, structura, componente artistice, caracteristici ale terenului precum si propuneri privind studiile, cercetarile, investigatiile si fazele de proiectare necesare;

         b) - Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare,  detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice, arhitecturale,

                ingineresti, stiintifice si tehnice ale monumentului istoric; interventii anterioare conform cercetarilor documentare si de arhiva sau a cartii monumentului  istoric/cartii  constructiei,  starea de conservare actuala,

conceptul unitar si  propunerile de interventie, in  variante maximale  si

minimale, precum si  stabilirea prioritatilor de executie, dupa caz, in  functie de faza proiectului;

         c) -  Memoriile tehnice de specialitate;

          d) - Avand in vedere faptul ca in domeniul protejarii monumentelor istorice   documentatiile se elaboreaza de colective pluridisciplinare, proiectele/documentatiile vor cuprinde:

    -Referatele de specialitate cu semnatura si stampilele expertilor/expertilor tehnici atestati de Ministerul Culturii si Cultelor si/sau de Ministerul Transporurilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz, in functie de domeniul proiectelor sau al studiilor si cercetarilor;

               -Referatele de specialitate, semnatura si stampila verificatorilor/verificatorilor de proiecte, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor si/sau de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz, in functie de domeniul proiectului si faza de elaborare;

               -Referatele de specialitate ale unor specialisti sau experti atestati de  Ministerul Culturii si Cultelor, in domenii conexe domeniului ce face obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, dupa caz.

        10.-  Piese desenate:

          a) -  plan de incadrare in zona la scara  1:25.000 sau  1:5000, dupa caz;

         b) -  plan de situatie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, dupa caz;

  c) - relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferentiata a tuturor tipurilor de degradari sau avarii, dupa  caz;

         d)- planuri, sectiuni, fatade/planse, la o scara convenabila, specifica domeniului/fazei de  elaborare a proiectului, cu marcarea  propunerilor, de interventie in conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.  

        11.-  Alte piese, in functie de domeniul proiectului:

        a) -  studii istorice, de arhitectura/arhitectura comparata/iconografice/arheo-

               logice, urbansim istoric si/sau altele, dupa caz;

        b) -  documentar fotografic, explicativ/comentat;

        c) -  studii de teren:topografice, geotehnice si/sau altele, dupa caz;

        d) -  investigatii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, dupa caz.

       NOTA :

 Ramane la aprecierea sefului de proiect si a specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor sau din minister, verificator al continutului documentatiei, sau al presedintelui de sedinta, pe proprie raspundere, dupa caz, ca in functie de amploarea interventiilor asupra monumentului istoric, de necesitatea interventiei imediate sau de urgenta, asupra monumentului, sa decida, justificat, asupra diminuarii sau completarii pieselor necesare prevazute in prezentul continut cadru.

 

                                                                                                               

    ANEXA 2

 

     LA DISPOZITIA M.C.C.

                                                                                                     Nr. ……………………..                          

                                                 CONTINUT CADRU

 

al  documentatiilor  de urbanism  si  de  amenajare a teritoriului, conformreglementarilor Ministerului Transporturilor,  Constructiilor si Turismului,

completate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. g) din Legea 422/2001privind protejarea monumentelor istorice.

 

REGLEMENTARI   M.T.C.T. 

 

Ordinul nr. 562/2003:

Pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z - Z.P);

 

Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000:

Pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul – cadru al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.) – Indicativ  GM – 010 – 2000;

 

Ordinul nr.37/N/08.06.2000:

Pentru aprobarea reglementarii tehnice „ Ghid privind Metodologia de elaborare si continutul  - cadru al planului urbanistic de detaliu” (P.U.D.) - Indicativ GH 009 – 2000;

 

Ordinul nr.21/N/10.04.2000:

Pentru aprobarea reglementarii tehnice  „Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” – indicativ: G.M. – 007 – 2000;

 

Ordinul nr.13/N/10.03.1999:

Pentru aprobarea reglementarii tehnice „ Ghid privind metodologia de elaborare si continutul – cadru al Planului Urbanistic General”, (P.U.G.)indicativ GPO38/99;

 

Ordinul nr.91/25.10.1991:

Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr.50/1991cu modificarile si completarile ulterioare – publicat  la „Monitorul Oficial” nr.228 din 14 noiembrie 1991;

 

PREVEDERI ALE LEGII 422/2001

 

Legea 422/2001, art.35, alin. (1) lit.g)

Studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit si a siturilor arheologice protejate prin lege, precum si reglementarile generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale in vigoare”

    ANEXA 3

                                               

                                                   ROMANIA                       LA DISPOZITIA M.C.C.

                                                                                                     Nr. ...............................

 

                                                                                                               

                                                                                                       

 

 

 

 

                            MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

1)………………………….

2) …………………………

 

Catre,                                                                                                                 APROBAT,

3) ………………………….                                                     4) …………………………….

……………………………..                                                     ……………………………….

 

Spre stiinta,

5) …………………………...

………………………………

                                                        A V I Z,

 

                                Nr. 6) ……………..

 

privind  7)…………………………………………………………………………………………...

 

OBIECTIVUL :        8).…………………………………………………………………………….

ADRESA :              9)……………………………………………………………………………..

PROIECT :           10)………………………………………………………………….................

NR. PROIECT :   11)……………………………………………………………………………...

FAZA :                 12)…………………………………………………………….........................

PROIECTANT /   ………………………………………………………………………………….

ELABORATOR:*13)  ….*) in cazul studiilor  / cercetarilor …………………………………

BENEFICIAR :  14)………………………………………………………………………………..

 

 Documentatia transmisa cu adresa/scrisoarea nr.15) …….., inregistrata la 16) ………….

 

 cu nr. 17) …………………cuprinde :

 

18)………………………………………………………………………………………………….

 

Documentatia propune urmatoarele :

19)…………………………………………………………………………………………..………

 

Documentatia a fost analizata in sedinta 20)…… din data de 21)……si in baza 22).................. se acorda,

 

                                                         A V I Z  23)…………………..

 

Cu urmatoarele  24)…………………………………………………………………………….. .

Prezentul aviz    25)………………………………………………………………………............

                       

SEF SERVICIU MONUMENTE ISTORICE,                                                    ELABORAT,

26)………………………………………                        27)…………………………………….

 

 

 

       INSTRUCTIUNI PENTRU COMPLETAREA AVIZULUI

 

  1) -   Autoritatea  emitenta, in functie de competente;

  2) -   Numarul de inregistrare al documentatiei si data eliberarii  documentului;

  3) -  Autoritatea publica beneficiara in cazul Planurilor de Amenajare a Teritoriului sau    a Planurilor Urbanistice; proprietarul/detinatorul in cazul lucrarilor asupra imobilelor;

4) -  Numele, prenumele si calitatea de Ministru al Culturii si Cultelor sau de Director al   serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, in functie de competenta de aprobare; semnatura si stampila;

  5) -  Denumirea serviciilor interesate din Ministerul Culturii si Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate  ale acestuia, ale autoritatilor publice centrale sau locale interesate,  proiectantului/elaboratorului, dupa caz;

  6) -  Numarul avizului/Codul avizului/Data sedintei de avizare.

         Codurile avizelor in functie  de continutul sau obiectul  documentatiei  sunt:

      -  EM   -  evidenta monumente istorice;

      -  MI    -  monumente  istorice; cercetari, expertize, proiecte;

      -  CA   -  componente artistice: studii, cercetari,  proiecte;

      -  AT   -  planuri de amenajare a teritoriului;

      -  DU  -  documentatii de urbanism;

  7) -  Descrierea sumara a obiectului avizului; maximum doua randuri;

  8) -  Denumirea obiectivului si codul conform listei, in cazul monumentelor istorice, sau   a  imobilului in cazul altor imobile: al localitatii sau judetului in cazul planurilor urbanistice sau de amenajare a teritoriului, in functie de situatie;

  9) -   Adresa obiectivului, in cazul imobilului localitatea, comuna, judetul;

10) - Denumirea planului de amenajare a teritoriului, a planului urbanistic sau a  proiectului de specialitate, dupa caz;

11).-  Numarul proiectului/contractulu /data,  anul;

12) - Faza de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului,  a planurilor urbanistice    sau a studiilor/cercetarilor,  proiectelor de lucrari asupra imobilului;

13).- Denumirea proiectantului general/a proiectantilor de specialitate, dupa caz;

        numele sefului de proiect complex, sau a coordonatorului lucrarii, in cazul studiilor   si cercetarilor, a  expertului si/sau a expertului tehnic, a sefului de proiect de specialitate, in functie de documentatie

 

14).- Proprietarul/detinatorul cu orice titlu al imobilului, indiferent de regimul de proprietate, sau autoritatea  publica  beneficiara, in cazul planurilor de amenajare a  teritoriului, sau a planurilor  urbanistice;

    15).-  Numarul  si  data  scrisorii/adresei  de inaintare a beneficiarului/detinatorului,  cu

             orice titlu;

    16).- Ministerul Culturii si Cultelor, Serviciul Monumente Istorice, sau serviciul deconcentrat, dupa caz;

  17).- Numarul si data inregistrarii la Ministerul Culturii si Cultelor, Serviciul Monumente Istorice, sau serviciul  deconcentrat, dupa caz;

    18).-  Descrierea sumara a documentatiei:

              a.- piese scrise – enumerare;

              b.- piese desenate – enumerare;

              c.- alte documente:certificatul de urbanism, copii ale actelor de proprietate

                   acordul proprietarului in cazul concesiuniilor, comodatului, inchirierii sau

                   transferului dreptului de administrare;

   19).- Descrierea sumara a directiilor de dezvoltare pentru Planurile de Amenajare a Teritoriului, descrierea sumara a reglementarilor din Planurile de Urbanism descrierea conceptului unitar de interventie, in cazul lucrariilor asupra monumentelor istorice, dupa caz;

  20).- Denumirea Comisiei/Sectiunii de specialitate, in functie de competenta de avizare

  21).- Data sedintei de avizare.

  22).- Art. …, (alin…..),  lit. …..),  din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor

            istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  23).-  FAVORABIL sau  NEGATIV, dupa caz;

  24).- Conditii si/sau recomandari: fara conditii sau recomandari; in cazul avizelor    negative  se va descrie motivatia justificata si detaliata a avizului eliberat.

  25).-  “este insotit de anexa/anexele” – numerotarea anexei/anexelor, dupa caz.

  26).  - SEF SERVICIU MONUMENTE ISTORICE, profesia, numele,  semnatura.

  27).-  Functia in cadrul  Ministerului Culturii si Cultelor sau in serviciile deconcentrate,

            dupa caz,   profesia, numele, semnatura.