Inapoi la legislatie

ORDIN nr. 2.398 din 25 iunie 2008

Publicare: 16-11-2008

ORDIN nr. 2.398 din 25 iunie 2008

privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora

EMITENT:     MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 17 noiembrie 2008

      In conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. (1) pct. 16 si ale art. 27 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,

    in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicata,

 

    ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) In termen de 30 de zile de la data prezentului ordin se infiinteaza, in cadrul Institutului National al Monumentelor Istorice, denumit in continuare Institutul, Comisia de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice, denumita in continuare Comisia, cu atributii in atestarea persoanelor fizice care realizeaza activitati de cercetare si inventariere a monumentelor istorice, proiectare, expertizare, verificare de proiecte, executie a lucrarilor, dirigentare a lucrarilor in domeniul protejarii monumentelor istorice.

    (2) Comisia este numita prin decizie a directorului general al Institutului si este formata din 7 experti in domeniul protejarii monumentelor istorice, angajati ai Institutului si/sau colaboratori externi.

    (3) Nu poate face parte din Comisie persoana care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

    a) este sot, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu unul dintre solicitantii persoane fizice;

    b) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin in calitate de membru, in legatura cu unul dintre solicitanti.

    (4) Daca unul dintre membrii Comisiei constata ca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (3), acesta are obligatia de a se abtine pe durata solutionarii cererii in cauza.

    (5) Pentru activitatea prestata in cadrul Comisiei de catre specialistii din afara Institutului, Institutul va incheia conventii civile sau contracte individuale de munca cu timp partial, dupa caz, conform legii.

    (6) Institutul asigura secretariatul Comisiei.

    ART. 2

    Se aproba Normele metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 3

    La data prezentului ordin se instituie Registrul specialistilor in domeniul protejarii monumentelor istorice, denumit in continuare Registrul specialistilor, si Registrul expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, denumit in continuare Registrul expertilor si verificatorilor tehnici.

    ART. 4

    (1) Inscrierea persoanelor fizice in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici si in Registrul specialistilor se face de Institut, in conformitate cu prevederile normelor metodologice prevazute in anexa.

    (2) Lista persoanelor inscrise in Registrul specialistilor si in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici va fi actualizata permanent si va fi facuta publica pe site-ul Institutului, pe cel al Ministerului Culturii si Cultelor si va fi publicata anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (3) Persoanele inscrise in Registrul specialistilor si in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici au dreptul de a desfasura activitatile din domeniile si pentru calitatile pentru care au fost atestate.

    (4) Desfasurarea activitatilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, care fac obiectul normelor metodologice prevazute in anexa, de catre alte persoane decat cele inscrise in Registrul specialistilor si in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici sau cu incalcarea prevederilor prezentului ordin este interzisa.

    ART. 5

    (1) Institutul va asigura resursele financiare, materiale si de personal necesare desfasurarii activitatii de atestare.

    (2) Toate documentele privind atestarea specialistilor si expertilor, constituind arhiva Comisiei detinuta de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, vor fi preluate de Institut, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

    (3) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii de atestare, Institutul percepe tarife de la solicitanti, corespunzatoare acestei activitati.

    (4) Valoarea si modul de gestionare a tarifelor percepute pentru eliberarea atestatelor se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

    ART. 6

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru infiintarea Comisiei de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 3 decembrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ART. 7

    Directia generala patrimoniu cultural national din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si Institutul National al Monumentelor Istorice vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                        Ministrul culturii si cultelor,

                               Adrian Iorgulescu

 

    Bucuresti, 25 iunie 2008.

    Nr. 2.398.

 

    ANEXA

 

 

                               NORME METODOLOGICE

                privind atestarea specialistilor, expertilor si

      verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    CAP. I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Interventiile asupra monumentelor istorice, asa cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de specialisti, experti si verificatori tehnici atestati, inscrisi in registrele speciale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    ART. 2

    Atestarea persoanelor fizice are drept scop asigurarea conditiilor necesare pentru cercetarea si inventarierea monumentelor istorice, expertizarea, proiectarea, verificarea si executia lucrarilor, in conformitate cu actele normative in vigoare.

    ART. 3

    Atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici se face de Ministerul Culturii si Cultelor, prin Institutul National al Monumentelor Istorice, denumit in continuare Institutul, pe baza evaluarii competentelor in domeniul protejarii monumentelor istorice, stabilite pe baza:

    a) studiilor in pregatirea profesionala de baza, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, dupa caz;

    b) pregatirii de specialitate, atestata prin forme de specializare-perfectionare sau prin durata si calitatea activitatilor prestate in domeniul monumentelor istorice;

    c) experientei dobandite prin participarea nemijlocita la executarea de lucrari, proiecte, dirigentare sau avizare, dupa caz.

 

    CAP. II

    Domeniul, exigentele, calitatile si specializarile de atestare

 

    ART. 4

    Domeniul in care se face atestarea specialistilor, expertilor, expertilor tehnici, verificatorilor si verificatorilor tehnici in baza prezentelor norme metodologice este protejarea monumentelor istorice.

    ART. 5

    Exigentele de atestare a specialistilor si expertilor sunt:

    a) specialist debutant;

    b) specialist;

    c) expert;

    d) expert tehnic.

    ART. 6

    Calitatile pentru care se acorda atestat sunt urmatoarele:

    1. pentru specialisti:

    a) elaborator studii, cercetari si inventariere monumente istorice;

    b) sef proiect de specialitate: restaurare arhitectura, structuri istorice, componente artistice si/sau urbanism istoric, dupa caz;

    c) sef proiect complex, doar pentru arhitecti;

    d) verificator/verificator tehnic;

    e) executant lucrari, in functie de specializare;

    f) diriginte lucrari, in functie de specializare;

    g) urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice, in functie de specializare;

    2. pentru experti/experti tehnici:

    a) pentru calitatea solicitata in functie de specializarea profesionala;

    b) se pot accepta si calitati pentru specializari conexe, in functie de dovedirea cunoasterii acestora sau in functie de titlurile stiintifice de specialitate dobandite, publicatii etc., dupa caz.

    ART. 7

    Specializarile pentru care se acorda atestat sunt:

    a) studii, cercetari si inventariere monumente istorice;

    b) urbanism istoric;

    c) restaurare arhitectura;

    d) consolidare/restaurare, structuri istorice;

    e) conservare/restaurare pictura murala si/sau pe lemn;

    f) restaurare lemn, lemn policrom, dupa caz;

    g) conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica, dupa caz;

    h) conservare/restaurare metal;

    i) conservare/restaurare vitralii.

    ART. 8

    (1) In vederea asigurarii conditiilor de exercitare in mod liber a profesiei, atestarea specialistilor pentru specializarile prevazute in prezentele norme metodologice se realizeaza si pentru debutanti.

    (2) In conditiile legii si cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, specialistul debutant poate elabora studii, cercetari, inventariere, documentatii de interventie, de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare, executare lucrari sau dirigentare la monumente istorice clasate in grupa "B".

    (3) Atestarea expertilor/expertilor tehnici, in raport cu responsabilitatile pe care si le pot asuma acestia in cadrul interventiilor asupra monumentelor istorice, se face pentru specializarile prevazute la art. 7.

    (4) Atestarea verificatorilor/verificatorilor tehnici, in raport cu responsabilitatile pe care si le pot asuma acestia in cadrul interventiilor asupra monumentelor istorice, se face pentru specializarile prevazute la art. 7.

 

    CAP. III

    Conditii de atestare a specialistilor si expertilor

 

    ART. 9

    (1) Atestarea in calitatea de specialist a persoanelor fizice se face pe baza indeplinirii urmatoarelor conditii generale:

    a) studii pentru specialist-debutant si specialist - absolvent de studii universitare cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de atestare si master pentru absolventii facultatilor cu 3 ani de studii (total minimum 5 ani de studii universitare);

    b) pregatire de specialitate - pentru specialist-debutant 2 ani de activitate efectiva in domeniul protejarii monumentelor istorice pentru care se solicita atestarea; pentru specialist 3 ani de activitate efectiva in domeniul protejarii monumentelor istorice. Este considerata activitate si absolvirea cursurilor de specializare postuniversitare sau a celorlalte forme de pregatire de specialitate agreate in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

    c) experienta: pentru calitatea de specialist - participarea ca intocmitor a minimum doua lucrari de investigare, cercetare ori inventariere de monumente istorice aprobate, insusite sau avizate, dupa caz, ori a doua proiecte din domeniul monumentelor istorice avizate de Ministerul Culturii si Cultelor sau participarea la executarea, dirigentarea a minimum doua lucrari de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare a unor monumente istorice, incheiate prin procese-verbale de terminare a lucrarilor favorabile ori minimum 5 ani de avizare, cumulat cu proiecte si/sau cu lucrari executate.

    (2) Atestarea in calitatea de specialist a persoanelor fizice se face pe baza indeplinirii conditiilor generale, prevazute la alin. (1), precum si a urmatoarelor conditii specifice:

    a) pentru calitatea de sef de proiect de specialitate restaurare arhitectura sau urbanism istoric este necesara obtinerea dreptului de semnatura din partea Ordinului Arhitectilor din Romania sau Registrului Urbanistilor din Romania, dupa caz;

    b) se excepteaza persoanele fizice, absolventi de scoli tehnice de arhitectura, care pana la data prezentului ordin au dovedit o experienta acumulata in domeniul proiectarii lucrarilor de restaurare concretizata in documentatii elaborate si avizate;

    c) pentru calitatea dirigentare lucrari din domeniile "Restaurare arhitectura" si "Restaurare, consolidare structuri istorice" este obligatorie obtinerea in prealabil a autorizatiei eliberate de Inspectoratul de Stat in Constructii;

    d) pentru calitatea de specialist in executare lucrari de consolidare/restaurare structuri istorice arhitectura si dirigentare lucrari, pot fi atestati in categoria specialist-debutant si, respectiv, specialist si absolventii cursurilor universitare tehnice de specialitate de scurta durata, cu respectarea conditiilor prevazute pentru specialist debutant, si a celor prevazute pentru specialisti, dar majorate cu 50%;

    e) pot fi atestate in calitate de executant lucrari de consolidare/restaurare, constructii/arhitectura si persoane fizice fara studii de specialitate in domeniu, dar care, la data prezentului ordin, au o experienta de minimum 7 ani de executie a lucrarilor, au lucrari finalizate, admise la receptie si/sau notate cu calificativele: "bine", "foarte bine" sau "exceptional";

    f) pentru obtinerea calitatii de specialist debutant, atestarea se va realiza pe baza evaluarii, prin completarea unei grile-test avand ca tematica principiile de restaurare, legislatia si reglementarile specifice domeniului, in functie de calitatile si specializarile de atestare solicitate.

    ART. 10

    (1) Atestarea in calitatea de expert a persoanelor fizice se face pe baza indeplinirii urmatoarelor conditii generale:

    a) studii superioare de lunga durata la care se pot adauga diploma de doctor si/sau doua tratate de specialitate; pentru acele specialitati care nu au organizate studii doctorale, se echivaleaza cu autoratul principal a 3 tratate publicate in edituri de specialitate;

    b) vechime - minimum 10 ani de activitate efectiva in domeniul monumentelor istorice;

    c) experienta - minimum 7 lucrari de complexitate deosebita realizate, dupa caz, ca autor, elaborator, conducator de colectiv sau sef proiect in domeniul de specializare.

    (2) Sunt considerate de complexitate deosebita acele lucrari, proiecte sau studii care presupun coordonarea intre specialitati diferite, solutii tehnice si/sau conceptuale deosebite.

    ART. 11

    (1) Atestarea in calitatea de expert, expert tehnic, verificator sau verificator tehnic se face pe baza indeplinirii urmatoarelor conditii generale:

    - studii: superioare de lunga durata;

    - vechime: minimum 3 ani in domeniu ca specialist atestat;

    - experienta: minimum 3 studii sau proiecte avizate.

    (2) Complementar indeplinirii conditiilor generale prevazute la alin. (1), pentru obtinerea calitatii de expert tehnic si/sau verificator tehnic proiecte in domeniile "Restaurare arhitectura" si "Restaurare, consolidare structuri istorice" este necesara, in prealabil, detinerea atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

 

    CAP. IV

    Procedura de atestare

 

    ART. 12

    (1) In vederea atestarii, persoanele interesate vor depune la Institut, direct sau prin posta, cu confirmare de primire, un dosar care va cuprinde:

    a) cerere-tip, conform anexei nr. 9;

    b) copie de pe carnetul de munca;

    c) copii legalizate ale diplomelor de studii, cuprinzand foile matricole ale studiilor postliceale, universitare si postuniversitare parcurse, titlurile stiintifice dobandite, alte acte proband participarea si absolvirea unor forme de pregatire in domeniul de atestare;

    d) copie legalizata a actului de echivalare a studiilor efectuate in strainatate, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din Romania, dupa caz;

    e) copii ale certificatelor privind dreptul de semnatura si inscrierea in Registrul arhitectilor si in Registrul urbanistilor a atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru exigentele de expert tehnic, verificator tehnic si diriginte de santier, dupa caz;

    f) copia actului de identitate;

    g) certificat de cazier judiciar;

    h) curriculum vitae;

    i) memoriu de activitate in domeniul de atestare;

    j) lista cuprinzand lucrarile efectuate in domeniul monumentelor istorice; pentru fiecare caz se specifica calitatea si responsabilitatile detinute, cu obligativitatea prezentarii unui extras-album de lucrari, a cartilor publicate si a unei mape cu principalele articole publicate;

    k) copii ale avizelor eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de serviciile publice deconcentrate, pentru proiecte ori lucrari la care a colaborat in specialitatea pentru care se solicita atestarea sau, dupa caz, procesele-verbale de receptie pentru lucrarile executate;

    l) chitanta de achitare a tarifului de atestare, in original.

    (2) Evidenta dosarelor de atestare primite la Institut se tine intr-un registru special.

    (3) Dosarele de atestare se pot restitui solicitantilor respinsi, la cerere.

    (4) In cazul in care Comisia de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice, denumita in continuare Comisia, solicita completarea dosarului de atestare, in scris, nedepunerea documentelor in termenul prevazut va conduce la respingerea dosarului. Termenul de depunere a documentelor solicitate nu poate fi mai mic de 15 zile si mai mare de 30 de zile lucratoare.

    ART. 13

    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:

    a) intocmeste listele cuprinzand solicitarile primite;

    b) verifica realitatea si conformitatea documentelor din dosarele de atestare;

    c) analizeaza dosarele prezentate si propune, dupa caz:

    - admiterea solicitarii de atestare si eliberarea documentelor de atestare, respectiv adeverinta de atestare pentru specialisti debutanti, certificatul de atestare si legitimatia de atestare pentru specialisti, experti si verificatori tehnici;

    - solicitarea de completari suplimentare, dupa caz, constand in documente, precizari, clarificari scrise ori orale, examinare, in scris, pentru debutanti;

    - respingerea dosarului ca nefiind in concordanta cu normele de atestare;

    d) stabileste subiecte si tematica pentru evaluarea specialistilor debutanti;

    e) analizeaza dosarele unitatilor de invatamant, ale entitatilor publice ori private care organizeaza forme de pregatire profesionala agreate pentru atestarea in domeniul monumentelor istorice, lista cursurilor postliceale, postuniversitare, a cursurilor, atelierelor si santierelor de specializare, precum si exigentele si competentele pentru care acestea sunt considerate relevante.

    (2) Comisia organizeaza sesiuni de atestare lunar si anunta data si ora de desfasurare a acestora prin afisare la sediul Institutului si/sau pe pagina de internet a acestuia.

    (3) Comisia poate fi reunita si in afara sesiunilor lunare, in scopul analizarii situatiilor de suspendare, anulare a documentelor de atestare, precum si in alte cazuri.

    (4) Punctul de vedere al fiecaruia dintre membrii Comisiei se consemneaza intr-un registru special de procese-verbale, care se contrasemneaza de secretarul Comisiei.

    (5) Pe baza verificarilor efectuate, Comisia adopta hotarari privind acordarea atestarii, respectiv respingerea solicitarii;

    (6) In baza hotararilor Comisiei, directorul Institutului emite deciziile de acordare a atestatului solicitat, respectiv deciziile de respingere a solicitarii.

    (7) Decizia de atestare are ca efect inscrierea solicitantului in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici sau in Registrul specialistilor.

    (8) Decizia de respingere a atestarii poate fi contestata la Institut, in scris, in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii.

    (9) Contestatiile se analizeaza de o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care functioneaza in cadrul Directiei de specialitate din minister, in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea lor. Hotararile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt aprobate prin decizie a directorului general al Institutului.

    (10) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecata in conditiile legii contenciosului administrativ

    ART. 14

    (1) Institutul elibereaza, in termen de 30 de zile de la data atestarii, documentele de atestare, respectiv adeverinta de atestare pentru specialisti debutanti, certificatul de atestare si legitimatia de atestare pentru specialisti, experti si verificatori tehnici, conform machetelor prezentate in anexele la prezentele norme metodologice.

    (2) In baza adeverintei ori a certificatului de atestare, persoanele atestate isi vor confectiona, pe propria raspundere, stampila/stampilele individuala/individuale, ce se vor aplica pe proiectele, documentatiile sau documentele pe care le elaboreaza, le coordoneaza sau verifica, dupa caz.

    (3) Stampila are dimensiune rotunda cu diametrul de 50 mm.

    (4) Expertii si specialistii atestati pentru calitatea dirigentare lucrari, precum si verificatorii tehnici sunt obligati sa isi confectioneze o stampila separata ce va fi folosita in momentul in care isi exercita atributiile.

    (5) Documentele de atestare si stampilele sunt netransmisibile.

    ART. 15

    (1) Secretariatul Comisiei stabileste si publica semestrial pe site-ul Institutului si al Ministerului Culturii si Cultelor Lista unitatilor de invatamant, a entitatilor publice ori private care organizeaza forme de pregatire profesionala agreate pentru atestarea in domeniul monumentelor istorice si lista cursurilor postliceale, postuniversitare, considerate relevante.

    (2) Inscrierea acestor forme de pregatire profesionala pe lista entitatilor agreate se face prin decizie a directorului general al Institutului, la propunerea Comisiei, in baza prezentarii de catre cei interesati a dosarului cuprinzand:

    a) denumirea si statutul juridic al formei de pregatire;

    b) regulamentul de functionare (admitere, promovare, absolvire etc.);

    c) programa si planul de invatamant sau pregatire practica;

    d) lista cadrelor didactice ori a instructorilor, dupa caz, insotita de CV-urile acestora.

 

    CAP. V

    Atributii si raspunderi ale specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici atestati de Ministerul Culturii si Cultelor

 

    ART. 16

    Atributii si raspunderi comune ale expertilor/expertilor tehnici, verificatorilor/verificatorilor tehnici si ale specialistilor:

    a) au obligatia de a respecta prevederile legislatiei comune si speciale in materie de interventii asupra monumentelor istorice;

    b) au obligatia respectarii avizelor de specialitate obtinute pentru lucrarile pe care le efectueaza, in litera si spiritul conservarii si restaurarii stiintifice consacrate prin Carta de la Venetia;

    c) au obligatia de a pune la dispozitie organismelor de control abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele si documentatiile solicitate;

    d) sunt obligati sa instiinteze Comisia si compartimentul de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia despre orice situatii de degradare sau de incalcare a prevederilor legale privind monumentele istorice;

    e) pentru modificarea solutiilor conceptuale sau de mare complexitate tehnica din proiectul avizat initial, expertii, verificatorii tehnici si specialistii au obligatia de a obtine avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

    ART. 17

    Atributii si raspunderi specifice specialistilor:

    (1) Specialistii debutanti au dreptul de a realiza studii, cercetari, documentatii tehnice, sa fie membri in colectivele de inventariere, proiectare si executie si sa urmareasca executarea de lucrari avand ca obiect monumente istorice de grupa B.

    (2) Elaboratorii de studii, cercetari si inventariere a monumentelor istorice trebuie:

    a) sa cunoasca criteriile de atribuire sau de pierdere a regimului juridic de monument istoric;

    b) sa cunoasca metodologia de intocmire a fiselor de monument;

    c) sa intocmeasca documentele primare ce stau la baza fiselor de monument, masuratori, relevee sumare, fotografii, cercetare de arhiva, bibliografie, alte cercetari specifice, dupa caz, precum si a rapoartelor de inspectie;

    d) sa cunoasca legislatia nationala in vigoare din domeniu, precum si conventiile internationale privind protejarea si conservarea monumentelor istorice la care Romania este parte;

    e) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a studiilor si cercetarilor intocmite;

    f) sa respecte prevederile legii dreptului de autor.

    (3) Sefii de proiect complex sau de specialitate trebuie:

    a) sa elaboreze proiecte si/sau, dupa caz, sa coordoneze toate specialitatile care concura la realizarea proiectului;

    b) sa fundamenteze riguros, din punct de vedere stiintific si tehnic, solutiile adoptate, in acord cu cerintele stipulate in legislatia nationala si cu recomandarile din actele internationale din domeniul monumentelor istorice;

    c) sa respecte concluziile conceptuale ale expertizelor, precum si prevederile referatelor de verificare tehnica;

    d) sa prezinte Ministerului Culturii si Cultelor, la cererea acestuia, datele stiintifice si tehnice necesare pentru sustinerea proiectelor elaborate;

    e) sa respecte avizele Ministerului Culturii si Cultelor prin introducerea prevederilor acestora in lucrarile elaborate;

    f) sa prezinte spre reavizare eventualele modificari si completari majore fata de solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor situatii noi pe santierele de restaurare;

    g) sa urmareasca, sa verifice si sa aprobe pe santier modul de punere in opera a documentatiilor pe care le-au intocmit;

    h) sa dispuna, fara incalcarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor, adaptarile solutiilor tehnice in conformitate cu situatia reala din santier prin acte scrise;

    i) sa participe, daca sunt invitati, la analizarea ofertelor de executie a lucrarilor propriu-zise, precum si la receptionarea acestora;

    j) sa semneze si sa stampileze toate documentatiile elaborate;

    k) sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor elaborate.

    (4) Executantii de lucrari trebuie:

    a) sa conduca lucrari de interventii la monumentele istorice, numai in baza documentatiilor de executie avizate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu respectarea prevederilor cuprinse in autorizatia si in avizele legale de construire;

    b) sa coordoneze activitatea de atasamentare a lucrarilor executate si sa isi insuseasca continutul caietelor de atasamente;

    c) sa asigure conducerea punctelor de lucru din subordine cu personal calificat si specializat in domeniu;

    d) sa cunoasca cu exactitate continutul documentatiilor de executie pentru toate punctele de lucru din subordine;

    e) sa asigure informarea operativa a sefului de proiect si a dirigintelui lucrarii, ori de cate ori este cazul, despre evolutia lucrarilor si, in special, despre necesitatea de adaptare a solutiilor din documentatie cu situatia reala din teren;

    f) sa cunoasca principiile generale de restaurare si de conservare stipulate in legislatia nationala si in recomandarile din actele internationale din domeniul monumentelor istorice;

    g) sa nu permita abaterea de la prevederile documentatiei avizate sau de la dispozitiile de santier;

    h) sa cunoasca tehnicile si materialele traditionale de executie, specifice domeniului de activitate;

    i) sa se preocupe permanent de perfectionarea angajatilor in meseriile traditionale ce acopera domeniul;

    j) sa opreasca executarea lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate, abateri de la prevederile proiectului de executie ori au fost descoperite urme de interes arheologic, arhitectural sau artistic, sa asigure punerea in siguranta a descoperirii si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa decizia sefului de proiect si a comisiei zonale a monumentelor istorice;

    k) sa raspunda, conform atributiilor ce le revin, de realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor specifice lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentului istoric;

    l) sa intocmeasca si sa tina la zi registrele de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund; sa tina la zi jurnalul de restaurare si intreaga documentatie necesara tipului de proiect;

    m) sa urmareasca si sa respecte normele de protectia muncii.

    (5) Dirigintii de lucrari:

    a) dirigintele de santier este reprezentantul angajatorului pentru lucrarile de executie, prin care acesta isi exercita controlul asupra corectitudinii tehnice si economice a lucrarilor contractate;

    b) dirigintele de santier are toate atributiile si raspunderile pe care i le acorda angajatorul in conformitate cu prevederile juridice si tehnice privind activitatea generala in constructii, la care se adauga cele specifice domeniului monumentelor istorice, dupa cum urmeaza:

    1. cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate ce se executa;

    2. supravegherea si controlul corectitudinii interventiilor de orice natura pe perioada executarii lucrarilor, in acord cu specificul lucrarilor de conservare-restaurare;

    3. aducerea la cunostinta angajatorului a necesitatii asigurarii protejarii monumentului in caz de intrerupere temporara sau pe o perioada nedeterminata, dupa caz, a lucrarilor de restaurare aflate in curs de executie;

    4. urmarirea aplicarii cu strictete a inscrisurilor din registrul de comunicari de santier, inspectie si control si din registrul de dispozitii de santier;

    5. asigurarea in permanenta a celei mai bune conlucrari intre beneficiar si finantator, pe de o parte, si specialisti - cercetatori, proiectanti si executanti, pe de alta parte;

    6. verificarea in permanenta a calitatii materialelor puse in opera, in acord cu prevederile proiectului avizat;

    7. verificarea temeinica a inscrisurilor si a schitelor din caietele de atasamente ale santierului, cu pozitionarea exacta a fiecarei interventii, avand in vedere importanta acestor caiete in cadrul jurnalului de restaurare;

    8. semnalarea prompta a oricaror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural si solicitarea catre angajator de a lua masurile de protejare provizorie a acestora pana la inregistrarea lor si decizia privind continuarea lucrarilor;

    9. participarea si urmarirea intocmirii jurnalului de restaurare cartea constructiei si predarea acesteia detinatorului monumentului la receptia lucrarilor.

    ART. 18

    Atributii si raspunderi specifice expertilor si expertilor tehnici:

    a) expertii atestati conform prezentelor norme metodologice sunt singurii indreptatiti sa elaboreze expertize, dar numai pentru specializarea in care au fost atestati, respectiv: arhitectura, structura, urbanism, restaurare componente artistice, studii, cercetari;

    b) raspund de asigurarea cerintelor impuse de doctrinele ori principiile conservarii si restaurarii monumentelor istorice, precum si de normele de restaurare stipulate in conventiile internationale din domeniul monumentelor istorice la care Romania este parte, atat prin stabilirea domeniilor in care este necesara abordarea studiilor si a cercetarilor preliminare, cat si prin conceptele de restaurare, de la conservare si consolidare pana la punerea in valoare;

    c) expertii in specialitatea arhitectura coordoneaza toate specialitatile ce concura la elaborarea expertizelor, la intocmirea studiului de fezabilitate si a proiectelor de executie;

    d) expertii vor certifica in fazele urmatoare de proiectare ca s-au respectat solutiile de principiu continute in concluziile expertizei, precum si avizele eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor, iar pe parcursul executarii lucrarilor si la receptia acestora, punerea in opera a proiectului;

    e) expertii vor stabili specialitatile pentru care sunt necesare investigatii si verificari pentru extinderea expertizei si/sau fazele urmatoare de cercetare si proiectare;

    f) expertii vor semna si vor stampila toate piesele scrise si desenate ale expertizelor pe care le intocmesc;

    g) expertii pot elabora studii, cercetari si proiecte, dar nu pot verifica si aviza propriile documentatii elaborate;

    h) expertii vor tine la zi registrul de evidenta a expertizelor intocmite si a acordurilor cu privire la documentatiile elaborate de specialistii intocmitori;

    i) raspunderile expertilor care au primit atestatul si isi exercita atributiile in exigentele pentru verificare proiecte, sef de proiect de specialitate, executare lucrari, dirigentare lucrari sunt aceleasi cu cele ale specialistilor.

    ART. 19

    Atributii si raspunderi specifice verificatorilor si verificatorilor tehnici:

    a) sa verifice, conform specializarilor pentru care au fost atestati, continutul si calitatea documentatiilor pentru care se solicita verificarea;

    b) sa verifice documentatiile tehnice de executie privind interventiile la monumentele istorice;

    c) sa nu exercite atributiile de verificator asupra propriilor proiecte;

    d) sa urmareasca in fazele de proiectare prezentate respectarea prevederilor expertizelor avizate, precum si a continutului avizelor Ministerului Culturii si Cultelor acordate la faze anterioare de proiectare;

    e) sa atentioneze proiectantul cu privire la modificarile ce pot decurge din alte cerinte si/sau reglementari tehnice in vigoare si sa stabileasca modul de solutionare;

    f) sa semneze si sa stampileze piesele scrise si desenate care au facut obiectul verificarii si sa intocmeasca referatul de verificare in conformitate cu exigentele legale;

    g) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta al documentatiilor verificate.

 

    CAP. VI

    Sanctiuni

 

    ART. 20

    (1) Nerespectarea atributiilor si raspunderilor ce revin specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, in functie de gravitatea faptei comise, se sanctioneaza astfel:

    a) avertisment, care se constituie intr-o comunicare justificata a sanctiunii;

    b) suspendarea certificatului de atestare si a legitimatiei pe o perioada de la 6 luni la 2 ani;

    c) anularea certificatului de atestare si a legitimatiei.

    (2) Aplicarea sanctiunilor se face gradual sau direct, in functie de gravitatea faptei.

    ART. 21

    (1) Aplicarea sanctiunilor se face la sesizarea specialistilor directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a imputernicitilor Ministerului Culturii si Cultelor sau a compartimentului de specialitate din minister ori a membrilor Comisiei.

    (2) Raportul de constatare/sesizarea intocmit/intocmita de persoanele prevazute la alin. (1) va fi supus/supusa analizei unei comisii formate din 3 specialisti/experti, numita prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care propune, dupa caz, clasarea sesizarii, stabilirea sanctiunii si durata acesteia.

    (3) Comisia prevazuta la alin. (2) este constituita din urmatoarele persoane: un specialist numit de Comisie, unul recomandat de Ministerul Culturii si Cultelor si unul propus de catre cel impotriva caruia este formulata sesizarea, din randul persoanelor inscrise in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici sau in Registrul specialistilor.

    (4) Aplicarea sanctiunilor se face prin decizie a directorului general al Institutului, pe baza referatului comisiei prevazute la alin. (2).

    (5) Decizia directorului general al Institutului se comunica, prin scrisoare cu confirmare de primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.

    ART. 22

    Pe perioada in care documentele de atestare sunt suspendate sau anulate, persoana fizica in cauza nu mai poate realiza activitati in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice, iar lista se publica pe site-ul Institutului si pe cel al Ministerului Culturii si Cultelor.

    ART. 23

    Avertismentul si suspendarea documentelor de atestare se considera ridicate la data indeplinirii conditiilor care au condus la luarea masurii de sanctionare, pana la sfarsitul perioadei de sanctionare.

    ART. 24

    Anularea certificatului de atestare se face in urmatoarele cazuri:

    a) cand, prin activitatea sa, persoana fizica atestata produce mutilari sau distrugeri ale monumentului istoric, ca urmare a nerespectarii documentatiilor si avizelor;

    b) cand persoana fizica atestata a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiuni legate de exercitarea profesiei;

    c) cand persoana atestata are cel putin 3 stadii, expertize, proiecte respinse la avizare.

    ART. 25

    Documentele de atestare suspendate sau anulate se predau de catre detinatori Institutului in termen de 15 zile de la instiintare.

    ART. 26

    In cazul in care faptele care au condus la suspendarea sau la anularea certificatului de atestare intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, Comisia propune directorului general al Institutului sesizarea autoritatilor publice competente.

    ART. 27

    (1) Suspendarea sau, dupa caz, anularea documentelor de atestare produce efect de la data comunicarii deciziei.

    (2) Titularul unui atestat anulat nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unui nou atestat timp de 3 ani de la data retragerii.

    (3) Suspendarea sau anularea atestatului este mentionata in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici sau, dupa caz, in Registrul specialistilor.

    ART. 28

    (1) Deciziile de suspendare sau, dupa caz, de anulare a atestatului pot fi contestate in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.

    (2) Contestatiile se depun la Institut si se solutioneaza, in termen de 5 zile lucratoare, de catre o comisie constituita in acest scop, ai carei membri sunt numiti prin decizie a directorului general al Institutului.

    (3) Persoanele nemultumite se pot adresa instantelor de judecata competente, in conditiile legii.

    (4) Pe perioada rezolvarii contestatiilor prevazute la alin. (2), drepturile pe care le acorda documentele de atestare sunt suspendate.

 

    CAP. VII

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 29

    Dirigintii de santier, responsabilii cu urmarirea comportarii in timp a lucrarilor si responsabilii privind controlul tehnic de calitate, autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii, pot lucra in domeniul monumentelor istorice cu conditia obtinerii atestatului Ministerului Culturii si Cultelor Institutul National al Monumentelor Istorice, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ART. 30

    Expertii tehnici, verificatorii tehnici si responsabilii tehnici cu executia, atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pot lucra in domeniul monumentelor istorice cu conditia obtinerii atestatului Ministerului Culturii si Cultelor - Institutul National al Monumentelor Istorice, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ART. 31

    Expertii tehnici si verificatorii tehnici atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, atestati si de Ministerul Culturii si Cultelor - Institutul National al Monumentelor Istorice, dupa prelungirea termenului de valabilitate a atestatului de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, se vor prezenta la Institut pentru prelungirea termenului de valabilitate a atestatului Ministerului Culturii si Cultelor, care se consemneaza in legitimatie de catre conducerea Institutului.

    ART. 32

    Specialistii si expertii atestati in baza Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru infiintarea Comisiei de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare, pot solicita Institutului actualizarea documentelor de atestare.

    ART. 33

    Nu pot fi atestate persoanele carora li s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit pentru savarsirea unei infractiuni.

    ART. 34

    Atestarea persoanelor fizice din statele membre ale Uniunii Europene, care executa lucrari de restaurare a monumentelor istorice si solicita inscrierea in Registrul specialistilor si in Registrul expertilor tehnici, se face automat, in urma prezentarii atestatului de libera practica in specializarea respectiva obtinut in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in original si in copie legalizata, impreuna cu o traducere a acestuia in limba romana, autentificata de autoritatile competente din statul care a emis respectivul atestat.

    ART. 35

    Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

 

    ANEXA 1

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    ADEVERINTA DE ATESTARE se gaseste in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 2

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    CERTIFICATUL DE ATESTARE se gaseste in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 3

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    CERTIFICATUL DE ATESTARE se gaseste in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 4

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    CERTIFICATUL DE ATESTARE se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 5

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    LEGITIMATIA DE SPECIALIST IN DOMENIUL PROTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 25 si 26 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 6

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    LEGITIMATIA DE EXPERT IN DOMENIUL PROTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 7

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    LEGITIMATIA DE EXPERT TEHNIC IN DOMENIUL PROTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 28 si 29 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA 8

    la normele metodologice

----------

    NOTA (CTCE)

    MACHETELE STAMPILELOR SPECIALISTILOR SI EXPERTILOR IN DOMENIUL MONUMENTELOR ISTORICE se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2008, la pagina 30 (a se vedea imaginea asociata).

 

    ANEXA Nr. 9

    la normele metodologice

*T*

                            Domnule Director general

 

    Subsemnatul/Subsemnata, .................................., nascut/nascuta

  la data de ................................... in*1) ......................,

  tara .................., domiciliat/domiciliata in*2) .....................,

  tara .................., cetatean al*3) ...................................,

  legitimat/legitimata cu B.I./C.I/pasaport seria ............ nr. ..........,

  CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, eliberat/eliberata de ....................,

  de profesie ...................., solicit atestarea profesionala in domeniul

  protejarii monumentelor istorice din Romania pentru exigenta, calitatile si

  specializarile urmatoare:

    - exigenta .............................;

    - calitatile ...............................;

    - specializarile ........................ .

    Anexat depun documentele prevazute in Normele metodologice privind

  atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul

  protejarii monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii

  si cultelor nr. 2.398/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,

  Partea I, nr. ........ .

    Declar ca am luat cunostinta de atributiile, obligatiile si raspunderile

  persoanei fizice atestate, pe care inteleg sa le respect  intocmai, conform

  prevederilor legale.

    De asemenea, declar ca, in cazul atestarii, sunt/nu sunt de acord cu

  publicarea datelor personale din Registrul specialistilor/expertilor,

  gestionate de Institutul National al Monumentelor Istorice, si ma angajez ca,

  in cazul in care mi se modifica coordonatele de contact, sa vi le transmit

  de indata pentru actualizarea datelor din registru.

    In final, va rog sa dispuneti sa mi se comunice din timp data la care

  trebuie sa ma prezint pentru un eventual interviu sau pentru ridicarea

  atestatului, dupa caz.

 

    Cu multumiri,

 

    Localitatea ....................      Numele/prenumele solicitantului

    Data ...........................      ................................

                                          Semnatura ......................

                                          Sau prin reprezentant legal:

                                          ................................

                                          Numele/prenumele

                                          ................................

                                          Semnatura si stampila ..........

                                          ................................

                                          Telefon/fax, e-mail: ...........

                                          ................................

 

  Domnului Director general al Institutului National al Monumentelor Istorice

---------

   *1) Localitatea, coordonatele administrative.

   *2) Adresa, localitatea, coordonatele administrative.

   *3) Tara membra/nemembra a Uniunii Europene.

*ST*

 

                                    --------