Inapoi la legislatie

ORDIN nr. 2.220 din 19 aprilie 2007

Publicare: 22-11-2007

ORDIN nr. 2.220 din 19 aprilie 2007

pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

EMITENT:     MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 23 noiembrie 2007

 

    In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) pct. 18, alin. (4) si ale art. 28 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,

    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Normele privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.

    ART. 3

    Prezentul ordin se comunica Directiei generale patrimoniu cultural national - Directia monumente istorice si arheologie din Ministerul Culturii si Cultelor si Oficiului National al Monumentelor Istorice, care vor lua masuri in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor acestuia.

 

           Ministrul culturii si cultelor,

                 Adrian Iorgulescu

 

    Bucuresti, 19 aprilie 2007.

    Nr. 2.220.

 

    ANEXA

 

                               NORME

    privind procedura de atestare si inscriere in registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    CAP. I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, denumita in continuare Procedura, stabileste cadrul normativ privind desfasurarea acestor activitati de interes public.

    ART. 2

    Aplicarea prezentei proceduri are ca scop realizarea in mod unitar a activitatii de autorizare a operatorilor economici, persoane juridice, care isi desfasoara activitatea in domeniul protejarii monumentelor istorice, stabilind conditiile de emitere a autorizatiilor, domeniile pentru care se emit autorizatiile, precum si valabilitatea autorizatiilor eliberate.

    ART. 3

    (1) Obiectivul principal urmarit prin autorizarea operatorilor economici, persoane juridice, din domeniul de referinta este asigurarea nivelului calitativ al lucrarilor si a respectarii prevederilor legale din domeniul monumentelor istorice.

    (2) In sensul prevederilor prezentelor norme sunt considerati operatori economici persoanele juridice legal infiintate si care au ca obiect principal de activitate desfasurarea de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice.

    ART. 4

    (1) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate al imobilului, se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, de catre operatorii economici, persoane juridice, autorizati sa desfasoare urmatoarele categorii de activitati:

    a) cercetare in domeniul monumentelor istorice;

    b) proiectare in domeniul monumentelor istorice;

    c) executare de lucrari in domeniul monumentelor istorice.

    (2) Autorizarea operatorilor economici se refera la evaluarea, pe baza de dosar, a calificarii acestora in domeniul pentru care au solicitat obtinerea autorizatiei.

    ART. 5

    Autorizarea operatorilor economici in domeniul protejarii monumentelor istorice nu conduce la transferul responsabilitatii de la operatorii economici autorizati la autoritatea emitenta si nici nu ii exonereaza pe acestia de obligatiile legale ce le revin.

    ART. 6

    Procedura se aplica oricarui operator economic ce desfasoara activitate pe teritoriul national in domeniul protejarii monumentelor istorice.

 

    CAP. II

    Autoritati competente

 

    ART. 7

    (1) Autorizatia in vederea desfasurarii de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice se emite sub semnatura directorului general al Oficiului National al Monumentelor Istorice, conferind titularului deplinatatea drepturilor legale pentru exercitarea carora a fost emisa.

    (2) Activitatea de verificare a legalitatii, precum si din punctul de vedere al continutului a documentatiilor depuse de operatorii economici in vederea emiterii autorizatiilor, precum si a inscrierii acestora in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, denumit in continuare Registru, este desfasurata de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice.

    ART. 8

    In vederea realizarii activitatilor prevazute la art. 7 alin. (2), s-a constituit, la nivelul Oficiului National al Monumentelor Istorice, Serviciul evaluare si avizare documentatii, organizat in subordinea directa a directorului general al Oficiului National al Monumentelor Istorice.

    ART. 9

    Personalul de specialitate, atestat pentru activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, din structura Serviciului evaluare si avizare documentatii nu poate presta aceasta activitate pentru operatorii economici care desfasoara activitate de acest gen pe teritoriul national.

 

    CAP. III

    Procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    SECTIUNEA 1

    Procedura de atestare a operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    ART. 10

    In vederea autorizarii in domeniul protejarii monumentelor istorice, operatorii economici, constituiti potrivit dispozitiilor legale in vigoare si abilitati sa desfasoare activitate de natura economica pe teritoriul national, depun la Oficiul National al Monumentelor Istorice urmatoarele documente:

    a) cererea de autorizare a operatorilor economici pentru desfasurarea de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, conform modelului continut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme;

    b) copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului, cu codul unic de inregistrare;

    c) certificat de constatare de la oficiul registrului comertului, in care sa fie mentionat codul CAEN 9252 "Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor", emis cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii documentatiei in forma completa, in original;

    d) cazierul judiciar al asociatilor care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale sau, dupa caz, al administratorilor/conducatorului organului de conducere al operatorului economic, in original;

    e) declaratie pe propria raspundere a asociatilor care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale sau, dupa caz, a administratorilor/conducatorului organului de conducere al operatorului economic privind neimplicarea acestora in activitati care au adus prejudicii sau au condus la distrugerea de monumente istorice;

    f) angajamentul persoanei care gireaza prin atestatul sau profesional activitatea operatorului economic, prin care isi asuma obligatia de a respecta reglementarile legale din domeniul monumentelor istorice;

    g) copii avizate, pentru conformitate, de pe documentele care dovedesc ca cel putin unul dintre asociatii care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale sau, dupa caz, administratorul/conducatorul organului de conducere al operatorului economic ori cel putin un angajat sau colaborator este inscris in Registrul specialistilor sau in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici atestati de catre Ministerul Culturii si Cultelor/Institutul National al Monumentelor Istorice. Documentele doveditoare vor consta in contract de munca, inregistrat la organele competente, incheiat de operatorul economic solicitant cu persoana ce are calitatea de specialist atestat in domeniu, pentru o perioada cel putin egala cu perioada de acordare a autorizatiei;

    h) documente care atesta calificarea profesionala in domeniu a persoanelor precizate la lit. f), in copie legalizata.

    ART. 11

    (1) Documentele prevazute la art. 10 lit. a)-h) sunt obligatorii in vederea emiterii autorizatiei. Acestea se depun, impreuna cu dovada achitarii tarifului pentru eliberarea autorizatiei, de catre operatorul economic solicitant la secretariatul Oficiului National al Monumentelor Istorice.

    (2) Specialistul sau expertul atestat nu poate gira prin atestatul sau activitatea a mai mult de 3 operatori economici in domeniul protejarii monumentelor istorice.

    (3) In toate cazurile, specialistul sau expertul care gireaza prin atestatul sau profesional activitatea operatorului economic trebuie sa fie atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor/Institutul National al Monumentelor Istorice in domeniul pentru care se solicita de catre operatorul economic emiterea autorizatiei (cercetare, proiectare sau executie).

    ART. 12

    (1) Avand in vedere prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, prin care se stabilesc conditiile de acces la profesiile reglementate si exercitarea lor pe teritoriul national pentru detinatorii unor calificari profesionale obtinute in alte state membre ale Uniunii Europene, persoana sau persoanele care gireaza activitatea operatorului economic poate/pot fi si resortisant/resortisanti al/ai unui alt stat membru, daca indeplineste/indeplinesc conditiile pentru recunoasterea calificarilor profesionale cu relevanta in domeniul protejarii monumentelor istorice.

    (2) Recunoasterea calificarilor profesionale potrivit alineatului precedent confera dreptul titularului de a presta serviciile sub titlul profesional din limba romana corespunzator.

    ART. 13

    (1) In cazul in care constata ca documentele prevazute la art. 10 lit. a)-h) nu sunt depuse in forma solicitata sau nu sunt depuse in forma completa, Serviciul evaluare si avizare documentatii va notifica in legatura cu aceasta imprejurare operatorul economic, indicand si modul de remediere a situatiei, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre acesta a documentatiei.

    (2) Daca in termen de 10 zile lucratoare de la primirea comunicarii operatorul economic nu completeaza documentatia conform precizarilor de completare, se considera ca a renuntat la cererea de autorizare.

    (3) O noua solicitare va trebui sa contina in mod complet documentatia necesara, precum si dovada achitarii tarifului pentru eliberarea autorizatiei.

    ART. 14

    (1) Emiterea autorizatiilor se face pe baza referatelor de verificare a documentatiilor, ce contin propunerile de emitere a acestora pentru activitati de cercetare, proiectare si executare de lucrari in domeniul monumentelor istorice, care se inainteaza spre aprobare directorului general al Oficiului National al Monumentelor Istorice.

    (2) Autorizatiile se emit in termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei in forma completa, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

    ART. 15

    (1) Autorizatia in vederea desfasurarii de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice are termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii acesteia.

    (2) Autorizatia confera drepturi legale, in acest sens, in mod exclusiv, titularului caruia i-a fost emisa si doar pentru domeniul in care a fost autorizat.

    ART. 16

    (1) Operatorul economic autorizat va putea sa solicite, prin cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme, prelungirea autorizatiei pentru o noua perioada de 24 de luni.

    (2) Impreuna cu cererea de prelungire a autorizatiei, solicitantul va depune documentele prevazute la art. 10 lit. c)-e), precum si, dupa caz, la lit. f)-h), daca persoana care gireaza activitatea autorizata este alta decat cea care a girat pe perioada anterioara.

    (3) Prelungirea autorizatiei poate fi solicitata, cu conditia ca documentatia prevazuta la alin. (1) si (2) sa fie depusa in forma completa, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei detinute.

    (4) Prevederile art. 7, 13 si 15 ale prezentelor norme se aplica in mod corespunzator.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Procedura de inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    ART. 17

    (1) Operatorii economici, persoane juridice, pentru care s-a emis autorizatia in domeniul protejarii monumentelor istorice au obligatia de a solicita, prin cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme, inscrierea in Registru la momentul eliberarii autorizatiei.

    (2) Eliberarea autorizatiei este conditionata in toate cazurile de indeplinirea obligatiei operatorului economic de a solicita inscrierea in Registru.

    ART. 18

    In cazul in care operatorul economic nu isi indeplineste obligatiile privind solicitarea inscrierii in Registru, in cel mult 30 de zile de la data la care este incunostintat asupra acordarii autorizatiei solicitate, pierde dreptul la eliberarea autorizatiei, fara restituirea tarifului pentru eliberarea autorizatiei.

    ART. 19

    (1) Registrul este public, in conditiile stabilite prin prezentele norme.

    (2) In vederea inscrierii in Registru, operatorul economic va depune la secretariatul Oficiului National al Monumentelor Istorice o cerere de inscriere, impreuna cu dovada achitarii tarifului de inscriere in Registru.

    ART. 20

    (1) Eliberarea extrasului din Registru poate fi solicitata de orice persoana interesata, cu achitarea corespunzatoare a tarifului pentru eliberarea extrasului de Registru, stabilit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

    (2) Oficiul National al Monumentelor Istorice are obligatia de a elibera, pe cheltuiala persoanei solicitante, certificate constatatoare ca o anumita mentiune este sau a fost inscrisa la o anumita data in Registru.

    (3) Actele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta, daca se face dovada achitarii tarifului pentru eliberarea extrasului de Registru, respectiv a tarifului pentru eliberarea certificatului constatator, dupa caz, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

    (4) Pentru informatiile solicitate de autoritatile competente din tarile membre ale Uniunii Europene, in aplicarea Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, nu se percep taxe sau tarife daca exista reciprocitate de tratament pentru informatiile solicitate de la acestea de catre autoritatile romane cu atributii de gestionare a datelor in domeniile de referinta.

    ART. 21

    Inscrierea in Registru a autorizatiilor emise sau a mentiunilor in legatura cu acestea este opozabila tertilor de la data operarii lor in Registru.

    ART. 22

    Desfasurarea de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice de catre operatorii economici, persoane juridice, autorizati potrivit prevederilor legale, in alte domenii decat cel pentru care a fost eliberata autorizatia si s-au inscris mentiunile in Registru, precum si nerespectarea conditiilor in care a fost eliberata aceasta autorizatie atrag raspunderea civila, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile Legii nr. 422/2001, republicata.

    ART. 23

    Registrul are urmatorul continut:

*T*

┌─┬─────────┬─────┬────────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────────┐

│N│Denumirea│Codul│Datele de   │Numarul/│Domeniul │Numele si   │  Observatii │

│r│operato- │unic │contact ale │  date  │autorizat│prenumele   │             │

│ │rului    │ de  │operatorului│autori- │         │persoanelor │             │

│c│economic │inre-│economic    │zatiei  │         │care gireaza│             │

│r│         │gis- │            │        │         │activitatea │             │

│t│         │trare│            │        │         │autorizata  │             │

│ │         │     │            │        │         │            │             │

│ │         │     │            │        │         │            │             │

│ │         │     │            │        │         │            │             │

├─┼─────────┼─────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤

│0│   1     │ 2   │     3      │   4    │   5     │     6      │       7     │

├─┼─────────┼─────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤

│ │         │     │            │        │         │            │             │

└─┴─────────┴─────┴────────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘

*ST*

 

    ART. 24

    (1) Informatiile continute in Registru sunt de interes public.

    (2) Datele din Registru privind denumirea operatorilor economici, persoane juridice, codul unic de inregistrare, datele de contact, numarul si data emiterii autorizatiei, domeniul in care s-a obtinut autorizatia, precum si numele si prenumele persoanelor care gireaza activitatea autorizata se publica pe site-ul oficial al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si pe site-ul Oficiului National al Monumentelor Istorice, ce are calitate de autoritate emitenta.

    (3) Oficiul National al Monumentelor Istorice gestioneaza in mod exclusiv baza de date din Registru, oferind posibilitatea persoanelor interesate de a accesa informatii in legatura cu mentiunile continute in acesta, prin postarea pe site-ul institutiilor mentionate a datelor prevazute la alin. (1).

    (4) Informatiile obtinute prin accesarea site-ului Ministerului Culturii si Cultelor si a celui al Oficiului National al Monumentelor Istorice si listate nu constituie certificat constatator.

    ART. 25

    Personalul Serviciului evaluare si avizare documentatii din cadrul Oficiului National al Monumentelor Istorice, care conduce, executa si gestioneaza operatiunile specifice Registrului, raspunde pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise in Registru. In acest scop verifica cererile si actele insotitoare sub aspectul respectarii prevederilor legale si al existentei dovezilor aferente, precum si al corelarii datelor inscrise in Registru cu cererile solicitantilor.

    ART. 26

    (1) Operatorii economici, persoane juridice, care desfasoara activitati de protejare a monumentelor istorice in tarile membre ale Uniunii Europene vor solicita autorizarea pentru a desfasura activitati de acest gen, pe teritoriul Romaniei, dupa parcurgerea in prealabil a procedurilor administrative prevazute de legislatia in vigoare pentru desfasurarea de activitati cu caracter economic.

    (2) Procedura de autorizare si de inscriere a acestora in Registru are loc in baza prezentarii in original si in copie legalizata a unor autorizatii similare din punctul de vedere al continutului lor, impreuna cu o traducere exacta a acestora in limba romana, autentificata de autoritatile competente din statul care a emis respectivul document.

    (3) Cerintele referitoare la respectarea reglementarilor legale din domeniul protejarii monumentelor istorice si la calitatea de specialist in domeniu a persoanelor care gireaza activitatea operatorului economic se aplica in mod corespunzator.

 

    CAP. IV

    Sanctiuni aplicabile

 

    ART. 27

    Pe durata de valabilitate a autorizatiei, operatorul economic este obligat sa comunice orice modificare a elementelor pe baza carora s-a emis autorizatia, in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data intervenirii respectivei modificari.

    ART. 28

    (1) Oficiul National al Monumentelor Istorice are dreptul de a verifica, pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei, indeplinirea conditiilor in baza carora s-a acordat atestarea, precum si a respectarii de catre operatorul economic a tuturor celorlalte obligatii legale privind desfasurarea activitatii sau activitatilor autorizate in domeniul protejarii monumentelor istorice.

    (2) Mentinerea conditiilor de atestare se evalueaza anual.

    ART. 29

    (1) Autoritatea emitenta va proceda la suspendarea, retragerea sau anularea autorizatiei, de la data neindeplinirii conditiilor in care aceasta s-a emis, cu inscrierea mentiunii de suspendare, de retragere sau de anulare in Registru.

    (2) Masura suspendarii se aplica pe o durata de cel mult 6 luni, pana la data remedierii de catre operatorul economic a situatiei de neindeplinire a conditiilor in care s-a acordat atestarea. Suspendarea nu confera dreptul la prelungirea autorizatiei cu o perioada corespunzatoare suspendarii.

    (3) Daca imprejurarea ce conduce la neindeplinirea conditiilor si pentru care s-a decis suspendarea autorizatiei operatorului economic persista pe o durata mai mare de 6 luni, autoritatea emitenta va proceda la retragerea autorizatiei.

    ART. 30

    Anularea autorizarii operatorilor economici, persoane juridice, cu activitate in domeniul monumentelor istorice se va dispune in urmatoarele cazuri:

    a) operatorul economic autorizat, prin activitatea sa, aduce atingere integritatii materiale a monumentelor istorice;

    b) operatorul economic autorizat desfasoara alte activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice decat cele pentru care a fost acordata autorizatia.

    ART. 31

    Impotriva dispozitiilor privind respingerea cererii privind autorizarea sau prin care s-au luat masuri de suspendare, de retragere sau de anulare a autorizatiei, dupa caz, operatorul economic ce suporta sanctiunea sau masura luata poate formula contestatie in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ANEXA 1

    ───────

la norme

──────────

 

                                     CERERE

    de autorizare a operatorilor economici pentru desfasurarea de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    Subsemnatul*1), ........, domiciliat in .........., cu datele de identificare ............, in conformitate cu art. 26 alin. (1) pct. 18 si alin. (4), coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, solicit emiterea autorizatiei pentru*2) .............., in domeniul*3) .................................,

    Anexez prezentei cereri urmatoarele documente doveditoare:

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

 

                          Data:

                      ...............

 

    Semnatura:

    Numele si prenumele .............................

_________

    *1) Se completeaza cu datele de identificare ale persoanei care detine functia de conducere a operatorului economic solicitant: numele si prenumele, adresa, seria, numarul si data eliberarii C.I./B.I., codul numeric personal.

    *2) Se completeaza cu datele de identificare ale operatorului economic solicitant: denumirea, sediul, numarul de telefon si fax, codul unic de inregistrare, contul bancar si banca la care este deschis.

    *3) Se completeaza cu domeniile: cercetare, proiectare sau executare lucrari, dupa caz.

 

 

    ANEXA 2

    ───────

la norme

─────────

                  Prezentarea grafica a Autorizatiei

 

    NOTA (CTCE)

 

    Reprezentarea grafica a autorizatiei se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 799 din 23 noiembrie 2007, la pagina 14, a se vedea imaginea asociata

 

    ANEXA 3

    ───────

la norme

────────

 

                                CERERE

    de prelungire a autorizatiei operatorilor economici, pentru desfasurarea de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    Subsemnatul*1), ........., domiciliat in ........., cu datele de identificare ............, solicit prelungirea Autorizatiei seria ........ nr. ........../....................., cu inscrierea automata de mentiuni privind perioada de prelungire in Registrul operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, in conformitate cu art. 26 alin. (1) pct. 18 si alin. (4), coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, prin eliberarea autorizatiei pentru*2) ................, in domeniul*3) ....................... .

    Anexez prezentei cereri urmatoarele documente doveditoare:

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

    -..................................................................

 

                                             Data:

                                           ...........

 

    Semnatura:

    Numele si prenumele ..........................

__________

    *1) Se completeaza cu datele de identificare ale persoanei care detine functia de conducere a operatorului economic solicitant: numele si prenumele, adresa, seria, numarul si data eliberarii C.I./B.I., codul numeric personal.

    *2) Se completeaza cu datele de identificare ale operatorului economic solicitant: denumirea, sediul, numarul de telefon si fax, codul unic de inregistrare, contul bancar si banca la care este deschis.

    *3) Se completeaza cu domeniile: cercetare, proiectare sau executare lucrari, dupa caz.

 

    ANEXA 4

    ───────

la norme

─────────

 

                             CERERE

    de inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice

 

    Subsemnatul*1), ..........., domiciliat in ........., cu datele de identificare ......., solicit inscrierea in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice, in conformitate cu art. 26 alin. (1) pct. 18 si alin. (4), coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, pentru*2) ......., in domeniul*3) ............................................ .

    Anexez prezentei cereri dovada achitarii taxei pentru inscrierea in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice.

 

                                       Data:

                                     ..........

 

    Semnatura:

    Numele si prenumele .....................

__________

    *1) Se completeaza cu datele de identificare ale persoanei care detine functia de conducere a operatorului economic solicitant: numele si prenumele, adresa, seria, numarul si data eliberarii C.I./B.I., codul numeric personal.

    *2) Se completeaza cu datele de identificare ale operatorului economic solicitant: denumirea, sediul, numarul de telefon si fax, codul unic de inregistrare, contul bancar si banca la care este deschis.

    *3) Se completeaza cu domeniile: cercetare, proiectare sau executare lucrari, dupa caz.

                                   _________