Inapoi la legislatie

HOTARARE nr. 886 din 20 august 2008

Publicare: 19-08-2008

HOTARARE nr. 886 din 20 august 2008
pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 314/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 24 mai 2002.

                       PRIM-MINISTRU
                  CALIN POPESCU-TARICEANU

                      Contrasemneaza:
                      ---------------
               Ministrul culturii si cultelor,
                     Adrian Iorgulescu

                    Ministrul economiei
                       si finantelor,
                     Varujan Vosganian

    Bucuresti, 20 august 2008.
    Nr. 886.

    ANEXA

                                  NORME
                   de clasare a bunurilor culturale mobile

    CAP. I
    Categorii si domenii de aplicare
    ART. 1
    Patrimoniul cultural national mobil este alcatuit din bunuri cu valoare istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale ale evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale contributiei romanesti, precum si a minoritatilor nationale la civilizatia universala.
    ART. 2
    Bunurile care alcatuiesc patrimoniul cultural national mobil sunt cele prevazute la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare.
    CAP. II
    Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile
    ART. 3
    Clasarea bunurilor culturale mobile se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentelor norme elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    ART. 4
    (1) Prin clasare se intelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national mobil, fond si tezaur, potrivit legii.
    (2) Clasarea se efectueaza pe baza unui raport de expertiza intocmit de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, pentru domeniul din care face parte bunul cultural respectiv.
    ART. 5
    (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ si cantitativ pe baza caruia se evalueaza semnificatia sau importanta culturala a bunurilor mobile si se determina categoria juridica a patrimoniului cultural national din care fac parte aceste bunuri.
    (2) In vederea clasarii in categoriile fond si tezaur se vor lua in considerare cele doua tipuri de criterii de clasificare, generale si specifice, prevazute in prezentele norme.
    ART. 6
    (1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza carora se evalueaza semnificatia sau importanta culturala a bunurilor mobile si prin care se determina daca acestea sunt susceptibile de a fi clasate.
    (2) Criteriile generale de clasare sunt:
    a) vechimea - criteriul in baza caruia se analizeaza daca un bun cultural a fost realizat intr-o perioada mai indepartata, cel putin cu 50 de ani inainte de data efectuarii expertizei, si se acorda puncte valorice intr-un cuantum proportional cu vechimea determinata;
    b) frecventa - criteriul in baza caruia se analizeaza daca bunul cultural apartine unei serii de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeasi tipologie si se determina prezenta bunurilor in cauza pe teritoriul romanesc; in raport cu semnificatia artistica se analizeaza daca acestea se inscriu intr-o tipologie determinata care cuprinde opere cu tematica si maniera de realizare artistica relativ similare si daca asemenea opere sunt prezente in colectii publice sau private ori in circuitul civil;
    c) starea de conservare - criteriul in baza caruia se analizeaza gradul in care bunul cultural isi pastreaza integritatea si caracteristicile initiale ori se afla intr-o stare care sa permita reconstituirea sau restaurarea acestuia.
    (3) Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevazute la alin. (2), punctajul valoric maxim care se poate acorda este de 100 de puncte.
    (4) Pentru bunurile reprezentand descoperiri arheologice terestre sau subacvatice se acorda punctajul maxim la criteriul vechime.
    (5) Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor monumente istorice se acorda punctajul maxim la criteriul frecventa.
    (6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizeaza in scopul de a se stabili daca bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate.
    (7) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este urmatoarea:
    a) punctajele valorice se acorda pentru fiecare criteriu general si se insumeaza;
    b) daca suma realizata este de pana la 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat nu este susceptibil de a fi clasat;
    c) daca suma realizata este egala cu sau mai mare de 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat este susceptibil de a fi clasat si se procedeaza la expertizarea acestuia de catre un expert acreditat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, in functie de domeniul din care face parte bunul cultural in cauza;
    d) expertul valideaza sau invalideaza punctajul acordat potrivit criteriilor generale si expertizeaza bunul potrivit criteriilor de clasare specifice.
    ART. 7
    (1) Criteriile specifice de clasare sunt standarde specifice unui domeniu, pe baza carora se evalueaza semnificatia sau importanta arheologica, istoric-documentara, artistica, etnografica, stiintifica ori tehnica a bunurilor culturale si prin intermediul carora se determina valoarea culturala deosebita sau exceptionala, stabilindu-se categoria juridica a patrimoniului cultural national din care acestea fac parte.
    (2) Criteriile specifice de clasare sunt:
    a) valoarea istorica si documentara - criteriul in baza caruia se analizeaza daca bunul cultural serveste la cunoasterea unui fapt istoric de importanta sau semnificatie majora, in sensul ca este o marturie istorica din perioada in care acel fapt s-a petrecut;
    b) valoarea memoriala - criteriul in baza caruia se analizeaza daca bunul cultural a apartinut unei personalitati importante a istoriei, culturii si civilizatiei nationale sau internationale ori constituie o marturie directa si semnificativa privind viata si activitatea acelei personalitati;
    c) autenticitatea - criteriul in baza caruia se analizeaza daca bunul cultural este o opera realizata in mod evident de un autor identificat sau este fabricat intr-un atelier, intr-o manufactura ori intr-o fabrica precis determinata ca apartinand unei epoci, unui anumit stil artistic, unei anumite culturi sau civilizatii;
    d) autorul, atelierul sau scoala - criteriul in baza caruia se analizeaza daca bunul cultural apartine unui autor important sau a fost realizat in ateliere, manufacturi ori fabrici importante pentru o epoca istorica, un stil artistic, o cultura sau o civilizatie;
    e) calitatea formala - criteriul in baza caruia se analizeaza daca un bun cultural este o realizare artistica importanta, o piesa de o expresivitate plastica deosebita sau exceptionala ori o piesa care se remarca prin insusirile ce decurg din tehnica de executie (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea conceptiei, precum si din creativitatea acesteia.
    (3) Punctajul valoric ce se poate acorda in urma expertizarii potrivit criteriilor specifice de clasare este diferentiat in functie de incadrarea bunului cultural mobil in unul dintre domeniile: arheologic si istoric-documentar, artistic, etnografic, stiintific sau tehnic, dupa cum urmeaza:
*T*
┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│                        │                 Punctaj valoric maxim             │
│                        │            in baza criteriilor specifice          │
│   Domeniul in care     │                                                   │
│  se incadreaza bunul   ├───────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┤
│    potrivit legii      │Valoarea   │Valoarea │Autenti-│Autorul,  │Calitatea│
│                        │istorica si│memoriala│citatea │atelierul │formala  │
│                        │documentara│         │        │sau scoala│         │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1. Bunuri arheologice   │           │         │        │          │         │
│si istoric-documentare  │    100    │    100  │   100  │    25    │    25   │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│2. Bunuri cu semnifi-   │           │         │        │          │         │
│catie artistica         │     25    │     25  │   100  │   100    │   100   │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│3. Bunuri cu semnifi-   │           │         │        │          │         │
│catie etnografica       │     50    │     50  │   100  │   100    │    50   │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│4. Bunuri de importanta │           │         │        │          │         │
│stiintifica             │    100    │     25  │   100  │    25    │   100   │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│5. Bunuri de importanta │           │         │        │          │         │
│tehnica                 │     25    │     25  │   100  │   100    │   100   │
└────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘
*ST*

    (4) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este urmatoarea:
    a) punctele valorice se acorda pentru fiecare criteriu specific si se insumeaza;
    b) suma punctelor valorice acordate in urma expertizarii pe baza criteriilor specifice se aduna cu suma punctelor valorice acordate in urma expertizarii pe baza criteriilor generale si se obtine astfel suma finala a punctelor valorice;
    c) daca suma finala a punctelor valorice este cuprinsa intre 200 si 350 de puncte valorice, bunul in cauza se claseaza in categoria juridica fond a patrimoniului cultural national;
    d) daca suma finala este de peste 350 de puncte valorice, bunul in cauza se claseaza in categoria juridica tezaur a patrimoniului cultural national.
    (5) Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizeaza in scopul stabilirii categoriei juridice a patrimoniului cultural national in care se propune clasarea bunului cultural mobil respectiv, potrivit legii.
    (6) Contestarea raportului de expertiza se face la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, in termen de 10 zile de la primirea instiintarii expertului; solutionarea contestatiei se comunica in termen de 20 de zile de la data depunerii.
    CAP. III
    Procedura de clasare a bunurilor culturale
    ART. 8
    (1) Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la cerere.
    (2) Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu in urmatoarele situatii:
    a) pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si administrate de institutii publice, regii autonome, companii nationale, societati nationale ori alte societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar;
    b) pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea cultelor religioase;
    c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul vanzarii publice prin licitatie sau prin intermediul unui agent autorizat;
    d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicita exportul temporar sau definitiv;
    e) pentru bunurile culturale mobile descoperite intamplator ori in cadrul unor cercetari arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;
    f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;
    g) pentru bunurile culturale mobile care au facut obiectul unor tentative de export ilegal;
    h) pentru bunurile culturale mobile care au parasit ilegal teritoriul Romaniei;
    i) pentru bunurile culturale mobile aflate in custodia institutiilor publice, care urmeaza sa fie restituite;
    j) pentru bunurile culturale mobile ce urmeaza a fi restaurate;
    k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansarii unei cercetari penale.
    ART. 9
    (1) Pentru bunurile culturale mobile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c) - g) si k), declansarea procedurii de clasare se realizeaza de catre serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, care trebuie instiintate de catre persoanele fizice si juridice in masura.
    (2) Pentru bunurile culturale mobile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), declansarea procedurii de clasare se realizeaza de catre institutiile publice care le administreaza.
    (3) Pentru bunurile culturale mobile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b), declansarea procedurii de clasare se realizeaza de catre cultele religioase care le detin.
    (4) Pentru bunurile culturale mobile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. h), declansarea procedurii de clasare se realizeaza de catre directia de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor, inclusiv in lipsa bunurilor culturale mobile respective.
    (5) Pentru bunurile culturale mobile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. i), declansarea procedurii de clasare se realizeaza de catre institutiile publice care le au in custodie.
    (6) Pentru bunurile culturale mobile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. j), declansarea procedurii de clasare se realizeaza de catre proprietar, titularul altor drepturi reale sau al dreptului de administrare.
    ART. 10
    Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul unei cercetari penale, procurorul sau organul de politie judiciara va comunica in scris serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor competent existenta dosarului penal, mentionand bunurile culturale ce fac obiectul cercetarii penale si incadrarea juridica a faptelor penale.
    ART. 11
    (1) Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, la cerere, se face la solicitarea persoanelor fizice si a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.
    (2) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.
    ART. 12
    Clasarea unui bun trebuie finalizata in cel mult 3 luni din momentul declansarii procedurii de clasare.
    ART. 13
    (1) Persoanele fizice sau juridice interesate in clasarea unui bun cultural mobil vor solicita unui expert acreditat sau unei institutii specializate cu activitate in domeniu realizarea expertizei, conform criteriilor generale de clasare.
    (2) Declansarea procedurii de clasare, din oficiu sau la cerere, se realizeaza numai pentru bunurile culturale mobile care, in urma expertizarii potrivit criteriilor generale de clasare, au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform raportului de expertiza prin care se propune clasarea.
    (3) In cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiza cuprinzand datele de identificare a bunurilor se vor comunica de catre expert persoanelor fizice sau juridice respective in termen de 30 de zile de la data finalizarii expertizei.
    (4) Contestarea raportului de expertiza a bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, in termen de 10 zile de la primirea instiintarii expertului. Solutionarea contestatiei se comunica in termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
    (5) In cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    ART. 14
    (1) In vederea declansarii procedurii de clasare in privinta bunurilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), b), i) si j), institutiile publice respective vor depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile detinute, raportul de expertiza intocmit de experti acreditati si fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si b);
    b) cererea de clasare a bunurilor aflate in custodie, inventarul bunurilor, raportul de expertiza intocmit de experti acreditati si fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire, depusa in forma autentica, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. i);
    c) cererea de clasare, inventarul bunurilor, in cazul bunurilor detinute de institutii publice si de cultele religioase, fisa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiza intocmit de experti acreditati, potrivit legii, fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), propunerea privind restaurarea, documentatia din care sa rezulte necesitatea restaurarii, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. j).
    (2) In vederea declansarii procedurii de clasare in privinta bunurilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c)-g) si k), persoanele fizice sau juridice interesate vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea de clasare;
    b) raportul de expertiza intocmit de experti acreditati, potrivit legii;
    c) fisa standard a obiectului/obiectelor;
    d) fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);
    e) instiintarea privind oferta de vanzare sau de intermediere a vanzarii unui bun cultural mobil susceptibil de a fi clasat, intocmita potrivit legii de catre operatorii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c);
    f) cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, intocmita potrivit dispozitiilor legale, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d);
    g) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite intamplator, intocmit de primarul localitatii in a carei raza a fost facuta descoperirea, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. e), teza I;
    h) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite in cadrul unor cercetari arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. e) teza II;
    i) copie legalizata de pe actul prin care se face dovada confiscarii, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) si k).
    (3) In vederea declansarii procedurii de clasare in privinta bunurilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. h), Ministerul Culturii si Cultelor, prin directia de specialitate, va transmite Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor cererea de clasare, rapoarte de expertiza intocmite de experti acreditati de Ministerul Culturii si Cultelor, insotite de fotografii ale bunurilor sau de alte date existente care pot fi utilizate in vederea expertizarii.
    (4) Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declansarii unei cercetari penale, dosarul de clasare va fi intocmit de catre specialisti din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor din municipiul Bucuresti sau din judetul in a carui raza teritoriala isi are sediul organul de urmarire penala care a comunicat in scris despre existenta dosarului penal privind bunurile culturale, sprijiniti de experti acreditati de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (5) Termenul pentru depunerea dosarului este urmatorul:
    a) 5 zile de la data ofertei de licitatie publica, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c);
    b) 5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d);
    c) 10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. e);
    d) 15 zile de la data intrarii in proprietatea statului a bunurilor respective, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) si k);
    e) 10 zile de la data inregistrarii cererii de restituire, pentru bunurile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. i).
    (6) In vederea declansarii procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevazute la art. 10, persoanele interesate vor depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor urmatoarele documente: cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile detinute, fisa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiza intocmit de experti acreditati si fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm).
    (7) Cererea de clasare se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu exceptia cererii de clasare formulate de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (8) Fisa standard a obiectului/obiectelor se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (9) Raportul de expertiza se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    ART. 15
    In situatia in care, prin expertiza realizata in legatura cu un bun pentru care se solicita exportul definitiv sau temporar, s-a stabilit ca acesta nu este un bun cultural susceptibil de a fi clasat, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor vor emite certificatul de export potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    ART. 16
    (1) In termen de 5 zile de la data depunerii documentelor in vederea declansarii procedurii de clasare, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor documentele respective.
    (2) In termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor prevazute la alin. (1), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunica proprietarului bunului respectiv instiintarea de declansare a procedurii de clasare, intocmita potrivit formularului prevazut in anexa nr. 4.
    (3) Pe perioada desfasurarii procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil acesta se afla sub regimul de protectie prevazut, potrivit dispozitiilor legii, pentru bunurile clasate in tezaur.
    (4) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile in privinta carora s-a declansat procedura de clasare au obligatia de a permite examinarea bunurilor respective de catre experti acreditati.
    ART. 17
    (1) Dosarul cuprinzand documentele in vederea clasarii se supune analizei Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, in termen de 30 de zile de la data depunerii la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) dosarele incomplete sau care contin date eronate, acestea fiind returnate solicitantului de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la data depunerii, cu exceptia situatiei in care bunurile culturale mobile urmeaza sa fie exportate, cand termenul se reduce la 10 zile de la data depunerii. Solicitantul are obligatia de a depune dosarul in forma ceruta de prezentele norme, in termen de 10 zile de la primirea acestuia.
    ART. 18
    (1) In situatia in care, in vederea intocmirii raportului de expertiza, se impune executarea de analize de laborator, respectivele bunuri sunt preluate de catre serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu acordul proprietarilor bunurilor respective, in baza unui proces-verbal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (2) Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor realiza in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal si se vor depune la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
    ART. 19
    (1) Organismul stiintific competent sa hotarasca asupra propunerilor de clasare este Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor analizeaza dosarul cuprinzand documentele in vederea clasarii si hotaraste clasarea sau respingerea clasarii bunului cultural mobil respectiv.
    (3) Hotararile de clasare sau, dupa caz, de respingere a cererii de clasare se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti la sedinta. In caz de balotaj votul presedintelui este decisiv.
    (4) Hotararile privind clasarea bunurilor culturale mobile se intocmesc de catre Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, se semneaza de catre presedintele acesteia si se transmit ministrului culturii si cultelor, impreuna cu proiectul ordinului de aprobare a hotararii de clasare, urmand ca acesta din urma sa fie aprobat in interiorul termenului prevazut la art. 12.
    (5) In termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de clasare, o copie de pe acesta, impreuna cu certificatul de clasare, fisa standard a obiectului/obiectelor si un extras din concluziile raportului de expertiza, intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, se transmite proprietarului, titularului altor drepturi reale sau al dreptului de administrare, precum si serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor competente; formularul certificatului de clasare este prevazut in anexa nr. 6.
    (6) Ordinul de clasare poate fi contestat in termen de 30 de zile de la comunicare; contestatia se solutioneaza de Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la data depunerii. In cazul in care contestatarul este nemultumit de solutionarea contestatiei, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii.
    (7) Institutiile care primesc documentele prevazute la alin. (5) vor proceda dupa cum urmeaza:
    a) institutiile publice specializate sunt obligate sa opereze modificarile ce se impun in evidenta analitica si sinoptica proprie;
    b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale ori ai dreptului de administrare indreptatiti, in termen de maximum 3 zile de la data primirii, si vor introduce informatiile cuprinse in acestea in baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile aflate in raza lor de competenta teritoriala.
    (8) Hotararile privind respingerea cererii de clasare a bunurilor culturale mobile se comunica, prin Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, persoanelor fizice sau juridice care au declansat procedura de clasare, in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii.
    (9) Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicarile prevazute la alin. (8) vor proceda dupa cum urmeaza:
    a) institutiile publice specializate vor opera modificarile ce se impun in evidentele proprii;
    b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor vor transmite comunicarile proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale ori ai dreptului de administrare, in termen de maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informatiile privind procedura astfel finalizata in evidentele proprii si vor emite certificatele de export, dupa caz.
    ART. 20
    (1) Hotararea prin care a fost respinsa cererea de clasare a bunului cultural mobil poate fi contestata de catre proprietar sau de catre titularii de alte drepturi reale, in termen de 10 zile de la data comunicarii respectivei hotarari; contestatia se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Solutionarea contestatiei se comunica persoanei respective in termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
    (3) In cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    ART. 21
    Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile in privinta carora a fost respinsa cererea de clasare vor putea initia o noua procedura de clasare dupa curgerea unui termen de cel putin 3 ani de la data adoptarii hotararii de respingere a cererii de clasare; in cazul in care au aparut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus prin hotarare adoptata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
    ART. 22
    Clasarea are ca efect inscrierea bunurilor culturale mobile in cele doua inventare, fond sau tezaur, dupa caz.
    CAP. IV
    Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile
    ART. 23
    (1) Prin declasare se intelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national a unui bun cultural mobil clasat si de radiere a acestuia din inventarul fondului sau, dupa caz, al tezaurului patrimoniului cultural national.
    (2) Declasarea unui bun trebuie finalizata in cel mult 3 luni din momentul declansarii procedurii de declasare.
    ART. 24
    (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu, in urmatoarele cazuri:
    a) invalidarea expertizei;
    b) distrugere;
    c) deteriorare grava care nu poate fi remediata prin operatiuni de restaurare.
    (2) Constatarea cazurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza numai in urma sesizarii formulate de catre persoanele fizice sau juridice interesate, depusa la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Constatarea cazurilor prevazute la alin. (1) lit. a) se realizeaza de catre experti acreditati potrivit legii sau de catre specialisti recunoscuti de organismele internationale cu activitate in domeniu, special desemnati in acest sens prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (4) Constatarea cazurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se realizeaza de catre un expert acreditat si de un conservator sau un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnati in acest sens de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
    (5) In vederea constatarii cazurilor prevazute la alin. (1) lit. a), expertul sau specialistul desemnat in acest sens intocmeste un raport de expertiza pe care il va comunica Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor in termen de 5 zile de la desemnarea sa; raportul de expertiza va fi intocmit in conformitate cu criteriile specifice de clasare prevazute la art. 7 alin. (2).
    (6) In vederea constatarii cazurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c), conservatorul sau restauratorul desemnat in acest sens intocmeste un act de constatare, iar expertul desemnat in acest sens intocmeste un raport de expertiza, conform criteriilor specifice de clasare prevazute la art. 7 alin. (2); actul de constatare si raportul de expertiza se comunica Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, in termen de 5 zile de la desemnare.
    ART. 25
    (1) Declansarea din oficiu a procedurii de declasare se face de catre:
    a) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau pentru bunurile proprietate publica aflate in administrarea institutiilor publice nespecializate, daca aceste bunuri se afla in evidentele serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si daca in cursul activitatilor de monitorizare desfasurate in conditiile art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 182/2000 s-a constatat ca distrugerea sau deteriorarea lor grava nu poate fi remediata prin operatiuni de restaurare;
    b) institutiile publice specializate, pentru bunurile culturale mobile pe care le administreaza, daca este intrunita una dintre conditiile stabilite la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 182/2000;
    c) Ministerul Culturii si Cultelor, prin directia de specialitate, conform legii.
    (2) In vederea declansarii procedurii de declasare in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor vor depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor cererea de declasare si fotocopia fisei standard a obiectului/obiectelor, in termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau sa cunoasca cauza care conduce la declansarea procedurii de declasare.
    (3) In vederea declansarii procedurii de declasare in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), institutiile publice specializate vor depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor cererea de declasare si fotocopia fisei standard a obiectului/obiectelor, in termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau sa cunoasca cauza care conduce la declansarea procedurii de declasare.
    (4) In vederea declansarii procedurii de declasare in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), directia de specialitate va inainta Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor cererea de declasare impreuna cu o fotocopie dupa fisa standard a bunului cultural respectiv.
    ART. 26
    (1) Declansarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile respective.
    (2) In vederea declansarii procedurii de declasare prevazute la alin. (1), solicitantii vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor in a caror evidenta se afla bunul cultural mobil clasat cererea de declasare si fotocopia fisei standard a obiectului/obiectelor, in termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau sa cunoasca cauza care conduce la declansarea procedurii de declasare.
    (3) Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor vor transmite la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor documentele prevazute la alin. (2), in termen de 5 zile de la depunere.
    ART. 27
    Cererea de declasare se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    ART. 28
    Documentele depuse la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, care sunt incomplete sau contin date eronate, se restituie persoanei fizice ori juridice care le-a depus, in termen de 10 de zile de la data depunerii.
    ART. 29
    (1) Documentele depuse la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se supun analizei Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.
    (2) In termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor vor fi desemnati expertii sau specialistii si conservatorii ori restauratorii, dupa caz, conform art. 24 alin. (3) si (4).
    ART. 30
    (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor analizeaza, in vederea declasarii, documentele prevazute la art. 25 alin. (2)-(4 ) si la art. 26 alin. (2), precum si documentele care au fost luate in considerare la clasarea respectivului bun si raportul de expertiza si actul de constatare, dupa caz, al expertilor sau specialistilor si conservatorilor sau restauratorilor, prevazute la art. 24 alin. (5) si (6).
    (2) Hotararile de declasare sau, dupa caz, de respingere a declasarii se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti la sedinta. In caz de balotaj votul presedintelui este decisiv.
    (3) Hotararile privind declasarea bunurilor culturale mobile se intocmesc de catre Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, se semneaza de catre presedintele acesteia si se transmit ministrului culturii si cultelor, impreuna cu proiectul ordinului de aprobare a hotararii de declasare, urmand ca acesta din urma sa fie aprobat in interiorul termenului prevazut la art. 23 alin. (2).
    (4) Ordinul de declasare, impreuna cu documentele prevazute la art. 25 alin. (2)-(4) si la art. 26 alin. (2), se comunica in scris proprietarului, titularului altor drepturi reale sau titularului dreptului de administrare, precum si serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor competente de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 10 zile de la emitere.
    (5) Ordinul de declasare poate fi contestat in termen de 30 de zile de la comunicare; solutionarea contestatiei se face de Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. In cazul in care contestatarul este nemultumit de solutionarea contestatiei, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii.
    (6) Ordinul de declasare este luat in evidenta inventarului patrimoniului cultural national mobil in care figureaza bunul respectiv, procedandu-se la radierea acestuia din fond sau, dupa caz, din tezaur.
    (7) Hotararile privind respingerea declasarii se intocmesc de catre Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, se semneaza de catre presedintele acesteia si se transmit, in termen de 30 de zile de la adoptare, persoanei fizice sau juridice care a declansat procedura de declasare.
    (8) Institutiile publice specializate care primesc ordinul de declasare sunt obligate sa opereze modificarile ce se impun in evidenta analitica si sinoptica proprie.
    ART. 31
    (1) Hotararea privind respingerea declasarii poate fi contestata in termen de 10 zile de la comunicare.
    (2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va comunica raspunsul la contestatie in termen de 20 de zile de la inregistrare.
    (3) In cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    CAP. V
    Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national
    ART. 32
    (1) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national se realizeaza cu respectarea procedurii prevazute pentru clasare.
    (2) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national se realizeaza din oficiu sau la cerere.
    ART. 33
    Declansarea din oficiu a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national se poate hotari de catre Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, dupa cum urmeaza:
    a) in urma solutionarii contestatiilor privind ordinele de clasare;
    b) in urma solutionarii cererilor de declasare;
    c) in urma solutionarii contestatiilor privind ordinele de declasare.
    ART. 34
    (1) Declansarea la cerere a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national se realizeaza la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale unui bun cultural mobil clasat.
    (2) In vederea declansarii procedurii de trecere prevazute la alin. (1), solicitantii vor depune la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor in a carui evidenta se afla bunul cultural mobil clasat cererea de trecere, insotita de raportul de expertiza pe care se intemeiaza.
    (3) Cererea de trecere se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    (4) Procedura de trecere se declanseaza, se deruleaza si se finalizeaza potrivit procedurii de clasare reglementate prin prezentele norme.
    ART. 35
    In cazul in care un bun cultural mobil se declaseaza sau trece intr-o alta categorie juridica, proprietarul, titularul dreptului de administrare sau titularul de alte drepturi reale asupra bunului cultural este obligat sa depuna certificatul de clasare corespunzator, in original, la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii instiintarii referitoare la declasare sau, dupa caz, la trecerea in alta categorie juridica.
    ART. 36
    (1) Ordinul de trecere dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor este obligat sa solutioneze contestatia in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia.
    (3) In cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul la contestatia adresata Ministerului Culturii si Cultelor, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    ART. 37
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    -------
la norme
--------
                                CERERE

    Sectiunea I: Date de identificare a solicitantului
    1. Cod solicitant (CNP sau cod fiscal, dupa caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Numele............ Prenumele..................
    sau
    3. Denumirea ..............
    4. Adresa/Sediul social, dupa caz: localitatea ..........., judetul ........., str. ........... nr. ....., cod postal ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...... .
*T*
  5. Calitatea: |_| Proprietar |_| Mandatar   |_| Administrator  |_| Autoritate
                                   al unui        de bunuri          publica
                                   proprietar     proprietate
                                                  publica
*ST*
    Sectiunea a II-a: Date privind procedura solicitata
    1.|_| Se solicita clasarea.
    (Indicati la rubrica "Observatii" de la sectiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fisa standard prevazuta in anexa nr. 2 daca anterior s-au mai formulat solicitari privind clasarea bunului/bunurilor in cauza.)
    2.|_| Se solicita declasarea.
    (Indicati la rubrica "Observatii" de la sectiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fisa standard prevazuta in anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii si cultelor si certificatul de clasare, atasandu-le totodata, in fotocopie, la cerere.)
    3.|_| Se solicita trecerea dintr-o categorie juridica in alta a patrimoniului cultural national, respectiv:
    3.1.|_| Din fond in tezaur
    3.2.|_| Din tezaur in fond
    (Indicati la rubrica "Observatii" de la sectiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fisa standard prevazuta in anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii si cultelor si certificatul de clasare, atasandu-le totodata, in fotocopie, la cerere.)
    Sectiunea a III-a: Date privind bunul/bunurile la care se refera cererea
*T*
    1. Descrierea bunului cultural
    1.1. Denumirea bunului cultural                             ...............
    1.2. Autor(i), atelier, marca, scoala, atribuire (dupa caz) ...............
    1.3. Titlul sau tema (daca este cazul)                      ...............
    1.4. Material, tehnica, dimensiuni
    (eventual dimensiunile suportului)
    si alti parametri de identificare (dupa caz)                ...............
    1.5. Datare, anul fabricatiei (dupa caz)                    ...............
    1.6. Observatii (documente de referinta, antecedente,
    stare de conservare, cantitate, date speciale -
    prezenta semnaturilor, inscriptionarilor, marcilor etc.)    ...............
    2. Descrierea colectiei/lotului de bunuri diferite
    (se completeaza fisa standard prevazuta in anexa nr. 2)     ...............
*ST*

    Data:
    Semnatura, eventual stampila solicitantului

    ANEXA 2
    -------
la norme
--------

                            FISA STANDARD
                       a obiectului/obiectelor

*T*
*Font 9*
┌────┬────────┬──────────┬────────┬──────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Denu-  │Autor(i), │ Titlul │  Material, tehnica,  │Datare,│Observatii (documente de │
│crt.│ mirea  │ atelier, │sau tema│ dimensiuni (eventual │ anul  │ referinta, antecedente, │
│    │bunului │  marca,  │ (daca  │dimensiunile suportu- │fabri- │   stare de conservare,  │
│    │cultural│ scoala,  │  este  │lui) si alti parametri│catiei │cantitate, date speciale │
│    │        │atribuire │ cazul) │    de identificare   │ (dupa │- prezenta semnaturilor, │
│    │        │(dupa caz)│        │      (dupa caz)      │  caz) │   inscriptionarilor,    │
│    │        │          │        │                      │       │     marcilor etc.)      │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│(0) │  (1.1) │ (1.2)    │ (1.3)  │        (1.4)         │ (1.5) │          (1.6)          │
└────┴────────┴──────────┴────────┴──────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘
*ST*

    Data:
    Semnatura, eventual stampila solicitantului

    ANEXA 3
    -------
la norme
--------

    MINISTERUL CULTURII SL CULTELOR
    DIRECTIA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL A .........

                         RAPORT DE EXPERTIZA

    A. Date despre expert*)
-----------
    *) In situatia in care expertiza se realizeaza de catre un alt expert decat cel din cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene sau a municipiului Bucuresti, formularul va avea inscris antetul acestuia.

    1. Numele si prenumele
    2. Numarul, tipul si data eliberarii autorizatiei de expert
    3. Locul de munca, forma de angajare
    B. Date despre proprietarul bunului cultural expertizat
    1. Numele si prenumele sau denumirea societatii comerciale/institutiei
    2. Adresa
    3. Codul numeric personal sau codul fiscal
    C. Date despre bunul cultural
    1. Indicarea criteriilor utilizate in procedura de clasare
    2. Argumentarea notelor acordate pentru fiecare criteriu
    3. Stabilirea rezultatului expertizei, mentionandu-se si valoarea materiala si stiintifica a bunului cultural expertizat
    D. Concluzia
    1. Propunerea de clasare in fond/tezaur
    2. Propunerea de neclasare
    Semnatura si stampila expertului autorizat .............

    ANEXA 4
    -------
la norme
--------

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SL CULTELOR
    DIRECTIA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL A .........

                              INSTIINTARE

    Catre ........................................................
          (numele si prenumele/denumirea si adresa solicitantului)

    1. Referitor la Cererea dumneavoastra nr. ........./.........., va facem cunoscut ca in urma expertizei efectuate s-a declansat procedura de clasare in patrimoniul cultural national a bunului cultural identificat prin datele urmatoare:
*T*
    1.1. Domeniul din care face parte
    (in sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000
    privind protejarea patrimoniului cultural
    national mobil, cu modificarile si
    completarile ulterioare)                              ....................
    1.2. Denumirea bunului cultural                       ....................
    1.3. Autor(i), atelier, marca, scoala, atribuire      ....................
    1.4. Titlul sau tema                                  ....................
    1.5. Material, tehnica, dimensiuni, suport
    (dimensiuni) si alti parametri de identificare        ....................
                                                          ....................
    1.6. Datare, anul fabricatiei                         ....................
    1.7. Observatii                                       ....................
                                                          ....................
*ST*
    2. Potrivit dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in timpul desfasurarii procedurii de clasare bunul cultural mobil la care se refera prezenta instiintare se afla sub regimul de protectie prevazut pentru bunurile clasate in tezaurul patrimoniului cultural national mobil si va revin obligatiile prevazute de acest act normativ privind masurile de protejare a bunului respectiv.

               Director,                     Intocmit,

    ANEXA 5
    -------
la norme
--------

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SL CULTELOR
    DIRECTIA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL A .........

                            PROCES-VERBAL

    incheiat intre*1) ..................., in calitate de*2) ................., si*3) ................, in calitate de reprezentant al Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a ..................., procedand primul la predarea si al doilea la primirea*4) ................... .
------------
    *1) Numele, prenumele si codul numeric personal ale celui care preda.
    *2) Calitatea celui care preda (proprietar, administrator, imputernicit).
    *3) Numele, prenumele si codul numeric personal ale reprezentantului directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national.
    *4) Denumirea bunului cultural mobil si principalele caracteristici.

    Pe timpul predarii/primirii s-au constatat urmatoarele:
    *5) .......................................
    ...........................................
----------
    *5) Constatari privind starea de conservare, integritatea.

    Bunul cultural mobil descris mai sus se preda de catre proprietar Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a ................ pentru efectuarea probelor de laborator in vederea clasarii.
    Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a ............... se obliga sa inapoieze bunul cultural in starea in care se afla la luarea in primire, cel mai tarziu la data de*6) ................ .
------------
    *6) Cel mult 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal.

    Data ................

              Am predat                         Am primit
       Semnatura proprietarului           Semnatura si stampila
                                       reprezentantului Directiei
                                        pentru Cultura, Culte si
                                          Patrimoniul Cultural
                                         National a ............

    ANEXA 6
    -------
la norme
--------

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SL CULTELOR
    DIRECTIA MUZEE, COLECTII, GARANTII GUVERNAMENTALE
    Nr. ............ din .................

                         CERTIFICAT DE CLASARE

    1. In temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza prezentul certificat de clasare pentru bunul cultural care se identifica prin datele urmatoare:
*T*
    1.1. Domeniul din care face parte
    (in sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000,
    cu modificarile si completarile ulterioare)           .....................
    1.2. Denumirea bunului cultural                       .....................
    1.3. Autor(i), atelier, marca, scoala, atribuire      .....................
    1.4. Titlul sau tema                                  .....................
    1.5. Material, tehnica, dimensiuni, suport
    (dimensiuni) si alti parametri de identificare        .....................
    1.6. Datare, anul fabricatiei                         .....................
    1.7. Observatii                                       .....................
*ST*
    2. Prezentul certificat atesta ca bunul la care se refera face parte din patrimoniul cultural national al Romaniei, fiind clasat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. ........./............ in categoria juridica ................ .
    3. Prezentul certificat nu garanteaza legalitatea titlului de proprietate al detinatorului sau asupra bunului/bunurilor la care face referire.
    4. Data eliberarii ..............

                 Director,                  Intocmit,

                            -----------