Inapoi la legislatie

HOTARARE nr. 1.420 din 4 decembrie 2003

Publicare: 15-11-2003

HOTARARE nr. 1.420 din 4 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003

    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 77 alin. (1) lit. g) si alin. (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NASTASE

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                               Laurentiu Tanase,
                                secretar de stat

                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucuresti, 4 decembrie 2003.
    Nr. 1.420.

    ANEXA

                                     NORME
                  privind comertul cu bunuri culturale mobile

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate in proprietate privata poate fi efectuata numai de catre agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor in baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum si eliberarea autorizatiei de functionare, prevazuta la alin. (1), se efectueaza in conditiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil si ale prezentelor norme.
    (3) Comercializarea operelor de arta plastica si fotografica, a operelor de arta decorativa sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale mestesugarilor populari, precum si a altor opere create de autori in viata care nu pot face obiectul clasarii, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusa prevederilor prezentelor norme.

    CAP. II
    Eliberarea autorizatiei de functionare

    ART. 2
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, agentul economic solicitant va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cerere tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme;
    b) documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori inregistrati la data infiintarii agentului economic, completat conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme;
    c) copie legalizata de pe actul constitutiv al agentului economic;
    d) copie de pe incheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind inregistrarea agentului economic solicitant;
    e) copie legalizata de pe certificatul de inregistrare, cu codul unic de inregistrare, a agentului economic solicitant;
    f) copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;
    g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic.
    (2) Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de indeplinirea conditiilor necesare conservarii, in conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.
    (3) In sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se intelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta in domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, avand ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii.
    ART. 3
    (1) In vederea eliberarii autorizatiei de functionare, este necesar ca solicitantul sa indeplineasca criteriile minime de autorizare, dupa cum urmeaza:
    a) agentul economic sa detina documentele legale de constituire;
    b) agentul economic trebuie sa aiba mentionat in actul constitutiv, ca obiect de activitate, comertul cu bunuri culturale mobile;
    c) spatiul de comercializare sa fie folosit in exclusivitate pentru comertul cu bunuri culturale mobile;
    d) casa de licitatii, galeria de arta sau magazinul sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate;
    e) spatiul de comercializare sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa aiba incheiat contract de prestari servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza umana permanent;
    f) sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;
    g) reprezentantul legal al titularului autorizatiei de functionare sa nu aiba cazier judiciar.
    (2) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor se constituie o comisie tehnica de evaluare, ale carei atributii sunt de a verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, indeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare.
    (3) Comisia tehnica de evaluare este formata din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) Comisia tehnica de evaluare intocmeste un raport privind indeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, pe care il inainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor in vederea avizarii.
    ART. 4
    (1) Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei se comunica in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei prevazute la art. 2 alin. (1). Autorizatia se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    (2) Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei de functionare se comunica solicitantului in termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la formulare.
    (3) In cazul refuzului de acordare a autorizatiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii si cultelor cu o contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii; in cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    ART. 5
    Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata in termen de 15 zile de la data producerii acesteia, in scopul efectuarii modificarilor in baza de date a directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor.
    ART. 6
    In cazul in care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializarii, dispar sau sunt distruse, agentii economici autorizati, care comercializeaza sau organizeaza licitatii cu bunuri culturale, au obligatia sa anunte de indata organele de politie si Ministerul Culturii si Cultelor in vederea includerii acestora in Registrul bunurilor culturale distruse, furate, disparute sau exportate ilegal.
    ART. 7
    (1) Autorizatia de functionare poate fi suspendata, pe o perioada nedeterminata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in urmatoarele cazuri:
    a) asociatii agentului economic sau, dupa caz, personalul incadrat al acestuia incalca prevederile Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme;
    b) angajatii agentului economic savarsesc erori profesionale care determina distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile.
    (2) Masura suspendarii prevazuta la alin. (1) poate fi ridicata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, numai daca agentul economic face dovada ca acele cauze care au determinat incalcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme sau, dupa caz, savarsirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost inlaturate.
    (3) Autorizatia de functionare poate fi anulata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, daca in privinta personalului de conducere al agentului economic este pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea, dupa caz, a urmatoarelor infractiuni: furt, talharie, abuz de incredere, inselaciune, gestiune frauduloasa, distrugere de bunuri culturale mobile apartinand categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz in serviciu contra intereselor statului, tainuirea si favorizarea de infractiuni privind patrimoniul cultural national, dare de mita, luare de mita, marturie mincinoasa, infractiunile prevazute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile de evaziune fiscala prevazute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata, infractiunile prevazute de art. 24 si 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie.

    CAP. III
    Reguli de desfasurare a comertului cu bunuri culturale mobile

    ART. 8
    (1) Vanzarea publica a bunurilor culturale mobile aflate in proprietate privata sau intermedierea vanzarii se efectueaza numai prin agentii economici autorizati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme.
    (2) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru numerotat si stampilat, in care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul si titlul lucrarii sau, dupa caz, ce reprezinta lucrarea respectiva, semnat/nesemnat, inclusiv pozitionarea semnaturii si culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscriptii, precum si orice alte date care ar putea fi necesare in procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informatiile continute in registru au caracter confidential, la acestea avand acces numai angajatii ale caror contracte de munca cuprind clauze de confidentialitate.
    (3) Registrul prevazut la alin. (2) se inregistreaza la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, care tin evidenta acestor documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat.
    (4) Registrul prevazut la alin. (2) poate fi consultat de catre organele de politie, organele de urmarire penala sau instantele de judecata ori de cate ori verificarile sau cercetarile efectuate de acestea o impun.
    ART. 9
    (1) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia de a instiinta in scris, in termen de 5 zile de la data ofertei, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, despre existenta unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
    (2) Instiintarea prevazuta la alin. (1) se completeaza potrivit formularului prevazut in anexa nr. 4 si tabelului prevazut in anexa nr. 4a) la prezentele norme.
    (3) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia ca in termen de 5 zile sa informeze in scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declansare a procedurii de clasare.
    (4) In cazul in care, in urma expertizei bunurilor care fac obiectul instiintarii prevazute la alin. (1), s-a stabilit ca bunurile in cauza nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, comunica aceasta proprietarului si agentului economic respectiv, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 si tabelului prevazut in anexa nr. 5a) la prezentele norme.
    ART. 10
    (1) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati ca, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul propriu a bunurilor clasate, sa comunice in scris directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in a carei raza teritoriala isi au sediul punerea acestora in vanzare.
    (2) Bunurile culturale mobile prevazute la alin. (1) pot face obiectul unei vanzari publice numai in conditiile exercitarii dreptului de preemptiune de catre statul roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor.
    (3) Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sunt obligate sa transmita Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 3 zile de la primirea comunicarii scrise a agentului economic autorizat, urmatoarele documente:
    a) inregistrarea privind punerea in vanzare a unui bun cultural mobil clasat in tezaur;
    b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat in tezaur;
    c) documentatia privind achizitionarea bunului respectiv, elaborata conform dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice;
    d) fotografii color ale bunului, ansamblu si detalii;
    e) rapoartele de expertiza efectuate in momentul clasarii bunului respectiv.
    (4) Termenul de exercitare a dreptului de preemptiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data inregistrarii comunicarii prevazute la alin. (3), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vanzatorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultata din licitatia publica.
    (5) Ministerul Culturii si Cultelor comunica agentului economic intentia de a achizitiona bunul clasat in tezaur, in termenul prevazut la alin. (4).
    (6) Nerespectarea dispozitiilor alin. (2) atrage nulitatea absoluta a vanzarii.
    ART. 11
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor stabileste anual, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, Comisia de achizitii prin exercitarea dreptului de preemptiune. Aceasta este formata din specialisti recunoscuti in domeniu.
    (2) In termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (3), comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza oferta privind bunul cultural mobil clasat si intocmeste o nota justificativa privind achizitionarea bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achizitie prin negociere cu o singura sursa sau, dupa caz, o nota de respingere o ofertei si o inainteaza ministrului culturii si cultelor in vederea aprobarii. In cazul in care se propune achizitionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia pretul si obligatia de a stabili daca accepta pretul propus de vanzator sau, dupa caz, de a hotari pretul maxim care poate fi oferit in situatia in care se organizeaza licitatia.
    ART. 12
    Anexele nr. 1-5a) fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    -------

                                                Comisia Nationala a
                                              Muzeelor si Colectiilor
                                                 Avizam favorabil

                                     CERERE
          pentru obtinerea avizului Ministerului Culturii si Cultelor
          privind autorizarea agentilor economici care comercializeaza
                                bunuri culturale

    Subsemnatul(a)..............................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul..., judetul....., tel. ....., posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ....., eliberat/eliberata de ............... la data de ........, cod numeric personal ............, pe baza celor inscrise in documentarul sintetic, potrivit competentelor Ministerului Culturii si Cultelor si Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va rog sa avizati functionarea ......................, cu respectarea prevederilor legislatiei si a reglementarilor in vigoare, cunoscand totodata ca trebuie sa remit fara intarziere institutiilor imputernicite datele necesare de interes national si international.

*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Tipul                         Numarul           Sediul
  Denumirea   activitatilor     Obiectul   salariatilor si   unitatii, adresa,
   unitatii    pentru care    activitatii   principalele       telefon, fax
              se solicita                   specializari
                 avizul                     ale acestora
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Data intocmirii ...............              Semnatura titularului
                                                 .....................
*ST*

    ANEXA 2

    Denumirea agentului economic
    ............................

                              DOCUMENTAR SINTETIC

    1. Obiectul de activitate ...........................................
    .....................................................................
    2. In ce regim functioneaza:
fara asociati............... cu asociati....... numarul asociatilor ........

*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.      Numele si prenumele                  Locul de munca,
crt.  titularului, inclusiv ale   Studii     functia, in cazul     Observatii
            asociatilor                    persoanelor angajate
                                              in alte unitati
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

    3. Numarul salariatilor..............., din care angajati si ai altor agenti economici cu capital de stat sau privat ................................
    4. Daca titularul este specialist in domeniu .........................., studiile ....................................................................; daca desfasoara activitati profesionale in cadrul altor agenti economici cu capital de stat (denumirea agentilor economici).................., functia/functiile..................., sau daca desfasoara activitati profesionale in cadrul altor agenti economici cu capital privat (denumirea agentilor economici) .............................., calitatea...............................; daca este pensionar...................................... .
    5. Persoana/persoanele care va/vor raspunde de activitatea unitatii sub aspectul probitatii profesionale*1):

*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                                                       Locul de munca
crt.   Numele si   Calitatea raspunderii   Studiile   si functia, in cazul
      prenumele                                       in care este salariat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

    6. Unitatea preconizeaza activitati de export .......................... import ............................ .
    7. Daca a luat la cunostinta de legislatia care reglementeaza functionarea unitatilor private ..................................., inclusiv de reglementarile legale cu referinta directa la domeniul de activitate al unitatii .................................................................. .
    8. Date privind sediul in care functioneaza:
    - este proprietatea titularului (asociatilor) ........................
    - este proprietate de stat ...........................................
    - este inchiriat de la o persoana particulara ........................
    - adresa: localitatea ....................., str. ............. nr. ......., bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ............, sectorul .........., cod ..........................., judetul .................., tel. ............., fax .............................. .
    9. Numarul autorizatiei de functionare ............................., data eliberarii .......................................... .

    Data completarii..............        Semnatura titularului
                                         .......................

-------------
    *1) Titularul este obligat sa comunice imediat Ministerului Culturii si Cultelor schimbarile persoanelor cu responsabilitati in asigurarea probitatii profesionale a activitatii unitatii.

    ANEXA 3

    ROMANIA                                         Nr. ......
    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR                 Data .....

                           AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

    Ministerul Culturii si Cultelor, in baza hotararii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, avizeaza favorabil cererea domnului/doamnei ................................................................., domiciliat(a) in localitatea ................, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul ...., judetul ........, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........, eliberat/eliberata de ........... la data de ............, privind functionarea ............................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................

    Autorizatia de functionare se refera, in exclusivitate, la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privata a solicitantului desfasurata in baza autorizatiei nr. ..., eliberata de ......................................
    Agentul economic isi va desfasura activitatea, avand drept consilier de specialitate pe domnul/ doamna ..............., nascut(a) in anul ... luna ............ ziua ..., in localitatea ....., judetul ............., posesor B.I./C.I. seria ..., nr. .... eliberat/eliberata de ....... la data de ......, persoana agreata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor in baza documentelor prezentate, care poate practica, in regim privat cu scop lucrativ, specialitatea mentionata, ca titular de firma, asociat sau salariat.
    Acest inscris intra in componenta documentelor care conditioneaza si mentin valabilitatea autorizatiei de functionare, pe numele titularului firmei obligat sa raspunda sub raportul calitatii si al respectarii reglementarilor in vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizatie de functionare.
    Consilierul de specialitate isi poate desfasura activitatea in cadrul agentului economic mentionat in autorizatia de functionare, numai pentru operatiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
    In cazul transferului, retragerii sau demiterii consilierului de specialitate, valabilitatea autorizatiei inceteaza pana la data angajarii unui nou consilier care va fi luat in evidenta Ministerului Culturii si Cultelor.
    Titularul autorizatiei de functionare si consilierul de specialitate vor respecta prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.

    Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor

    Presedinte,                           Titular aviz,
    ............                          .............

    Directia monumente istorice si muzee

    Director,                          Consilier de specialitate,
    ..............                     .........................

    ANEXA 4

    Denumirea agentului economic
    ............................


                                  INSTIINTARE
                  privind vanzarea de bunuri culturale mobile

    Agentul economic ..................., din localitatea ......, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap........, cod .........., sectorul/judetul ......, tel. ...., fax ....., instiinteaza Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ......./ a Municipiului Bucuresti ca incepand cu data de ....... vor fi puse in vanzare bunurile culturale mobile cuprinse in tabelul anexat, care nu au fost expertizate in vederea clasarii potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.

    Data .................

    Reprezentantul agentului economic,
    .................................


    ANEXA 4a)

    Denumirea agentului economic
    ............................

                                     TABEL
                 Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate,
                puse in vanzare la data de.....................

*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.  Denumirea             Titlul                          Numarul
crt.  bunului  Materialul  (daca  Autorul Datarea Valoarea   de    Proprietarul
     cultural              este                            bucati
                           cazul)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

    Data ........................
    Reprezentantul agentului economic,
    ..................................

    NOTA:
    Tabelul se anexeaza la instiintarea de vanzare a bunurilor culturale mobile si se include in dosarele intocmite de catre directiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei vanzari prin licitatie publica cu strigare sau prin intermediul unei galerii de arta.

    ANEXA 5

    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
    Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural
    National...................../ a Municipiului Bucuresti
    Nr............/data.....................

    Catre
    ..............................

    Ca urmare a instiintarii nr. ......., din data ..............., prezentata Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National................/a Municipiului Bucuresti va facem cunoscut ca bunurile culturale mobile cuprinse in tabelul anexat nu intrunesc conditiile necesare clasarii, prevazute de legislatia in vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    Anexam, in copie, rapoartele de expertiza intocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

        Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural
        National........./.................. a Municipiului Bucuresti


           Director,
        ................

    ANEXA 5a)

    Catre agentul economic
    ......................

                                     TABEL
             cuprinzand bunuri culturale mobile respinse la clasare
*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.  Denumirea             Titlul                          Numarul
crt.  bunului  Materialul  (daca  Autorul Datarea Valoarea   de    Proprietarul
     cultural               este                           bucati
                           cazul)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

    NOTA:
    Tabelul se ataseaza la anexa nr. 5 spre instiintarea agentului economic, in vederea punerii in vanzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitatie publica cu strigare, fie prin intermediul unui agent autorizat.

                                 --------------