Inapoi la legislatie

HOTARARE nr. 518 din 7 aprilie 2004

Publicare: 11-01-2009

HOTARARE nr. 518 din 7 aprilie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului culturii nr. 2.033/1999 privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NASTASE

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                        Ministrul culturii si cultelor,
                               Razvan Theodorescu

              Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,
                                Dan Ioan Popescu

           Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
                                    Ioan Rus

                Ministrul delegat pentru administratia publica,
                                 Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    Bucuresti, 7 aprilie 2004.
    Nr. 518.


    ANEXA

                               NORME METODOLOGICE
     privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.
    ART. 2
    In intelesul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni reprezinta:
    a) bunuri culturale mobile - bunuri mobile create de om sau de natura, care au semnificatie ori importanta arheologica si istoric-documentara, artistica, etnografica, stiintifica sau tehnica si care nu se pot exporta decat pe baza certificatului de export;
    b) export - operatiunea de scoatere peste frontiera a bunurilor culturale mobile;
    c) certificat de export - documentul care atesta ca unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta si care poate fi utilizat in acest sens in relatie cu autoritatile vamale, de politie si jandarmerie;
    d) bunuri culturale mobile clasate in "tezaur", denumite in continuare bunuri culturale mobile clasate - bunuri care in urma desfasurarii si finalizarii procedurilor de clasare au fost incluse in categoria juridica "tezaur" al patrimoniului cultural national, in conditiile legii;
    e) bunuri culturale mobile neclasate in "tezaur", denumite in continuare bunuri culturale mobile neclasate - bunuri pentru care, pana la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export, nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare;
    f) expertizare - operatiune care se declanseaza in baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate si care are drept scop stabilirea, in baza normelor de clasare in vigoare, a faptului ca bunurile in cauza sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu;
    g) contract de asigurare de tip "perete la perete" contractul prin care un bun cultural imprumutat este asigurat impotriva tuturor riscurilor, pe toata perioada in care se afla imprumutat pana la revenirea la institutia detinatoare;
    h) comisarul expozitiei - persoana desemnata de institutia detinatoare a bunului cultural, in baza unui contract de mandat, sa actioneze in numele mandantului in ceea ce priveste protectia operei de arta pana la revenirea la institutia detinatoare.

    CAP. II
    Procedura de eliberare si utilizare a certificatului de export

    ART. 3
    (1) Potrivit art. 37 alin. (2) si (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectueaza numai pe baza certificatului de export emis de directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativteritoriale, se pot exporta numai temporar, pentru organizarea de expozitii in strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare si expertizare.
    (3) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pot exporta numai temporar. Exportul definitiv al acestor bunuri se realizeaza numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale, in conditiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare.
    (4) Bunurile culturale mobile neclasate se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai dupa expertizarea acestora de catre experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
    SECTIUNEA 1
    Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat
    ART. 4
    (1) In cazul bunurilor culturale mobile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, certificatul de export se emite la cererea scrisa a titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de catre directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul acestuia.
    (2) Cererea de eliberare a certificatului de export se completeaza potrivit formularului prevazut in anexa nr. 3, este insotita de Lista bunurilor culturale pentru care se solicita eliberarea certificatului de export, completata potrivit formularului prevazut in anexa nr. 3A, si se depune la directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, sediul social, punctul de lucru sau sediul administrativ al persoanelor fizice sau juridice interesate, dupa caz.
    (3) In cererile depuse potrivit alin. (2) solicitantii sunt obligati sa mentioneze, sub sanctiunea nulitatii acestora, urmatoarele:
    a) daca unul sau mai multe dintre bunurile mobile pentru care se solicita eliberarea certificatului de export se afla in patrimoniul cultural national si in evidenta proprie a unei directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) daca pentru unul sau mai multe dintre bunurile mobile la care se refera au solicitat anterior clasarea sau emiterea certificatului de export unei alte directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, indicand modul in care a fost solutionata cererea anterioara.
    (4) La cererile depuse potrivit alin. (2) se pot atasa rapoarte de expertiza intocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, acte prin care trebuie sa se arate ca unul sau mai multe dintre bunurile la care se refera cererile depuse au fost expertizate potrivit criteriilor aprobate prin normele in vigoare si sa se mentioneze daca bunurile mobile pentru care se solicita emiterea certificatului de export sunt bunuri clasate.
    (5) La cererile depuse potrivit alin. (2) se ataseaza doua fotografii de dimensiuni 9 x 12 cm, reprezentand obiectul in ansamblu si detalii semnificative pentru fiecare obiect, cu exceptia cartilor, publicatiilor, marcilor si cartilor postale de mare frecventa si tiraj si a unor bunuri de serie mare si care se pot identifica precis prin inscrisuri, marci sau alte detalii prezentate in cuprinsul cererilor; stabilirea bunurilor pentru care nu este necesara atasarea de fotografii este de competenta specialistilor si expertilor din cadrul directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.
    ART. 5
    (1) In termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea cererilor de eliberare a certificatelor de export prevazute la art. 4 alin. (2), directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica exactitatea datelor cuprinse in cererile depuse si intreprind urmatoarele demersuri, dupa caz:
    1. pentru bunurile culturale mobile clasate:
    a) emit certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate in tezaur, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea ministrului culturii si cultelor;
    b) emit certificatul de export definitiv pentru bunurile culturale mobile clasate in tezaur, in cazul schimburilor de bunuri culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;
    2. pentru bunurile culturale mobile neclasate:
    a) procedeaza la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus o data cu cererile rapoarte de expertiza intocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si stabilesc, in conditiile legii, daca aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate;
    b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export;
    c) declanseaza procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, in conditiile legii.
    (2) Certificatul de export definitiv se intocmeste in 4 exemplare, in conformitate cu formularul prevazut in anexa nr. 4, insotit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export definitiv, in conformitate cu formularul prevazut in anexa nr. 4A. Certificatul de export temporar se intocmeste in 4 exemplare, in conformitate cu formularul prevazut in anexa nr. 6, insotit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export temporar, in conformitate cu formularul prevazut in anexa nr. 4A.
    (3) Pentru operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, operele cu caracter etnografic si ale mestesugarilor populari, precum si pentru alte opere create de autori in viata, care pot fi exportate definitiv sau temporar fara nici o restrictie, nu se intocmesc dosare de export si nici nu se emit certificate de export.
    SECTIUNEA a 2-a
    Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate in proprietatea publica
    ART. 6
    (1) In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicata, bunurile culturale mobile aflate in proprietate publica se exporta numai temporar, pentru organizarea unor expozitii in strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare sau expertizare.
    (2) Titularul dreptului de administrare asupra unui bun cultural mobil care urmeaza sa fie exportat temporar va obtine avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si aprobarea ministrului culturii si cultelor, in vederea eliberarii certificatului de export, numai dupa prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, incheiat in conditiile legii.
    (3) In vederea obtinerii avizului si aprobarii, potrivit alin. (2), titularul dreptului de administrare interesat va solicita, in prealabil, avizul de principiu cu privire la oportunitatea exportului temporar.
    ART. 7
    (1) Pentru obtinerea avizului de principiu, institutiile interesate vor depune, cu cel putin 60 de zile inainte de data estimata pentru scoaterea din tara a bunurilor culturale mobile, la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
    a) adresa de sustinere;
    b) scrisoarea de intentie a organizatorului sau a partenerului extern si proiectul tematic al expozitiei;
    c) nota de oportunitate privind operatiunile de investigatii, restaurare sau expertizare, dupa caz;
    d) lista cuprinzand bunurile propuse a fi exportate temporar;
    e) propuneri pentru valorile de asigurare;
    f) nominalizarea comisarului expozitiei sau a curierului care insoteste bunurile, cu motivatia propunerii.
    (2) In termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va acorda sau va respinge solicitarea de acordare a avizului de principiu, hotararea urmand a se comunica institutiei interesate si Inspectoratului General al Politiei Romane, prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    ART. 8
    (1) Cu cel putin 30 de zile inainte de data estimata pentru scoaterea din tara a bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare care a obtinut avizul de principiu prevazut la art. 7 alin. (2) va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, in completarea dosarului existent, urmatoarele documente:
    a) contractul de imprumut ori contractul de prestari de servicii pentru investigatii, restaurare sau expertizare, incheiat in forma autentica in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala, conform formularului de contract-cadru prevazut in anexa nr. 1;
    b) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul "perete la perete" si va fi incheiat cu o societate de asigurare cu sediul in Romania;
    c) fisele de evidenta a bunurilor;
    d) fisele de conservare a bunurilor, semnate de conservator si restaurator, dupa caz;
    e) fotografii ale bunurilor: fata, lateral, spate, detalii semnificative;
    f) declaratia din partea titularului dreptului de administrare ca bunurile propuse pentru export nu sunt in litigiu;
    g) mandatul comisarului expozitiei sau al curierului care insoteste bunurile, cu mentionarea expresa a obligatiilor acestuia, conform formularului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul institutiei sau autoritatii administratiei publice in subordinea careia isi desfasoara activitatea titularul dreptului de administrare, dupa caz.
    (3) In baza documentelor prezentate potrivit alin. (1), Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor avizeaza exportul temporar al bunurilor in cauza, care se aproba de ministrul culturii si cultelor.
    (4) Aprobarea ministrului culturii si cultelor, emisa potrivit alin. (3), se comunica titularului dreptului de administrare si directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, competente, prin intermediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    ART. 9
    (1) Dupa aprobarea ministrului culturii si cultelor privind exportul temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare va depune la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, competente, cererile de eliberare a certificatelor de export, completate conform dispozitiilor art. 4 alin. (2)-(5), si copia contractului de asigurare.
    (2) Certificatul de export se va elibera de catre directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de asigurare.
    ART. 10
    Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizeaza pe o perioada de maximum 150 de zile, la cererea motivata a titularului dreptului de proprietate sau, dupa caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice in ceea ce priveste asigurarea bunurilor in cauza, avizarea si aprobarea exportului temporar.
    SECTIUNEA a 3-a
    Utilizarea certificatului de export
    ART. 11
    (1) Certificatele de export se prezinta birourilor vamale de control si vamuire din interiorul tarii sau de frontiera de catre cei interesati, proprietari, mandatari, transportatori, delegati ai persoanelor juridice, in cadrul procedurilor de declarare in scris a bunurilor culturale mobile care se exporta, declarare care este obligatorie potrivit reglementarilor vamale in vigoare.
    (2) In relatie cu birourile vamale, certificatele de export prezentate potrivit alin. (1) atesta faptul ca bunul sau bunurile in cauza urmeaza regimul de circulatie instituit potrivit art. 37-40 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, si ca se pot exporta temporar sau definitiv, dupa caz, in conditiile stabilite prin fiecare act in parte.
    ART. 12
    Nerevenirea in interiorul frontierelor romanesti a bunurilor culturale neclasate exportate temporar, la termenul stabilit prin certificatul de export sau la termenul stabilit potrivit prevederilor art. 10, constituie operatiune de export definitiv, autoritatile vamale fiind abilitate sa aplice dispozitiile legale in vigoare.
    ART. 13
    (1) Bunurile culturale mobile se identifica, de regula, pe baza datelor prezentate in certificatele de export sau in listele anexate certificatelor de export, a fotografiilor atasate certificatelor de export si a stampilei de identificare aplicate pe acele suprafete sau componente ale bunurilor care nu isi pierd din calitate sau din valoare prin marcarea cu aceasta stampila.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu este necesara atasarea de fotografii la certificatele de export emise pentru carti, publicatii, marci si carti postale de frecventa si serie mare sau pentru unele bunuri de serie mare care se pot identifica precis prin inscrisuri, marci sau alte caracteristici ale obiectelor respective.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci cand nu este posibila aplicarea stampilei de identificare, bunurile de mici dimensiuni se introduc in colete sau plicuri sigilate pe care se aplica stampila de identificare si care se prezinta ca atare autoritatilor vamale, iar bunurile de mari dimensiuni se identifica exclusiv pe baza datelor din certificatele de export sau din listele anexate certificatelor de export si a fotografiilor atasate, atunci cand este necesar.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), in certificatele de export, la rubrica "Observatii", sau in listele anexate certificatelor de export, la coloana "Observatii", se vor inscrie mentiunile "FARA FOTO" sau "FARA STAMPILA", dupa caz.
    ART. 14
    (1) Certificatele de export si listele anexate certificatelor de export se vor marca intotdeauna cu stampila directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, emitente, stampila de identificare a functionarului care a intocmit documentele si cu timbrul sec al directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, emitente, aplicat in coltul din dreapta sus al certificatului de export si al fiecarei file din lista anexata.
    (2) Pentru bunurile culturale aflate in administrarea institutiilor publice se va aplica stampila directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Fotografiile atasate certificatului de export vor fi stampilate pe verso cu stampila de identificare a functionarului directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, care a intocmit certificatul de export, iar pentru bunurile culturale aflate in administrarea institutiilor publice se va aplica stampila directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Modelul stampilei de identificare se elaboreaza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, se avizeaza de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, se aproba de ministrul culturii si cultelor si se comunica Autoritatii Nationale a Vamilor si Inspectoratului General al Politiei Romane. Modelul se poate schimba periodic, comunicandu-se aceasta schimbare directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si Autoritatii Nationale a Vamilor cu cel putin 30 de zile inainte de data modificarii.

    CAP. III
    Regimul de circulatie a bunurilor culturale creatie contemporana
    ART. 15
    (1) Conform art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, urmatoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export, ele circuland fara restrictie:
    a) operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, precum si orice alte opere create de autori in viata (artisti plastici, artisti liberprofesionisti, artisti amatori, mesteri, artizani, elevi, studenti sau copii si altii) in urma unor activitati desfasurate independent ori in cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creatie, in cadrul procesului instructiv-educativ ori al unitatilor de productie de pe langa persoanele juridice de drept public sau privat;
    b) operele cu caracter etnografic ale mestesugarilor populari in viata.
    (2) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) se pot exporta definitiv sau temporar in conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, fara certificat de export, urmand sa se ateste in fata autoritatilor vamale faptul ca aceste bunuri sunt opere create de autori in viata. Dovada ca bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export se realizeaza cu urmatoarele documente, dupa caz:
    a) declaratia creatorului, in forma autentica, in cazul obiectelor instrainate fara intermedierea unui comerciant;
    b) declaratia creatorului, in forma autentica, in cazul obiectelor exportate de catre acesta sau de catre mandatari;
    c) adeverinta emisa de agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale, conform anexei nr. 5;
    d) adeverinta emisa de persoanele juridice de drept public sau privat, in cazul obiectelor ce se exporta pentru organizarea de expozitii, manifestari promotionale, schimburi culturale si altele asemenea;
    e) adeverinta emisa de persoanele juridice de drept public sau privat, in cazul obiectelor realizate in cadrul activitatilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creatie organizate de emitent;
    f) adeverinta emisa de organizatorii de turnee artistice, in cazul obiectelor de decor, costume, recuzita si altele asemenea, realizate in baza unor schite sau proiecte ale unor autori in viata, conform anexei nr. 5.
    (3) Documentele prevazute la alin. (2) vor contine datele necesare identificarii bunurilor la care se refera, date prezentate individual sau in liste anexate.
    (4) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. b) se pot exporta in conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, fara certificat de export.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              CONTRACT DE IMPRUMUT

    Incheiat intre:
    I. Muzeul (sau alta institutie)............................................,
cu sediul in ....................................................... (se inscrie
adresa completa), reprezentat prin domnul/doamna .............................,
director, si domnul/doamna ......................................, contabil-sef,
in calitate de institutie care da cu imprumut, numita in acest contract muzeul,
    si
    II. (Institutia din strainatate) ..........................................,
cu sediul in ............................................................... (se
inscrie adresa completa), reprezentata prin domnul/doamna .....................,
director (sau alta functie care poate angaja institutia), in calitate de institutie
care ia cu imprumut, numita in acest contract organizatorii.
    Art. 1. - Obiectul contractului
    1.1. Muzeul imprumuta organizatorilor obiectele prevazute in anexa nr. .... .
    1.2. Obiectele se imprumuta pentru a face parte din expozitia ...............
................................. .
Expozitia va fi deschisa la ................... (localitatea), ..................
(sediu), in perioada ................................ (vor fi inscrise zilele
limita).
    Art. 2. - Durata imprumutului
    2.1. Durata imprumutului incepe in momentul plecarii obiectelor din muzeu de
la............................ (localitatea) si se termina in momentul restituirii
lor la ............................(localitatea). Perioada imprumutului include
perioada expozitiei, a transportului de la si catre muzeu, precum si cea necesara
ambalarii, dezambalarii si expunerii obiectelor, incepand cu data plecarii ........
..................... pana la reintoarcerea obiectelor in muzeu.
    Art. 3. - Transportul
    3.1. Transportul obiectului (obiectelor) se va face atat la dus, cat si la
intors cu ..................................... (mijlocul de transport) pe ruta
.............................. .
    3.2. Obiectele vor ajunge la ........................ (localitatea) inainte de
.......................... (data) si vor trebui sa revina la muzeu cel mai tarziu
la data de ................................ .
    3.3. Pe toata perioada transportului obiectele vor fi insotite de un specialist
al muzeului.
    3.4. Toate cheltuielile de transport dus-intors vor fi suportate de catre
organizatori.
    Art. 4. - Asigurare
    4.1. Obiectele vor fi asigurate pe toata durata imprumutului plus ...............
(minimum 5 zile) dupa intoarcerea la .................. (sediul muzeului), in
sistemul "de la perete la perete", impotriva tuturor riscurilor, prin intermediul
companiei ....................................... . Polita de asigurare va acoperi
intreaga perioada a imprumutului.
    4.2. Asigurarea va fi facuta pentru valoarea de ............................
(polita trebuie sa aiba anexata lista obiectelor).
    4.3. Organizatorii se obliga sa transmita muzeului polita si certificatul de
asigurare in original, cu 5 (cinci) saptamani inainte de plecarea obiectului
(obiectelor) din ..............., astfel incat muzeul sa poata indeplini
formalitatile de export temporar in timp util. Nerespectarea acestui termen poate
duce la imposibilitatea de a obtine aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor
(Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor), absolut necesara pentru a intocmi,
in timp util, formalitatile de export temporar al obiectului (obiectelor).
    4.4. In caz de furt, de pierdere sau de deteriorare partiala ori totala a unui
obiect, suma platita de asigurator pentru a despagubi muzeul nu aduce atingere
dreptului de proprietate al muzeului asupra obiectului, acesta putand sa-si
recupereze obiectul furat, pierdut sau deteriorat partial ori total, oriunde s-ar
gasi el si in orice moment. Muzeul se obliga sa ramburseze suma incasata de la
asigurator daca obiectul este gasit, in momentul restituirii obiectului la muzeu.
    4.5. Organizatorii raman raspunzatori fata de muzeu de valoarea integrala a
obiectelor furate, pierdute, distruse total sau partial, daca muzeul, fara culpa
din partea sa, nu va putea incasa polita de asigurare.
    4.6. In caz de stricaciune, o comisie in care vor fi reprezentati atat muzeul,
cat si organizatorii va evalua pagubele suferite de obiect. Suma care va reprezenta
contravaloarea pagubelor suferite va acoperi costul restaurarii plus valoarea
deprecierii ce ramane dupa restaurare.
    Art. 5. - Ambalare si insotire
    5.1. Obiectele vor fi ambalate de catre muzeu, iar la ................, la
intoarcere, de catre organizatori.
    5.2. Un specialist al muzeului va insoti obiectele la dus si va asista la
dezambalarea si montarea lor in expozitie la ..... . La inchiderea expozitiei
la ..........., specialistul muzeului va asista la demontarea obiectelor din
expozitie si la ambalarea lor, insotind obiectele la intoarcere, la ...... .
    5.3. Organizatorii vor suporta toate cheltuielile de deplasare a specialistului
desemnat de muzeu (transport, cazare, diurna, asigurari de transport si sanatate,
taxe consulare).
    Art. 6. - Conservare si securitate
    6.1. Obiectele vor fi expuse pe toata durata expozitiei in conformitate cu
normele muzeologice standard privind microclimatul (umiditatea relativa a aerului
si temperatura) si iluminatul.
    6.2. Obiectele vor fi insotite de fise de conservare, intocmite de catre
conservatorul muzeului. Specialistul desemnat de catre organizatori si conservatorul
muzeului vor certifica autenticitatea a ceea ce este consemnat in fise, de fiecare
data, la sosirea si la plecarea obiectelor. Obiectele vor fi restituite muzeului
in aceeasi stare de conservare ca la plecare. Ultima verificare a starii de
conservare va fi facuta la sosirea obiectelor la [...] de catre conservatorul
muzeului.
    6.3. Organizatorii vor lua toate masurile necesare pentru securitatea
obiectelor pe toata durata imprumutului, spatiile de depozitare si salile de
expunere vor fi dotate cu sisteme de control al microclimatului si cu instalatii
antifurt si antiincendiu.
    6.4. Orice incident sau accident privind obiectele imprumutate va fi imediat
semnalat muzeului, care va stabili de comun acord cu organizatorii masurile ce
se impun.
    Art. 7.
    7.1. Muzeul autorizeaza organizatorii sa reproduca obiectele imprumutate in
scopuri promotionale si pedagogice numai pe durata expozitiei. Drepturile de
reproducere sunt cedate numai pe perioada expozitiei. Orice reproducere va purta
urmatoarea mentiune:
    Muzeul ................................................
    7.2. Organizatorii vor oferi gratuit muzeului un numar de ...... exemplare
ale catalogului expozitiei si cate .... exemplare din fiecare tip de reproducere
imprimata.
    7.3. In cazul in care se vor realiza filme, casete video sau alte materiale
publicitare audiovizuale si multimedia care includ obiecte imprumutate, organizatorii
vor oferi gratuit muzeului cate o copie dupa fiecare material.
    7.4. La inchidere, muzeul va primi un exemplar complet al dosarului de presa
al expozitiei, cuprinzand toate cronicile, articolele, studiile ce vor fi publicate
in presa.
    Art. 8. - Invitatii (daca este cazul)
    Directorul muzeului va fi invitat la vernisaj de catre organizatori.
Cheltuielile de deplasare, transport, cazare, diurna, asigurari de transport si
sanatate, taxe consulare vor fi suportate de organizatori.
    Art. 9. - Contractul
    9.1. Muzeul si organizatorii se vor consulta cu privire la orice aspect care
nu este prevazut in prezentul contract, de fiecare data cand va fi necesar.
    9.2. Orice litigiu s-ar ivi cu privire la executarea prezentului contract si
referitor la obiectele imprumutate se va regla conform legislatiei romane, de
catre o instanta romana competenta, dar aceasta numai dupa ce, in prealabil,
au fost epuizate toate caile de reconciliere.
    9.3. Orice reclamatie din partea muzeului va trebui inaintata in interval
de 5 (cinci) zile de la intoarcerea obiectului la ...... .
    9.4. Prezentul contract este redactat in limbile romana si ...., in 4
(patru) exemplare, ambele versiuni avand aceeasi putere juridica. Fiecare parte
va pastra cate un exemplar din fiecare versiune.
    9.5. Prezentul contract intra in vigoare o data cu semnarea si stampilarea
lui de catre ambele parti, pe fiecare pagina.
    9.6. Contractul este valabil numai insotit de polita de asigurare in original,
care face parte integranta din prezentul contract.
    Art. 10. - Forta majora
    10.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii
partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta
majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa
execute total sau partial obligatiile asumate.
    10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta
celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada
fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.
    10.3. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va
fi certificata de camera de comert si industrie sau de alt organism abilitat de
legea statului care o invoca.
    10.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de
la incetare.
    10.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase)
luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.
In acest caz, nici una dintre parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la
cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la
aceasta data.
    Art. 11. - Incetarea contractului
    11.1. Contractul inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia
instantelor judecatoresti, in urmatoarele cazuri:
    - cand oricare dintre parti nu isi executa una dintre obligatiile esentiale
pentru acest contract;
    - cand oricare dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plata;
    - cand oricare dintre parti a fost pusa sub interdictie judecatoreasca;
    - cand oricare dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara
acordul celeilalte parti;
    - cand oricare dintre parti isi incalca din nou obligatiile sale dupa ce a
fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare a obligatiilor sale duce la
rezilierea contractului;
    - in maximum .... zile de la data cand oricare dintre parti a fost notificata
ca si-a incalcat obligatiile asumate, ca nu executa sau ca executa in mod
necorespunzator respectiva obligatie.
    11.2. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti
cauza de incetare in minimum .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza
sa-si produca efectele.
    11.3. Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre
parti.
    11.4. Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.
    Art. 12. - Solutionarea litigiilor
    12.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va
solutiona de catre instantele judecatoresti competente.
    12.2. Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt
suportate de ....... .
    12.3. Prezentul contract s-a incheiat pe data de ........ in ... exemplare.

              Semnaturi                             Semnaturi
        ...................                     .................

    NOTA:
    Mentiunile din paranteze au rol ajutator.


    ANEXA 2
    la normele metodologice


                                     MANDAT

    Domnul/Doamna  .............................................................
este desemnat/desemnata in calitate de curier al expozitiei  ...................
...............................................................................,
solicitata de  .................................................................
pentru a fi organizata la  .....................................................
in perioada  ...................................................................
    Deplasarea se va efectua in perioada  ......................................
    Curierul are autoritatea de a actiona in numele detinatorului in ceea ce
priveste protectia operei de arta pana in momentul in care aceasta este oficial
predata muzeului imprumutator.
    El trebuie sa fie fizic prezent in toate momentele transportului. Orice
restrictie legala care interzice curierului (anumite zone aeroportuare) trebuie
anuntata detinatorului.
    Curierul are urmatoarele indatoriri:
    - supravegheaza transportul, manipularea si instalarea operei de arta,
asigurandu-se de conditiile optime de conservare si securitate ale acesteia;
    - cunoaste ruta si destinatia;
    - are obligatia sa cunoasca fisa de conservare a operei de arta, sa o
semneze si sa o prezinte spre cunostinta si contrasemnare reprezentantului
autorizat de la muzeul imprumutator. O copie a acestei fise trebuie sa parvina
detinatorului;
    - anunta imediat telefonic sau prin fax (conducerea muzeului sau, dupa caz,
Ambasada Romaniei din tara respectiva) orice fel de problema care contravine
integritatii, securitatii operei de arta sau contractului de imprumut.

         Director,
      ...................
                                            Curier,
                                        .................    ANEXA 3
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
*T*

                                     CERERE
                  pentru eliberarea unui certificat de export

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    I. Datele de identificare a solicitantului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal,
    dupa caz):                                      [][][][][][][][][][][][][]
         ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
    2.1. │ Numele:                 │ Prenumele:                               │
         └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
    sau
         ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    2.2. │ Denumirea:                                                         │
         └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3. Adresa/Sediul social,
       dupa caz:   ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┐
                   │ Localitatea:            │  Judetul:                      │
                   └─────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 ┌─────────────────────┬─────┬───────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────────┐
 │Str.                 │Nr.  │Cod postal │Bl.  │ Sc.  │Et.  │Ap.   │Sectorul  │
 └─────────────────────┴─────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────────┘

    4. Calitatea:   [] Proprietar   [] Mandatar al unui   [] Administrator de
                                       proprietar            bunuri proprietate
                                                             publica

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    II. Datele privind operatiunea de export pentru care se solicita certi-
ficatul de export
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. [] Se solicita exportul        [] Se solicita exportul temporar, data
       definitiv                      revenirii in teritoriul frontierei
                                      romanesti fiind .......... .

   2. Bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se refera prezenta cerere fac
parte din patrimoniul cultural national?
      [] Nu      [] Da         Daca da, indicati la rubrica "Observatii" de la
                               sectiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana
                               1.6 din lista anexata documentele de referinta
                               (ordinul de clasare, certificatul de clasare).

    3. Ati solicitat anterior clasarea bunului/bunurilor/unora dintre bunurile
la care se refera prezenta cerere?
      [] Nu      [] Da         Daca da, indicati la rubrica "Observatii" de la
                               sectiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana
                               1.6 din lista anexata carei institutii ati
                               solicitat clasarea, data solicitarii si
                               raspunsul acesteia.

    4. Ati solicitat anterior emiterea unui certificat de export pentru bunul/
bunurile/unele dintre bunurile la care se refera prezenta cerere?
      [] Nu      [] Da         Daca da, indicati la rubrica "Observatii" de la
                               sectiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana
                               1.6 din lista anexata carei institutii ati
                               solicitat acest fapt, data solicitarii si
                               raspunsul primit.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    III. Datele privind bunul/bunurile pentru care se solicita certificatul de
export
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    1. Descrierea bunului cultural
    (Se completeaza in situatia in care se solicita exportul unui singur bun
sau al unui tiraj/lot de bunuri identice)
    1.1. Denumirea bunului cultural   .........................................
    1.2. Autor/autori, atelier, marca, scoala,
    atribuire (dupa caz)               ........................................
    1.3. Titlul sau tema (daca este cazul) ....................................
    1.4. Material, tehnica, dimensiuni (eventual
    dimensiunile suportului) si alti parametri
    de identificare (dupa caz)          .......................................
    1.5. Datare, anul fabricatiei (dupa caz) ..................................
    1.6. Observatii (documente de referinta,
    antecedente, stare de conservare,
    cantitate, date speciale - prezenta
    semnaturilor, inscriptionarilor, marcilor etc.) ...........................
    2. Descrierea colectiei/lotului de bunuri diferite
    (Se completeaza lista anexata cererii) ....................................

    Data ...............                     Semnatura/stampila solicitantului
                                                 ........................
*ST*

    ANEXA 3A
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
*T*
                                     LISTA
        bunurilor culturale pentru care se solicita certificat de export
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Observatii
                                                                  documente de
      Denumirea   Autor/autori,  Titlul  Material,       Datare,  referinta,
Nr.   bunului     atelier,        sau    tehnica,        anul     antecedente,
crt.  cultural    marca,         tema    dimensiuni      fabri-   stare de
                  scoala,               (dimensiunile    catiei   conservare,
                  atribuire              suportului)              cantitate,
                                         alti parametri           date speciale
                                         de identifi-              - prezenta
                                         care                     semnaturilor,
                                                                  inscriptio-
                                                                  narilor,
                                                                 marcilor etc.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 (1)   (1.1)       (1.2)         (1.3)      (1.4)        (1.5)       (1.6)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Data .................               Semnatura/stampila solicitantului
                                            ..........................
*ST*

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
    DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE
    SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL

                         CERTIFICAT DE EXPORT DEFINITIV
                    Nr. ......... din .....................

    In temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile ulterioare, se emite
urmatorul certificat de export definitiv pentru bunul/bunurile care se identifica
prin:
    1. datele din lista anexa (obligatorie pentru colectii sau loturi de obiecte
diferite): ................... ................................................
...............................................................................;
    2. datele urmatoare (in cazul unui singur obiect, al unui tiraj sau lot de
obiecte identice): .............................................................
................................................................................;
    2.1. domeniul din care face parte (a se vedea art. 3 din Legea nr. 182/2000,
cu modificarile ulterioare) ...................................................
..............................................................................;
    2.2. denumirea bunului cultural ..........................................;
    2.3. autor/autori, atelier, marca, scoala, atribuire......................;
    2.4. titlul sau tema .....................................................;
    2.5. material, tehnica, dimensiuni, alti parametri de identificare .......
..............................................................................;
    2.6. datare ..............................................................;
    2.7. observatii ...........................................................
    3.1. Prezentul certificat insoteste bunul/bunurile la care face referire,
fiind obligatorie prezentarea acestuia la punctele vamale de control si vamuire
din interiorul tarii sau de frontiera, precum si altor autoritati competente.
    3.2. Prezentul certificat nu garanteaza valoarea si autenticitatea bunului/
bunurilor la care face referire si nici legitimitatea titlului de proprietate
al detinatorului sau asupra bunului/bunurilor in cauza.


                                                    Director,

                                         ...........................


    ANEXA 4A
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
    DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE
    SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL
    ......................................
*T*

                                     LISTA
             bunurilor culturale pentru care s-a emis certificat de
            export definitiv/temporar nr. ...... din ...............

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.  Domeniul din   Denumirea  Autor/    Titlul  Material,     Datare,
crt. care face      bunului    autori,   sau     tehnica,      anul      Obser-
     parte (in      cultural   atelier,  tema    dimensiuni,   fabri-    vatii
     sensul art. 3             marca,            suport        catiei
     din Legea                 scoala,           (dimensiuni)
     nr. 182/2000)             atribuire         si alti
                                                 parametri de
                                                 identificare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1)    (1.1)          (1.2)      (1.3)   (1.4)       (1.5)      (1.6)    (1.7)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

               Director,
          ....................
*ST*


    ANEXA 5
    la normele metodologice
    .........................................................
    (Denumirea persoanei juridice de drept public sau privat)
    Codul unic de inregistrare ..............................
    Adresa ..................................................
    Telefon ...................., fax .......................

*T*
                                   ADEVERINTA

    Prin prezenta se adevereste ca bunurile culturale mobile din tabelul de mai
jos au fost create de artisti (mesteri) in viata si potrivit prevederilor art.
81 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea partimoniului cultural national
mobil, cu modificarile ulterioare, nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate
fara certificat de export.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.          Denumirea bunului
crt.          cultural mobil             Autorul                   Observatii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    ..............................
    (Persoana autorizata - numele,
    prenumele, semnatura, stampila)
*ST*


    ANEXA 6
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
    DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE
    SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL
    ........................................

                         CERTIFICAT DE EXPORT TEMPORAR
                   Nr. ............. din ...................

    In temeiul art. 37 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural national mobil, cu modificarile ulterioare, se emite urmatorul certificat
de export temporar pentru bunul/bunurile care sunt cuprinse in tabelul care face
parte integranta din prezentul certificat:
    Date despre exportator - persoana fizica:
    Numele ................., prenumele ........................., domiciliat in
localitatea ....................., str. .................... nr. ...., bl. .....,
sc. ....., et. ...., ap. ...., sectorul ....., codul postal ............,
judetul ......................, posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ..........,
eliberat de ......................... la data de .........................
    Date despre exportator - persoana juridica:
    Denumirea ...............................
    Adresa: str. ..................... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ....,
sectorul ....., codul postal................, localitatea ......................,
judetul ......................, codul de inregistrare fiscala ...................
    Tara de destinatie a exportului .........................
    Data preconizata pentru revenirea bunurilor culturale in Romania:
    Ziua ......... luna .................... anul .........


                                              Director,
                                       ......................


                                 -------------