Inapoi la legislatie

HOTARARE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007

HOTARARE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 3

    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002.

 

                        PRIM-MINISTRU

                   CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                       Contrasemneaza:

                       --------------

                     Ministrul culturii

                        si cultelor,

                      Adrian Iorgulescu

 

                   p. Ministrul economiei

                       si finantelor,

                       Catalin Doica,

                      secretar de stat

 

    Bucuresti, 12 decembrie 2007.

    Nr. 1.502.

 

    ANEXA

 

                          NORME METODOLOGICE

           privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si

          modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare

         si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

 

    ART. 1

    Cuantumul timbrului monumentelor istorice, instituit in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, precum si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia sunt reglementate prin prezentele norme metodologice.

    ART. 2

    Sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt gestionate, in regim extrabugetar, de catre Ministerul Culturii si Cultelor, prin intermediul Oficiului National al Monumentelor Istorice, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) lit. c), ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 422/2001, republicata, si ale art. 2 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice, cu modificarile ulterioare.

    ART. 3

    Timbrul monumentelor istorice se aplica in mod obligatoriu pentru produsele si serviciile din categoriile prevazute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicata.

    ART. 4

    Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezinta:

    a) 2% din valoarea, fara TVA, a produselor si serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicata;

    b) 350 lei/masa/luna pentru activitatile de cazinou;

    c) 10 lei/luna/aparat pentru activitatile de jocuri de noroc din categoria masinilor electronice si/sau mecanice cu castiguri;

    d) 500 lei/luna/sala pentru activitatile de jocuri de noroc din categoria Bingo;

    e) 30 lei/luna/agentie pentru activitatile de jocuri de noroc din categoria pariuri;

    f) 2% din suma achitata de participanti pentru toate jocurile organizate de Compania Nationala "Loteria Romana".

    ART. 5

    (1) Pentru activitatile prevazute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicata, valoarea timbrului monumentelor istorice se adauga la pretul de vanzare al produselor si serviciilor, fiind imprimata distinct pe fiecare produs, dupa caz.

    (2) Persoanele fizice sau juridice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicata, si care folosesc case de marcat vor mentiona distinct pe bonul fiscal contravaloarea timbrului monumentelor istorice.

    ART. 6

    (1) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la persoanele fizice si juridice prevazute la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 422/2001, republicata.

    (2) Pot fi exceptati de la plata timbrului monumentelor istorice, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001, republicata, operatorii economici care, prin activitatile pe care le desfasoara, contribuie in decursul aceluiasi an fiscal la protejarea monumentelor istorice cu o suma cel putin egala cu cea pe care o datoreaza la plata taxei, in baza unei solicitari scrise, insotita de documente justificative corespunzatoare.

    ART. 7

    Persoanele fizice sau juridice platitoare au obligatia sa calculeze si sa inregistreze lunar in contabilitatea proprie, in conturi distincte, sumele incasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.

    ART. 8

    (1) Sumele prevazute la art. 7 se vireaza lunar de catre platitori, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul deschis pe seama Oficiului National al Monumentelor Istorice la Trezoreria Sectorului 4 si care este pus la dispozitia persoanelor interesate, in principal, prin afisare pe adresa de internet a institutiei.

    (2) Virarea se face cu ordin de plata, in care se va mentiona: "contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunzatoare lunii .......... anului............".

    ART. 9

    Declaratia lunara privind obligatia de plata a timbrului monumentelor istorice, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de o copie a ordinului de plata avand stampila si semnatura autorizata ale societatilor bancare sau de o copie a extrasului de cont in care se reflecta operatiunea de virare a sumei prin Trezoreria Statului, dupa caz, se va depune, direct, prin posta sau prin fax, la sediul Oficiului National al Monumentelor Istorice, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna precedenta.

    ART. 10

    (1) In cazul nevirarii la termen a sumelor datorate, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere.

    (2) Dobanzile si penalitatile se vireaza in contul prevazut la art. 8, cu ordin de plata, in care se va mentiona: "contravaloarea majorarilor de intarziere aferente timbrului monumentelor istorice corespunzatoare lunii ........... anului.........".

    ART. 11

    In cadrul Oficiului National al Monumentelor Istorice se constituie un compartiment distinct, abilitat sa incaseze, sa tina evidenta sumelor obtinute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice si sa asigure respectarea destinatiei fondurilor astfel obtinute, potrivit legii.

    ART. 12

    Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaza de Oficiul National al Monumentelor Istorice in conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 422/2001, republicata.

    ART. 13

    Evidentierea in contabilitate a sumelor datorate si virate catre Oficiul National al Monumentelor Istorice se face astfel:

    a) operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, care desfasoara activitati de natura celor prevazute la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicata, efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

*T*

531                  =      %      - pretul de vanzare, respectiv valoarea

(512, 411)                           serviciilor

                         707 (704) - pretul de vanzare, respectiv valoarea

                                     serviciilor, mai putin valoarea timbrului

                           447     - valoarea timbrului (analitic distinct)

447                  =   531 (512) - valoarea timbrului datorata, virata;

(analitic distinct)

*ST*

 

    b) operatorii economici care desfasoara activitati de natura celor prevazute la art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001, republicata, efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

 

*T*

531                  =     447     - valoarea timbrului (analitic distinct)

(512, 411)

447                  =   531 (512) - valoarea timbrului datorata, virata;

(analitic distinct)

*ST*

 

    c) persoanele juridice fara scop patrimonial care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla: conform Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001*), cu modificarile ulterioare;

───────────

    *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001 se abroga conform art. 5 din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007.

 

    d) asociatiile familiale care exercita acte de comert si celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant: in Registrul-jurnal de incasari si plati, pe un rand distinct "Sume incasate reprezentand timbrul monumentelor istorice", pozitii care se centralizeaza lunar, in vederea determinarii sumelor care urmeaza a fi virate Oficiului National al Monumentelor Istorice;

    e) la institutiile publice care incaseaza contravaloarea produselor si serviciilor pentru care se datoreaza timbrul monumentelor istorice, in functie de sursa de finantare a acestora:

 

*T*

%                            =     462       "Creditori"/analitic:

5311                         Oficiul National al Monumentelor Istorice

"Casa in lei"

5121

"Conturi la banci in lei"

561

"Disponibil al institutiilor publice

finantate din venituri proprii si subventii"

- virarea sumelor reprezentand timbrul monumentelor istorice catre Oficiul

National al Monumentelor Istorice:

462 "Creditori"/analitic:    =      %

Oficiul National al Monumentelor Istorice   5311

                                            "Casa in lei"

                                            5121

                                            "Conturi la banci in lei"

                                            561

                                            "Disponibil al institutiilor

                                            publice finantate din

                                            venituri proprii si subventii"

*ST*

 

    ART. 14

    (1) Contravaloarea timbrului monumentelor istorice se va evidentia separat, in conturi analitice distincte, de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice.

    (2) Pentru inregistrarea in contabilitatea Oficiului National al Monumentelor Istorice a operatiunilor privind timbrul monumentelor istorice, se folosesc urmatoarele conturi:

    - 117.10 "Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii";

    - 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii";

    - 461 "Debitori";

    - 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii";

    - 658 "Alte cheltuieli operationale";

    - 751 "Venituri din vanzari de bunuri si servicii".

    (3) Principalele operatiuni inregistrate in contabilitatea Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:

    A. evidentierea creantelor reprezentand timbrul monumentelor istorice, rezultate din declaratiile depuse de platitori:

*T*

461                                    =       751

"Debitori"/analitice distincte                 "Venituri din vanzari de bunuri

                                                si servicii"

*ST*

 

    B. incasarea contravalorii timbrului monumentelor istorice de la platitori:

*T*

561                                    =       461

"Disponibil al institutiilor distincte         "Debitori"/analitice

publice finantate din venituri

proprii si subventii"

*ST*

 

    C. efectuarea cheltuielilor prevazute de lege:

*T*

658                                    =  561

"Alte cheltuieli operationale"                 "Disponibil al institutiilor

                                                publice finantate din venituri

                                                proprii si subventii"

*ST*

 

    D. inchiderea conturilor de cheltuieli sau de venituri, dupa caz, la finele anului:

    a) inchiderea conturilor de cheltuieli la finele anului:

*T*

121.10                                 =  658

"Rezultatul patrimonial - institutii            "Alte cheltuieli publice si

operationale"                                   activitati finantate integral

                                                sau partial din venituri

                                                proprii"

*ST*

 

    b) inchiderea conturilor de venituri la finele anului:

*T*

751                                    =  121.10

"Venituri din vanzari de bunuri si servicii"    "Rezultatul patrimonial -

                                                 institutii publice si

                                                 activitati finantate integral

                                                 sau partial din

                                                 venituri proprii"

*ST*

 

    E. La inceputul exercitiului financiar urmator se preia excedentul sau deficitul patrimonial din anul anterior, dupa caz:

*T*

121.10                                 =  117.10

"Rezultatul patrimonial - institutii            "Rezultatul reportat -

publice si activitati finantate integral        institutii publice si din

sau partial din venituri proprii"               activitati finantate integral

                                                sau partial venituri proprii"

                                          sau

117.10                                 =  121.10

"Rezultatul reportat - institutii               "Rezultatul patrimonial -

publice si activitati finantate                 institutii publice si

integral sau partial din venituri               activitati finantate integral

proprii"                                        sau partial din venituri

                                                proprii"

*ST*

 

    ART. 15

    Sumele din contul timbrului monumentelor istorice, ramase neutilizate la finele anului, se reporteaza in anul urmator.

    ART. 16

    Controlul respectarii obligatiilor de plata se efectueaza de Oficiul National al Monumentelor Istorice, prin intermediul compartimentului prevazut la art. 11, de imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor, precum si de specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    ART. 17

    (1) Activitatea de control va viza urmatoarele obiective:

    a) verificarea calculului corect al contravalorii timbrului monumentelor istorice;

    b) virarea integrala si la termen a sumei datorate;

    c) corelarea intre sumele varsate si cele datorate;

    d) verificarea calculului corect al penalitatilor datorate pentru intarziere la virarea contravalorii timbrului monumentelor istorice;

    e) utilizarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice in conformitate cu dispozitiile art. 12.

    (2) Activitatea de control la nivelul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene si a municipiului Bucuresti se va desfasura periodic, in vederea unei bune colectari a veniturilor reprezentand timbrul monumentelor istorice, acestea urmand sa raporteze lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare, rezultatele controlului desfasurat, sub aspectul numarului de operatori economici supusi controlului, al diferentelor constatate la calcularea si virarea sumelor datorate, al majorarilor de intarziere calculate, precum si al amenzilor aplicate in baza art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicata, acte intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 2-4.

    ART. 18

    In exercitarea atributiilor ce ii revin, Oficiul National al Monumentelor Istorice este abilitat sa solicite de la institutiile publice si persoanele juridice de drept privat date si documente necesare exercitarii competentelor sale, fara perceperea de taxe, tarife sau alte comisioane.

    ART. 19

    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 1

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

                                  DECLARATIE

           privind obligatia de plata a timbrului monumentelor istorice*)

                           pentru luna.....anul.....

 

    Datele de identificare ale platitorului

*T*

┌──────────────────────────────┬─────┬────────────────┬──────┬───────────┬─────┐

│Denumirea platitorului de tmi │     │Judetul/Sectorul│      │Localitatea│     │

├──────────────────────────────┼─────┼────────────────┼──────┼───────────┼─────┤

│Codul de inregistrare fiscala │     │                │      │           │     │

│a platitorului de tmi         │     │Strada          │      │Nr.        │     │

├──────────────────────────────┼─────┼────────────────┼──────┼───────────┼─────┤

│Trezoreria platitorului de tmi│     │Bloc/Scara/Ap   │      │Cod postal │     │

├──────────────────────────────┼─────┼────────────────┼──────┼───────────┼─────┤

│Numarul de cont al            │     │                │      │           │     │

│platitorului de tmi           │     │Telefon/Fax     │      │E-mail     │     │

└──────────────────────────────┴─────┴────────────────┴──────┴───────────┴─────┘

*ST*

 

    Timbrul monumentelor istorice datorat pentru perioada de raportare

*T*

┌────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┬────────┬────────┐

│Nr. │Denumirea  │Valoarea    │Nr. de mese, │Contravaloarea  │Achitat │Data    │

│crt.│produselor │produselor  │aparate,     │lunara a tmi    │cu ordin│achita- │

│    │ si/sau    │si/sau      │sali, agentii├─────────┬──────┤de plata│rii     │

│    │serviciilor│serviciilor │    N        │tmi = 2% │tmi=tf│  nr.   │        │

│    │la care s-a│- fara TVA -│             │**) Vp/s │**) N │        │        │

│    │aplicat tmi│   Vp/s     │             │         │      │        │        │

├────┼───────────┼────────────┴─────────────┼─────────┴──────┼────────┼────────┤

│0   │   1       │             2            │         3      │   4    │  5     │

├────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┤

│01. │           │                          │                │        │        │

├────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┤

│02. │           │                          │                │        │        │

└────┴───────────┴──────────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┘

*ST*

 

    Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

 

    Semnatura,                                         Stampila,

    ....................

 

────────────

    *) Timbrul monumentelor istorice - tmi.

    **) Taxa fixa stabilita de prevederile art. 4 din normele metodologice - tf.

 

    ANEXA 2

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

*T*

    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

    Directia pentru Cultura, Culte si

    Patrimoniul Cultural National                      Seria ...../200...

    a Judetului ......./Municipiului                   Nr. ..............

    Bucuresti/Oficiul National

    al Monumentelor Istorice

    L.S.

 

                                                            Regim special

                                                 Seria M.C.C. nr. 0000001

*ST*

 

                               PROCES - VERBAL

                 de constatare si sanctionare a contraventiilor

              Incheiat astazi ...., luna ...., anul .... , ora ....,

                  in localitatea ...., judetul/sectorul ......

 

    Subsemnatul/ Subsemnata ........, in calitate de agent constatator cu functia de ......... la ......, posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. ......, eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor, si al/a Ordinului de serviciu nr. ......, cu BI/CI seria ..... nr. ......, CNP nr. .....,

    in temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, si ale prevederilor art. 16 din Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.502/2007,

    in urma controlului avand ca obiectiv aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) - d) din Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.502/2007, efectuat in ziua ...... luna ....... anul ...... ora ......, la ..... din localitatea ......, bd./str. ..... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ......, codul de identificare fiscala ......, reprezentata prin dl ....., in calitate de...., cu BI/CI seria .... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......., CNP nr. ......, cu domiciliul in localitatea ........., bd./str. ..... nr. ..., bl. ..... , sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul .....,

 

    Agenti constatatori:            Contravenient:

    ..............                  Denumire ..................

    ..............                  reprezentat prin ..........

 

    Martor (nume, B.I., CNP, adresa):

    .............................

 

    Am constatat urmatoarele:

    La data, ora si locul de mai jos au fost savarsite urmatoarele fapte:

    - nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice:

    Descrierea faptei savarsite: ........................................................................................................................................................................................

    Fapta de mai sus constituie contraventie prevazuta la art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

    De savarsirea acestei fapte se face vinovat contravenientul:

    .....(Denumirea)....., cod de identificare fiscala ......, inmatriculata la oficiul registrului comertului/autorizat ....... sub nr. ......, cu sediul/domiciliul fiscal in localitatea ......, bd./str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......, reprezentata de ....., in calitate de ......, cu CNP ......, cu domiciliul in localitatea ......, bd./str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......, nascut/nascuta la data de ......, in localitatea ......, judetul/sectorul ......, legitimat/legitimata cu BI/CI/pasaport seria ...... nr. ....., emis/emisa de ....... la data de ...... .

    Fapta prevazuta in actul normativ mentionat se sanctioneaza, conform:

    - art. 55 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta .............,

    - in suma de....... (.........) lei.

    Alte mentiuni:

    Contravenientul nu a formulat/a formulat obiectiuni, dupa cum urmeaza: ........................................................................................................................................................................................

 

    Agenti constatatori:                    Contravenient:

    .....................                   Denumire..............

    .....................                   reprezentat prin......

    Martor (nume, B.I., CNP, adresa):

    ................................

 

    Contravenientul si-a indeplinit/nu si-a indeplinit obligatia legala de a prezenta agentilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfasurare a activitatii de control.

    Facem mentiunea ca nu exista posibilitatea prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, de a achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de contraventie jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ.

    Suma de............ lei, reprezentand amenda contraventionala aplicata, va fi achitata in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii contravenientului a prezentului proces-verbal.

    Amenda se va achita cu mentiunea "amenzi conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata", de catre persoanele fizice in contul de venituri al bugetului local nr. ......., in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, sau de catre persoanele juridice, in contul de venituri al bugetului de stat nr. ...., deschis la Trezoreria Statului ....

    Copia de pe chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii/extrasul de cont se va depune sau se va transmite prin posta, recomandat, la sediul institutiei din care fac parte agentii constatatori care au aplicat amenda contraventionala.

    In conformitate cu art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. ...../....., se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

    Intocmit in 3 (trei) exemplare, din care o copie, insotita de Instiintarea de plata nr. ...../....., se inmaneaza contravenientului sau se va comunica acestuia prin posta cu aviz de primire/prin afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului in cel mult o luna de la data incheierii.

    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in lipsa unui martor deoarece ............... .

 

    Agenti constatatori:        Contravenient:

    ...................         Denumire............

    ...................         reprezentat prin....

                                Mi s-a inmanat si am primit o copie a

                                Procesului-verbal nr. .../......

 

    Contravenientul nu se       astazi, ziua ..., luna ..., anul ...

    afla de fata/refuza/nu      Semnatura ..........................

    poate sa semneze. Se

      confirma de:

 

    Martor (nume, B.I., CNP, adresa):

    ..............................

 

    ANEXA 3

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

*T*

    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

    Directia pentru Cultura, Culte si

    Patrimoniul Cultural National                 Seria ...../200..

    a Judetului ..../Municipiului                 Nr. .............

    Bucuresti/Oficiul National

    al Monumentelor Istorice

 

                                                               L.S.

                                                      Regim special

                                           Seria M.C.C. nr. 0000001

*ST*

 

                           INSTIINTARE DE PLATA

           Incheiata astazi ...., luna ....., anul .... , ora ....,

               in localitatea ....., judetul/sectorul .......

 

    Subsemnatul/Subsemnata ........, in calitate de agent constatator cu functia de ...... la ....., posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. ....., eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor, si al/a Ordinului de serviciu nr. ......, cu BI/ CI seria .... nr. ....., CNP nr. ......,

    in temeiul art. 25 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, al prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, precum si al Hotararii Guvernului nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere,incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia si

    in baza Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. .../...,

    va comunicam prezenta instiintare de plata pentru suma de ..... lei (...... lei), constituita debit fata de unitatea dv .......... din localitatea ......, bd./str. ..... nr. ..., bl. ... , sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....., cod de identificare fiscala ......., reprezentata prin dl ....., in calitate de ..... .

    Dupa trecerea termenului limita prevazut in procesul-verbal sus-mentionat, acesta devine titlu executoriu, fara nicio alta formalitate, si se supune executarii silite, in conditiile dispozitiilor legale imperative privind executarea silita a creantelor bugetare.

    Prezenta instiintare de plata se comunica pentru opozabilitate impreuna cu Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. ..../.....

 

    Agenti constatatori:        Contravenient:

    ....................        Denumire.............

    ....................        reprezentat prin.....

                                Mi s-a inmanat si am primit o copie a

                                Procesului-verbal nr. ..../....

                                astazi, ziua ...., luna ...., anul ...

                                Semnatura ............................

 

    ANEXA 4

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

                     CARACTERISTICI DE TIPARIRE A FORMULARELOR

 

    Denumire:

    A. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor:

    Seria ........ nr. ........

    Regim special

    B. Instiintare de plata pentru debitorul:

    Seria ........ nr. ........

    Regim special

    Fiecare formular se tipareste in 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.

    Formularele se tiparesc pe hartie de calitate, care sa asigure lizibilitatea scrisului, atat pe original, cat si pe copii.

    Formularele se broseaza in carnete continand cate 120 de file fiecare.

 

                                   ------