atestarea specialistilor patrimoniu cultural imobil

atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice se face conform O R D I N Nr. 2398 / 25.06.2008 pentru reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea

In vederea atestarii, persoanele interesate vor depune la Institutul National al Monumentelor Istorice, direct sau prin posta, cu confirmare de primire, un dosar care va cuprinde:

a)       cerere-tip conform anexei nr. 8 (cerere atestare specialist.doc) la prezentele norme;

b)       copie de pe carnetul de munca;

c)       copii legalizate ale diplomelor de studii, cuprinzand foile matricole ale studiilor postliceale, universitare si postuniversitare parcurse, titlurile stiintifice
    dobandite, alte acte proband participarea si absolvirea unor forme de pregatire in domeniul de atestare;

d)       copie legalizata a actului de echivalare a studiilor efectuate in strainatate, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania, dupa caz;

e)       copii ale certificatelor privind dreptul de semnatura si inscrierea in Registrul arhitectilor, Registrul urbanistilor, a atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltarii,
    Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru exigentele de expert tehnic, verificator tehnic si diriginte de santier, dupa caz;

f)        copia actului de identitate;

g)       certificat de cazier judiciar;

h)       curriculum vitae;

i)        memoriu de activitate in domeniul de atestare;

j)        lista cuprinzand lucrarile efectuate in domeniul monumentelor istorice; pentru fiecare caz se specifica calitatea si responsabilitatile detinute, cu
    obligativitatea prezentarii unui extras-album de lucrari, a cartilor publicate si a unei mape cu principalele articole publicate;

k)       copii ale avizelor eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de serviciile publice deconcentrate, pentru proiecte sau lucrari la care a colaborat in
    specialitatea pentru care se solicita atestarea, sau, dupa caz procesele verbale de receptie pentru lucrarile executate;

l)        chitanta de achitare a tarifului de atestare, in original.